Закрити меню

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Винагорода до Дня автомобіліста» від «24» жовтня 2023 р.

В цих Правилах проведення Акції «Винагорода до Дня автомобіліста» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Акція» – маркетинговий захід під назвою: «Винагорода до Дня автомобіліста», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», для участі в якому Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» потрібно виконати умови Акції, визначені у цих Правилах Акції.

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» – негрошові нагороди у вигляді знижок, та/або дарунків та/або бонусів, що надаються Партнерами Акції на користь Переможців Акції, за умови виконання останніми певних обов’язкових вимог, встановлених Організатором Акції, а також у випадках, встановлених даними Правилами Акції, після проведення розіграшу Винагороди у порядку, встановленому даними Правилами Акції.

«Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» доступ до Онлайн-сервісу.

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону» – послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» та/або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Акції.

«Партнери Акції» – (і) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Єршова, будинок 1); (іі) Фізична особа – підприємець Личак Марія Вячеславівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964, місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Бажова 13/9, кв. 65), які надають Винагороду на користь Переможців Акції.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Переможці Акції» – Учасники Акції, які за результатами проведення Акції отримали Винагороду від Партнерів Акції. Для цілей проведення цієї Акції Переможці Акції розподіляються на Гарантованих Переможців Акції та Негарантованих Переможців Акції.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Промокод» – набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Переможці Акції мають можливість отримати Винагороду.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Акції» – Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав необхідні вимоги для участі в Акції, передбачені даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до Договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), Угоди Користувача та законодавства України.

1. Загальні положення про Акцію.

1. 1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання або підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», а також підтримання або підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до товарів та/або послуг, які реалізуються та/або надаються Партнерами Акції.

1. 2. Учасником Акції може стати будь-який Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який виконав облігаторні вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил Акції.

1. 3. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

1. 4. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Промокодів, Винагороди, інші обмеження прав Учасників Акції.

1. 5. Організатор Акції не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

1. 6. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.

1. 7. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».

1. 8. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.

1. 9. На Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» поширюватимуться діючі Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у випадку виконання Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» вимог, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції.

2. Строки проведення Акції, оголошення Переможців Акції та надсилання (надання) їм Промокодів/Винагороди

2. 1. Строк проведення Акції (строк, протягом якого Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» повинні виконати вимоги, передбачені Розділом 3, а також підпунктом 4. 1. 2. пункту 4. 1. цих Правил Акції) встановлюється із 24. 10. 2023 року по 31. 10. 2023 року (включно). Строк проведення Акції може бути змінений Організатором Акції.

2. 2. Організатор Акції оголосить Негарантованих Переможців Акції та Гарантованих Переможців Акції – 02. 11. 2023 року, шляхом надсилання відповідного повідомлення Негарантованим Переможцям Акції та Гарантованим Переможцям Акції через Мобільний додаток та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Негарантованими Переможцями Акції та Гарантованими Переможцями Акції при Авторизації.

2. 3. Організатор Акції та/або Партнер Акції, а саме Фізична особа – підприємець Личак Марія Вячеславівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964), здійснить (здійснять) надсилання Негарантованим Переможцям Акції Промокодів, при активуванні яких Негарантовані Переможці Акції матимуть можливість отримати Винагороду, вказану в підпунктах 5. 3. 1. – 5. 3. 2. пункту 5. 3. цих Правил Акції, у строк до 09. 11. 2023 року (включно).

2. 4. Організатор Акції та/або Партнер Акції, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493), здійснить (здійснять) надсилання Негарантованим Переможцям Акції Промокодів, при активуванні яких Негарантовані Переможці Акції матимуть можливість отримати Винагороду, вказану в підпункті 5. 3. 3. пункту 5. 3. цих Правил Акції, у строк до 09. 11. 2023 року (включно).

2. 5. Партнер Акції, а саме Фізична особа – підприємець Личак Марія Вячеславівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964), надасть Негарантованим Переможцям Акції Винагороду, вказану у пункті 5. 5. цих Правил Акції, у строк до 09. 11. 2023 року (включно).

2. 6. Партнер Акції, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493), надасть Гарантованим Переможцям Акції Винагороду, вказану у пункті 5. 6. цих Правил, у строк до 09. 11. 2023 року (включно).

3. Вимоги для участі в Акції.

3. 1. В Акції беруть участь виключно ті Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які:

3. 1. 1. Заповнили всі рядки відповідної заяви за формою, яка розміщена за посиланням: https://uklon.com.ua/driver-up-rizihrash.

