close

Цей Договір приєднання (публічна оферта) про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) визначає договірні умови, на яких УКЛОН ЛТД [UKLON LTD] надає вам доступ до технологічної платформи (Онлайн-сервісу) UklonDriver, за допомогою якого ви можете надавати Послуги перевезення користувачам після отримання замовлень, здійсненних черезтехнологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver. Цей Договір (разом з документами, на які в ньому можуть здійснюватися посилання) встановлює умови використання, за якими ви, як Партнер Uklon, можете користуватися технологічною платформою (Онлайн-сервісом) Uklon Driver та надавати Послуги перевезення. Використовуючи технологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver, ви підтверджуєте, що приймаєте умови цього Договору, які стосуються, серед іншого, всіх послуг, які надаються вам через технологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver, і що ви зобов’язуєтесь їх дотримуватися. Будь ласка, уважно прочитайте цей Договір, перед тим як почати використовувати технологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver та/або надавати Послуги перевезення з його допомогою. Якщо ви не погоджуєтеся з цим Договором, ви не маєте права використовувати технологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver або надавати Послуги перевезення з її допомогою.

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ (ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ)

 1.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Uklon – УКЛОН ЛТД [UKLON LTD], компанія створена за законодавством Республіки Кіпр, з реєстраційним номером HE 357185, яка знаходиться за адресою вул. Дімостхені Севері, 12, офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр, та яка оголошує публічну пропозицію (далі – «Оферта») широкому та необмеженому колу фізичних осіб, фізичних-осіб підприємців або юридичних осіб укласти Договір приєднання (Публічну оферту) про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) (далі – «Договір») у порядку, визначеному в Договорі.

Онлайн-сервіс «Uklon Driver» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру Uklon можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Партнер Uklon – фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту та Мобільного додатку отримує доступ до Онлайн-сервісу, з метою використання в межах всієї території України (за виключенням міста Києва та передмістя). Партнер Uklon несе всі ризики, пов’язані з отриманням доступу до Онлайн-сервісу та його використанням будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного Додатку «Uklon» або веб-сайту: uklon.com.ua.

Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Uklon для Партнера Uklon у тимчасове користування (протягом строку дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачам в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

Внутрішній баланс – розділ облікового запису (особистого кабінету), що відображає кількість грошових коштів, які були сплачені Партнером Uklon або третіми особами від імені та в інтересах Партнера Uklon на користь Uklon в якості попередньої оплати за послуги доступу Партнера Uklon до Онлайн-сервісу або інші послуги, які надає Uklon Партнеру Uklon відповідно до умов цього Договору.

Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, інші послуги.

Тимчасово окуповані території – території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією території, переліки яких визначені Законодавством.

Законодавство – означає усі закони, регламенти, директиви, підзаконні нормативні акти, адміністративні розпорядження, норми загального права та цивільні кодекси будь-якої юрисдикції, усі судові рішення, повідомлення, інструкції та рішення судів, арбітражних судів або уповноважених органів та усі кодекси практики, які мають силу закону, тлумачення та рекомендації, які застосовуються до відповідних осіб.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Партнером Uklon умов Оферти. Здійсненням Акцепту Партнер Uklon підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору. 

2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2.1 Uklon, звертається з пропозицією укласти цей Договір та бере на себе зобов’язання перед Партнерами Uklon, які приймуть (Акцептують) Договір, надати їм доступ до Онлайн-сервісу (здійснити постачання програмної продукції) (надалі – Послуга доступу) на умовах Договору в межах всієї території України (за виключенням міста Києва та передмістя). Крім цього, Uklon не забезпечує надання доступу Партнерам Uklon до Онлайн-сервісу на Тимчасово окупованих територіях.

2.2 Акцепт Оферти здійснюється шляхом вчинення Партнером Uklon дій, що свідчать про повну і безумовну згоду Партнера Uklon отримувати Послугу доступу на умовах Оферти. Такими діями зі сторони Партнера Uklon є реєстрація Партнера Uklon в Онлайн-сервісі.

2.3 Момент Акцепту Оферти, що визначений п. 2.2. вище, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу, є чинним, дійсним та рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.4 Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Партнер Uklon здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис (особистий кабінет), що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.

