close

Умови надання послуг з організації кур’єрської доставки відправлень

Ці Умови надання послуг з організації кур’єрської доставки відправлень (надалі – Умови надання послуг) визначають основні правила і умови на яких  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» надає юридичним особам та/або фізичним особам-підприємцям послуги з організації кур’єрської доставки відправлень.

Умови надання послуг вступають в силу з 30 листопада 2023 року.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. 1. Уклон – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ», юридична особа заснована та зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 44378710, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, буд.20Б.

1. 2.Відправлення – вантаж, документи або інше майно (речі) визначені Замовником при Замовленні та які передаються Відправником Уклон для надання послуг з кур’єрської доставки відправлень.

1. 3. Замовник –  юридична особа та/або фізична особа-підприємець, яка уклала з Уклон Договір.

1. 4. Договір – Договір про надання послуг з організації кур’єрської доставки відправлень укладений між Замовником та Уклон за формою встановленою ст. 208 Цивільного кодексу України, невід’ємною частиною якого є ці Умови надання послуг.

1. 5. Відправник – Замовник, який уклав з Уклон Договір.

1. 6. Замовлення – заявка на надання послуг з кур’єрської доставки Відправлень, структурована за необхідними реквізитами: розмір (габарити), вага, тип Відправлення; Оголошена вартість Відправлення; маршрут; вартість доставки, тощо.

1. 7. Звітний період – період з першого числа календарного місяця або від дати укладення Договору до останньої дати календарного місяця або до дати припинення дії Договору.

1. 8. Особистий кабінет Замовника – публічно доступний інтерфейс веб-сайту, розміщений в мережі Інтернет за адресою: corporate-portal.uklon.com.ua, що призначений для надання доступу Замовнику до перегляду звіту зі здійснених доставок Відправлень Замовника, організованих Уклон, контролю оплат і розрахунків, формування рахунків та комунікації між Уклон та Замовником, тощо.

1. 9. Одержувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка приймає Відправлення.

1. 10. Оголошена вартість Відправлення – вартість відправлення, вказана Відправником у Замовленні.

1. 11. Винагорода – винагорода Уклон за послуги з організації кур’єрської доставки Відправлень.

1. 12. Сторони – Уклон та Замовник, які уклали Договір.

1. 13. Кур’єр – юридична особа та/або фізична-особа підприємець, з якими Уклон має укладені договори на кур’єрську доставку Відправлень та/або залучені такою юридичною особою та/або фізичною-особою підприємцем фізичні особи, які досягли повнолітня (18 років та більше).

2. УМОВИ НА ЯКИХ УКЛОН НАДАЄ ПОСЛУГИ

2. 1. Уклон приймає на себе зобов’язання за плату та за рахунок Замовника організувати кур’єрську доставку Відправлень (надалі за текстом – Послуги), щодо яких Замовник надав Уклон Замовлення, з оплатою наданих Послуг в безготівковій формі відповідно до умов Договору з урахуванням тарифів, які можуть бути змінені в порядку, передбаченому Договором.

2. 2. Уклон залишає за собою право залучати до надання Послуг третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за дії таких третіх осіб.

2. 3. Уклон організовує приймання Відправлення для надання Послуг за адресою, вказаною Замовником у Замовленні.

2. 4. Уклон забезпечує збереження Відправлення з моменту його приймання для надання Послуг до моменту його видачі Одержувачу (або повернення Відправнику) за умови дотримання Замовником положень цих Умов надання послуг та Договору.

2. 5. Уклон оперативно та ефективно реагує на скарги Замовника, якщо такі виникли, з метою поліпшення якості послуг, що надаються.

2. 6. Після закінчення Звітного періоду Уклон надає Замовнику Акт надання послуг за фактом надання Послуг.

2. 7. Уклон може вимагати, а Замовник відповідно має надати Уклон інформацію, необхідну для надання Послуг.

2. 8. Уклон має право на Винагороду за надані Послуги в розмірі, передбаченому Договором.

2. 9. Уклон не гарантує наявність вільних Кур’єрів та не несе будь-якої відповідальності перед Замовником у разі відсутності вільного Кур’єра на момент здійснення Замовлення.

2. 10. Уклон може відмовити в наданні Послуг у разі порушення Замовником своїх зобов’язань, передбачених цими Умовами надання послуг та Договором та/або в разі виявлення Відправлень, перевезення яких заборонена чинним законодавством України.

2. 11. Уклон може самостійно без погодження з Замовником обирати або змінювати Кур’єра, маршрут доставки, порядок доставки Відправлення.