3. 1. 2. Мають персональну дисконтну картку «UKLON Driver Up-WOG».

3. 1. 3. Зареєстрували Мобільний номер телефону (який також зареєстровано в Мобільному додатку) в додатку WOG PRIDE.

3. 1. 4. Надали Користувачам, як мінімум, 1 (одну) Послугу за період часу від 24. 09. 2023 року по 24. 10. 2023 року (включно).

3. 2. За умови виконання вимог, передбачених підпунктами 3. 1. 1. – 3. 1. 4. пункту 3. 1. цих Правил Акції, відповідний Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» набуває статусу Учасника Акції.

4. Типи Переможців Акції. Алгоритм розіграшу Винагороди для Негарантованих Переможців Акції.

4. 1. Переможці Акції, згідно даних Правил Акції, розподіляються на дві типи:

4. 1. 1. Негарантовані Переможці Акції, тобто ті Переможці Акції, які отримають Винагороду, вказану у підпунктах 5. 3. 1. – 5. 3. 3. пункту 5. 3., а також у пункті 5. 5 цих Правил Акції, за умови визначення їх переможцями внаслідок проведення розіграшу Винагороди, згідно порядку, передбаченому пунктами 4. 2. – 4. 3. цих Правил Акції.

4. 1. 2. Гарантовані Переможці Акції, тобто ті Переможці Акції, які гарантовано отримають Винагороду, вказану в пункті 5. 6. цих Правил Акції, однак виключно за умови надання ними Користувачам не менше ніж 100 (сто) Послуг протягом строку проведення Акції, який вказаний в пункті 2. 1. цих Правил Акції.

4. 1. 3. Один і той самий Учасник Акції, за умови, якщо він буде визначений як переможець внаслідок проведення розіграшу Винагороди, згідно порядку, передбаченому пунктами 4. 2. – 4. 3. цих Правил Акції, а також виключно за умови виконання ним вимоги, вказаної в підпункті 4. 1. 2. пункту 4. 1. цих Правил Акції (надання Користувачам не менше ніж 100 (сто) Послуг протягом строку проведення Акції), може одночасно отримати як одну із Винагород, вказаних у підпунктах 5. 3. 1. – 5. 3. 3. пункту 5. 3., а також у пункті 5. 5. цих Правил Акції (як Негарантований Переможець Акції), так і Винагороду, вказану в пункті 5. 6. цих Правил Акції (як Гарантований Переможець Акції).

4. 2. При проведенні розіграшу Винагороди, вказаної у підпунктах 5. 3. 1. – 5. 3. 3. пункту 5. 3., а також у пункті 5. 5. цих Правил Акції, не використовуються процедури та алгоритми, які дозволяють визначити результат проведення розіграшу Винагороди до початку такого розіграшу.

4. 3. Розіграш Винагороди, вказаної у підпунктах 5. 3. 1. – 5. 3. 3. пункту 5. 3., а також у пункті 5. 5. цих Правил Акції, буде здійснюватися в наступному порядку:

4. 3. 1. Організатор Акції складає перелік Учасників Акції, які виконали всі вимоги, передбачені Розділом 3 даних Правил Акції.

4. 3. 2. Із даного переліку Організатор Акції у строк до 02. 11. 2023 року (включно), за допомогою генератора випадкових чисел на веб-сайті https://www.random.org, визначає Негарантованих Переможців Акції.

4. 3. 3. У разі виникнення перебоїв у функціонуванні веб-сайту https://www.random.org, Організатором Акції для визначення Негарантованих Переможців Акції може бути використаний альтернативний генератор випадкових чисел.

5. Винагорода для Негарантованих Переможців Акції та Гарантованих Переможців Акції.

5. 1. Винагорода формується та надається Партнерами Акції.

5. 2. Винагорода, вказана в підпунктах 5. 3. 1. – 5. 3. 3. пункту 5. 3. цих Правил Акції, надається Партнерами Акції з використанням Промокодів, при активуванні яких Негарантовані Переможці Акції мають можливість її отримати.

5. 3. Партнери Акції надають Негарантованим Переможцям Акції наступні Промокоди:

5. 3. 1. 15 (п’ятнадцять) Промокодів (строком дії до 01. 01. 2024 року), що надаються Фізичною особою – підприємцем Личак Марією Вячеславівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964), після активування яких Негарантовані Переможці Акції мають можливість отримати Винагороду у вигляді знижки розміром 1 500, 00 (одна тисяча п’ятсот) гривень 00 копійок при придбанні однієї або декількох одиниць товару, що реалізується на веб-сайті: https://evatech.com.ua.

