Close menu

Правила проведення акції “Гарантовані бонуси на WOG”

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Гарантовані бонуси на WOG»

В цих Правилах проведення Акції «Гарантовані бонуси на WOG» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Акція»маркетинговий захід під назвою: «Гарантовані бонуси на WOG», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», для участі в якому Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» потрібно виконати умови Акції, визначені у цих Правилах Акції.

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» негрошові нагороди у вигляді бонусів, що надаються Партнером Акції на користь Переможців Акції, за умови виконання останніми певних обов’язкових вимог, встановлених Організатором Акції.

«Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» доступ до Онлайн-сервісу.

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» та/або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Акції.

«Партнер Акції» Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Єршова, будинок 1), яке здійснює передачу Винагород на користь Переможців Акції.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Переможці Акції» – Учасники Акції, які за результатами проведення Акції отримали Винагороду від Партнера Акції.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Акції»   Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав необхідні вимоги для участі в Акції, передбачені даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до Договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), Угоди Користувача та законодавства України.

 1. Загальні положення про Акцію.
  1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання або підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», а також підтримання або підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до товарів та/або послуг, які реалізуються та/або надаються Партнером Акції.
  2. Учасником Акції може стати будь-який Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав облігаторні вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил Акції.
  3. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».
  4. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Винагороди, інші обмеження прав Учасників Акції.
  5. Організатор Акції не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
  6. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.
  7. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».
  8. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.
  9. На Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» поширюватимуться діючі Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у випадку виконання ним вимог, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції.
 1. Строки проведення Акції, оголошення Переможців Акції та надання (нарахування) їм Винагороди
  1. 2.1.Строк проведення Акції (строк, протягом якого Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» повинні виконати вимоги, передбачені Розділом 3) встановлюється із 12.12.2023 року по 26.12.2023 року (включно). Строк проведення Акції може бути змінений Організатором Акції.
  2. 2.2.Організатор Акції оголосить Переможців Акції у строк до 31.12.2023 року, шляхом надсилання відповідного повідомлення Переможцям Акції через Мобільний додаток та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Переможцями Акції при Авторизації.
  3. 2.3.Партнер Акції надасть Переможцям Акції Винагороду, шляхом нарахуванням відповідних бонусів на персональні гаманці WOG PRIDE Переможців Акції, у строк із 01.01.2024 року до 10.01.2024 року (включно).
 1. Вимоги для участі в Акції.
  1. 3.1.В Акції беруть участь виключно ті Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які:
   1. 3.1.1.Заповнили всі рядки форми, яка розміщена за посиланням: https://forms.gle/yDLEgCZnfErYbTVt8
   2. 3.1.2.Мають персональну дисконтну картку «UKLON Driver Up-WOG».
   3. 3.1.3.Зареєстрували Мобільний номер телефону (який також зареєстровано в Мобільному додатку) в додатку WOG PRIDE.
   4. 3.1.4.Надали Користувачам не менше ніж 200 (двісті) Послуг протягом строку проведення Акції, який вказаний в пункті 2.1. цих Правил Акції.
  2. 3.2.За умови виконання вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.4. пункту 3.1. цих Правил Акції, відповідний Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» набуває статусу Учасника Акції.
  3. 3.3.Учасник Акції, який не був усунутий від участі в Акції, у порядку, передбаченому пунктом 1.8. цих Правил, автоматично набуває статус Переможця Акції.
 1. Винагорода для Переможців Акції. 
  1. 4.1. Винагорода формується та надається Партнером Акції.
  2. 4.2.Партнер Акції надає (нараховує) кожному Переможцю Акції, за умови виконанням/дотримання ним вимог, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції, наступну Винагороду – 2,5 (дві цілих п’ять десятих) бонусів за кожну Послугу, надану Користувачам таким Переможцем Акції протягом строку проведення Акції, вказаного у п. 2.1. цих Правил Акції (Наприклад, за умови, якщо Переможець Акції надав Користувачам протягом строку проведення Акції 210 (двісті десять) Послуг, такому Переможцю Акції має бути нараховано сукупно 525 (п’ятсот двадцять п’ять) бонусів, згідно формули: кількість наданих Послуг *2,5 балів, де символ «*» означає знак множення).   
   1. 4.2.1.Бонуси нараховуються Партнером Акції на персональний гаманець WOG PRIDE Переможця Акції.
   2. Детальні умови та строки використання бонусів встановлюються Партнером Акції.
   3. З врахуванням п.п. 3.1.4. цих Правил, мінімальна кількість бонусів, які мають бути надані (нараховані) Партнером Акції на користь кожного Переможця Акції, складає 500 (п’ятсот) бонусів.
   4. 4.2.4.Виключно для розрахункових цілей встановлюється, що 1 (один) нарахований бонус дорівнює 1 (одній) гривні.
   5. 4.2.5.Датою надання Винагороди Переможцям Акції вважається дата нарахування бонусів на персональні гаманці WOG PRIDE Переможців Акції, незалежно від дати використання таких бонусів Переможцями Акції.

4.3. Право на отримання Винагороди не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.4. Виплата грошового еквівалента вартості Винагороди не здійснюється. Заміна Винагороди іншими товарами та/або послугами за бажанням Переможців Акції не здійснюється.

4.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Винагороди Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.

4.6. Сплата Переможцями Акції податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із виконанням умов даних Правил Акції (у випадку, якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають), покладається на них самих та/або Партнера Акції.

Організатор Акції не несе відповідальності за належну сплату вказаними суб’єктами будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів.

 1. Права Учасників Акції/Переможців Акції.
  1. 5.1.Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.
  2. 5.2.Отримувати Винагороду у порядку та строки, передбачені даними Правилами Акції.
  3. 5.3.Інша права, передбачені даними Правилами Акції.
 1. Обов’язки Учасників Акції/Переможців Акції.
  1. 6.1.Ознайомитися з Правилами Акції.
  2. 6.2.Приймати участь в Акції лише на умовах, визначених в цих Правилах Акції.
  3. 6.3.Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.
  4. 6.4.Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції/Переможцем Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.
  5. 6.5.Інші обов’язки, передбачені даними Правилами.
 1. Права Організатора Акції.

7.1   Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції/Переможців Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

7.2.   Не допустити чи усунути Учасників Акції до участі у Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій та/або порушення умов даних Правил Акції.

7.3.      На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції/Переможців Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

7.4.     За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції /Переможців Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

7.5.      Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції/Переможцями Акції Правил Акції.

7.6.      Інша права, передбачені даними Правилами Акції.

 1. Обов’язки Організатора Акції.
  1. 8.1.Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.
 1. Права Партнера Акції.
  1. 9.1.Отримувати від Організатора Акції та/або Учасників Акції/Переможців Акції інформацію, необхідну для належного надання Партнером Акції Винагороди.
 1. 10.Обов’язки Партнера Акції.
  1. 10.1.Надати Винагороду Переможцям Акції у порядку, передбаченому цими Правилами Акції.
 1. Інші умови.

11.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Учасник Акції/Переможець Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції/Переможцю Акції, або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

11.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник не може брати участь в Акції.

11.4. Правила Акції діють на території міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу. При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час без повідомлення про це Учасників Акції/Переможців Акції.

11.5. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції/Переможцям Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

11.6. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

11.7. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

11.8. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

11.9. Учасник Акції/Переможець Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції/Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції/Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції/Переможець Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

11.10. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції та/або Партнера Акції, а також надає згоду Організатору Акції на передачу своїх персональних даних Партнеру Акції з метою належного проведення Акції та надання Винагороди.

11.11. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції/Переможців Акції, вони можуть задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».