close

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «20 поїздок без комісії від UKLON»

В цих Правилах проведення Акції «20 поїздок без комісії від UKLON» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

«Акція»маркетинговий захід під назвою: «20 поїздок без комісії від UKLON», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером Уклон Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» безоплатний доступ до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам, який діє протягом обмеженого (лімітованого) строку, що надається Організатором Акції на користь Учасників Акції, у порядку, визначеному даними Правилами Акції. 

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру Уклон, який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру Уклон у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру Уклон можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов, зупинення та припинення Акції.

«Партнер Уклон» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

«Угода Користувача» – договір між Користувачем та ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», умови якого розміщені на Веб-сайті у розділі «Умови користування».

«Учасник Акції»   фізична особа, яка відповідає необхідним вимогам для участі в Акції, передбаченим даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до документів, розміщених на Веб-сайті у розділі  «Умови користування», а також чинного законодавства України.

1. Загальні положення про Акцію.

1.1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на залучення Партнерів Уклон до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».   

1.2. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.

1.3. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».

1.4. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

1.5. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Винагороди, інші обмеження прав Учасників Акції.

1.7. Організатор Акції не несе відповідальність за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

1.8. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

1.9. На Учасника Акції поширюватимуться діючі Правила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання ним згоди на участь в Акції. Згода вважається наданою таким Учасником Акції з моменту набуття ним права на отримання Винагороду.

2. Строк проведення Акції.

2.1. Строк проведення Акції встановлюється із 10.05.2024 року по 10.06.2024 року (включно).

2.2. Строк проведення Акції може бути змінений (скорочений або пролонгований) Організатором Акції на його власний розсуд. 

3. Вимоги для участі в Акції.

3.1. Учасником Акції може бути дієздатна фізична особа, яка досягла повноліття, та протягом строку проведення Акції, передбаченого в пункті 2.1. цих Правил Акції:

3.1.1 .завантажила Мобільний додаток «Uklon Driver»;

3.1.2.здійснила Авторизацію;

3.1.3.зареєструвалася як Партнер Уклон, внаслідок чого було створено унікальний обліковий запис (особистий кабінет).

4. Винагорода для Учасників Акції. 

4.1. За умови виконання вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.3. пункту 3.1. цих Правил Акції, відповідний Учасник Акції має право на отримання Винагороди, а саме безоплатного доступу до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам.

4.2. Винагорода, а саме безоплатний доступ до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам, може бути використана Учасником Акції при виконанні Замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, та/або послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), та/або послуг кур’єрської доставки.

4.3. Винагорода, а саме безоплатний доступ до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам, може бути використана Учасником Акції у кількості 20 (двадцять) разів, тобто при наданні послідовно 20 (двадцяти) Послуг Користувачам.   

4.4. Винагорода, а саме безоплатний доступ до Онлайн-сервісу «Uklon Driver» при наданні Послуг Користувачам, може бути використана Учасником Акції протягом 7 (семи) календарних днів з дати її надання (нарахування) Учаснику Акції Організатором Акції.

4.5. У випадку, якщо Учасник Акції протягом 7 (семи) календарних днів з дати надання (нарахування) Винагороди надав менше 20 (двадцяти) Послуг Користувачам, то Винагорода вважається використаною у повному обсязі та не може бути перенесена/застосована на майбутні періоди/у майбутніх періодах.

4.6. Право на отримання Винагороди не може бути передане Учасником Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.7. Виплата грошового еквівалента вартості Винагороди не здійснюється.

4.8. Заміна Винагороди будь-якими товарами, та/або роботами, та/або послугами за бажанням Учасників Акції не здійснюється.

4.9. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість Учасників Акції скористатись наданою Винагородою з будь-яких причин, які не залежать від Організатора Акції.

4.10. Винагорода, яка надається в рамках проведення Акції, не є такою, що індивідуально (персонально) призначена для певного Учасника Акції. Реципієнтами Винагороди є невизначене коло осіб, які виконали облігаторні вимоги цих Правил Акції та є Учасниками Акції.

4.11. Надання Винагороди Учасникам Акції та її отримання Учасниками Акції не є об’єктом оподаткування будь-якими податками, зборами, іншими обов’язковими платежами. Організатор Акції не несе відповідальність за належну сплату Учасниками Акції будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів у випадку їх помилкового нарахування.

5. Порядок та строки надання (нарахування) Винагороди.

5.1. Винагорода надається (нараховується) Організатором Акції Учаснику Акції протягом 1 (одного) календарного дня з дати виконання ним всіх вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.3. пункту 3.1. цих Правил Акції.

5.2. Учасник Акції інформується про отримання ним Винагороди із використанням функціоналу Мобільного додатку «Uklon Driver» з моменту її надання (нарахування).   

5.3. Винагорода застосовується автоматично при наданні Учасником Акції Послуг Користувачам.

6. Права Учасника Акції

6.1. Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.

7. Обов’язки Учасника Акції

7.1. Ознайомитися з Правилами Акції.

7.2. Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.

7.3. Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.

8. Права Організатора Акції

8.1. Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

8.2. Не допустити Учасників Акції до участі в Акції чи усунути Учасників Акції від участі в Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій та/або порушення умов даних Правил Акції.

8.3. На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

8.4. За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

8.5.  Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

9. Обов’язки Організатора Акції

9.1.   Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

10. Інші умови

10.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Учасник Акції підтверджує, що цілком та повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які збитки чи моральну шкоду, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

10.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

10.4. Правила Акції діють на території наступних міст України: Івано-Франківськ, Одеса, Ужгород, Чернівці.

При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час протягом строку проведення Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

10.5. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

10.6. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

10.7. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

10.8. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

10.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції.

10.10. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції, вони може задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

Редакція діє з 10.05.2024 року

___________________________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «До – 70% на перші три поїздки з карткою Mastercard®»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту — «Правила») рекламної акції «До –70 % на перші три поїздки з карткою Mastercard®» (далі по тексту — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХНІ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту й залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування і рекламування Послуг, які надаються з використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2. «Територія проведення Акції» — територія, на якій діють Правила Акції.

1.3. «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.4. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцерозташування: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років, яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються і не можуть бути співробітники Організатора та їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їхніх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, надання даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, і про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг, зважаючи на співвідношення пропозиції іта попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості тощо, і яка здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем і Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість шукати й ознайомлюватися з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, про можливе виконання Замовлення, а також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, давати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» і Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервіс «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Акції» — Представництво Mastercard Europe SA в Україні, розташоване за адресою: Україна, 01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А.

1.9. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг і перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті uklon.com.ua.

1.10. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги з керування транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11. «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який Організатор надає Користувачу в тимчасове користування за функціональним призначенням як інструмент для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.12. «Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.13. «Знижка» — тимчасове зменшення вартості Послуги, яке діє протягом Строку проведення Акції.

1.14. «Дарунок» — нагорода у вигляді Промокоду на Знижку, що надається Учасникам Акції.

1.15. «Промокод» — набір різного виду символів (цифрових та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції отримують Знижку.

1.16. «Сайт Акції» — вебсайт у мережі Інтернет, на якому розміщені Правила Акції для публічного доступу, за адресою: uklon.com.ua.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1. Акція не є азартною грою в розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції всіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін і доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції з умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції в разі виконання Учасником Акції всіх обов’язкових умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції. Акція діє тільки для Учасників Акції, що є новими Користувачами Онлайн-сервісу «Uklon».

2.4. Територія проведення Акції включає міста України: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Біла Церква, Кременчук, Кам’янське, Камʼянець-Подільський.

2.5. Строк проведення Акції, визначений Організатором, становить: з 00:00 години 01.05.2024 року до 23:59 години 31.05.2024 року включно, за київським часом.

2.6. За умови дотримання і виконання умов цих Правил Акції, Учасник Акції отримує Дарунок у вигляді Промокоду на Знижку до 70 % на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного додатку, але в будь-якому разі розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж:

 • 140 (сто сорок) грн 00 к. — на таких Територіях проведення Акції: м. Київ;
 • 100 (сто) грн 00 к. — на таких Територіях проведення Акції: м.Одеса, Харків, Дніпро, Рівне, Кропивницький, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Суми, Луцьк, Ужгород, Полтава, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Чернігів, Херсон, Хмельницький, Житомир, Тернопіль, Біла Церква, Кременчук, Камʼянське, Камʼянець-Подільський.

2.7. Термін дії Знижок, вказаних у п. 2.6. цих Правил Акції, встановлений до 23:59 «07» червня 2024 року, за київським часом.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДАРУНКА

3.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції протягом Строку проведення Акції та вчинити такі дії:

3.1.1. завантажити Мобільний додаток на платформі Google Play, App Store або App Gallery та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше, пройти авторизацію і прийняти умови Угоди користувача;

3.1.2. дозволити Мобільному додатку використовувати геолокацію Користувача Онлайн-сервісу «Uklon»;

3.1.3. увімкнути (активувати) в підрозділі «Рекламні повідомлення» розділу «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного додатку кнопку «Знижки на поїздки» (Знижки та спеціальні пропозиції від сервісу Uklon);

3.1.4. бути держателем платіжної картки Masterсard®, емітованої банками України, для використання фізичними особами (далі — «Картка») і в розділі «Оплата» Мобільного додатку вибрати Картку (Apple Pay та/або Google Pay) як основний спосіб оплати Послуг;

3.1.5. замовити Послугу за допомогою Мобільного додатку.

3.1.6. Повідомлення про отримання Дарунка буде відправлено Учаснику Акції в Мобільному додатку автоматично після виконання Учасником Акції дій, зазначених у п. 3.1. цих Правил Акції, і застосовуватиметься під час здійснення перших трьох Замовлень.

3.2. Умови й деталі використання Дарунка визначені в пп. 2.4-2.7. цих Правил Акції та в розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатку.

3.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Дарунка. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Дарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Дарунка.

4. ПРАВА Й ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ І ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Права Учасників Акції:

4.1.1. брати участь в Акції на умовах, визначених у цих Правилах Акції;

4.1.2. отримувати Дарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2. Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1 .ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2. дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3. самостійно й систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті Акції, і нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3. Права Організатора Акції:

4.3.1. змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку чинні Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2. не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3. на власний розсуд чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4. за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт Акції та/або Мобільний додаток;

4.3.5. здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4. Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1. провести Акцію відповідно до цих Правил Акції;

4.4.2. надіслати/надати Дарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції;

4.4.3 .інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, зокрема, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних у використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, унаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Дарунка.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності в будь-яких суперечках стосовно права на отримання Дарунка. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок ухвалює Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Дарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Дарунком не з вини Організатора Акції.

4.8. Отримати Дарунок можуть лише Учасники Акції, які здобули право на отримання Дарунка. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Дарунка, де Дарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Дарунка, зокрема грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

4.9. У разі, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Дарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10. Дарунком можна скористатись лише один раз. Дарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях і пропозиціях Організатора. Якщо під час використання Дарунка надання Послуги не відбулося з вини Користувача, Дарунок анулюється і не може бути використаний Користувачем під час Замовлення наступної Послуги.

4.11. Вартість користування мережею Інтернет / мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачує Учасник Акції самостійно за власний рахунок, ця вартість відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера послуги.

4.12. Організатор і залучені ним треті особи не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет / мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли через обставини, що не залежать від Організатора.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які завдані Учаснику Акції або третім особам у результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким положенням цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну й беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення і відеозапису з його участю для створення аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення і поширення рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або поширення.

5.3. Учасник Акції погоджується на використання і поширення його коментарів, відповідей на запитання, поглядів (зокрема відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом під час здійснення публічного показу, відтворення і поширення його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює і погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення і поширення рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням і відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає виплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не висувати будь-яких претензій чи майнових вимог до осіб, які здійснюють публічний показ, відтворення та поширення таких рекламних чи інформаційних матеріалів і відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається в розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4. Усі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (зокрема, але не виключно, мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та в Мобільному додатку.

5.5. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Дарунка та/або неможливості використання наданого Дарунка в разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну й безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

5.7. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті Акції. Додаткова інформація, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мереж), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному додатку, Viber чи SMS, а також і за допомогою інших видів медіа, зокрема онлайн-медіа.

5.8. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Оновлена редакція діє з 02.05.2024 року

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Знижки для драйверів від UKLON»

В цих Правилах проведення Акції «Знижки для драйверів від UKLON» (далі по тексту також – Правила Акції), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Акція»маркетинговий захід під назвою: «Знижки для драйверів від UKLON», що організований ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», для участі в якому Партнеру Уклон потрібно виконати умови Акції, визначені у цих Правилах Акції.

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером Уклон Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Знижка» тимчасове зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver, яке діє протягом обмеженого (лімітованого) строку, що надається Організатором Акції на користь Партнерів Уклон, за умови виконання останніми певних обов’язкових вимог, встановлених Організатором Акції у порядку, визначеному даними Правилами Акції. 

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру Уклон, який використовується ним при Авторизації та користуванні Мобільним додатком.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Акції Партнеру Уклон у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру Уклон можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Організатор Акції»Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), яке є організатором Акції і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов, зупинення та припинення Акції.

«Партнер Уклон – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон, які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

«Угода Користувача» – договір між Користувачем та ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», умови якого розміщені на Веб-сайті у розділі «Умови користування».