У випадку, якщо Негарантований Переможець Акції придбаває з використанням знижки одну або декілька одиниць товару, що реалізується на веб-сайті: https://evatech.com.ua, вартість (ціна) якого перевищує 1 500, 00 (одну тисячу п’ятсот) гривень 00 копійок, то, в такому випадку, Негарантований Переможець Акції здійснює оплату вартості (ціни) такої однієї або декількох одиниць товару лише в частині перевищення отриманої ним знижки в розмірі 1 500, 00 (одна тисяча п’ятсот) гривень 00 копійок (Наприклад, якщо вартість обраної Негарантованим Переможцем Акції одиниці товару становить 2 100, 00 (дві тисячі сто) гривень 00 копійок, то Негарантований Переможець Акції здійснює оплату лише тієї частини вартості (ціни) одиниці товару, яка перевищує отриману ним знижку у розмірі 1 500, 00 (одна тисяча п’ятсот) гривень, а саме частину вартості товару у розмірі 600, 00 (шістсот) гривень 00 копійок).

У випадку, якщо Негарантований Переможець Акції придбав з використанням знижки одну або декілька одиниць товару, що реалізується на веб-сайті: https://evatech.com.ua, вартість (ціна) якого є меншою за отриману ним знижку в розмірі 1 500, 00 (одна тисяча п’ятсот) гривень 00 копійок, то отримана знижка вважається погашеною, тобто використаною в повному розмірі, а Організатор Акції та/або Партнер Акції не здійснюють будь-якого відшкодування перевищення розміру отриманої знижки над вартістю (ціною) придбаного товару.

Знижка може бути використана Негарантованим Переможцем Акції лише один раз (із застосуванням принципу «один чек – одна знижка») та не може бути розподілена на декілька (дві чи більше) транзакцій по придбанню товару.

5. 3. 2. 15 (п’ятнадцять) Промокодів (строком дії до 09. 11. 2024 року), що надаються Фізичною особою – підприємцем Личак Марією Вячеславівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964), після активування яких Негарантовані Переможці Акції мають можливість отримати Винагороду у вигляді знижки розміром 1 500, 00 (одна тисяча п’ятсот) гривень 00 копійок при придбанні однієї або декількох одиниць товару, що реалізується на веб-сайті: https://eshop.elit.ua.

У випадку, якщо Негарантований Переможець Акції придбаває з використанням знижки одну або декілька одиниць товару, що реалізується на веб-сайті: https://eshop.elit.ua, вартість (ціна) якого перевищує 1 500, 00 (одну тисячу п’ятсот) гривень 00 копійок, то, в такому випадку, Негарантований Переможець Акції здійснює оплату вартості (ціни) такої однієї або декількох одиниць товару лише в частині перевищення отриманої ним знижки в розмірі 1 500, 00 (одна тисяча п’ятсот) гривень 00 копійок (Наприклад, якщо вартість обраної Негарантованим Переможцем Акції одиниці товару становить 2 100, 00 (дві тисячі сто) гривень 00 копійок, то Негарантований Переможець Акції здійснює оплату лише тієї частини вартості (ціни) одиниці товару, яка перевищує отриману ним знижку у розмірі 1 500, 00 (одна тисяча п’ятсот) гривень, а саме частину вартості товару у розмірі 600, 00 (шістсот) гривень 00 копійок).

У випадку, якщо Негарантований Переможець Акції придбав з використанням знижки одну або декілька одиниць товару, що реалізується на веб-сайті: https://eshop.elit.ua, вартість (ціна) якого є меншою за отриману ним знижку в розмірі 1 500, 00 (одна тисяча п’ятсот) гривень 00 копійок, то отримана знижка вважається погашеною, тобто використаною в повному розмірі, а Організатор Акції та/або Партнер Акції не здійснюють будь-якого відшкодування перевищення розміру отриманої знижки над вартістю (ціною) придбаного товару.

Знижка може бути використана Негарантованим Переможцем Акції лише один раз (із застосуванням принципу «один чек – одна знижка») та не може бути розподілена на декілька (дві чи більше) транзакцій по придбанню товару.