2. 12. У випадку неотримання Відправлення Одержувачем чи відмови від його отримання Уклон забезпечує повернення Відправлення Замовнику за рахунок Замовника.

2. 13. Уклон може призупинити роботу Особистого кабінету Замовника для проведення профілактичних робіт повідомивши про це Замовника або без такого повідомлення, якщо є термінова необхідність усунення технічних збоїв у роботі відповідного програмного забезпечення.

2. 14. Уклон має право згадувати Замовника, його логотипи або торгівельні марки в якості клієнта з метою рекламування та/або просування послуг Уклон в своїх рекламних матеріалах без отримання будь-якого додаткового погодження з боку Замовника.

2. 15. Уклон може за власний рахунок здійснити страхування Відправлень від знищення, втрати та пошкодження під час доставки.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3. 1. Замовник зобов’язується вчинити усі необхідні дії з метою реєстрації/створення Особистого кабінету Замовника, в тому числі заповнити усі дані, надання яких може вимагатися Уклон для належного надання Послуг, та не передавати свій Особистий кабінет у користування третім особам. Замовник гарантує, що особа, яка створює та використовує Особистий кабінет Замовника, уповноважена на створення юридичних зобов’язань для Замовника та є такою, що діє на виконання умов Договору.

3. 2. Замовник зобов’язаний регулярно та самостійно, але не менш ніж один раз на день, ознайомлюватись з інформацією, яка пов’язана з наданням Послуг, та яка час від часу може розміщуватися Уклон в Особистому кабінеті Замовника.

3. 3. Замовник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати Уклон Винагороду за Послуги в порядку та на умовах, визначених цими Умовами надання послуг та Договором.

3. 4. Вимоги до Відправлення:

3. 4. 1. Розмір Відправлення, що буде доставлятися, не має перевищувати 50 х 50 х 30 см.

3. 4. 2. Вага Відправлення, що буде доставлятися, не має перевищувати 20 кг.

3. 4. 3. Передаючи Відправлення Кур’єру, Замовник має переконатися, що Відправлення знаходиться у належному для доставки стані (стан Відправлення не повинен змінитися в процесі доставки). Всі можливі ризики щодо стану Відправлення на момент його видачі Одержувачу покладаються на Замовника.

3. 4. 4. Замовник не має права замовляти доставку Відправлень, обіг яких заборонено чинним законодавством України. В разі порушення цього пункту, Замовник несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку з доставкою таких Відправлень.

3. 4. 5. У разі виникнення у Кур’єра та/або Уклон обґрунтованої підозри, що відправляється вантаж, в який включено предмет (-и) з категорії заборонених або Відправлення може завдати збитків Кур’єру та/або його майну (протікає, просипається, видає звуки, має сильний запах тощо), то Кур’єр має право вимагати надання Відправлення для огляду і перевірки його вмісту. У разі виявлення у Відправленні заборонених речей, або такого Відправлення, що може завдати збитки, або відмови пред’явити Відправлення до огляду, Уклон має право відмовити в наданні послуги доставки. При цьому, Замовник зобов’язується сплатити Уклон плату як за несвоєчасно скасоване Замовлення.

3. 4. 6. Замовник зобов’язаний оформити Замовлення вказавши всю необхідну інформацію для здійснення доставки, шляхом заповнення всіх обов’язкових полів електронної форми Замовлення.

3. 4. 7. Замовлення, складені у електронній формі, направлені та отримані електронними засобами зв’язку через API відповідності до ст. 205, ст. 207 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», мають юридичну силу оригіналу, породжують права та обов’язки у Сторін, є обов’язковими до виконання, та визнаються належним доказом у разі виникнення спору.

3. 4. 8. Замовник зобов’язаний повідомити Уклон інформацію про тип Відправлення, наданого для організації кур’єрської доставки.

3. 4. 9. Замовник зобов’язаний забезпечити упакування Відправлення відповідно до державних стандартів та вимог, встановленими чинним законодавством України. Тип упаковки повинен відповідати особливостям Відправлення. Упаковка Відправлення повинна забезпечувати повну його цілісність під час доставки. Упаковка повинна враховувати температурний режим, вологість та погодні умови.

3. 5. При застосуванні у місці знаходження Замовника/Відправника/Одержувача пропускного режиму, Замовник зобов’язується внести відповідну інформацію до коментарів при оформленні Замовлення та забезпечити пропуск Кур’єра до відповідного місця знаходження Замовника/Відправника/Одержувача. У разі порушення Замовником цієї вимоги, ризики невиконання доставки покладаються на Замовника.