«Учасник Акції»   Партнер Уклон, який відповідає необхідним вимогам для участі в Акції, передбаченим даними Правилами Акції.

Інші терміни, не визначені даними Правилами Акції, трактуються відповідно до документів, розміщених на Веб-сайті у розділі  «Умови користування», а також чинного законодавства України.

1. Загальні положення про Акцію.

1.1. Акція є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та підвищення інтересу Партнерів Уклон до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».   

1.2. Участь в Акції є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.

1.3. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні».

1.4. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів.

1.5. Організатор Акції має право усунути від участі в Акції будь-кого із Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. Організатор Акції не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали неможливість отримання Учасниками Акції Знижки, інші обмеження прав Учасників Акції.

1.7. Організатор Акції не несе відповідальність за дотримання ним умов цих Правил Акції у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

1.8. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

1.9. До участі в Акції допускаються виключно ті Партнери Уклон, які зареєструвалися як Партнери Уклон з використанням функціоналу Веб-сайту через заповнення форми, наведеної за посиланням: https://uklon.com.ua/partner-registration/, та обрали тип реєстрації – «водієм з авто», внаслідок якої створюється унікальний обліковий запис (особистий кабінет).

1.10. НаУчасника Акції поширюватимутьсядіючіПравила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання ним згоди на участь в Акції. Згода вважається наданою таким Учасником Акції з моменту набуття ним права на отримання Знижки.

2. Строк проведення Акції.

2.1. Строк проведення Акції встановлюється із 18.04.2024 року по 30.06.2024 року (включно).

2.2. Строк проведення Акції може бути змінений (скорочений або пролонгований) Організатором Акції на його власний розсуд. 

3. Вимоги для участі в Акції.

3.1. З урахуванням пункту 1.9. цих Правил Акції, Учасником Акції може бути виключно Партнер Уклон, який протягом строку проведення Акції, передбаченого в пункті 2.1. цих Правил Акції:

3.1.1. зареєструвався як фізична особа-підприємець у порядку, передбаченому чинним законодавством України, та відомості про таку реєстрацію були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі також – ЄДР);

3.1.2. має внесений до ЄДР (виключний або серед інших/основний або допоміжний) вид діяльності 49.39 «Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.», а також вид діяльності 53.20 «Інша поштова та кур’єрська діяльність» (однак виключно у випадку надання послуг кур’єрської доставки), згідно Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 року № 457;

3.1.3. є платником єдиного податку другої або третьої групи платників єдиного податку, згідно положень Глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу ХІV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України;

3.1.4. має відкритий у банківській установі України поточний рахунок у національній валюті України як фізична особа-підприємець;

3.1.5. отримав ліцензію на перевезення пасажирів за основним або додатковим видом господарської діяльності: «внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення» у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»;   

3.1.6. здійснив реєстрацію рахунку (акаунту) у відповідній фінансовій установі, що надає фінансові послуги з переказу коштів без відкриття рахунків (платіжній системі, що інтегрована з Онлайн-сервісом);

3.1.7. підписав Договір про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який набув чинності.

4. Знижка для Учасників Акції. 

4.1. За умови виконання вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.7. пункту 3.1. цих Правил Акції, відповідний Учасник Акції має право на отримання Знижки, а саме тимчасового зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver.

4.2. Знижка, а саме тимчасове зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver, може бути використана Учасником Акції при виконанні Замовлення Користувача на надання Послуг, а саме послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, та/або послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), та/або послуг кур’єрської доставки.

4.3. Розмір Знижки становить:

 • для міста Біла Церква: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Вінниця: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Житомир: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Івано-Франківськ: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кам’янець-Подільський: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кременчук: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кропивницький: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Луцьк: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Миколаїв: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Полтава: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Рівне: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Суми: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Тернопіль: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Ужгород: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Хмельницький: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Черкаси: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Чернігів: 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Запоріжжя: 8 (вісім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кривий Ріг: 8 (вісім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Одеса: 8 (вісім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Чернівці: 8 (вісім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Дніпро: 7 (сім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Львів: 7 (сім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Харків: 7 (сім) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Кам’янське: 5 (п’ять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг;
 • для міста Київ: 5 (п’ять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг.

*Розрахунок вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver з урахуванням Знижки на прикладі міста Біла Церква: звичайна/договірна вартість плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver для Партнера Уклон становить 14 (чотирнадцять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг. При цьому, розмір Знижки встановлений у розмірі 10 (десять) % (відсотків) від вартості Замовлення Користувача на надання Послуг. Таким чином, за умови застосування Знижки, вартість плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver для Партнера Уклон становитиме 4 (чотири) % (відсотки).   

Метод розрахунку: 14% – 10% = 4 %, де 14% – звичайна/договірна вартість плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver (зменшуване число); 10% – розмір Знижки (від’ємник); «-» – математичний символ віднімання; 4% –  результат операції (різниця).

4.4. Знижка, а саме тимчасове зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver, є багаторазовою (з урахуванням пункту 4.5. цих Правил).

4.5. Знижка, а саме тимчасове зменшення вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver у розмірі, встановленому пунктом 4.3. цих Правил Акції, може бути використана Учасником Акції у кількості 200 (двісті) разів, тобто при наданні послідовно 200 (двохсот) Послуг Користувачам.   

4.6. Знижка може бути використана Учасником Акції протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її надання (нарахування) Учаснику Акції Організатором Акції.

4.7. У випадку, якщо Учасник Акції протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати надання (нарахування) Знижки надав менше 200 (двохсот) Послуг Користувачам, то Знижка вважається використаною у повному обсязі та не може бути перенесена/застосована на майбутні періоди/у майбутніх періодах.

4.8. Право на отримання Знижки не може бути передане Учасником Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.9. Виплата грошового еквівалента вартості Знижки не здійснюється.

4.10. Заміна Знижки будь-якими товарами, та/або роботами, та/або послугами за бажанням Учасників Акції не здійснюється.

4.11. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість Учасників Акції скористатись наданою Знижкою з будь-яких причин, які не залежать від Організатора Акції.

4.12. Знижка, яка надається в рамках проведення Акції, не є такою, що індивідуально (персонально) призначена для певного Учасника Акції. Реципієнтами Знижок є невизначене коло осіб із усього загалу Партнерів Уклон, які виконали облігаторні вимоги цих Правил Акції та є Учасниками Акції.

4.13. Надання Знижки Учасникам Акції та її отримання Учасниками Акції не є об’єктом оподаткування будь-якими податками, зборами, іншими обов’язковими платежами. Організатор Акції не несе відповідальність за належну сплату Учасниками Акції будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів у випадку їх помилкового нарахування.

4.14. Знижка, що надається згідно даних Правил Акції, не сумується із іншою знижкою, тобто тимчасовим зменшенням вартості плати/винагороди за надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon Driver, наданою Організатором Акції на користь Партнера Уклон за іншими акціями/програмами/заходами маркетингового характеру.

4.15. У випадку, якщо Партнер Уклон отримав знижку за іншими акціями/програмами/заходами маркетингового характеру Організатора Акції, однак при цьому він виконав облігаторні вимоги цих Правил Акції та, відповідно, визнається Учасником Акції в розумінні цих Правил Акції, такий Учасник Акції має право на отримання Знижки, згідно даних Правил Акції, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення строку дії попередньо наданої знижки за іншими акціями/програмами/заходами маркетингового характеру.

5. Порядок та строки надання (нарахування) Знижки.

5.1. Знижка надається (нараховується) Організатором Акції Учаснику Акції протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виконання ним всіх вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.7. пункту 3.1. цих Правил Акції, за виключенням випадку, передбаченого пунктом 4.15. цих Правил Акції.

5.2. Учасник Акції інформується про отримання ним Знижки із використанням функціоналу Мобільного додатку «Uklon Driver» з моменту її надання (нарахування).   

5.3. Знижка застосовується автоматично при наданні Учасником Акції Послуг Користувачам, за умови виконання ним вимог, передбачених підпунктами 3.1.1. – 3.1.7. пункту 3.1. цих Правил Акції.

6. Права Учасника Акції

6.1. Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах Акції.

7. Обов’язки Учасника Акції

7.1. Ознайомитися з Правилами Акції.

7.2. Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами Акції.

7.3. Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил Акції. Організатор Акції не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником Акції у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил Акції.

8. Права Організатора Акції

8.1. Змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

8.2. Не допустити чи усунути Учасників Акції до участі у Акції у випадку здійснення останніми протиправних дій та/або порушення умов даних Правил Акції.

8.3. На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції.

8.4. За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Веб-сайт та/або Мобільний додаток.

8.5.  Здійснювати нагляд за виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

9. Обов’язки Організатора Акції

9.1.Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

10. Інші умови

10.1. Правила Акції регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Учасник Акції підтверджує, що цілком та повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил Акції.

10.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду на дотримання умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

10.4. Правила Акції діють на території наступних міст України: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Чернівці, Дніпро, Львів, Харків, Кам’янське, Київ.

При цьому Організатор Акції має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил Акції в будь-який час без повідомлення про це Учасників Акції.

10.5. Правила Акції, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

10.6. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.

10.7. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

10.8. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

10.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора Акції.

10.10. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції, вони може задати їх Організатору Акції через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, або через відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

Редакція діє з 18.04.2024 року

___________________________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Знижка за реєстрацію протягом обмеженого часу»

Цими Офіційними правилами (далі за текстом — «Правила») рекламної акції «Знижка за реєстрацію протягом обмеженого часу» (далі за текстом — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2. «Територія проведення Акції» — територія, на якій діють Правила Акції.

1.3. «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.4. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.10. «Мобільний застосунок Uklon» або «Мобільний застосунок» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11. «Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.12. «Знижка» — тимчасове зменшення вартості Послуги, яке діє протягом Строку проведення Акції.

1.13. «Дарунок» — нагорода у вигляді Знижки, що надається Учаснику(ам) Акції, у випадку виконання усіх обов’язкових умов участі в Акції, встановлених Організатором Акції у цих Правилах.

1.14. «Сайт Акції» — вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила Акції для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції у випадку виконання Учасником Акції усіх обов’язкових умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції. Акція діє тільки для Учасників Акції, що є новими Користувачами Онлайн-сервісу «Uklon».

2.4. Територія проведення Акції включає наступні міста України: Кропивницький, Камʼянське, Тернопіль, Хмельницький.

2.5. Строк проведення Акції, визначений Організатором становить: з 00:00 години 16.04.2024 року до 23:59 години 30.04.2024 року включно, за київським часом.

2.6. За умови дотримання та виконання умов цих Правил Акції, Учасник Акції отримує наступний Дарунок, з урахуванням місцезнаходження Учасника Акції в межах Території проведення Акції:

2.6.1.Дарунок — Знижка до 50% на першу Послугу, замовленою за допомогою Мобільного застосунку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на першу таку Послугу не може бути більшою ніж:

 • 50 (пʼятдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м. Хмельницькому;
 • 40 (сорок) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м. Кропивницький, Камʼянське, Тернопіль.

2.7. Термін дії Знижок, вказаних в п.2.6. цих Правил Акції становить 7 (сім) календарних днів з дати їх отримання.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДАРУНКУ

3.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції, протягом Строку проведення Акції та вчинити наступні дії:

3.1.1. переглянути рекламне оголошення про проведення Акції;

3.1.2. протягом 1 (однієї) години після першого перегляду рекламного оголошення про проведення Акції завантажити Мобільний застосунок на платформі Google Play, App Store або App Gallery;

3.1.3. пройти процедуру реєстрації Користувача Онлайн-сервісу «Uklon» та прийняти умови Угоди користувача;

3.1.4. увімкнути (активувати) в підрозділі «Рекламні повідомлення» розділу «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного застосунку кнопку «Знижки на поїздки» (Знижки та спеціальні пропозиції від сервісу Uklon).

3.1.5. Повідомлення про отримання Дарунку буде відправлено Учаснику Акції у Мобільному застосунку. Дарунок надаватиметься автоматично на першу Послугу після виконання Учасником Акції дій, зазначених в п.3.1 цих Правил Акції.

3.2. Умови та деталі по використанню Дарунку зазначаються у п. 2.4-2.7. цих Правил Акції та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного застосунку.

3.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Дарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Дарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Дарунку.

4. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Права Учасників Акції:

4.1.1. приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;

4.1.2. отримувати Дарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2. Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1. ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2. дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3. самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті Акції та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3. Права Організатора Акції:

4.3.1. змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2. не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3. на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4. за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт Акції та/або Мобільний застосунок;

4.3.5. здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6. інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4. Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1. провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;

4.4.2. надіслати/надати Дарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції.

4.4.3. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Дарунку.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Дарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Дарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Дарунком не з вини Організатора Акції.

4.8. Отримання Дарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Дарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Дарунку, де Дарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Дарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

4.9. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Дарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10. Дарунком можна скористатись лише один раз. Дарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях та пропозиціях Організатора. Якщо під час використання Дарунку надання Послуги не відбулося з вини Користувача, Дарунок анулюється та не може бути використаний Користувачем при Замовленні наступної Послуги.

4.11. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

4.12. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

 5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

5.3. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  застосунку.