2.5 Партнер Uklon може зареєструватися як юридична або фізична особа, або як фізична особа-підприємець, або як самозайнята особа. Після успішного завершення реєстрації Uklon надає Партнеру Uklon особистий обліковий запис, доступ до якого можна отримати за допомогою імені користувача та пароля.

2.6 При реєстрації Партнер Uklon зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. У разі надання Партнером Uklon недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Uklon має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Партнера Uklon без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Партнера Uklon.

2.7 Якщо дії Партнера Uklon можуть привести до порушення Законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Uklon або залучення Uklon до відповідальності за дії Партнера Uklon, Uklon має право негайно заблокувати дії Партнера Uklon, а також призупинити або анулювати дію облікового запису Партнера Uklon без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Партнера Uklon.

2.8 Під час реєстрації в Онлайн-сервісі Партнер Uklon зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Партнер Uklon несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.9 У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Партнера Uklon, Партнер Uklon зобов’язаний негайно повідомити Uklon для прийняття відповідних заходів за умови, що Партнер Uklon може підтвердити приналежність облікового запису.

2.10 Партнер Uklon самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі, в тому числі, але не виключно кодів реєстрації та іншої конфіденційної інформації. Uklon не несе відповідальності за наслідки втрати Партнером Uklon конфіденційної інформації про його особисті дані (логін, пароль, код реєстрації). Це положення поширюється як на передачу Партнером Uklon інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Партнером Uklon конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

2.11 Реєстрація облікового запису Партнером Uklon, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (надалі – автотранспортна компанія). Після укладення окремої угоди автотранспортна компанія може самостійно зареєструвати облікові записи для своїх працівників та/або постачальників послуг. У такому випадку автотранспортна компанія повинна забезпечити, щоб її працівники та/або постачальники послуг відповідали вимогам цього Договору, та будь-яким іншим умовам Uklon, розміщеним на Веб-сайті, і погоджувались діяти у відповідності з їх умовами та зобов’язаннями. Автотранспортна компанія та її працівники та/або постачальники послуг несуть солідарну відповідальність за будь-яке порушення, вчинене таким працівником та/або постачальником послуг.

2.12 Uklon має право без повідомлення Партнера Uklon видалити обліковий запис (особистий кабінет) Партнера Uklon в Онлайн-сервісі, якщо Партнер Uklon не використовує обліковий запис протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців поспіль.

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1  За цим Договором Uklon надає Партнеру Uklon за встановлену цим Договором плату доступ до Онлайн-сервісу, який надається через мережу Інтернет на Веб-сайті та/або за допомогою Мобільного додатку.

3.2  Доступ до Онлайн-сервісу надається Партнеру Uklon виключно для здійснення взаємодії зі Користувачами з метою обробки та виконання Замовлень та автоматичної побудови оптимальних маршрутів, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. При цьому Партнеру Uklon надається невиключна ліцензія на використання Онлайн-сервісу та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме: їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.

3.3 Uklon жодним чином не надає Послуги перевезення та не здійснює продаж (реалізацію) будь-яких товарів, робіт, послуг, що продаються (реалізовуються, надаються) Партнерами Uklon. Правовідносини, що виникають між Партнером Uklon та Користувачем виникають, змінюються та припиняються виключно між Партнером Uklon та Користувачем. Uklon не є стороною відносин між Партнером Uklon і Користувачем щодо надання Послуги доступу. Uklon виступає комерційним агентом Партнерів Uklon для посередництва в укладанні договорів про надання Послуг між Партнером Uklon та Користувачем, та, серед іншого, приймає платежі від Користувачів та пересилає платежі Партнерам Uklon. При цьому, оплата вартості Послуг перевезення або інші платежі Користувачів та їх виплати на користь Партнерів Uklon, здійснюються через залучені Uklon платіжні системи.