5. 3. 3. 50 (п’ятдесят) Промокодів (строком дії до 30. 11. 2023 року), що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493), після активування яких Негарантовані Переможці Акції мають можливість отримати Винагороду у вигляді дарунків, а саме 1 (однієї) одиниці склоочисника (вибір склоочисників здійснюють Негарантовані Переможці Акції серед наступного асортименту – щітка склоочисна Sheron безкаркасна 475 мм; щітка склоочисна Sheron безкаркасна 500 мм; щітка склоочисна Sheron безкаркасна 550 мм; щітка склоочисна Sheron безкаркасна 600 мм), а також додатково 1 (однієї) одиниці омивача (вибір омивача здійснюють Негарантовані Переможці Акції серед наступного асортименту – омивач скла GOWOG Summer Blue 4 л. ; омивач скла GOWOG Summer Yellow 4 л. ; омивач скла GOWOG літній 2 л. ; омивач скла GOWOG Winter -20°С 3 л. ; омивач скла GOWOG Winter -12°С 4 л. ; омивач скла GOWOG Winter Blue -22°С 4 л. ; омивач скла GOWOG Winter Yellow -22°С 4 л. ; омивач скла WOG Winter -12°С 4 л. ; омивач скла WOG Winter -20°С 3 л. ; омивач скла WOG Winter Pink -22°С 4 л. ; омивач скла WOG Winter Violet -22°С 4 л. ), які реалізуються на АЗК, що працюють під ТМ «WOG».

5. 4. Кожен із Негарантованих Переможців Акції має можливість отримати виключно 1 (один) Промокод із визначених видів Промокодів, перелік яких вказаний в підпунктах 5. 3. 1. – 5. 3. 3. пункту 5. 3. цих Правил Акції.

5. 5. Партнер Акції, а саме Фізична особа – підприємець Личак Марія Вячеславівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964), надає Негарантованим Переможцям Акції Винагороду у вигляді дарунків, а саме 5 (п’яти) сумок-органайзерів у багажник автомобіля «EVAtech PRO M» (32x50x30 см. ) «Ромб чорний з чорним кантом».

Кожен із Негарантованих Переможців Акції має можливість отримати виключно 1 (одну) сумку-органайзер у багажник автомобіля «EVAtech PRO M» (32x50x30 см. ) «Ромб чорний з чорним кантом».

5. 6. Партнер Акції, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493) надає Гарантованим Переможцям Акції, за умови виконанням ними вимог, передбачених підпунктом 4. 1. 2. пункту 4. 1. цих Правил Акції, Винагороду у вигляді 2 (двох) бонусів за кожну надану такими Гарантованими Переможцями Акції Користувачам Послугу, яка нараховується, у строк, вказаний у пункті 2. 6. цих Правил Акції, на персональні гаманці WOG PRIDE Гарантованих Переможців Акції (Наприклад, протягом строку проведення Акції, який вказаний в пункті 2. 1. цих Правил, Гарантований Переможець Акції надав 110 (сто десять) Послуг. В цьому випадку, такому Гарантованому Переможцю Акції, на його персональний гаманець WOG PRIDE, Партнером Акції буде нараховано 220 (двісті двадцять) бонусів (із розрахунку одна надана Послуга еквівалентна 2 (двом) нарахованим бонусам).

Умови та строки використання бонусів, нарахованих на персональний гаманець WOG PRIDE Гарантованим Переможцям Акції, встановлюються Партнером Акції, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493).

Виключно для розрахункових цілей встановлюється, що 1 (один) нарахований бонус дорівнює 1 (одній) гривні.

5. 7. Право на отримання Промокодів/Винагороди не може бути передане Негарантованими Переможцями Акції та Гарантованими Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

5. 8. Виплата грошового еквівалента вартості Винагороди не здійснюється. Заміна Винагороди іншими товарами та/або послугами за бажанням Негарантованих Переможців Акції та Гарантованих Переможців Акції не здійснюється.

5. 9. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Промокодів/Винагороди Негарантованими Переможцями Акції та Гарантованими Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Негарантованими Переможцями Акції та Гарантованими Переможцями Акції скористатись наданими Промокодами/Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Промокодів/Винагород.

5. 10. Сплата Негарантованими Переможцями Акції та Гарантованими Переможцями Акції податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із виконанням умов даних Правил акції (у випадку, якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають), покладається на них самих та/або Партнерів Акції.

Організатор Акції не несе відповідальності за належну сплату вказаними суб’єктами будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів.