5.5. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Дарунку та/або неможливості використання наданого Дарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

5.7. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному застосунку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

5.8. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 16.04.2024 року

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ВРУУУМ-День народження »

Цими Офіційними правилами (далі по тексту — «Правила») рекламної акції «ВРУУУМ-День народження» (далі по тексту — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2 «Бали «Медіатор» та/або «Бали»  умовні одиниці, що нараховуються та дозволяють здійснювати обліковий механізм у відповідності із умовами Програми лояльності, та які Організатор, нараховує Учаснику Акції відповідно до цих Правил Акції на рахунок Учасника Програми лояльності. Накопичені в межах виконання цих Правил Акції Бали Учасник Програми лояльності може конвертувати на умовах, передбачених правилами участі у Програмі лояльності.

1.3 «Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.4 «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.5 «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.6 «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.7 «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.8 «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті: uklon.com.ua.

1.9 «Дарунок» — Бали «Медіатор», що нараховуються Учаснику Акції на його рахунок Учасника Програми лояльності у відповідності до умов цих Правил Акції.

1.10 «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11 «Програма лояльності» — Програма лояльності «UKLON RIDER», що розміщена на Сайті та є набором правил, приймаючи які Користувач стає Учасником Програми лояльності.

1.12 «Сайт» — вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені акції Онлайн-сервісу «Uklon» для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

1.13 «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.14 «Територія проведення Акції» — територія, на якій діє Акція.

1.15 «Учасник Акції» — Користувач, який виконав необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.16 «Учасник Програми лояльності»  Користувач, який здійснив необхідні дії по здійсненню реєстрації в Програмі лояльності, бере участь у Програмі лояльності відповідно до встановлених правил, і чия участь підтверджена Організатором.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1 Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2 Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3 На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції у випадку виконання Учасником Акції усіх обов’язкових умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції.

2.4 Територія проведення Акції включає наступні міста України: Київ, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Житомир, Рівне, Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця.

2.5 Строк проведення Акції, визначений Організатором становить: з 00:00 години 01.04.2024 року до 23:59 години 31.12.2024 року включно, за київським часом.

2.6 За умови дотримання та виконання умов участі в Акції, вказаних у цих Правилах Акції, Учасник Акції отримує Дарунок у вигляді 70 (сімдесятьох) Балів «Медіатор», що зараховуються на його рахунок Учасника Програми лояльності у дату, вказану в Мобільному додатку як день народження. Дарунок надається Учаснику Акції не частіше 1 (одного) разу на календарний рік.

2.7 Строк дії Дарунку, вказаного в п.2.6. цих Правил Акції необмежений.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДАРУНКУ

3.1 Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції, протягом Строку проведення Акції та вчинити наступні дії:

3.1.1. бути Учасником Програми лояльності або зареєструватися Учасником Програми лояльності Онлайн-сервісу «Uklon» вперше, не менше ніж за 5 (пʼять) календарних днів до дня народження;

3.1.2.увімкнути (активувати) в розділі «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного додатку кнопку «Сповіщення програми лояльності».

3.1.3.Повідомлення про отримання Дарунку буде відправлено Учаснику Акції у Мобільному додатку. Дарунок надаватиметься автоматично, після виконання Учасником Акції дій, зазначених в п.3.1 цих Правил Акції.

3.2 Умови та деталі по використанню Дарунку зазначаються у п. 2.4-2.7. цих Правил Акції, розділі «Програма лояльності» Мобільного додатку та правилах участі у Програмі лояльності на Сайті.

3.3 Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Дарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Дарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Дарунку.

4. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1 Права Учасників Акції:

4.1.1.приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;

4.1.2.отримувати Дарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2 Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1.ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2.дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3.самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4.інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3 Права Організатора Акції:

4.3.1.змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2.не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3.на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4.за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт та/або Мобільний додаток;

4.3.5.здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4 Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1.провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;

4.4.2.надіслати/надати Дарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції.

4.4.3.інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5 Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Дарунку.

4.6 Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Дарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7 Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Дарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Дарунком не з вини Організатора Акції.

4.8 Отримання Дарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Дарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Дарунку, де Дарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Дарунку не допускається.

4.9 У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Дарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10 Дарунком можна скористатись лише один раз. Дарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях та пропозиціях Організатора, за виключенням Програми лояльності.

4.11 Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

4.12 Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1 Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2 Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

5.3 Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4 Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті та у Мобільному  додатку.

5.5 Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Дарунку та/або неможливості використання наданого Дарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6 Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

5.7 Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному додатку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

5.8 Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 01.04.2024 року

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Знижки на перші три поїздки»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту — «Правила») рекламної акції «Знижки на перші три поїздки» (далі по тексту — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2 «Територія проведення Акції» — територія, на якій діє Акція.

1.3 «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.4 «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5 «Учасник Акції» — Користувач, який виконав необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.6 «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7 «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8 «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті: uklon.com.ua.

1.9 «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.10 «Мобільний додаток Uklon» або «Мобільний додаток» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11 .«Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.12 «Знижка» — тимчасове зменшення вартості Послуги, визначеного строку дії.

1.13 «Подарунок» — нагорода у вигляді Промокоду, що надається Учаснику Акції.

1.14 «Промокод» — набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасник Акції отримує Знижку.

1.15 «Сайт Акції» — вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила Акції для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1 Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2 Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3 На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції у випадку виконання Учасником Акції усіх обов’язкових умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції. Акція діє тільки для Учасників Акції, що є новими Користувачами Онлайн-сервісу «Uklon».

2.4 Територія проведення Акції включає наступні міста України: Черкаси, Чернігів, Чернівці, Дніпро, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Харків, Кременчук, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Ужгород, Вінниця, Запоріжжя.

2.5 Строк проведення Акції, визначений Організатором становить: з 00:00 години 01.04.2024 року до 23:59 години 30.04.2024 року включно, за київським часом.

2.6. За умови дотримання та виконання умов цих Правил Акції, Учасник Акції отримує один з наступних Подарунків, з урахуванням місцезнаходження Учасника Акції в межах Території проведення Акції:

2.6.1.Подарунок №1 — Промокод на Знижку до 50% на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного додатку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж:

 • 75 (сімдесят п’ять) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: м.Львів;
 • 60 (шістдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: м.Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя;
 • 50 (п’ятдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: м.Кременчук, Луцьк, Полтава, Вінниця;
 • 40 (сорок) грн.00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: м.Черкаси, Чернігів, Рівне, Кам’янець-Подільський, Суми; або

2.6.2.Подарунок №2 — Промокод на Знижку до 70% на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного додатку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж:

 • 75 (сімдесят п’ять) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: м.Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ;

2.7 Строк дії Подарунків, вказаних в п.2.6. цих Правил Акції становить 7 (сім) календарних днів з дати їх отримання.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

3.1 Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції, протягом Строку проведення Акції та вчинити наступні дії:

3.1.1.завантажити Мобільний додаток на платформі Google Play, App Store або App Gallery та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше, пройти авторизацію та прийняти умови Угоди користувача;

3.1.2.дозволити Мобільному додатку використовувати геолокацію Користувача Онлайн-сервісу «Uklon»;

3.1.3.увімкнути (активувати) в підрозділі «Рекламні повідомлення» розділу «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного додатку кнопку «Знижки на поїздки» (Знижки та спеціальні пропозиції від сервісу Uklon).

3.1.4.Повідомлення про отримання Подарунку буде відправлено Учаснику Акції у Мобільному додатку. Подарунок надаватиметься автоматично після виконання Учасником Акції дій, зазначених в п.3.1 цих Правил Акції.

3.2 Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у п. 2.4-2.7. цих Правил Акції та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного додатку.

3.3 Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Подарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

4. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1 Права Учасників Акції:

4.1.1.приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;

4.1.2.отримувати Подарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2 Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1.ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2.дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3.самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті Акції та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4.інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3 Права Організатора Акції:

4.3.1.змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2.не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3.на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4.за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт Акції та/або Мобільний додаток;

4.3.5.здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4 Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1.провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;

4.4.2.надіслати/надати Подарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції.

4.4.3.інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5 Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

4.6 Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7 Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

4.8. Отримання Подарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

4.9 У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Подарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10.Подарунком можна скористатись лише один раз. Подарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях та пропозиціях Організатора. Якщо під час використання Подарунку надання Послуги не відбулося з вини Користувача, Подарунок анулюється та не може бути використаний Користувачем при Замовленні наступної Послуги.

4.11.Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

4.12.Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1 Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2 Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

5.3 Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4 Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  додатку.

5.5 Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6 Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

5.7 Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному додатку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

5.8 Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 28.03.2024 року

Договір приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (редакція діє із 01.04.2024 року)

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН УКРАЇНА» (надалі по тексту також – «ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»), в особі директора Гришкова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка приєдналася до даного Договору (надалі по тексту також – «Сторона-Акцептант»), з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, прийшли згоди до наступного:

ПРЕАМБУЛА

Оскільки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» є Організатором та володіє винятковими правами на оголошення, проведення, зміну умов та припинення Програми лояльності «DRIVER UP» (Правила Програми лояльності опубліковані на Веб-сайті ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА), яка є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», а також залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».

Оскільки Сторона-Акцептант має намір приєднатися до Програми лояльності «DRIVER UP», як Партнер Програми, тобто особа, яка за умови дотримання/виконання Учасниками Програми певних умов, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, а також за умови дотримання/виконання Учасниками Програми певних умов, передбачених Стороною-Акцептантом, як Партнером Програми, надає Учасникам Програми можливість скористатися знижками від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, які продаються/поставляються/надаються Стороною-Акцептантом, та/або іншими пропозиціями, та/або заохоченнями Сторони-Акцептанта (продаж/поставка/надання товарів та/або послуг Учасникам Програми на безоплатній основі тощо).

Тому, з метою взаємовигідного співробітництва, Сторони уклали даний Договір приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (надалі по тексту також – Договір).

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» знижки (дисконти) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Сторони-Акцептанта, та/або інші пропозиції та/або заохочення, що надаються Стороною-Акцептантом. Розмір знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, та/або опис та розмір пропозицій та/або заохочень, які Сторона-Акцептант готова запропонувати Учасникам Програми в рамках Програми лояльності, зазначаються нею в Письмовій заяві про приєднання до Договору.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver»  – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Партнер Програми» та/або «Партнер» – суб’єкт господарювання, який при дотриманні/виконанні Учасником Програми певних визначених умов/вимог, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, надає Учаснику Програми можливість отримати Винагороду.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Програма» та/або «Програма лояльності» – Програма лояльності «DRIVER UP», що є набором Правил, приймаючи які Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» стає Учасником Програми.

«Промокод»/«Сертифікат»/«QR-код» – набір різного виду символів, при активуванні яких Учасник Програми має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду, Сертифікату, QR-коду та деталі їх використання зазначаються у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Програми» та/або «Учасник» – Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який здійснив необхідні дії по реєстрації в Програмі, бере участь у Програмі, відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Даний Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті, та який може бути укладений шляхом повного та безумовного приєднання Сторони-Акцептанта (без будь-яких обмежень, застережень і винятків) до запропонованого Договору в цілому.

2.2 Даний Договір укладається виключно шляхом приєднання Сторони-Акцептанта до Договору. Сторона-Акцептант вважається такою, що приєдналася до Договору у випадку підписання Письмової заяви про приєднання до Договору, надсилання її у порядку, передбаченому пунктом 11.7 Договору до ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», а також закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня її отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».   

2.3  Сторона-Акцептант підтверджує, що Договір є вигідним для неї, а також не містить умов, які є для неї явно обтяжливими.

2.4 Сторона-Акцептант підтверджує, що приєднанням до Договору вона засвідчує факт ознайомлення зі всіма його умовами Договору, а також в повному обсязі погоджується із ними.

2.5 Сторона-Акцептант підтверджує, що даний Договір не вважається таким, що виключає або обмежує відповідальність ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» за потенційне порушення ним зобов’язань, з урахуванням умов пункту 6.1 цього Договору.   

2.6 Приєднання Сторони-Акцептанта до Договору є безоплатним та не потребує сплати Стороною-Акцептантом будь-яких комісій та платежів на користь ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

2.7 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» залишає за собою право відмовити Стороні-Акцептанту в приєднанні до цього Договору. В такому випадку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане до закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня отримання Письмової заяви Сторони-Акцептанта про приєднання до Договору, надіслати їй заяву про відмову у приєднанні до Договору. Заява про відмову у приєднанні до Договору надсилається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Стороні-Акцептанту за адресою, вказаною Стороною-Акцептантом у Письмовій заяві про приєднання до Договору у порядку, передбаченому пунктом 11.7 Договору.

2.8 У випадку, якщо ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не здійснить надсилання Стороні-Акцептанту заяви про відмову у приєднанні до Договору у строк, встановлений пунктом 2.7 цього Договору, Сторона-Акцептант автоматично вважається такою, що приєдналася до Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Відповідно до умов цього Договору, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Стороні-Акцептанту право на приєднання до Програми лояльності в якості Партнера Програми лояльності, який за умови дотримання/виконання Учасниками Програми певних умов, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, а також за умови дотримання/виконання Учасниками Програми певних умов, передбачених Стороною-Акцептантом, як Партнером Програми, надає Учасникам Програми можливість скористатися знижками від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, які продаються/поставляються/надаються Стороною-Акцептантом, та/або іншими пропозиціями, та/або заохоченнями Сторони-Акцептанта (продаж/поставка/надання товарів та/або послуг Учасникам Програми на безоплатній основі тощо).

3.2 Даний Договір встановлює рамкові (загальні) умови і порядок, відповідно до яких Сторона-Акцептант приєднується до Програми лояльності. Сторони мають право передбачати окремі специфічні умови приєднання Сторони-Акцептанта до Програми лояльності на підставі інших договорів, які укладаються у письмовій формі та повинні не суперечити умовам даного Договору.