 4.  ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ ПАРТНЕРА UKLON

4.1  Натискаючи кнопку “Зареєструватися”, розташовану в кінці заявки на реєстрацію, Ви (Партнер Uklon) заявляєте та гарантуєте нам (Uklon), що:

Ви добровільно та самостійно, без спонукання чи примусу третіх осіб, включаючи нас та наших пов’язаних осіб, вирішили укласти з нами Договір про використання Онлайн-сервісу Uklon для надання Послуг перевезення та надати нам інформацію про себе та документи;

Ви маєте право укласти з нами Договір про використання Онлайн-сервісу Uklon для надання Послуг перевезення відповідно до Законодавства, Ви не обмежені в здатності самостійно набувати права та обов’язки, зокрема, шляхом укладення з нами такого Договору, та не потребуєте для цього ліцензію, дозвіл, згоду та/чи погодження від третіх осіб;

Ви ретельно вивчили, повністю розумієте та погоджуєтесь дотримуватися умов цього Договору, включно з усіма Вашими зобов’язаннями, що передбачені в цьому Договорі;

уся інформація та документи, які Ви надали нам, є точними, правильними, повними та актуальними;

Ви забезпечите правильність даних у Вашому обліковому записі в Онлайн-сервісі та будете постійно оновлювати інформацію;

Ви не будете дозволяти іншим особам використовувати свій обліковий запис, а також не передаватимете чи не призначатимете свій обліковий запис будь-якій іншій особі, не використовуватимете облікові записи інших осіб;

Ви не будете використовувати Онлайн-сервіс у неавторизованих чи незаконних цілях та не шкодитимете належній роботі Uklon, не будете зловживати або маніпулювати Онлайн-сервісом (включно з декомпіляцією Додатку Uklon Driver або маніпуляціями з Вашим GPS-місцезнаходженням);

Ви добросовісно будете користуватись Онлайн-сервісом Uklon і не будете залучені до шахрайства, включаючи отримання будь-яких бонусів за надання нам неправдивої інформації;

Ви маєте контроль над способом виконання своїх обов’язків перед Користувачами та відповідальні за всі наслідки, що можуть виникнути у зв’язку з їх виконанням;

Ви завжди повністю дотримуєтеся всіх законів і нормативних актів юрисдикції, в якій Ви надаєте Послуги перевезення, включаючи (але не обмежуючись ними) закони, що регулюють послуги пасажирських перевезень і захист персональних даних.

У разі порушення Вами будь-якої з вищезазначених гарантій, Uklon має право стягнути з Вас договірний штраф в розмірі до 1000 грн за кожне порушення та/або заблокувати Ваше право на використання Онлайн-сервісу Uklon.

5.  ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ UKLON

5.1  Ми (Uklon) зі свого боку заявляємо та гарантуємо Вам (Партнер Uklon), що Uklon:

належним чином створена, організована та зареєстрована відповідно до законодавства її юрисдикції компанія, є повністю дієздатною і має всі необхідні корпоративні повноваження для укладення та виконання цього Договору;

є єдиним власником та має всі права, титули та інтереси до своєї платформи і технологій, включаючи, але не обмежуючись, усіма правами на інтелектуальну власність;

забезпечуватиме рівні можливості та не дискримінувати Вас та Користувачів на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, сексуальної орієнтації, віку або будь-якої іншої подібної ознаки;

дотримується всіх вимог щодо роботи з даними про Вашу геолокацію згідно із застосовним Законодавством;

має достатні фінансові ресурси, матеріальні та технологічні ресурси, а також кваліфікований персонал, щоб самостійно забезпечити виконання всіх своїх договірних обов’язків перед Вами;

всі наші співробітники, агенти та/або підрядники, які можуть мати контакт або взаємодію з Вами, пройшли належне навчання та вони відповідають всім вимогам, необхідним для виконання наших договірних обов’язків перед Вами;

має достатні системи та процедури для надання Вам підтримки, включаючи, але не обмежуючись, технічну підтримку;

вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки від кіберзагроз, зокрема шляхом регулярного оновлення та перевірки своїх систем.

6.  ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1  За умови дотримання Партнером Uklon умов цього Договору, Uklon надає Партнеру Uklon невиключну ліцензію на використання Онлайн-сервісу. Ця ліцензія не надає Партнеру Uklon право субліцензувати, передавати будь-які права будь-якій третій особі та/або інакше розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності, які належать Uklon.

6.2  Під час використання Онлайн-сервісу Партнер Uklon не має права:

декомпілювати, перепрограмовувати або іншим чином намагатися отримати вихідний код Онлайн-сервісу або іншого програмного забезпечення Uklon;

змінювати Онлайн-сервіс будь-яким способом або чином, або використовувати модифіковані версії Онлайн-сервісу;

передавати файли, що містять віруси, пошкоджені файли або будь-які інші подібні програми, які можуть пошкодити або негативно впливати на роботу Онлайн-сервісу;

намагатися отримати несанкціонований доступ до Онлайн-сервісу чи будь-яких інших послуг Uklon.

