Офіційні Правила Акції Mastercard та Uklon для користувачів сервісу Уклон «Виходьте без дзвіночка. Знижку 50 % подано!»

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Вебсайт – вебсторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua

Мобільний додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатка для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надає Виконавець Акції користувачу для тимчасового користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем як інструмент для надання Сервісу Уклон.  «Сервіс Уклон» – можливість безплатного використання користувачем технологічної платформи за допомогою Вебсайту, Мобільного Додатка для розміщення інформації про замовлення на надання Послуг, ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон щодо можливого виконання замовлень на надання Послуг та пошуку таких пропозицій за заданими користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Виконавцем Акції, Користувачем Сервісу Уклон, Партнером Уклон.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що надають користувачам Сервісу Уклон Партнери Уклон, які перебувають у договірних відносинах з Виконавцем на підставі договору про надання інформаційних послуг, що укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг.

Винагорода – знижка (промокод) 50 %, але не більше ніж 50 грн на кожну з трьох Послуг, замовлених за допомогою Сервісу Уклон. Кількість знижок (промокодів) обмежена, усього – 50 000 шт. Термін дії знижки: до 31.12.2020 року включно.

1. ЗАМОВНИК, ВИКОНАВЕЦЬ І ПАРТНЕР АКЦІЇ

1.1. Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404А.

1.2. Замовником і Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН», код за ЄДРПОУ 04053, місцерозташування: м. Київ, вул. Володимира Винниченка, буд. 4, приміщення 3.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ ТА УМОВИ УЧАСТІ

2.1. Участь в Акції мають право взяти фізичні особи – громадяни України, яким виповнилося 18 років (далі – «Потенційні учасники»). Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 6 цих Правил з урахуванням положень пунктів 2.2. та 2.3. Правил (далі – «Учасник Акції» / «Учасники Акції»).

2.2. В Акції беруть участь держателі карток Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard (далі – «Картка»/«Картки»), окрім карток Maestro, емітованих банками, які зареєстровані на території України й ведуть свою банківську діяльність згідно з чинним законодавством України, для використання фізичними особами й активованих до початку та/або в Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.1. цих Правил) та які протягом Періоду проведення Акції завантажили мобільний додаток Uklon або вже є користувачами сервісу Уклон, додали картку Mastercard як спосіб оплати та замовили Послугу за допомогою Сервісу Уклон й оплатили протягом Періоду Акції поїздку Карткою.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участі в Акції:

1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умови цих Правил;

3) особи, які оплатили замовлення готівкою або в будь-який інший спосіб, крім способу оплати, що зазначений у п. 2.2.

4) особи, які здійснили оплату картками Mastercard, які були додані як спосіб оплати в додаток Uklon до моменту проведення Акції.

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться в період з 14 жовтня 2020 року по 14 листопада 2020 року включно (далі –«Акційний період», «Період Акції», «Період проведення Акції») на території Києва, Дніпра, Полтави, Запоріжжя, Кривого Рогу, Вінниці, Миколаєва, Маріуполя, Херсона, Чернігова, Сум, Івано-Франківська, Одеси, Харкова та Львова.

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті www.mastercard.ua, www.uklon.com.ua

5. ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень включає Знижку (промокод) 50 %, але не більше ніж 50 грн на кожну з трьох Послуг, замовлених за допомогою Сервісу Уклон. Кількість знижок (промокодів) обмежена, усього – 50 000 шт. Термін дії знижки: до 30.12.2020 року включно.

5.2. Щоб отримати знижку, користувач має виконати такі дії:

– завантажити мобільний додаток Uklon протягом Акції або вже бути зареєстрованим користувачем Сервісу Уклон;

– додати картку Mastercard як спосіб оплати;

– замовити послугу за допомогою Сервісу Уклон і вибрати спосіб оплати карткою Mastercard, при цьому знижка буде застосована автоматично при здійсненні замовлення Послуг користувачем, або ввести комбінацію символів (Промокод) у поле «Додати промокод» при здійсненні замовлення Послуг за допомогою Сервісу Уклон і вибрати спосіб оплати карткою Mastercard. Детальніше на вебсайті https://uklon.com.ua/ads/manual/promo#firstSection

5.3. Знижкою (промокодом) можна скористатись лише один раз. Знижка (промокод) обміну чи поверненню не підлягає. Знижка не додається паралельно до інших акцій і пропозицій Виконавця. Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, знижка анулюється та не може бути використана Учасником Акції при замовленні наступної Послуги.

5.4. Заміна Заохочення будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягає. При цьому Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Виконавця/Партнера Акції будь-якої компенсації.

5.6. Учасник Акції не може передавати право на отримання Заохочення Акції іншим особам на підставах, передбачених чинним законодавством України.

6. ІНФОРМАЦІЯ, ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

6.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою безумовну згоду на безплатне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись персональними даними) про себе Виконавцем Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (зокрема шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку, передачу й поширення своїх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) Виконавцем та/або уповноваженими ним особами, які вживатимуть необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки й несанкціонованого розповсюдження. Виконавець Акції вживає всіх необхідних дій для захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які він обробляє, від незаконної обробки й несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Збір, зберігання, використання, обробка, передача й поширення Виконавцем та/або уповноваженими ним особами отриманих від Учасників Акції їхніх персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також із рекламною метою. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (зокрема реклами) про наступні активності Виконавця тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиме Виконавець Акції та/або будь-яка третя особа.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, які стали причиною неможливості проведення Акції, зокрема стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця обставини.

7.2. Усі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник несе самостійно, і такі витрати не компенсує Замовник/Виконавець або інші залучені ними треті особи.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Замовник/Виконавець має право відмовити відповідному Учаснику в участі в Акції, якщо в Замовника/Виконавця Акції виникнуть сумніви в добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

8.4. Замовник/Виконавець не зобов’язані відшкодовувати будь-які витрати Учасника, зокрема транспортні, телефонні, витрати на Інтернет, які Учасник поніс у зв’язку з його участю в Акції.

8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або Замовник не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції чи будь-яких інших подібних питань про цю Акцію.

8.6. Замовник/Виконавець Акції мають право вносити зміни до умов цих Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті.

8.7. Правила затверджені Замовником/Виконавцем Акції та діють протягом Періоду проведення Акції.