6. Порядок надсилання/надання Промокодів та Винагороди

6. 1. Промокоди, вказані в підпункті 5. 3. 1. пункту 5. 3. цих Правил Акції, будуть надіслані Організатором Акції Негарантованим Переможцям Акції, шляхом надсилання відповідного повідомлення через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Негарантованими Переможцями Акції при Авторизації; та/або Партнером Акції, а саме Фізичною особою – підприємцем Личак Марією Вячеславівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964), у визначеному ним форматі.

6. 2. Промокоди, вказані в підпункті 5. 3. 2. пункту 5. 3. цих Правил Акції, будуть надіслані Організатором Акції Негарантованим Переможцям Акції, шляхом надсилання відповідного повідомлення через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Негарантованими Переможцями Акції при Авторизації; та/або Партнером Акції, а саме Фізичною особою – підприємцем Личак Марією Вячеславівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964), у визначеному ним форматі.

6. 3. Промокоди, вказані в підпункті 5. 3. 3. пункту 5. 3. цих Правил Акції, будуть надіслані Організатором Акції Негарантованим Переможцям Акції, шляхом надсилання відповідного повідомлення через Мобільний додаток, та/або шляхом надсилання повідомлення з використанням Мобільного номеру телефону, який був вказаний Негарантованими Переможцями Акції при Авторизації; та/або Партнером Акції, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 42663493), у визначеному ним форматі.

6. 4. Датою надання Винагороди, визначеної в підпунктах 5. 3. 1. – 5. 3. 3. пункту 5. 3. цих Правил Акції, Негарантованим Переможцям Акції вважається дата надсилання їм відповідних Промокодів, незалежно від дати активування Негарантованими Переможцями Акції таких Промокодів.

6. 5. Датою надання Винагороди, визначеної пунктом 5. 5. цих Правил Акції, вважається дата фактичної передачі дарунку Партнером Акції, а саме Фізичною особою – підприємцем Личак Марією Вячеславівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982412964), на користь Негарантованих Переможців Акції.

Датою фактичної передачі Винагороди, визначеної пунктом 5. 5. цих Правил Акції, вважається також дата її вручення оператору поштового зв’язку для відправки Негарантованим Переможцям Акції, оформлене відповідним документом (накладною).

6. 6. Датою надання Винагороди, визначеної пунктом 5. 6. цих Правил Акції, вважається дата нарахуванням відповідних бонусів на персональні гаманці WOG PRIDE Гарантованих Переможців Акції.

7. Права Учасників Акції/ Переможців Акції

7. 1. Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.

7. 2. Отримувати Винагороду у порядку та строки, передбачені даними Правилами Акції.

7. 3. Інша права, передбачені даними Правилами Акції.

8. Обов’язки Учасників Акції/Переможців Акції

8. 1. Ознайомитися з Правилами Акції.

8. 2. Приймати участь у Акції лише на умовах, визначених в цих Правилах Акції.

8. 3. Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.

8. 4. Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.

8. 5. Інші обов’язки, передбачені даними Правилами.

9. Права Організатора Акції

9. 1 Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції/Переможців Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

9. 2. Не допустити чи усунути Учасників Акції до участі у Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій та/або порушення умов даних Правил Акції.

9. 3. На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції/Переможців Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

9. 4. За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції /Переможців Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

9. 5. Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції/Переможцями Акції Правил Акції.

9. 6. Інша права, передбачені даними Правилами Акції.

10. Обов’язки Організатора Акції

10. 1. Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

11. Права Партнерів Акції

11. 1. Отримувати від Організатора Акції та/або Учасників Акції/Переможців Акції інформацію, необхідну для належного надання Партнерами Акції Промокодів/Винагороди.

12. Обов’язки Партнерів Акції

12. 1. Надіслати/надати Промокоди/Винагороду Переможцям Акції у порядку, передбаченому цими Правилами Акції.

13. Інші умови

13. 1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

13. 2. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції/Переможцю Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

13. 3. Приймаючи участь у Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник не може брати участь в Акції.

13. 4. Правила Акції діють на території міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу. При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час без повідомлення про це Учасників Акції/Переможців Акції.

13. 5. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції/Переможцям Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

13. 6. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

13. 7. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

13. 8. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

13. 9. Учасник Акції/Переможець Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції/Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції/Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції/Переможець Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

13. 10. Своєю участю в Акції Учасник Акції/Переможець Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції та/або Партнерів Акції, а також надає згоду Організатору Акції на передачу своїх персональних даних Партнерам Акції з метою належного проведення Акції та надання Винагороди.

13. 11. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції/Переможців Акції, вони може задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

Редакція діє з 24. 10. 2023 року

___________________________________________________________________________________