6.3 Ліцензія, надана цим Договором, скасовується автоматично та одночасно з припиненням дії Договору. Після припинення дії Договору Партнер Uklon зобов’язаний негайно припинити використання Онлайн-сервісу, а Uklon має право блокувати та видаляти обліковий запис Партнера Uklon без попереднього повідомлення.

6.4 Uklon може надавати Партнеру Uklon теги, ярлики, наклейки чи інші позначки у вигляді фізичних та віртуальних об’єктів, що відносяться до торговельної марки Uklon, або іншим чином вказують на те, що Партнер Uklon використовуєте Онлайн-сервіс. Uklon надає Партнеру Uklon обмежену, невиключну, без права передачі, без права субліцензування, неексклюзивну та відкличну ліцензію на використання таких знаків, з єдиною та виключною метою вказати, що Партнер Uklon використовує в своїй діяльності Онлайн-сервіс. У разі припинення цього Договору з будь-яких підстав Партнер Uklon зобов’язаний негайно видалити будь-які ознаки, що відносяться до торговельної марки Uklon.

6.5   Усі права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), програмні продукти та будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, включно з вихідним кодом, базами даних, логотипами та дизайном, належать Uklon і захищені законами про авторське право, торговельні марки та/або комерційну таємницю, а також положеннями міжнародних договорів. Використовуючи Онлайн-сервіс або будь-які інші послуги Uklon, Партнер Uklon не набуває жодних прав на володіння будь-якою інтелектуальною власністю.

7.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1  Обов’язки Партнера Uklon:

не передавати ані право, ані можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;

своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;

надавати Uklon необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

не видавати себе за працівника, представника або агента Uklon;

дотримуватися Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті за посиланнями Вимоги до поведінки та спілкування та Вимоги до авто.

7.2  Права Партнера Uklon:

отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору;

одержувати від Uklon необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.

відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Uklon: support@uklon.eu;

користуватися кнопкою «SOS»  у випадку настання екстрених ситуацій. 

7.3 Обов’язки Uklon:

надавати Партнеру Uklon можливість доступу до Онлайн-сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) Партнера Uklon та можливість зареєструвати особистий кабінет на Веб-сайті.

7.4  Права Uklon:

перевіряти додержання Партнером Uklon умов цього Договору;

у разі невиконання або неналежного виконання Партнером Uklon умов цього Договору вимагати усунення порушень у найкоротші строки;

відмовити Партнеру Uklon в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення Партнером Uklon цього Договору та/або Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті;

розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ до Онлайн-сервісу без попередження в разі вчинення Партнером Uklon шахрайських та/або інших дій, що порушують Законодавство та/або несуть фінансові, репутаційні ризики чи інші негативні наслідки для Uklon;

застрахувати життя та здоров’я Партнера Uklon на час виконання Замовлення. Страхування здійснюється Uklon за власний рахунок, на Партнера Uklon не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Uklon, на що Партнер Uklon надає свою згоду. Партнер Uklon має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Uklon: support@uklon.eu

8.  РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1  За надання доступу до Онлайн-сервісу Партнер Uklon сплачує Uklon винагороду в наступному розмірі:

8.1.1. 18% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Дніпро, Львів та Одеса;

8.1.2. 17% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Івано-Франківськ;

8.1.3. 16% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Вінниця та Чернігів;

8.1.4. 15% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міста Полтава;

8.1.5. 14% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Біла Церква, Суми та Черкаси;

8.1.6. 12% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Кременчук, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Житомир, Миколаїв, Харків та Хмельницький;

8.1.7. 10% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Ужгород, Чернівці, Кам’янське, Кам’янець-Подільський, та Кропивницький;

8.1.8. 0% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міста Херсон.