3.3 Сторони прийшли до згоди, що надання Стороною-Акцептантом, як Партнером Програми, Винагороди на користь Учасників Програми здійснюється за рахунок власних коштів Сторони-Акцептанта.

У виняткових випадках ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право, за своїм власним рішенням, здійснити відшкодування частково та/або в повному розмірі фактичної вартості Винагороди, яка була надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми.

Таке відшкодування фактичної вартості Винагороди (часткове або в повному розмірі), яка була надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми, здійснюється ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі окремо укладеного договору, який визначає, окрім всього іншого, порядок надання письмових звітів Сторони-Акцептанта про кількість та фактичну вартість Винагороди, яка була надана на користь Учасників Програми.

3.4 Детальна інформація щодо виду Винагороди, яка буде надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми, її номіналу, інших істотних характеристик Винагороди зазначається Стороною-Акцептантом у Письмовій заяві про приєднання до Договору. У випадку зміни виду Винагороди, яка буде надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми, номіналу Винагороди, її інших істотних характеристик, Сторона-Акцептант зобов’язана подати Письмову заяву про внесення змін до Письмової заяви про приєднання до Договору, яка в обов’язковому порядку має бути попереднього погоджена в письмовій формі ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»:

4.1.1 Контролювати виконання умов цього Договору Стороною-Акцептантом.

4.1.2 Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у порядку та строки, передбачені Розділом 10 Договору.

4.2. Обов’язки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»:

4.2.1 Належним чином виконувати умови даного Договору.

4.2.2 Інформувати Учасників Програми про приєднання Сторони-Акцептанта до Програми лояльності, а також Винагороду, яка надається Стороною-Акцептантом, шляхом розміщення такої інформації на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку та/або в рекламній інформації (комерційних повідомленнях).   

4.2.3 У випадку необхідності, здійснювати передачу Учасникам Програми Промокодів/Сертифікатів/QR-кодів, при активуванні яких Учасники Програми мають можливість отримати Винагороду, та/або здійснити інші дії, які є необхідною умовою для отримання Винагороди.

4.2.4 Не стягувати плату із Учасників Програми за Винагороду, яка була надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми.

4.2.5 У разі отримання відповідних звернень надавати роз’яснення Учасникам Програми щодо умов участі у Програмі лояльності та отримання Винагороди.

4.2.6 Опублікувати інформацію про приєднання Сторони-Акцептанта до Програми лояльності, як Партнера Програми, на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку.

4.3 Права Сторони-Акцептанта:

4.3.1 Приєднатися до Програми лояльності в якості Партнера Програми лояльності.

4.3.2 Встановлювати певні визначені умови, які є необхідними для отримання Учасниками Програми Винагороди від Сторони-Акцептанта (наприклад, інсталювання додатків/мобільних додатків Сторони-Акцептанта, та/або реєстрація акаунтів (персональних сторінок) Учасників Програми в додатках/мобільних додатках Сторони-Акцептанта, та/або реєстрація Учасників Програми на веб-сайті Сторони-Акцептанта, та/або перехід Учасників Програми за лінками (посиланнями), наданими Стороною-Акцептантом, та/або повідомлення Учасниками Програми Стороні-Акцептанту номерного знаку транспортного засобу, з використанням якого надаються Послуги, та/або звернення Учасників Програми на «гарячу лінію» Сторони-Акцептанта тощо).

4.3.3 За попереднім письмовим погодженням із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», встановлювати ліміти (обмеження) щодо кількості товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми із використанням знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Сторони-Акцептанта, та/або інших пропозицій та/або заохочень, як Винагороди за участь у Програмі.   

4.3.4 За попереднім письмовим погодженням із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», оприлюднювати в рекламній інформації (комерційних повідомленнях) дані про своє приєднання до Програми лояльності. При цьому, Сторона-Акцептант зобов’язана погодити із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» рекламні матеріали, місце розміщення рекламних матеріалів, а також заплановану дату їх розміщення.

4.3.5  Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у порядку та строки, передбачені Розділом 10 Договору.

4.4 Обов’язки Сторони-Акцептанта:

4.4.1 Належним чином виконувати умови даного Договору та дотримуватися умов Правил Програми лояльності.

4.4.2 У рамках Програми лояльності надати Винагороду Учасникам Програми, а також всіляко сприяти їм у отриманні Винагороди.

4.4.3 Нести повну відповідальність за належну якість та безпеку товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.4 Здійснити відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків (дефектів) товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.5 Належним чином та у повному обсязі виконувати гарантійні зобов’язання, які виникають внаслідок продажу, поставки, надання Учасникам Програми товарів та/або послуг із використанням Винагороди.

4.4.6 У випадку, якщо Учасник Програми прийме рішення повернути товар (який відповідно до вимог чинного законодавства України підлягає поверненню), придбаний Учасником Програми з використанням Винагороди, здійснити всі необхідні дії, спрямовані на належне прийняття такого товару, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.4.7 Самостійно виконувати усі зобов’язання, пов’язані із безпосереднім продажом, поставкою, наданням товарів та/або послуг Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.8 У випадку виникнення зобов’язання нарахувати та/або утримати та/або сплатити будь-які податки та/або збори та/або інші обов’язкові платежі, що виникають із факту надання Винагороди на користь Учасників Програми, нарахувати та/або утримати та/або сплатити такі податки та/або збори та/або інші обов’язкові платежі самостійно та за свій рахунок.

У разі сплати усіх та/або окремих видів обов’язкових платежів, наведених вище, Сторона-Акцептант погоджується із тим, що компенсація сплачених сум грошових коштів, а також будь-яких збитків та/або втраченої вигоди тощо, з боку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на користь Сторони-Акцептанта не здійснюється.

4.4.9 Належним чином здійснювати обробку персональних даних Учасників Програми та не передавати такі персональні дані третім особам.

4.4.10 При виникненні претензій зі сторони Учасників Програми та/або третіх осіб в рамках участі у Програмі лояльності щодо надання Винагороди, врегулювати всі претензії своїми силами та за власний рахунок.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

5.1 Цей Договір не передбачає передання (відчуження) Сторонами одна одній виключних прав на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності.

5.2 На підставі цього Договору ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право використовувати без попереднього письмового погодження Сторони-Акцептанта об’єкти права інтелектуальної власності, що належать Стороні-Акцептанту, та/або її афілійованим особам, та/або стосовно яких Сторона-Акцептант та/або її афілійовані особи мають відповідні правомочності щодо їх використання, а саме торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, логотипи, інші позначення (надалі по тексту також – Об’єкти права інтелектуальної власності) у Мобільному додатку, на Веб-сайті, а також в рекламній інформації (комерційних повідомленнях), однак виключно з метою та в рамках виконання умов цього Договору.

Територія використання Об’єктів права інтелектуальної власності: територія України, окрім тимчасово окупованої території України.

Строк використання Об’єктів права інтелектуальної власності: весь строк дії цього Договору.

Конкретний перелік, їх візуальне зображення та інші характеристики Об’єктів права інтелектуальної власності, які ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право використовувати з метою та в рамках виконання умов цього Договору, погоджується представниками Сторін у листуванні, яке здійснюється із використанням адрес електронної пошти, вказаних в п. 11.7. цього Договору.

5.3 У випадку припинення Договору, дострокового розірвання Договору, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане припинити використання Об’єктів права інтелектуальної власності Сторони-Акцептанта та/або її афілійованих осіб.

5.4  Сторона-Акцептант гарантує, що для використання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Стороні-Акцептанту, та/або її афілійованим особам, та/або стосовно яких Сторона-Акцептант та/або її афілійовані особи мають відповідні правомочності щодо їх використання, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не потрібно отримувати жодних додаткових дозволів від третіх осіб, і що ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не повинне буде здійснювати ніяких платежів на користь як Сторони-Акцептанта, так і будь-яких третіх осіб у зв’язку з використанням таких Об’єктів права інтелектуальної власності.   

5.5 Сторона-Акцептант гарантує, що у випадку, якщо вона не є власником Об’єктів права інтелектуальної власності, які будуть використовуватися ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» в рамках виконання умов цього Договору,  Сторона-Акцептант наділена усіма необхідними правами та дозволами від правовласника (правовласників) Об’єктів права інтелектуальної власності, достатніми для уповноваження ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» належним чином та правомірно використовувати зазначені Об’єкти права інтелектуальної власності  з метою та в рамках виконання умов цього Договору.

5.6 Сторона-Акцептант гарантує, що у випадку невиконання або неналежного виконання гарантій, які передбачені даним Розділом 5 Договору, в частині використання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Об’єктів права інтелектуальної власності, належних Стороні-Акцептанту, та/або її афілійованим особам, що призвело до виникнення збитків у ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», Сторона-Акцептант зобов’язується відшкодувати ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» такі прямі документально підтверджені збитки.

Відшкодування прямих документально підтверджених збитків здійснюється шляхом перерахування Стороною-Акцептантом грошових коштів у розмірі, який є еквівалентним розміру таких збитків, на поточний банківський рахунок ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» протягом не більш як 10 (десяти) робочих днів з моменту пред’явлення письмової вимоги від ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про відшкодування збитків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до законодавства України. Винна в невиконанні та/або неналежному виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням прямі документально підтверджені збитки.

6.2 У разі виникнення у ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» прямих документально підтверджених збитків, які були завдані внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов’язань Сторони-Акцептанта за цим Договором, Сторона-Акцептант зобов’язана здійснити відшкодування таких прямих документально підтверджених збитків шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, який є еквівалентним розміру завданих збитків, на поточний банківський рахунок ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» протягом не більш як 10 (десяти) робочих днів з моменту пред’явлення письмової вимоги від ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про відшкодування збитків.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили на час їх дії.

7.2 При настанні обставин непереборної сили Сторона, стосовно якої такі обставини діють, повинна протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання таких обставин повідомити про них у письмовій формі іншу Сторону.

7.3 До обставин непереборної сили Сторони відносять такі, які впливають на можливість належного виконання умов цього Договору, та які Сторони не могли передбачити і відвернути заздалегідь, а саме: стихійні лиха, воєнні дії, терористичні акти, блокади, незаконні втручання органів державної влади шляхом прийняття нормативних актів та/або дій, які унеможливлюють виконання цього Договору (крім актів та/або дій, прийнятих безпосередньо у відношенні однієї зі Сторін), тощо.

7.4 Належним підтвердженням факту виникнення обставин непереборної сили є сертифікат Торгово-промислової палати України.

7.5 Строки виконання зобов’язань за цим Договором продовжуються на строк дії обставин непереборної сили.

7.6 Із припиненням дії обставин непереборної сили Сторона, яка потрапила під їхній вплив, зобов’язана негайно направити письмове повідомлення про це іншій Стороні. У ньому повинен бути вказаний строк, протягом якого відповідною Стороною передбачається виконання зобов’язання за цим Договором.

7.7 В разі якщо обставини непереборної сили та їх наслідки діють більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, Сторони протягом 10 (десяти) календарних днів мають провести переговори з метою визначення альтернативних шляхів виконання Договору.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1 Для цілей даного Договору персональними даними вважаються будь-які відомості чи сукупність відомостей про Учасника Програми, як суб’єкта персональних даних, що ідентифіковані або можуть бути конкретно ідентифіковані.

8.2 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» засвідчує та гарантує, що персональні дані Учасників Програми отримані та використовуються ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» з дотриманням вимог чинного законодавства про захист персональних даних, зокрема, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» отримало усі необхідні згоди Учасників Програми на передання наданих ними персональних даних третім особам.    

8.3 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як володілець персональних даних, може здійснювати передачу Стороні-Акцептанту, як розпоряднику, персональних даних Учасників Програми для належного виконання умов Договору.

8.4 Сторона-Акцептант приймає на себе зобов’язання здійснювати дії з обробки персональних даних виключно з метою належного виконання умов Договору.

8.4.1 Сторона-Акцептант зобов’язана не передавати персональні дані Учасників Програми будь-яким третім особам.

8.4.2 Сторона-Акцептант зобов’язана не здійснювати дії з обробки персональних даних Учасників Програми відповідно до цілей та мети, які не пов’язані із  належним виконанням умов цього Договору.

8.5 Сторона-Акцептант, як розпорядник персональних даних, несе відповідальність за безпеку обраних нею засобів захисту доступу до персональних даних, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність.

8.6 Сторона-Акцептант, як розпорядник персональних даних, вживає необхідних заходів конфіденційності та безпеки при зберіганні персональних даних відповідно до вимог, що пред’являються до захисту персональних даних.

8.7 Якщо Стороні-Акцептанту, як розпоряднику персональних даних, стане відомо про будь-яке порушення безпеки, яке веде до випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розкриття Персональних даних (надалі по тексту також – «Порушення інформаційної безпеки»), Сторона-Акцептант негайно (і) повідомить ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про Порушення інформаційної безпеки; (іі) негайно здійснить розслідування Порушень інформаційної безпеки та (ііі) вживатиме обґрунтованих заходів для пом’якшення наслідків і мінімізації будь-яких збитків, що виникли в результаті Порушення інформаційної безпеки; (iv) відшкодує завдані збитки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як володільцю персональних даних.