3. 6. Замовник зобов’язується повідомити Одержувача про передачу Відправлення Кур’єру для надання послуг з організації кур’єрської доставки Відправлень, та розрахункові строки доставки відправлення.

3. 7. У разі отримання Одержувачем Відправлення в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо) Замовник зобов’язаний зафіксувати стан відправлення у відповідному акті, складеному за обов’язковою участю представників Замовника/Одержувача та Уклон.

3. 8. У разі відмови Одержувача від отримання Відправлення з будь-яких причин, окрім випадків пошкодження, втрати чи нестачі відправлення, що трапилися з вини Уклон, Замовник зобов’язується оплатити Уклон вартість фактично наданих послуг (доставки Відправлення від Замовника до Одержувача та повернення Відправлення від Одержувача до Замовника).

3. 9. Відмова Одержувача від отримання Відправлення також презюмується, якщо Кур’єр доставить відправлення в пункт призначення, а Одержувач відправлення не буде очікувати Відправлення у вказаному в Замовленні пункті призначення. Якщо з Одержувачем немає зв’язку та/або Одержувач не з’являється протягом 5 (п’яти) хвилин після прибуття Кур’єра, Відправлення, за погодженням з Замовником, може бути доставлено/повернене Відправнику за його рахунок. Повернення такого Відправлення вважається окремим Замовленням кур’єрської доставки.

3. 10. Уклон та/або Кур’єр не несуть відповідальності за безпеку та цілісність недоставленого Відправлення.

3. 11. Уклон та/або Кур’єр не надають послуги зберігання Відправлення та не відповідають за збереження недоставленого Відправлення.

3. 12. Замовник зобов’язаний компенсувати Уклон всі понесені ним витрати спричинені відмовою Одержувача від отримання Відправлення та/або ненаданням Замовником інструкцій щодо розпорядження недоставленим Відправленням, в тому числі, але не виключно витрати на: зберігання, пересилання, знищення Відправлення, тощо.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4. 1. Розмір Винагороди визначається на підставі тарифів погоджених Сторонами в Договорі, які можуть періодично змінюватися відповідно до умов Договору. Умовами Договору також може бути передбачена додаткова винагорода за обслуговування Замовлення та/або за надання інших додаткових послуг.

4. 2. Замовник здійснює оплату Винагороди шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на банківський рахунок Уклон, вказаний у Договорі або на банківський рахунок, вказаний у рахунку, який Замовник самостійно формує у своєму Особистому кабінеті. У призначенні платежу обов’язково має бути зазначений номер відповідного Договору.

4. 3. У періоди підвищеного попиту/пропозиції на послуги (в залежності від дорожніх, погодних умов, часу доби тощо) Уклон має право застосувати під час здійснення Замовлення динамічний коефіцієнт, а саме, запропонувати Замовнику рекомендовану вартість послуг. Динамічний коефіцієнт автоматично розраховується та редагується в режимі реального часу. Замовник має право погодитися з рекомендованою вартістю шляхом підтвердження Замовлення або відмовитися шляхом зменшення рекомендованої вартості до стандартної згідно тарифів. Така зміна вартості послуг не потребує перегляду тарифів в цілому та укладення відповідних додаткових правочинів до цього Договору. При цьому відповідна вартість послуг буде відображена в Акті наданих послуг.

4. 4. Не пізніше 10 (десятого) числа кожного місяця, наступного за звітним, Уклон надає Замовнику 2 (два) примірника Акту надання послуг (надалі – «Акт»), в якому повинна бути відображена загальна сума наданих послуг за Звітний період, а Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання зобов’язується повернути підписаний примірник Акту Уклон, або в цей термін надати мотивовану відмову від підписання Акту з обґрунтуванням своєї позиції, що призвели до відмови від підписання Акту. Якщо Замовник у вищевказаний термін не підписує Акт надання послуг або не надає мотивованої відмови, Акт надання послуг вважається підписаним обома Сторонами, послуги надані Уклон в повному обсязі та Замовник не має жодних претензій щодо наданих Уклон послуг.

4. 5. В разі відсутності Замовлень протягом 90 (дев’яноста) днів з дати останнього Акту, Сторони проводять взаєморозрахунок на підставі залишків заборгованості.