8.2  Оплата доступу до Онлайн-сервісу здійснюється Партнером Uklon шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок Uklon. Крім випадків прямо передбачених цим Договором, кошти отримані Uklon, як комерційним агентом Партнера Uklon, від Користувачів можуть зараховуватися в якості оплати Партнера Uklon за надання доступу до Онлайн-сервісу. Партнер Uklon повідомляється про кожне таке зарахування шляхом відображення відповідних коригувань Внутрішнього балансу в обліковому записі (особистому кабінеті)

8.3  Вказана плата може бути змінена Uklon тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд Uklon, шляхом повідомлення про це Партнеру Uklon у порядку, визначеному пунктом 11.3. цього Договору.

8.4  У випадку прострочення оплати доступу до Онлайн-сервісу Партнер Uklon зобов’язаний сплатити пеню за прострочення платежу в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від несплаченої суми за кожен день прострочення. Партнер Uklon зобов’язаний компенсувати Uklon всі понесені останнім витрати, які пов’язані зі стягненням заборгованості Партнера Uklon.

8.5  У випадку прострочення оплати доступу до Онлайн-сервісу Uklon має право призупинити доступ Партнера Uklon до Онлайн-сервісу до погашення заборгованості.

8.6 Партнер Uklon сплачує Uklon плату за надання послуг обслуговування та адміністрування облікового запису (особистого кабінету) Партнера Uklon в Онлайн-сервісі та послуг з видалення (деактивації) облікового запису (далі – Послуги адміністрування). З моменту видалення облікового запису Послуги адміністрування вважаються належним чином наданими Uklon та прийнятими Партнером Uklon.

8.7 Сторони погодили, що, у випадку видалення облікового запису (особистого кабінету) залишок попередньої оплати, яка відображається у Внутрішньому балансі Партнера Uklon станом на дату такого видалення, є погодженою Сторонами вартістю Послуг адміністрування наданих Партнеру Uklon.

9.  ПЛАТЕЖІ КОРИСТУВАЧІВ

9.1  Партнер Uklon отримує оплату за Послуги перевезення безпосередньо від Користувача. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру Uklon.

9.2  Партнер Uklon може отримувати платежі від Користувачів з банківських карток таких Користувачів за допомогою платіжної системи інтегрованої з Онлайн-сервісом (Платіж банківською карткою), або за допомогою інших способів оплати не заборонених законом. Укладаючи цей договір Партнер Uklon уповноважує Uklon, як свого комерційного агента, отримувати вартість Послуг перевезення або інші платежі сплачені Користувачами як Платіж банківською карткою, та переказувати Партнеру Uklon відповідні кошти.

9.3  Партнер Uklon не може відмовлятися від оплати Користувачем Послуг перевезення через платіж за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Онлайн-сервісом або відмовляти Користувача використовувати платіж за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Онлайн-сервісом. У разі відмови Партнера Uklon від прийняття платежу за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Онлайн-сервісом без поважних причин, Uklon має право стягнути з Партнера Uklon штраф у розмірі до 1000 грн за кожну відмову та/або заблокувати Партнеру Uklon право користуватися доступом до Онлайн-сервісу у разі повторної відмови.

9.4  Uklon залишає за собою право розповсюджувати промокоди для Користувачів на власний розсуд з рекламною метою. Партнер Uklon зобов’язаний прийняти використання промокоду тільки тоді, коли Користувач застосовує код в Мобільному додатку до поїздки з використанням оплати за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Онлайн-сервісом. Промокоди не можуть бути застосовані до поїздок, оплачених готівкою. Якщо використання промокодів підозрюється як неправомірне та/або неналежне таке, що суперечить умовам використання промокодів, то промокод може бути анульований, а непогашена сума не буде відшкодована Партнеру Uklon від Uklon.

9.5  Uklon не зобов’язаний сплачувати Партнеру вартість Замовлення, вказану для Користувача, якщо Платіж банківською карткою не відбувся через те, що банківська картка Користувача або інший платіж були анульовані або не пройшли з інших причин. У такому випадку Uklon може допомогти Партнеру Uklon запросити належну з Користувача суму вартості Замовлення та допомогти в проведенні комунікації з Користувачем щодо погашення заборгованості. У будь-якому випадку, не зважаючи на положення цього пункту, Uklon не виступає стороною в договорі надання послуг перевезення, що укладається між Партнером Uklon та Користувачем.