9. ЗАБОРОНА ВІДСУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

9.1 Сторона-Акцептант не має права без попередньої письмової згоди ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» укладати договори про відступлення права вимоги та/або інші ідентичні/аналогічні договори, що стосуються прав та обов’язків Сторони-Акцептанта за цим Договором, на користь будь-яких третіх осіб.

9.2 Сторона-Акцептант зобов’язана не передавати свої права за даним Договором повністю або частково будь-яким третім особам в заставу, або іншим чином обтяжувати їх на користь третіх осіб.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1 Строк дії Договору встановлюється до 31.12.2024 року (включно) з дати набрання ним чинності.

10.2 Договір набирає чинності з дати приєднання до нього Сторони-Акцептанта, яка обчислюється з моменту закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» підписаної Стороною-Акцептантом Письмової заяви про приєднання до Договору.

10.3 Строк дії Договору кожен раз автоматично продовжується на наступний період, що дорівнює 6 (шести) місяцям, на тих самих умовах, якщо жодна зі Сторін не виявить наміру розірвати Договір шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору.

10.4 Сторона-Акцептант має право в односторонньому порядку розірвати Договір, за умови попереднього письмового повідомлення про це ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

10.5 Дострокове розірвання Договору Стороною-Акцептантом в односторонньому порядку здійснюється за умови, якщо з моменту приєднання Сторони-Акцептанта до Договору пройшло не менше ніж 3 (три) календарних місяців.

10.6 Необхідною умовою дострокового розірвання Договору Стороною-Акцептантом в односторонньому порядку є проведення консультацій та перемовин про перегляд ключових умов партнерства із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які здійснюються протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» письмового повідомлення від  Сторони-Акцептанта про розірвання Договору.

10.7  ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право в односторонньому порядку розірвати Договір, за умови попереднього письмового повідомлення про це Сторони-Акцептанта за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

10.8 У разі дострокового розірвання Договору ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане видалити інформацію про приєднання Сторони-Акцептанта до Програми лояльності, яка розміщена на Веб-сайті та/або у Мобільному додатку.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Цей Договір складений українською мовою та знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті.

11.2  У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3 Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором, або його укладанням, виконанням чи розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.

11.4 Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсними, усі інші положення залишаються дійсними. Усі такі недійсні положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними та відображати наміри Сторін.

11.5 Цей Договір не є договором про спільну діяльність та договором простого товариства.

11.6 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення нової редакції Договору на Веб-сайті. У випадку непогодження Сторони-Акцептанта із новою редакцією Договору, вона має право на одностороннє його розірвання згідно умов Розділу 10.

11.7 Усі повідомлення та заяви за Договором повинні здійснюватися у письмовій формі, підписуватися уповноваженими представниками Сторін і направлятися за зареєстрованим місцезнаходженням Сторін. Сторони мають право проводити комунікацію і пересилати документи, які мають відношення до Договору, а також ті, які є його невід’ємною частиною, зокрема, за допомогою електронної пошти. Скан-копії документів будуть мати силу оригіналу до їх заміни на оригінал. Для цілей обміну документами та/або інформацією Сторони погодили наступні адреси електронної пошти:

– з боку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»: електронна пошта з доменом @uklon.com.ua;

– з боку Сторони-Акцептанта: адреса електронної пошти, зазначена в Письмовій заяві про приєднання до Договору.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1 Невід’ємною частиною цього Договору є Письмова заява про приєднання до Договору (Додаток № 1).

12.2 Невід’ємною частиною цього Договору є Письмова заява про внесення змін до Письмової 

заяви про приєднання до Договору (Додаток № 2).

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344,

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

ІПН 442933426546

Тел.: +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

СТОРОНА-АКЦЕПТАНТ

Реквізити зазначаються у Письмовій заяві про приєднання до Договору

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до Договору приєднання

до програми лояльності «DRIVER UP»

Письмова заява про приєднання до Договору приєднання

до програми лояльності «DRIVER UP»

Дата підписання:

«___»________ 2024 року

____________________________, в особі ___________________, що діє на підставі __________,

(надалі по тексту також – Сторона-Акцептант), підписавши цю Письмову заяву про приєднання до Договору приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (надалі по тексту також – Заява), яка є невід’ємною частиною Договору приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (далі по тексту також – Договір),

висловлює свій намір приєднатися до Договору у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України, шляхом повного та безумовного приєднання (без будь-яких обмежень, застережень і винятків) до запропонованого Договору в цілому.

Підписанням Заяви Сторона-Акцептант погоджується із тим, що не може запропонувати свої умови до Договору.

У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Сторона-Акцептант має право відмовитися від його укладення.

Договір розміщено в мережі Інтернет на Веб-сайті (режим доступу: www.uklon.com.ua). 

1. Реквізити Сторони-Акцептанта:

1.1 Повне найменування:

__________________________________________________________________________________

1.2 Код за ЄДРПОУ/РНОКПП:

__________________________________________________________________________________

1.3 Адреса місцезнаходження:

__________________________________________________________________________________

1.4 Електронна пошта (е-mail):

__________________________________________________________________________________

 

2. Опис Винагороди, яка буде надана  Стороною-Акцептантом відповідно до умов Договору:

2.1 Вид Винагороди та її номінал/розмір:

_____________________________________________________________________________________

2.2 Кількість Винагород:

_____________________________________________________________________________________

2.3 Строк, протягом якого (до якого) можливо використати Промокод/Сертифікат/QR-код на Винагороду (якщо Винагорода надається з використанням Промокоду/Сертифікату/QR-коду):

_____________________________________________________________________________________

2.4 Умови отримання Винагороди Учасником Програми лояльності «DRIVER UP»:

__________________________________________________________________________________

3. Підпис уповноваженої особи Сторони-Акцептанта:

_____________________/______________/

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до Договору приєднання

до програми лояльності «DRIVER UP»

Письмова заява про внесення змін до

Письмової заяви про приєднання до Договору приєднання

до програми лояльності «DRIVER UP»

Дата підписання:

«___»________ 2024 року

____________________________, в особі ___________________, що діє на підставі __________,

(надалі по тексту також – Сторона-Акцептант), підписавши цю Письмову заяву про внесення змін до Письмової заяви про приєднання до Договору приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (надалі по тексту також – Заява),

висловлює свій намір внести зміни до інформації, яка була подана нею в Письмовій заяві про приєднання до Договору приєднання до програми лояльності «DRIVER UP», наступного змісту (заповнити рядок, який містить зміни):

1. Реквізити Сторони-Акцептанта:

1.1 Повне найменування:

__________________________________________________________________________________

1.2 Код за ЄДРПОУ/РНОКПП:

__________________________________________________________________________________

1.3 Адреса місцезнаходження:

__________________________________________________________________________________

1.4 Електронна пошта (е-mail):

__________________________________________________________________________________

 

2. Опис Винагороди, яка буде надана Стороною-Акцептантом відповідно до умов Договору:

2.1 Вид Винагороди та її номінал/розмір:

_____________________________________________________________________________________

2.2 Кількість Винагород:

_____________________________________________________________________________________

2.3 Строк, протягом якого (до якого) можливо використати Промокод/Сертифікат/QR-код на Винагороду (якщо Винагорода надається з використанням Промокоду/Сертифікату/QR-коду):

_____________________________________________________________________________________

2.4 Умови отримання Винагороди Учасником Програми лояльності «DRIVER UP»:

__________________________________________________________________________________

3. Підпис уповноваженої особи Сторони-Акцептанта:

_____________________/______________/

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ«ВРУУУМ-розіграш для нових учасників програми лояльності 2024»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту «Правила») рекламної акції «ВРУУУМ-розіграш для нових учасників програми лояльності 2024» (далі по тексту «Акція») визначаються порядок та
умови її проведення.
1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ АКЦІЇ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. «Авторизація» процес підтвердження Користувачем Мобільного номеру телефону для
отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному застосунку.
1.2. «Акція» маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та
залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та
рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної
марки «UKLON».
1.3. «Бали Медіатор» та/або «Бали» умовні одиниці, що дозволяють здійснювати обліковий
механізм у відповідності із умовами Програми лояльності UKLON RIDER, та які нараховуються
Учаснику Програми лояльності UKLON RIDER на його особистий Рахунок в Програмі лояльності
UKLON RIDER.
1.4. «Вебсайт» сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних і структурованих
між собою, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет: www.uklon.com.ua. Вебсайт є
результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.5. «Винагороди» негрошові нагороди у вигляді дарунків, що надаються Організатором Акції на
користь Переможців Акції після проведення розіграшу Винагород у порядку, встановленому цими
Правилами Акції.
1.6. «Замовлення» запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними
реквізитами.
1.7. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».
1.8. «Мобільний застосунок Uklon» або «Мобільний застосунок» примірник комп’ютерної
програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon»,
який надається Організатором Акції Користувачу у тимчасове користування за функціональним
призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».
1.9. «Мобільний номер телефону» послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам
структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить
інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для
доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних
комунікаційних послуг Користувачу, зокрема, для подальшого використання Мобільного застосунка.
1.10. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» технологічна платформа у вигляді
взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв,
символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що
призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення
даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.11. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.
1.12. «Учасник(и) Акції» — Користувач, який виконав необхідні умови для участі в Акції,
передбачені цими Правилами Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники
Організатора Акції та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).
1.13. «Учасник Програми лояльності UKLON RIDER» — Користувач, який бере участь у Програмі лояльності UKLON RIDER, відповідно до встановлених правил Програми лояльності «UKLON RIDER».
1.14. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає
та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з
Організатором Акції на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є
публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання
доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором Акції на власному Вебсайті: uklon.com.ua.
1.15. «Переможець Акції» — Учасник Акції, який за результатами проведення Акції має право на
отримання Винагороди від Організатора Акції.
1.16. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по
управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки,
що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».
1.17. «Програма лояльності UKLON RIDER» — маркетинговий захід Організатора Акції, правила
якого розміщені на Вебсайті Організатора.
1.18. «Рахунок в Програмі лояльності UKLON RIDER» — умовний персональний рахунок
Учасника Програми лояльності UKLON RIDER, на якому здійснюється обліковування нарахованих та
конвертованих Балів Учасника Програми UKLON RIDER. Не є банківським вкладним (депозитним)
рахунком, поточним рахунком, рахунком умовного зберігання (ескроу), кореспондентським рахунком,
розрахунковим рахунком і тому подібне, а також не призначений для здійснення будь-яких платіжних
операцій у розумінні Закону України «Про платіжні послуги», а також інших нормативно-правових
актів, які регулюють сферу надання фінансових платіжних послуг.
1.19. «Реєстрація у Програмі лояльності UKLON RIDER» — сукупність необхідних дій, які
виконує Користувач з метою набуття статусу Учасника Програми UKLON RIDER в своєму особистому
профілі Мобільного застосунку.
1.20. «Строк проведення Акції» — період часу протягом якого діє Акція та Учасники Акції мають
можливість виконати вимоги, передбачені Розділом 3 цих Правил Акції.
1.21. «Територія проведення Акції» — територія на якій діють Правила Акції.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ
2.1. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні
лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.
2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов
Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор Акції має право змінити умови Правил Акції,
шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Вебсайті Організатора Акції.
Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Вебсайті Організатора Акції, якщо
інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.
2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до
них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою
Учасником Акції у випадку здійснення Реєстрації у Програмі лояльності UKLON RIDER.
2.4. Учасником Акції може стати Користувач, який здійснив Реєстрацію у Програмі лояльності
UKLON RIDER вперше.
2.5. Учасник Акції має право припинити свою участь в Акції в будь-який час, надіславши Організатору
Акції письмове повідомлення щодо припинення участі через Вебсайт Організатора Акції та/або
Мобільний застосунок. Участь Учасника Акції в Акції припиняється з моменту розгляду
Організатором Акції зазначеного письмового повідомлення.
2.6. Організатор Акції має право усунути будь-кого з Учасників Акції у разі виникнення сумнівів щодо
сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх
порушення.


