Правила проведення рекламної Акції «ПРОМО ТАРИФ ЗАПОРІЖЖЯ/ПОЛТАВА/ХЕРСОН/СУМИ/ІВАНО-ФРАНКІВСК»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №01/09 РК від 01 вересня 2020 року

Директор ТОВ «УКЛОН»

Остапюк М.О

 Правила проведення рекламної  Акції

 «ПРОМО ТАРИФ ЗАПОРІЖЖЯ/ПОЛТАВА/ХЕРСОН/СУМИ/ІВАНО-ФРАНКІВСК»

Це Офіційні правила проведення Акції під умовною назвою«ПРОМО ТАРИФ ЗАПОРІЖЖЯ/ПОЛТАВА/ХЕРСОН/СУМИ/ІВАНО-ФРАНКІВСК»  (надалі – Правила)

Визначення термінів

«ПРОМО ТАРИФ ЗАПОРІЖЖЯ/ПОЛТАВА/ХЕРСОН/СУМИ/ІВАНО-ФРАНКІВСК»  – маркетинговий захід, що  спрямований на підвищення інтересу Користувачів до Сервісу Уклон та залучення  нових  Користувачів (надалі -Акція). Акція має на меті рекламування, сприяння просування Сервісу Уклон на території  України.

«Правила» – ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції.

«Організатор Акції» – ТОВ «УКЛОН», Код  ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул. В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.

«Учасник Акції» – Користувач Сервісу Уклон.

«Користувач Сервісу Уклон – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент  участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років, користується Сервісом Уклон та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Сервіс Уклон» –  можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку з метою розміщення інформації про замовлення на надання Послуг, ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон щодо можливого виконання замовлень на надання Послуг та пошуку таких пропозицій за заданими Користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Організатором Акції, Користувачем Сервісу Уклон, Партнером Уклон.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що надаються Користувачам Сервісу Уклон Партнерами Уклон, які перебувають  в договірних відносинах з Організатором Акції на підставі договору про надання інформаційних послуг, що  укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг.

«Територія проведення Акції » – Акція проводиться на території  міст  Запоріжжя, Полтави, Херсона, Сум та Івано-Франківску. При цьому Організатор Акції має  право змінити (розширити або обмежити) Територію проведення Акції  в будь-який час на власний розсуд без  повідомлення про це Користувача  Сервісу Уклон.

  «Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція,  починаючи з  «01» вересня  2020 року по «30» вересня 2020 року включно. При цьому Організатор Акції має  право продовжити Строк проведення Акції  в будь-який час на власний розсуд без  повідомлення про це Користувача  Сервісу Уклон.

            «Веб-сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua.

«Мобільний Додаток» – примірник комп’ютерної Акції у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Акції Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу Уклон.

«Винагорода» –  знижка на Послуги замовлені  за допомогою Сервісу Уклон у класі авто Lite, а саме:

– вартість мінімальної поїздки  у містах  Полтава,  Суми, Івано-Франківськ (до 1 км) – від 20 грн.         

– вартість мінімальної поїздки у місті Запоріжжі (до 3 км ) – від 29 грн

–  вартість  мінімальної  поїздки у місті Херсоні (до 1 км) – від 25 грн.

1.     Участь в Акції

1.1 Брати участь в Акції мають право дієздатні фізичні особи, яким  на момент  проведення Акції виповнилось  18 (вісімнадцять) років, які виконали умови та правила цієї Акції.

1.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої  ним інформації,  при цьому Організатор Акції  не зобов’язаний перевіряти дієздатність Учасників Акції.

1.3. Співробітники, представники Організатора Акції, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора Акції не мають права брати участь в Акції.

1.4.   Ця Акція дійсна для  кінцевих споживачів, що виконали умови Акції.

1.5.  У випадку, якщо буде встановлено, що особа, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції  відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції. Організатор Акції  має право  усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Правил  цієї  Акції або встановлення факту умисного порушення Учасником Правил  цієї  Акції.

2.      Умови участі в Акціі

2.1. Для участі в Акції Учасник повинен бути Користувачем Сервісу Уклон.

2.2. Для можливості отримати Винагороду (знижку), Учасник Акції повинен  замовити  Послугу за допомогою Сервісу Уклон у класі авто «Lite».

  3.     Обмеження

3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Винагороду або за нездатність Учасником скористатися нею не з вини Організатора Акції.

3.2.  Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

3.3. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.

3.4. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

3.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора Акції, з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора Акції.

 Вказана згода надана з врахуванням вимог  ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора Акції, про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно  Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло. Учасники Акції  можуть відкликати згоду на обробку персональних  даних Організатором Акції, надіславши Організатору Акції відповідну заяву в письмовій формі за адресою: 04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 4  прим. 3,  але при цьому такий Учасник втрачає право на участь в Акції та отримання Винагороди за Програмою.

3.6. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

3.7. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення умов проведення Акції та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

3.8.  Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.9. Отримання Винагороди  передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди  буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.

3.10.  Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.

3.11  Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.     Інші Умови

4.1 Інформування Учасників про Правила Акції здійснюється  шляхом розміщення Правил Акції на Веб-сайті. Інформування про Правила  Акції, а  також додаткову інформацію, що може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування Правил  Акції на телебаченні, радіо, в мережі інтернет, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальних мережах (в тому числі, але не виключно facebook, Instagram), Email-розсилки Користувачам Сервісу Уклон, повідомлення в Мобільному Додатку, Viber чи SMS-повідомлення,  банерна реклама Правил  Акції в мережі через google adwords,  та за допомогою інших інтернет-медіа.

  4.2. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції в односторонньому порядку в будь-який час. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін та/або доповнень до Правил Акції, він вважається таким, що прийняв такі зміни.

4.3.  Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами  Акції.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил Акції, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

___________________________________________________________________________________