4. 6. У випадку не надання Замовником Уклон інформації про статус платника податку на додану вартість на дату підписання Договору, Уклон звільняється від обов’язку коригувати податкові накладні виписані на не платника податку на додану вартість. У разі зміни Замовником статусу платника податку на додану вартість, Замовник зобов’язаний письмово повідомити про це Уклон протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати настання такої події. Якщо Замовник не надає Уклон повідомлення у вищевказаний строк, Уклон звільняється від обов’язку коригувати податкові накладні зареєстровані у закритому податковому періоді.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5. 1. Відповідно до цих Умов надання послуг, Уклон надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, без права передавання та субліцензування на: (i) доступ до Особистого кабінету Замовника; (ii) використання будь-якого вмісту, інформації та супутніх матеріалів і отримання доступу до них через Особистий кабінет Замовника виключно з метою отримання Послуг. Будь-які права, які явно не передбачені цим Договором, зберігаються за компанією Уклон і її ліцензіарами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов та приписів Умов надання послуг та Договору, відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене Договором та/або Умовами надання послуг.

6. 2. У разі повної втрати або пошкодження Відправлення з вини Уклон, Уклон повертає Замовнику суму, що дорівнює його Оголошеній вартості (але не більше від фактичної вартості відправлення).

6. 3. У разі часткової втрати або пошкодження відправлення з вини Уклон, Уклон повертає Замовнику відповідну частину Оголошеної вартості відправлення.

6. 4. У випадку невиконання Замовлення з вини Замовника або Одержувача: несвоєчасна відмова від Замовлення (менше ніж за 5 хвилин), невикористання Замовником замовленої послуги, послуга вважається виконаною і підлягає оплаті (витрати на прибуття Кур’єра до Відправника).

6. 5. Уклон не несе відповідальності за пошкодження Відправлення без упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям Відправлення.

6. 6. Якщо під час видачі Відправлення Одержувачем буде виявлено пошкоджене відправлення або відправлення, якого не вистачає в цілій (неушкодженій) упаковці, відповідальність за будь-які пошкодження, нестачу або відсутність вмісту відправлення всередині упаковки покладається на Відправника.

6. 7. Уклон не несе відповідальності за цілісність, збереженість (схоронність) Відправлення або його нестачу у випадку, якщо Відправлення передається в цілій/неушкодженій упаковці, а також у випадку, якщо виявлені пошкодження упаковки не збігаються з ушкодженнями Відправлення.

6. 8. Відповідальність Уклон за збереження Відправлення припиняється з моменту його видачі Одержувачу.

6. 9. Уклон не несе відповідальності за дотримання температурного режиму під час доставки Відправлення.

6. 10. Уклон не зобов’язаний здійснювати перевірку вмісту Відправлення та відповідності упаковки особливостям Відправлення, вимогам чинного законодавства та державним стандартам.

6. 11. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за Договором та Умовами надання послуг, якщо порушення сталося не з їх вини.

6. 12. Замовник зобов’язаний протягом п’яти днів повідомити Уклон про зміну електронних адрес Замовника, вказаних в Договорі листом на електронну адресу Уклон, вказану в Договорі або у письмовій паперовій формі. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про зміну електронних адрес, Замовник вважається належним чином повідомленим про зміну тарифів, якщо повідомлення про зміну тарифів було відправлене на електронні адреси Замовника, вказані в Договорі.

6. 13. У випадку, якщо передане Замовником Відправлення містило отруйні радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Замовник несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, Відправлення яких доставляється разом із Відправленням Замовника, а також Уклон та Кур’єру.

6. 14. У разі порушення Замовником строку оплати наданих Послуг, Виконавець має право нарахувати пеню, що буде розраховуватися за подвійною обліковою ставкою Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

6. 15. У разі прострочення Замовником оплати більш ніж на 3 (три) календарні дні, Виконавець має право додатково до пені нарахувати проценти за користування чужими грошовими коштами за ставкою 30 (тридцять) процентів річних від простроченої суми за кожен день прострочення.

6. 16. Замовник зобов’язаний сплатити пеню та проценти за користування чужими грошовими коштами, передбачені в пунктах 6.14, 6.15. Договору, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги від Виконавця. 

6. 17. У разі прострочення Замовником оплати, Виконавець має право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати за надані послуги.

6. 18. Відповідальність передбачена пунктами 6.14. та 6.15. застосовується у випадку надання Послуг на умовах післяплати.

7. ФОРС-МАЖОР

7. 1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за цими Умовами надання послуг та Договором у разі, якщо таке невиконання викликане настанням обставин форс-мажору. Остаточні терміни виконання зобов’язань сторін за цими Умовами надання послуг та Договором коригуються на період, який дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов’язань сторін.