3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Територія проведення Акції включає наступні міста України: Київ, Львів.
3.2. Строк проведення Акції, визначений Організатором Акції становить: з 00:00 години «12» лютого
2024 року до 23:59 години «29» лютого 2024 року включно, за київським часом.
3.3. Дата проведення розіграшу Винагород – «04» березня 2024 року.
3.4. Організатор Акції здійснить оголошення Переможців Акції у строк до «05» березня 2024 року
(включно), шляхом надсилання відповідного повідомлення Переможцям Акції у сервісі обміну
повідомленнями Viber/здійснення телефонного дзвінка з використанням Мобільних номерів телефону, які були вказані Переможцями Акції при Авторизації. Окрім цього, Організатор Акції здійснює опублікування інформації про Переможців Акції на Платформі спільного доступу до відео Instagram, за посиланням: https://www.instagram.com/uklon.ua/.
Одночасно Організатор Акції уточнює в Переможців Акції дані щодо доставки (вручення) Винагород
Акції, а також просить надати ідентифікаційні дані, визначені пунктом 6.8. цих Правил Акції.
3.5. Організатор Акції здійснить надання/відправку Винагород у строк до «31» березня 2024 року
(включно).
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції,
протягом Строку проведення Акції, та:
4.1.1. бути Користувачем та/або завантажити Мобільний застосунок та зареєструватися Користувачем
Онлайн-сервісу «Uklon»;
4.1.2. дозволити Мобільному застосунку використовувати геолокацію Користувача Онлайн-сервісу
«Uklon»; а також вчинити одну та/або всі з дій, передбачених нижче:
4.1.3. зареєструватися Учасником у Програмі лояльності UKLON RIDER вперше;
4.1.4. накопичити на своєму Рахунку в Програмі лояльності UKLON RIDER не менше 20 (двадцяти)
Балів Медіаторів.
4.2. За умови дотримання умов, передбачених пп.4.1.1.-.4.1.2. цих Правил Акції, а також вчинення
однієї та/або всіх дій, вказаних в пп.4.1.3., 4.1.4. цих Правил Акції, Користувач набуває статусу
Учасника Акції.
4.2.1. У випадку вчинення лише дій, передбачених п.п. 4.1.1., 4.1.2. та п.4.1.3. цих Правил Акції,
Учасник Акції приймає участь в розіграші Винагород, передбачених п.п. 6.2.3., 6.2.4. цих Правил Акції.
4.2.2. У випадку вчинення всіх дій, передбачених 4.1. цих Правил Акції, Учасник Акції приймає участь
у розіграші Винагород, передбачених п.п.6.2.1., 6.2.2. цих Правил Акції.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД
5.1. Для проведення розіграшу Винагород Організатор Акції використовує генератор випадкових
чисел «True Random Number Service» (далі – «Платформа») за посиланням https://www.random.org/.
5.2. У разі виникнення перебоїв у функціонуванні генератора випадкових чисел
https://www.random.org/ Виконавець для проведення розіграшу може використати альтернативний
генератор випадкових чисел.
5.3. У дату проведення розіграшу Винагород, вказану у пункті 3.3. цих Правил Акції, Організатор
Акції визначає Переможців Акції наступним чином:
5.3.1. Здійснює розмежування Учасників Акції на 2 (дві) групи (далі – «Група») в залежності від
кількості виконаних дій, передбачених в п.4.1. цих Правил Акції, а саме:
5.3.1.1. до однієї Групи Організатор Акції включає тих Учасників Акції, які вчинили всі дії,
передбачені п. 4.1. цих Правил Акції;
5.3.1.2. до іншої Групи Організатор Акції включає тих Учасників Акції, які вчинили дії, які передбачені п.п. 4.1.1., 4.1.2. та п.4.1.3. цих Правил Акції та, відповідно, не вчинили дію, передбачену п.п. 4.1.4. цих Правил;
5.3.2. присвоює Мобільному номеру телефона кожного Учасника Акції певний порядковий номер, від
1 (одного) до не більше ніж 100 000 (сто тисяч);
5.3.3. вводить до Платформи числа від 1 (одного) до 100 000 (ста тисяч);
5.3.4. здійснює дії із генерування випадкових чисел з допомогою функціоналу Платформи;
5.4. Учасник Акції, порядковий номер Мобільного номеру телефону якого був обраний
(згенерований) Платформою, визнається Переможцем Акції.
5.5. Організатор Акції визначає з допомогою Платформи:
5.5.1. 8 (вісім) Переможців Акції серед Групи Учасників Акції, які виконали лише дії, передбачені
п.п.4.1.1., 4.1.2.,4.1.3. цих Правил Акції;
5.5.2 (два) Переможця Акції серед Групи Учасників Акції, які виконали всі дії, передбачені п.4.1 цих
Правил Акції.
5.5.3. Розіграш Винагород з використанням функціоналу Платформи проводиться окремо для двох
різних Груп Учасників Акції.
5.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником
Акції Винагород. У випадку, якщо 31.03.2024 року (включно), Організатору Акції не вдасться
зв’язатись із Переможцем Акції для повідомлення Переможцю Акції деталей отримання Винагороди,
або у випадку відмови Переможців Акції від Винагород, або невиконання будь-якої із умов,
передбаченої цими Правилами Акції, останні втрачають право на отримання Винагород. Право на
отримання Винагород переходить до інших Учасників Акції, серед яких обираються Переможці Акції
згідно порядку, вказаного в п.5.3. цих Правил Акції.
5.7. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або
оскаржені Учасниками Акції.
5.8. При проведенні розіграшу Винагород не використовуються процедури та алгоритми, які
дозволяють визначити результат проведення розіграшу Винагород до початку такого розіграшу.
5.9. Винагороди, визначені пунктом 6.2. цих Правил Акції, надаються Організатором Акції
Переможцям Акції шляхом надсилання з використанням послуг операторів поштового зв’язку/служб
кур’єрської (поштової) доставки, визначених Організатором Акції на власний розсуд.
5.10. Датою надання Винагород, визначених пунктом 6.2. цих Правил Акції, вважається дата їх
фактичної передачі Переможцям Акції, зафіксована в акті прийому-передачі, або ж дата їх вручення
оператору поштового зв’язку/службі кур’єрської (поштової) доставки тощо, для відправки
Переможцям Акції, оформлена відповідним документом (накладною).

6. ВИНАГОРОДИ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
6.1. Винагороди формуються за рахунок Організатора Акції та надаються Переможцям Акції з
урахуванням умов, вказаних в п.6.2. – 6.8. цих Правил Акції.
6.2. Організатор Акції надає Винагороди у вигляді наступних дарунків:
6.2.1. Планшет Apple iPad 10.2” (9 Gen) Cellular 64GB (MK473) Space Grey у кількості 1 (однієї)
одиниці
6.2.2. Смарт-годинник Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band
M/L – у кількості 1 (однієї) одиниці.
6.2.3. Навушники повнорозмірні бездротові JBL Tune 720BT Black (JBLT720BTBLK) у кількості 4
(чотирьох) одиниць.
6.2.4. Батарея мобільна Baseus Adaman2 OE 20 000 mAh 2xUSB+TypC PDQC3.0 30W USBtoTypC
(PPAD050101) – у кількості 4 (чотирьох) одиниць.
6.3. Кожен окремий Переможець Акції може отримати виключно 1 (одну) Винагороду із переліку,
зазначеного в пункті 6.2 цих Правил Акції.
6.4. З урахуванням умов та обмежень, передбачених в п.п. 4.2.1. та 4.2.2., Організатор на власний
розсуд визначає той вид Винагороди (із переліку, що визначений в п. 6.2. цих Правил), яка буде надана
кожному із Переможців Акції.
6.5. Право на отримання Винагород не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також
передане у заставу або обтяжене іншим чином.
6.6. Виплата грошового еквівалента вартості Винагород не здійснюється. Заміна Винагород іншими
товарами та/або послугами за бажанням Переможців Акції не здійснюється.
6.7. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за подальше використання Винагород
Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими
Винагородами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Винагород.
6.8. Організатор Акції забезпечує проведення нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб
та військового збору за Винагороди, зазначені в пункті 6.2. цих Правил Акції, у порядку та строки,
передбачені чинним законодавством України.
6.9. Організатор Акції не несе відповідальності за належну сплату будь-яких обов’язкових платежів,
податків, зборів, що виникають під час виконання цих Правил Акції, окрім зазначених у п. 6.7. цих
Правил Акції.
Для реалізації права на отримання Винагород, зазначених у пункті 6.2. цих Правил Акції, Переможці
Акції надають Організатору Акції достовірні ідентифікаційні дані, а саме копії всіх сторінок
документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також копію
реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності). У разі ненадання
Переможцями Акції скан-копій відповідних документів, Організатор Акції вправі вважати такі дії
Переможців Акції відмовою від отримання Винагороди.
7. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
7.1. Права Учасників Акції:
7.1.1. приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;
7.1.2. отримувати Винагороди у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;
7.1.3. інші права, передбачені цими Правилами Акції.
7.2. Обовʼязки Учасників Акції:
7.2.1. ознайомитися з Правилами Акції;
7.2.2. дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;
7.2.3. самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на
Вебсайті Організатора та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.
7.2.4. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.
7.3. Права Організатора Акції:
7.3.1. змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього
повідомлення про такі зміни Учасників Акції;
7.3.2. не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо
сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх
порушення;
7.3.3. на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади
України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні
для забезпечення належного проведення Акції;
7.3.4. за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення
Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Вебсайт Організатора та/або Мобільний застосунок;
7.3.5. здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.
7.3.6. інші права, передбачені цими Правилами Акції.
7.4. Обовʼязки Організатора Акції:
7.4.1. провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;
7.4.2. надіслати/надати Винагороди Переможцям Акції відповідно до цих Правил Акції.
7.4.3. інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Правила Акції регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, які не
врегульовані цими Правилами Акції, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства
України.
8.2. Організатор Акції не несе відповідальність за якість товарів, які отримуються Переможцями Акції
в якості Винагород.
8.3. Відповідно до умов цих Правил Акції, Організатор Акції не надає Учасникам Акції/Переможцям
Акції будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних
інструментів.
8.4. Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають
або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, та/або питань, що не
врегульовані цими Правилами Акції, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.
8.5. Організатор Акції не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет-
провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки
операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або
був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Винагороди.
8.6. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю
отримати Винагороду або за нездатність Учасника Акції скористатися Винагородою не з вини
Організатора Акції.
8.7. Отримання Винагороди допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання
Винагороди – стали Переможцями Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до
отримання Винагороди, де Винагорода або право на її отримання є предметом угоди, засобом платежу
чи предметом застави.
8.8. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може скористатися Винагородою
особисто, такий Переможець Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.
8.9. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції
з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає
стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
8.10. Організатор Акції, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які
технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності,
що виникли з обставин, незалежних від Організатора Акції.
8.11. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил
Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції
або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі
незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь
в Акції.
8.12. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну
згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його
фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм,
рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону
України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм
про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим
законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу,
відтворення та/або розповсюдження.
8.13. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на
запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при
здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його
участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису
за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних,
інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є
безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам.
Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб,
що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних
матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил Акції, також
розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
8.14. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не
виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних
даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Вебсайті Організатора та у
Мобільному застосунку.
8.15. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання
Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди у разі настання форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-
якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші
непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
8.16. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за
достовірність наданої інформації.
8.17. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил
Акції на Вебсайті Організатора Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може
доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування
Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет,
платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних
мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-
розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному застосунку, Viber
чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.
8.18. У разі виникнення додаткових питань в Учасників Акції, вони може задати їх Організатору Акції
через канали комунікації, наявні в Мобільному застосунку та/або на Вебсайті Організатора.

Редакція діє з 09.02.2024 року

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Знижки на перші три поїздки»

Цими Офіційними правилами (далі по тексту — «Правила») рекламної акції «Знижки на перші три поїздки» (далі по тексту — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» — маркетинговий захід, спрямований на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon». Акція має на меті просування та рекламування Послуг, які надаються із використанням Онлайн-сервісу «Uklon», а також торговельної марки «UKLON».

1.2. «Територія проведення Акції» — територія, на якій діють Правила Акції.

1.3. «Строк проведення Акції» — період часу, протягом якого проводиться Акція.

1.4. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б, код ЄДРПОУ 44293344.

1.5. «Учасник(и) Акції» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, яка виконала необхідні умови для участі в Акції. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути співробітники Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості).

1.6. «Користувач Онлайн-сервісу «Uklon» та/або «Користувач» — дієздатна фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та яка користується Онлайн-сервісом «Uklon».

1.7. «Онлайн-сервіс «Uklon» або «Онлайн-сервіс» — технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення на Послуги, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів, забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Онлайн-сервісу «Uklon», надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв Користувача, щодо можливого виконання Замовлення та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Онлайн-сервісу «Uklon», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу «Uklon» та Партнерам Онлайн-сервісу «Uklon», взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервісу «Uklon» є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.8. «Партнер Онлайн-сервісу «Uklon» — третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання Послуг та яка перебуває в договірних відносинах з Організатором на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», який є публічним та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon», розміщеної Організатором на вебсайті: uklon.com.ua.

1.9. «Послуги» — послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Онлайн-сервісу «Uklon».

1.10. «Мобільний застосунок Uklon» або «Мобільний застосунок» — примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного застосунку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.11. «Замовлення» — запит Користувача на надання Послуг, структурований за необхідними реквізитами.

1.12 .«Знижка» — тимчасове зменшення вартості Послуги, яке діє протягом Строку проведення Акції.

1.13.«Подарунок» — нагорода у вигляді Промокоду на Знижку, що надається Учаснику(ам) Акції, у випадку виконання усіх обов’язкових умов участі в Акції, встановлених Організатором Акції у цих Правилах.

1.14. «Промокод» — набір різного виду символів (цифрових, та/або словесних, та/або комбінованих тощо), при активуванні яких Учасники Акції отримують Знижку.

1.15. «Сайт Акції» — вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщені Правила Акції для публічного доступу за наступною адресою: uklon.com.ua.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЮ

2.1. Акція не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» чи іншою послугою у сфері грального бізнесу.

2.2. Участь в Акції безоплатна та означає повне й беззастережне прийняття Учасником Акції усіх умов Правил Акції та будь-яких змін до них. Організатор має право змінити умови Правил Акції, Територію проведення Акції та Строк проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил Акції на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами Акції.

2.3. На Учасника Акції поширюватимуться ці Правила Акції (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Учасника Акції із умовами Правил Акції. Згода вважається наданою Учасником Акції у випадку виконання Учасником Акції усіх обов’язкових умов участі в Акції, передбачених Розділом 3 цих Правил Акції. Акція діє тільки для Учасників Акції, що є новими Користувачами Онлайн-сервісу «Uklon».