9.6  Перед наданням Послуг перевезення Партнер Uklon повинен переконатися, що послуга дійсно надається належному Користувачу або Користувач прямо підтвердив, що цей Користувач дозволяє іншим пасажирам здійснювати поїздку за рахунок Користувача. Якщо Партнер Uklon помилився в ідентифікації Користувача, і Платіж банківською карткою було списано з особи, якій не надавалися або яка не підтверджувала надання Послуг перевезення іншим пасажирам, Партнер Uklon зобов’язується повернути безпідставно отримані кошти Користувачу, який не отримав замовлених Послуг перевезення. Uklon сприятиме Користувачу та Партнеру Uklon в їх взаємодії в питанні повернення коштів.

10.  НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

10.1  Укладаючи цей Договір Партнер Uklon підтверджує та гарантує, що протягом всього строку чинності Договору він/вона буде дотримуватися вимог Законодавства, чинних в юрисдикції, де Партнер Uklon надає Послуги перевезення. Партнер Uklon самостійно несе повну відповідальність за порушення ним/нею будь-яких вимог Законодавства та зобов’язується відшкодувати Uklon будь-які та всі витрати та збитки понесені у зв’язку з порушенням Партнером Uklon вимог Законодавства під час надання Послуг перевезення.

10.2  Партнер Uklon зобов’язується мати всі дозвільні документи передбачені Законодавством (включно з дійсним посвідченням водія), ліцензії, поліси страхування автотранспорту, поліси страхування відповідальності, документи про реєстрацію транспортного засобу, сертифікацію та іншу документацію, яка вимагається у відповідній юрисдикції. Партнер Uklon підтримує чинність всіх вищевказаних документів протягом всього часу користування Онлайн-сервісом. Uklon має право без попереднього попередження припинити Партнеру Uklon надання послуг доступу до Онлайн-сервісу у випадку виникнення сумнівів щодо належного виконання Партнером Uklon вимог цього пункту.

10.3  У випадку наявності відповідних вимог Законодавства Партнер Uklon зобов’язується під час надання Послуг перевезення здійснювати обслуговування Користувачів та надавати інформацію про свої послуги Користувачам державною мовою країни, в якій надаються відповідні послуги. На прохання Користувача його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для Партнера Uklon та Користувача. Партнер Uklon надає згоду Uklon надати компетентним органами всю наявну в Uklon інформацію та документи для належної перевірки дотримання Партнером Uklon законодавства про забезпечення функціонування державної мови в країні, в якій Партнер Uklon надає Послуги перевезення.

10.4  Під час надання Послуг перевезення Партнер Uklon зобов’язується:

виконувати всі прийняті Замовлення;

виконувати Замовлення виключно з використанням автотранспортних засобів, що перебувають в належному технічному стані з урахуванням терміну експлуатації, пробігу автотранспортного засобу та сезонності;

проводити технічне обслуговування автомобіля;

дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством країни, в якій Партнер Uklon надає Послуги перевезення;

оформити та мати в актуальному стані всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством країни, в якій Партнер Uklon надає Послуги перевезення;

не передавати ані право, ані можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;

своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;

надавати Uklon необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це Uklon. В іншому випадку Договір може бути розірвано Uklon в односторонньому порядку;

дотримуватися Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті, а також самостійно слідкувати за їх періодичним оновленням;

під час виконання Замовлення не використовувати мобільні додатки та навігатори, які прямо або опосередковано контролюються російськими громадянами та/або російськими компаніями, в тому числі, але не виключно: «Яндекс Карти і Навігатор», «2GIS-точні офлайн-мапи», «GPS навигатор CityGuide», «Навітел Навігатор»;

у разі отримання у Мобільному Додатку повідомлення про необхідність повернення відправлення Користувачу (відправнику) під час виконання Замовлення на надання послуги доставки, здійснити повернення такого відправлення Користувачу;

транслювати музику в салоні виключно після отримання згоди всіх Користувачів;

у разі виявлення під час виконання послуги доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним Законодавством, відмовитися від перевезення таких предметів;

не здійснювати фото- та відеозйомку Користувачів без їхньої згоди та не публікувати та не поширювати (не публікувати) фото- та відеоматеріали із зображенням Користувачів без їхньої згоди;

утримуватися від особистих контактів із Користувачами, які не пов’язані безпосередньо із виконанням Замовлення;

не використовувати особисті дані Користувачів, які стали відомі Партнеру Uklon в ході виконання Замовлення, у власних особистих цілях або в інтересах третіх осіб.