2.4. Територія проведення Акції включає наступні міста України: Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Миколаїв, Чернівці, Харків, Житомир, Хмельницький, Вінниця, Ужгород, Кропивницький, Камʼянське, Кам’янець-Подільський, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Рівне, Тернопіль, Луцьк.

2.5. Строк проведення Акції, визначений Організатором становить: з 00:00 години 10.01.2024 року до 23:59 години 31.03.2024 року включно, за київським часом.

2.6. За умови дотримання та виконання умов цих Правил Акції, Учасник Акції отримує один з наступних Подарунків, з урахуванням місцезнаходження Учасника Акції в межах Території проведення Акції:

2.6.1.Подарунок №1 — Промокод на Знижку до 50% на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного застосунку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж:

 • 80 (вісімдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м.Львів та Одеса;
 • 60 (шістдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м.Івано-Франківськ, Миколаїв, Чернівці, Харків;
 • 50 (п’ятдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м.Житомир, Хмельницький, Вінниця, Ужгород, Кропивницький, Камʼянське, Камʼянець-Подільський; або

2.6.2.Подарунок №2 — Промокод на Знижку до 35% на кожну з трьох перших Послуг, замовлених за допомогою Мобільного застосунку, але у будь-якому випадку розмір Знижки на одну Послугу не може бути більшим ніж:

 • 50 (п’ятдесят) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м. Дніпро;
 • 40 (сорок) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м. Запоріжжя та Полтава;
 • 30 (тридцять) грн. 00 коп. — на наступних Територіях проведення Акції: у м. Рівне, Тернопіль та Луцьк.

2.7. Термін дії Знижок, вказаних в п.2.6. цих Правил Акції становить 7 (сім) календарних днів з дати їх отримання.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

3.1. Для участі в Акції Учасник Акції має перебувати на визначеній Території проведення Акції, протягом Строку проведення Акції та вчинити наступні дії:

3.1.1.завантажити Мобільний застосунок на платформі Google Play, App Store або App Gallery та зареєструватися Користувачем Онлайн-сервісу «Uklon» вперше, пройти авторизацію та прийняти умови Угоди користувача;

3.1.2.дозволити Мобільному застосунку використовувати геолокацію Користувача Онлайн-сервісу «Uklon»;

3.1.3.увімкнути (активувати) в підрозділі «Рекламні повідомлення» розділу «Налаштування програми» особистого профілю Мобільного застосунку кнопку «Знижки на поїздки» (Знижки та спеціальні пропозиції від сервісу Uklon).

3.1.4.Повідомлення про отримання Подарунку буде відправлено Учаснику Акції у Мобільному застосунку. Подарунок надаватиметься автоматично після виконання Учасником Акції дій, зазначених в п.3.1 цих Правил Акції.

3.2. Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у п. 2.4-2.7. цих Правил Акції та у розділі меню «Знижки на поїздки» Мобільного застосунку.

3.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил Акції є необхідною умовою отриманням Учасником Акції Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої Правилами Акції, позбавляє відповідного Учасника Акції можливості отримати Подарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

4. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Права Учасників Акції:

4.1.1.приймати участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах Акції;

4.1.2.отримувати Подарунок у порядку та строки, передбачені цими Правилами Акції;

4.1.3.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.2. Обовʼязки Учасників Акції:

4.2.1.ознайомитися з Правилами Акції;

4.2.2.дотримуватися умов Акції, передбачених цими Правилами Акції;

4.2.3.самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Акції, розміщеною на Сайті Акції та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами Правил Акції.

4.2.4.інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.3. Права Організатора Акції:

4.3.1.змінювати на свій розсуд в односторонньому порядку діючі Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасників Акції;

4.3.2.не допустити чи усунути будь-кого з Учасників Акції у випадку виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил Акції або встановлення факту умисного їх порушення;

4.3.3.на власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасників Акції будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Акції;

4.3.4.за своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції, повідомивши про це Учасників Акції через Сайт Акції та/або Мобільний застосунок;

4.3.5.здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням Учасниками Акції Правил Акції.

4.3.6.інші права, передбачені цими Правилами Акції.

4.4. Обовʼязки Організатора Акції:

4.4.1.провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції;

4.4.2.надіслати/надати Подарунки Учасникам Акції відповідно до цих Правил Акції.

4.4.3.інші обов’язки, передбачені цими Правилами Акції.

4.5. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет- провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника Акції скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

4.8. Отримання Подарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

4.9. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може скористатися Подарунком особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.10. Подарунком можна скористатись лише один раз. Подарунок не сумується з винагородами за участь в інших акціях та пропозиціях Організатора. Якщо під час використання Подарунку надання Послуги не відбулося з вини Користувача, Подарунок анулюється та не може бути використаний Користувачем при Замовленні наступної Послуги.

4.11. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником Акції з метою участі в Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

4.12. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні несправності в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин, незалежних від Організатора.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Учасник Акції підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику Акції або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цих Правил Акції. У разі незгоди Учасника Акції з будь-яким з положень цих Правил Акції, Учасник Акції не може брати участь в Акції.

5.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів технічних пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також надає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

5.3. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

5.4. Всі питання, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  застосунку.

5.5. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил Акції та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.6. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

5.7. Інформування Учасників Акції про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може доводитися до відома за допомогою розміщення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил Акції з використанням радіомовлення (лінійних аудіальних медіа-сервісів), мережі Інтернет, платформ спільного доступу до відео та/або платформ спільного доступу до інформації (соціальних мережах), з використанням друкованих медіа та засобів зовнішньої реклами, з використанням email-розсилки Користувачам Онлайн-сервісу «Uklon», Push-повідомлень у Мобільному застосунку, Viber чи SMS-повідомлень, а також та за допомогою інших видів медіа, в тому числі онлайн-медіа.

5.8. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

Редакція діє з 04.01.2024 року

Офіційні правила акції «Персональні знижки на ваші поїздки» (далі – Правила та Акція відповідно)

Організатором Акції є АТ КБ «ПриватБанк», адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (далі – Організатор або Банк).

Партнером Акції є Представництво «МАСТЕРКАРД ЮРОП СА» в Україні, адреса: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (далі – Партнер).

Виконавцем Акції є ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», адреса: пр-т Степана Бандери, 20Б, м. Київ, Україна, 04073, ідентифікаційний код юридичної особи 44293344 (далі – Виконавець або ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»).

З метою належного тлумачення цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Замовлення» – замовлення користувача на надання послуги, структуроване за необхідними реквізитами.

«Знижка» та/або «Знижки» – тимчасове зменшення вартості (ціни) послуги, що надається користувачам, виражене у відсотках від звичайної вартості (ціни) послуги.

«Онлайн-сервіс «Uklon» – технологічна платформа, що являє собою взаємопов’язану сукупність комп’ютерних програм та електронних даних (чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про замовлення, які були розміщені на ній користувачами, та про пропозиції послуг, що були розміщені партнерами «Уклон», автоматичного розрахунку вартості послуг, зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту та його завантаженості тощо, та яка здійснює автоматичну побудову маршрутів і забезпечує обмін даними для комунікації між користувачем та партнером «Уклон», надає користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями партнерів «Уклон», автоматично згенерованими відповідно до критеріїв замовника, щодо можливого виконання замовлення, а також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції партнерів «Уклон», змінювати рекомендовану вартість послуг, надавати оцінки онлайн-сервісу та партнерам «Уклон» та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Партнер «Уклон» – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом користувача (послуга «Драйвер»), послуг кур’єрської доставки та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Переможець Акції» – Учасник Акції, який, за результатами проведення відповідного розіграшу, має  право на отримання Негарантованої винагороди Акції.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезення декількох пасажирів в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом користувача (послуга «Драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються користувачам партнерами «Уклон».

 «Промокод» – набір різного виду символів (цифрових, словесних та/або комбінованих тощо), після активації яких Переможець Акції може скористатися однією із Негарантованих винагород Акції.

«Картка Mastercard» – електронний платіжний засіб міжнародної платіжної системи Masterсard®, емітований Банком. 

«Користувач» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації в Мобільному додатку «Uklon» виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

«Мобільний додаток «Uklon» – примірник комп’ютерної програми, що являє собою мобільний додаток для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» користувачу в тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем як інструмент для отримання доступу до онлайн-сервісу «Uklon».

1. Основні положення Акції

1.1. Участь в Акції мають право брати дієздатні фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України), які в установленому законодавством України порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також громадяни України, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган (за наявності відповідної відмітки або інформації в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорту), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років, а також які є держателями картки Masterсard, емітованої Банком (далі – Учасник або Учасник Акції).

1.2. Учасниками не визнаються й не мають права брати участь в Акції особи, які не виконали умови цих Правил, зокрема, умови пункту 2.1 Правил.

1.3. Період проведення Акції: з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно) за київським часом (далі – Період Акції).

1.3.1. Розіграш Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, проводиться Виконавцем 05.01.2024.

1.3.2. Оголошення Переможців Акції, які мають право на отримання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, здійснюється Виконавцем до 10.01.2024 (включно).

1.3.3. Надсилання Переможцям Акції Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1–4.1.6 цих Правил, здійснюється Виконавцем до 30.01.2024 (включно).

1.4. Акція проводиться на всій території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 станом на дату початку проведення Акції, де є можливість використання онлайн-сервісу «Uklon» (далі – Територія проведення Акції). При цьому Організатор має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) Територію проведення Акції. У такому разі здійснюється опублікування Правил в новій редакції (де зазначено розширену або обмежену Територію проведення Акції) на сайті Організатора за посиланням https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції».

2. Умови участі в Акції

2.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду Акції:

2.1.1. Мати активовану та дійсну картку Mastercard, емітовану Банком.

2.1.2. Мати завантажений або завантажити на свій смартфон мобільний додаток «Uklon» (якщо він не був завантажений раніше, тобто до Періоду Акції), а також додати картку Mastercard, емітовану Банком, до розділу «Оплата» мобільного додатка «Uklon».

2.1.3. У Розділі «Оплата» мобільного додатка «Uklon» вибрати картку Mastercard, емітовану Банком, як основну картку (тобто картку, із балансу якої буде здійснюватися списання грошових коштів як оплати за послуги).

2.1.4. Отримати Гарантовані винагороди Акції, визначені в п. 3.1 Правил, із використанням мобільного додатка «Uklon».

2.2. Дані про кожну картку Mastercard та Учасника Акції, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1 Правил, заносяться Виконавцем до бази Учасників Акції.

База Учасників Акції містить дані про дату реєстрації картки Mastercard у мобільному додатку «Uklon»; ім’я, зазначене Учасником у мобільному додатку «Uklon»; мобільний номер телефону Учасника; інші дані Учасника, визначені на розсуд Виконавця.

2.3. Не відповідають умовам Акції:

2.3.1. Операції з оплати послуг, замовлених Учасниками в мобільному додатку «Uklon» та оплачених карткою Mastercard, що емітована Банком, які було виконано до  з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно)  за київським часом.

2.3.2. Операції, здійснені за допомогою будь-яких інших електронних платіжних засобів, крім карток Mastercard, емітованих Банком.

2.3.3. Операції, здійснені за допомогою Apple Pay та/або Google Pay.

2.3.4. Будь-які інші дії та/або операції, які повністю або частково суперечать умовам цих Правил.

3. Гарантовані винагороди Акції

3.1. Гарантованою винагородою Акції є знижка в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від вартості (ціни) послуги, замовленої Учасниками в мобільному додатку «Uklon» та оплаченої карткою Mastercard, що емітована Банком, але розмір знижки за 1 (одну) замовлену послугу не може перевищувати 15 (п’ятнадцять) гривень 00 копійок (далі – Гарантована винагорода Акції).

3.2. Гарантована винагорода Акції надаються Учаснику Акції на кожну послугу, замовлену виключно протягом Періоду Акції, зазначеного в пункті 1.3. Правил, а саме з 00 годин 00 хвилин 1 грудня 2023 року до 23 години 59 хвилин 31 грудня 2023 року (включно) за київським часом.

3.3. Гарантовані винагороди Акції не поєднується з іншими акціями та пропозиціями Виконавця.

3.4. Заміна Гарантованих винагород Акції, зокрема грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

3.5. Гарантовані винагороди Акції мають бути призначені для особистого використання Учасниками. Учасники не мають права відмовитися від Гарантованих винагород Акції на користь інших Учасників, третіх осіб, здійснювати їх продаж, обмін тощо.

3.6. Фактом отриманням (активування) Гарантованої винагороди Акції є момент надання такої Гарантованої винагороди Акції Виконавцем Учаснику. Гарантована винагорода Акції застосовується онлайн-сервісом «Uklon» автоматично під час здійснення замовлення послуги Учасником та не потребує будь-яких додаткових для цього дій з боку Учасника (додавання промокодів, введення промокодів тощо).

3.7. Виконавець забезпечує реалізацію надання Гарантованих винагород Акції та несе відповідальність за належне функціонування онлайн-сервісу «Uklon».

3.8. Організатор та Виконавець залишають за собою право змінити розмір Гарантованої винагороди Акції або включити в Акцію додаткові Гарантовані винагороди Акції, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому в розділі 7 Правил.

3.9. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за дотримання ними умов цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), як-от: стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера/Виконавця обставини.

3.10. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, будь-які помилки операторів зв’язку інтернет-провайдерів, унаслідок яких Учасника не було повідомлено або було несвоєчасно повідомлено про право на отримання Гарантованої винагороди Акції.

3.11. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість або небажання отримання Гарантованої винагороди Акції Учасником у зв’язку з будь-якими обставинами, що перебувають поза межами контролю Організатора/Партнера/Виконавця, за технічні проблеми під час проведення Акції, внаслідок яких Учасники не змогли отримати/використати Гарантовані винагороди Акції.

У разі відмови Учасника, який здобув право на отримання Гарантованої винагороди Акції, від її отримання будь-які претензії, зокрема щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідної Гарантованої винагороди Акції такого Учасника, з цього приводу не приймаються та не розглядаються Організатором та/або Виконавцем.

3.12. Сплата Учасниками податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із отриманням знижок (якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають) як Гарантованих винагород Акції, покладається на них самих.

Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за належну сплату Учасниками будь-яких податків, зборів, обов’язкових платежів.

4. Негарантовані винагороди Акції

4.1. Додатково до Гарантованих винагород Акції, передбачених розділом 3 цих Правил, Виконавець формує за свій рахунок та надає Переможцям Акції Негарантовані винагороди Акції, а саме:

4.1.1. Планшет Apple iPad 10.2” (9 Gen) Cellular 64GB (MK473) Space Grey – 1 шт.

4.1.2. Смарт-годинник Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band M/L – 2 шт.

4.1.3. Фотокамеру миттєвого друку Fujifilm INSTAX MINI 12 Clay White (16806121) – 2 шт.

4.1.4. Навушники повнорозмірні бездротові JBL Tune 720BT Black (JBLT720BTBLK) – 5 шт.

4.1.5. Батарею мобільну Baseus Adaman2 OE 20 000 mAh 2xUSB+TypC PDQC3.0 30W USBtoTypC (PPAD050101) – 5 шт.

4.1.6. 10 (десять) промокодів зі строком активації до 29.02.2024 року (включно). Після активації 1 (одного) промокоду Переможець Акції має можливість отримати знижку розміром 3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок, яку можна використати під час замовлення не більше ніж 30 (тридцяти) послуг з використанням онлайн-сервісу «Uklon». При цьому розмір знижки на одну замовлену послугу не може перевищувати 100 (сто) гривень 00 копійок.

Якщо Переможець Акції замовив з використанням такої знижки 1 (одну) послугу, вартість (ціна) якої є меншою за 100 (сто) гривень 00 копійок, то використаною вважається знижка у розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок.

Якщо Переможець Акції замовив з використанням знижки 1 (одну) послугу, вартість (ціна) якої перевищує 100 (сто) гривень 00 копійок, то Переможець Акції здійснює оплату вартості (ціни) такої послуги лише в частині перевищення отриманої ним знижки в розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок (Наприклад, якщо вартість (ціна) замовленої Учасником послуги становить 150 (сто п’ятдесят) гривень 00 копійок, то Учасник здійснює оплату лише тієї частини вартості (ціни) послуги, що перевищує знижку в розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок, а саме 50 (п’ятдесят) гривень 00 копійок).

Знижки за промокодами надаються на послуги, замовлені в період з 00 годин 00 хвилин 01.02.2024 до 23 години 59 хвилин 29.02.2024 (включно).

4.2. Негарантовані винагороди Акції надаються Переможцям Акції в результаті проведення розіграшу, передбаченого розділом 5 цих Правил, що проводиться 05.01.2024.

4.3. Кожен окремий Учасник може отримати виключно 1 (одну) Негарантовану винагороду Акції із переліку, зазначеного в пункті 4.1 цих Правил.

4.4. Право на отримання Негарантованих винагород Акції не може бути передане Переможцями Акції іншим особам, а також передане у заставу або обтяжене іншим чином.

4.5. Виплата грошового еквівалента вартості Негарантованих винагород Акції не здійснюється. Заміна Негарантованих винагород Акції іншими товарами та/або послугами за бажанням переможців Акції не здійснюється.

4.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за подальше використання Негарантованих винагород Акції Переможцями Акції після їх отримання, за неможливість Переможців Акції скористатися наданими Негарантованими винагородами Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Негарантованих винагород Акції.

4.7. Для реалізації права на отримання Негарантованих винагород Акції, зазначених у пункті 4.1 цих Правил, Переможці Акції надають Виконавцю достовірні ідентифікаційні дані, а саме копії всіх сторінок документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, ID-картка тощо), а також копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).

У разі ненадання Переможцями Акції копій відповідних документів Виконавець вправі вважати такі дії Переможців Акції відмовою від отримання Негарантованих винагород Акції.

4.8. Виконавець забезпечує проведення нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та військового збору за Негарантовані винагороди Акції, зазначені в пункті 4.1 цих Правил, у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

4.9. Виконавець не несе відповідальності за належну сплату будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів, що виникають під час виконання цих Правил, окрім зазначених у п. 4.8 цих Правил.

5. Порядок розіграшу Негарантованих винагород Акції

5.1. Визначення Переможців Акції здійснює Виконавець Акції. Для проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції Виконавець використовує мобільні номери телефонів Учасників. З цією метою кожен мобільний номер телефону Учасника отримує свій індивідуальний цифровий код, визначений Виконавцем.

Визначений Виконавцем індивідуальний цифровий код складається із арабських цифр та нумерується від 1 (індивідуальний цифровий код № 1) до не більш ніж 100 000 (індивідуальний цифровий код № 100 000).

5.2. Для визначення Переможців Акції Виконавець у день проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції, а саме 05.01.2024, вводить індивідуальні цифрові коди до платформи True Random Number Service (далі – Платформа), яку розміщено на сайті генератора випадкових чисел https://www.random.org/.

5.3. Після введення Виконавцем індивідуальних цифрових кодів Платформа здійснює генерування списку, в якому кожен індивідуальний цифровий код буде розміщений під певним порядковим номером від 1 (одного) до не більш ніж 100 000 (ста тисяч). Переможці Акції визначаються наступним чином:

5.3.1. Індивідуальний цифровий код, який буде розміщений під порядковим номером 1 згенерованого списку, надає Учаснику – користувачу відповідного мобільного номера телефону, що отримав зазначений індивідуальний цифровий код, право на отримання Негарантованої винагороди Акції, передбаченої підпунктом 4.1.1 цих Правил.

5.3.2. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 2–3 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.2 цих Правил.

5.3.3. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 4–5 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.3 цих Правил.

5.3.4. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 6–10 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.4 цих Правил.

5.3.5. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 11–15 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.5 цих Правил.

5.3.6. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами 16–25 згенерованого списку, надають Учасникам – користувачам відповідних мобільних номерів телефону, що отримали зазначені індивідуальні цифрові коди, право на отримання Негарантованих винагород Акції, передбачених підпунктом 4.1.6 цих Правил.

5.4. Індивідуальні цифрові коди, які будуть розміщені під порядковими номерами починаючи з 26 (двадцять шостого), будуть використані, якщо Учасники, які є користувачами мобільних номерів телефону, що отримали індивідуальні цифрові коди, порядкові номери яких в згенерованому списку розміщено вище, з будь-яких причин не зможуть скористатися Негарантованою винагородою Акції, відмовившись від її отримання, не вийшовши на зв’язок з Виконавцем або не надавши документи, визначені в п. 4.7 цих Правил, тощо.

5.5. Під час проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції не використовуються процедури та алгоритми, що дозволяють визначити результат проведення розіграшу Негарантованих винагород Акції до початку такого розіграшу.

5.6. У разі виникнення перебоїв у функціонуванні генератора випадкових чисел https://www.random.org/ Виконавець для проведення розіграшу може використати альтернативний генератор випадкових чисел.

5.7. Виконавець здійснить оголошення Переможців Акції, які мають право на отримання Негарантованих винагород Акції, до 10.01.2024 (включно) шляхом надсилання відповідного повідомлення таким Переможцям Акції через мобільний додаток «Uklon» та/або шляхом надсилання повідомлення/здійснення телефонного дзвінка з використанням мобільного номера телефону, що зазначений Переможцем Акції в особистому профілі мобільного додатка «Uklon».

6. Порядок надсилання Негарантованих винагород Акції 

6.1. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпунктах 4.1.1– 4.1.6 цих Правил, надсилаються Виконавцем Переможцям Акції до 30.01.2024 (включно).

6.2. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпунктах 4.1.1– 4.1.5 цих Правил, надсилаються Виконавцем Переможцям Акції з використанням послуг операторів поштового зв’язку/служб кур’єрської (поштової) доставки, визначених Виконавцем на власний розсуд. Виконавець забезпечує інформування Учасників про факт їхнього визначення Переможцями в Акції та про умови отримання Негарантованих винагород Акції шляхом здійснення телефонного дзвінка з використанням мобільного номера телефону, що зазначений Переможцем Акції в особистому профілі мобільного додатка «Uklon». Одночасно Виконавець уточнює в Переможців Акції дані щодо доставки (вручення) Негарантованих винагород Акції,  отримує усне підтвердження, що Переможці Акції ознайомлені з цими Правилами та приймають передбачені цими Правилами умови, зокрема щодо порядку та умов вручення Негарантованих винагород Акції. 

6.2.1. Датою надання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпунктах 4.1.1– 4.1.5 цих Правил, вважається дата їх вручення оператору поштового зв’язку/службі кур’єрської (поштової) доставки тощо для надсилання Переможцям Акції, оформлена відповідним документом (накладною).

6.3. Негарантовані винагороди Акції, зазначені в підпункті 4.1.6 цих Правил, буде надіслано Переможцям Акції через мобільний додаток «Uklon» та/або шляхом повідомлення з використанням мобільних номерів телефону, зазначених в їхніх особистих профілях мобільного додатка «Uklon».

6.3.1. Датою надання Негарантованих винагород Акції, зазначених у підпункті 4.1.6 цих Правил, Переможцям Акції вважається дата надсилання їм відповідних промокодів, незалежно від дати активації таких промокодів, а також дати використання відповідних Негарантованих винагород Акції.

6.4. Якщо до 22.01.2024 (включно) Виконавцю не вдасться зв’язатися з Переможцем Акції для повідомлення йому деталей отримання Негарантованої винагороди Акції, або ж якщо сам Переможець Акції не повідомить про намір отримати Негарантовану винагороду Акції та/або відмовиться від Негарантованої винагороди Акції, Виконавець має право визначити іншого Переможця Акції відповідно до порядку, передбаченого пунктом 5.4 цих Правил.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті Організатора за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції».

7.1.1. Виконавець також може інформувати про проведення Акції в мобільному додатку «Uklon» та/або з використанням власних платформ спільного доступу до відео/інформації (у соціальних мережах).

7.1.2. Організатор також може інформувати Учасників про проведення Акції через надсилання повідомлень в інтернет-банку «Приват24».

7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором. Зміна та/або доповнення Правил можливі в разі їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Організатора за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/ у розділі «Акції», якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

7.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера/Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу сайту Організатора https://newpromos.privatbank.ua та/або сайту Виконавця https://uklon.com.ua/ чи мобільного додатка «Uklon» внаслідок дії шкідливих програм, виходу з ладу мереж зв’язку, несанкціонованого втручання у роботу сайту Організатора https://newpromos.privatbank.ua та/або сайту Виконавця https://uklon.com.ua/ та/або мобільного додатка «Uklon», або з будь-якої іншої причини, що перебуває поза межами контролю Організатора/Партнера/Виконавця та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на власний розсуд припинити або зупинити проведення Акції.

8. Інші умови

8.1. Правила регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Учасник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за шкоду або збитки (у т. ч. упущену вигоду), що завдано Учаснику або третім особам у результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил.

8.3. Участь в Акції безкоштовна. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера послуг.

8.4. Акція не є азартною грою в розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні», публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні статей 1144–1149 Цивільного кодексу України, публічною обіцянкою нагороди за результати конкурсу в розумінні статей 1150–1157 Цивільного кодексу України.

8.5. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

8.6.1. Незалежними володільцями персональних даних є Організатор та Виконавець.

8.6.2. Метою обробки персональних даних є надання змоги долучитися до участі в Акції.

8.6.3. Персональні дані, що обробляються для участі в Акції:

– ім’я Учасника, зазначене в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon»;

– мобільний номер телефону Учасника, зазначений в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon»;

– адреса електронної пошти Учасника, якщо її зазначено в його особистому профілі мобільного додатка «Uklon».

8.7. Питання, пов’язані із обробкою персональних даних Учасників, які не врегульовані цими Правилами, регулюються відповідними політиками (положеннями) про обробку та захист персональних даних, що розміщено на сайтах Організатора та Виконавця.

8.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані листуватися з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

8.9. Своєю участю в Акції Учасник/Переможець Акції з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, безоплатне використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю під час створення аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на безоплатне створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

8.10. Учасник/Переможець Акції погоджується на безоплатне використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі, відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом під час здійснення публічного показу, відтворення та розповсюдження його зображення та відеозапису з його участю. Учасник/Переможець Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику/Переможцю Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник/Переможець Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

8.11. Правила затверджені Організатором і діють до дати повного виконання всіх умов Акції.

8.12. Організатор має право повністю або частково припинити чи призупинити дію Акції в будь-який час і з будь-яких причин без попереднього повідомлення Учасників. Після цього Організатор не буде зобов’язаний запускати будь-які нові акції чи відшкодовувати Учасникам збитки. Інформація про призупинення чи припинення дії Акції розміщується на сторінці https://newpromos.privatbank.ua/, а також на сайті Виконавця https://uklon.com.ua/.