10.5  Партнер Uklon має право на власний розсуд визначати, коли надавати Послуги перевезення. Партнер Uklon самостійно та без погодження з Uklon приймає, відхиляє або ігнорує Замовлення, зроблені Користувачами, на власний вибір. При цьому, Партнер Uklon зобов’язується виконувати всі прийняті Замовлення.

10.6  Партнер Uklon зобов’язаний підтримувати транспортний засіб, яким надаються Послуги перевезення та все обладнання та засоби, необхідні для виконання Послуг перевезення та доступу до Онлайн-сервісу в належному стані. Партнер Uklon несе відповідальність за оплату всіх витрат, які він/вона несе в рамках надання Послуг перевезення, витрат на паливо, вартості мобільних тарифних планів, митних зборів, амортизації транспортного засобу, страхування, відповідних податків на прибуток, корпоративних податків або податків з доходів фізичних осіб, тощо.

10.7  Якщо під час надання Послуг перевезення будь-хто з Користувачів з необережності пошкодив транспортний засіб або його обладнання (серед іншого, зіпсував або забруднив транспортний засіб або спричинив сморід у транспортному засобі), Партнер Uklon має право вимагати від Користувача відшкодування будь-яких збитків. При цьому, Uklon не гарантує відшкодування Користувачем таких збитків та не несе жодної відповідальності за прямі або непрямі збитки/витрати, пов’язані з прибиранням або технічним обслуговуванням транспортного засобу, спричинені діями Користувачів. 

10.8  Партнер Uklon зобов’язується дотримуватися всіх податкових зобов’язань, що виникають щодо Партнера Uklon відповідно до чинного Законодавства у зв’язку з наданням Послуг перевезення, включно із (i) сплатою податку з доходів фізичних осіб, військового збору або будь-якого іншого застосовного податку; (іі) єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або іншого подібного платежу за себе та/або за своїх працівників як того вимагає Законодавство та (iii) виконання всіх зобов’язань щодо взяття на облік та/або реєстрації Партнера Uklon та/або працівників Партнера Uklon та/або податкової реєстрації для розрахунків та перерахувань до відповідного бюджету та/або на відповідний рахунок, як того вимагає чинне Законодавство юрисдикції, в якій Партнер Uklon надає Послуги перевезення.

10.9  Якщо податковий орган надасть Uklon запит про надання інформації щодо діяльності Партнера Uklon, Uklon має право надати податковому органу будь-яку та всю наявну в нього інформацію щодо діяльності Партнера Uklon в обсязі, передбаченому застосовним законодавством. Партнер Uklon зобов’язаний дотримуватися всіх чинних податкових норм, які можуть застосовуватися у зв’язку з наданням Послуг перевезення. Партнер Uklon зобов’язується компенсувати Uklon будь-які та всі податки, внески, державні збори, платежі, штрафи або інші обов’язкові платежі або зобов’язання, які Uklon понесе у зв’язку з невиконанням Партнером Uklon зобов’язань, що виникають із застосовних податкових норм (включаючи зобов’язання зі сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або будь-якого іншого застосовного обов’язкового платежу). 

11.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

11.1 Цей Договір укладається на невизначений термін та може бути розірваний будь-якою зі сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої сторони за 5 (п’ять) днів до дати розірвання, якщо інше не вказано в цьому Договорі.

11.2 У випадку, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати доступу до Онлайн-сервісу Партнер Uklon не здійснив більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що припинився. Вказане положення не позбавляє права Партнера Uklon звернутися до Uklon з метою укладення нового Договору у майбутньому.

11.3  Uklon має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті. У зв’язку з цим Партнеру Uklon пропонується періодично ознайомлюватися із поточною версією Договору, зокрема, на Веб-сайті.

11.4. Повідомлення про внесення змін до Договору Uklon здійснює шляхом розсилки відповідного повідомлення  Партнеру Uklon засобами зв’язку, вказаними Партнером Uklon під час реєстрації та публікацією внесених змін або оновленої редакції Договору на Веб-сайті. Моментом ознайомлення Партнера Uklon з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Партнера Uklon відповідно до умов цього Договору. 

11.5 Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

11.6 Зміни до Договору, оприлюднені Uklon в порядку, передбаченому цим Договором, набувають чинності з моменту публікації змін до Договору або публікації оновленої редакції Договору.

11.7. Детальна інформація про видалення унікального облікового запису (особистого кабінету) Партнером Uklon вказується на окремій сторінці Веб-сайту, що знаходиться у вільному доступі https://uklon.com.ua/delete-account/

12.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 12.1  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до Законодавства, якщо інше не передбачене цим Договором.

 12.2  Якщо Партнер Uklon порушив свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, Uklon має право вимагати від Партнера Uklon, а останній зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Uklon відповідного повідомлення про сплату, сплатити на користь Uklon пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

 12.3  Якщо Партнер Uklon порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, Uklon має право без попередження припинити доступ Партнера Uklon до Онлайн-сервісу.

12.4  Припинення доступу до Онлайн-сервісу через причини, зазначені у п. 12.3 Договору, не звільняють Партнера Uklon від виконання зобов’язань, що виникли до моменту такого припинення доступу до Онлайн-сервісу, а також сплати пені на користь Uklon.

 12.5  У разі припинення доступу до Онлайн-сервісу відповідно до п. 12.3, 12.4 цього Договору, для поновлення надання такого доступу, Партнер Uklon повинен сплатити вартість доступу до Онлайн-сервісу та пеню на користь Uklon у повному обсязі. У разі небажання Партнера Uklon поновити надання доступу до Онлайн-сервісу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення такого доступу, Uklon має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

 12.6  У разі скасування Партнером Uklon прийнятих Замовлень, Uklon може застосовувати наступні заходи впливу: перше скасування – попередження, друге скасування – штраф у розмірі 30,00 грн., третє скасування і більше – штраф у розмірі 60 грн. за кожен випадок скасування.

12.7  У разі здійснення Партнером Uklon безпідставних та/або хибних натискань кнопки «SOS», Uklon може застосовувати наступні заходи впливу: перший виклик – попередження, другий виклик – штраф у розмірі 30,00 грн., третій виклик і більше – штраф у розмірі 60,00 грн. за кожен випадок.

12.8  Якщо Партнер Uklon збільшує вартість перевезення вказаного у Замовленні, Uklon має право стягнути зі Партнера Uklon штраф у розмірі, що перевищує вартість перевезення вказаного у Замовленні.

12.9  У разі заподіяння збитків Uklon, внаслідок порушення Партнером Uklon та/або залученим ним особами Стандартних вимог до співробітництва, розміщених на Веб-сайті, Партнер Uklon на вимогу Uklon сплачує штраф до 100 000,00 гривень. Конкретний розмір штрафу визначається на розсуд Uklon.

13.  ФОРС-МАЖОР

13.1  Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

13.2  До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем та телекомунікаційних мереж, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення чи прийняття Законодавства, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

14.  ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

14.1 Всі питання пов’язані зі збором, використанням, захистом та обробкою іншим чином персональних даних Партнера Uklon регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку. Uklon як володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі.

15.   ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1  Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір вступає в силу для Uklon з моменту його публікації на Веб-сайті, для Партнера Uklon – з моменту його Акцепту.

 15.2  Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами.

15.3  Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження Uklon. Тлумачення, дійсність та виконання цього Договору, а також всі позадоговірні зобов’язання, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, регулюються правом Республіки Кіпр.

15.4  Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його укладанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі сторін письмово повідомила іншу сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір може бути переданий на розгляд компетентного суду відповідно до підсудності передбаченої законодавством Республіки Кіпр.

15.5 Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин чи відносин представництва) між Uklon та Партнером Uklon та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

15.6  Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть визнані недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.

15.7  База даних, що формується у результаті надання послуг Uklon, є виключною власністю Uklon, і Партнер Uklon не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до Законодавства.

15.8  Цей Договір складений українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою та версії Договору на іншій мові в даному випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору – українською мовою.

16.  РЕКВІЗИТИ:

УКЛОН ЛТД [UKLON LTD]

Реєстраційний номер HE 357185

Адреса: вул. Дімостхені Севері, 12, офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр

e-mail: support@uklon.eu

Опубліковано 17 травня 2024 року