7. 2. Для цілей цих Умовами надання послуг термін “форс-мажор” означає: пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, а також повстання, військові дії будь-якого роду, акції громадської непокори, дії або нормативні вимоги державних органів, або будь-які інші обставини, що не згадані вище та знаходяться поза розумним контролем сторін, та такі, що виникли після підписання Умов надання послуг й негативно та істотно впливають на спроможність Сторін виконувати їхні зобов’язання за цим Договором.

7. 3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин форс-мажору, повинна не пізніше 48 годин повідомити іншу Сторону як про початок, так і про припинення дії цих обставин.

7. 4. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили зобов’язана надати для їхнього підтвердження відповідний документ Торгово-Промислової Палати України, в протилежному випадку вона позбавляється права посилатися на ці обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8. 1. Спори і суперечки, які виникають між Сторонами під час дії Умов надання послуг та Договору і які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку за місцезнаходженням Уклон.

9. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

9. 1. Уклон надає послуги з кур’єрської доставки Відправлень протягом строку дії Договору.

9. 2. Якщо дата підписання Договору, зокрема з використанням кваліфікованих електронних підписів Сторін, відрізняється від дати зазначеної в преамбулі Умов надання послуг, то відповідно до ч. 3. ст. 631 ЦК України, умови цього Договору застосовуються до відносин Сторін, які виникли до його укладення, а саме з дати зазначеної в преамбулі Договору.

9. 3. Договір може бути достроково припинений (розірваний) в односторонньому порядку будь-якою із Сторін. Сторона, яка має намір припинити (розірвати) Договір в односторонньому порядку, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до бажаної дати припинення (розірвання).

9. 4. Якщо до закінчення строку дії Договору, жодна із Сторін не виявить намір про припинення (розірвання) даного Договору, Договір вважається пролонгований на наступний календарний рік (дане положення застосовується неодноразово).

9. 5. У разі дострокового припинення (розірвання) Договору, не припиняться і залишаються чинними ті умови Договору, які стосуються наслідків його розірвання, порядку сплати заборгованостей, сум неустойки та збитків тощо.

9. 6. В день припинення (розірвання) Договору, Сторони підписують Акт звірки взаєморозрахунків та проводять остаточний розрахунок по фактично наданим послугам (отриманій оплаті). У випадку не повернення Замовником Уклон Акту звірки взаєморозрахунків та/або ненадання письмової мотивованої відмови від його підписання протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Акту звірки взаєморозрахунків від Уклон, такий Акт вважається прийнятим та підписаним Замовником, Замовник не має жодних претензій щодо суми залишку грошових коштів, які підлягають поверненню Уклон. У такому разі, Акт звірки взаєморозрахунків матиме юридичну силу за підписом однієї Сторони (Уклон).

9. 7. Якщо до закінчення строку дії Договору, жодна із Сторін не виявить намір його припинити (розірвати), Договір вважається продовженим на наступний календарний рік (таке положення застосовується неодноразово).

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10. 1. Кожна Сторона зобов’язується забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони, та яка стосується наданих Послуг, а також будь-яку іншу комерційну інформацію будь-якої зі Сторін цього Договору (далі – Конфіденційна інформація). За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо збереження Конфіденційної інформації, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10. 2. З метою здійснення Замовлень та їх виконання, Замовник передає Уклон дані представників Замовника, які уповноважені на здійснення Замовлень (номер мобільного телефону, ім’я та адресу електронної пошти) та Одержувачів Замовлень (номер мобільного телефону, ім’я, адреса, в т. ч. під’їзд, квартира), а Уклон використовує ці дані виключно з метою виконання зобов’язань за Договором. Дані Одержувачів замовлень можуть передаватися третім особам, які залучаються Уклон до надання Послуг.

10. 3. Вищевказані зобов’язання не впливають на обов’язок надавати інформацію на запит державних органів та інших осіб, які уповноважені на запит такої інформації відповідно до чинного законодавства України.

11. ГАРАНТІЇ

11. 1. Сторони гарантують одна одній, що кожна із заяв, викладених на момент укладення Договору, є та буде правдивою, точною і такою, що не вводить в оману:

11. 1. 1. Вона є такою, що належним чином зареєстрована, існує на законних підставах і у відповідності до законодавства юрисдикції її заснування та має всі корпоративні права і повноваження на укладення та виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором;

11. 1. 2. Вона не перебуває в процесі банкрутства, ліквідації або призначення тимчасового адміністратора або арбітражного керуючого його майном (і не було видано жодного відповідного розпорядження або повідомлення про призначення будь-якого ліквідатора, тимчасового адміністратора, арбітражного керуючого або керуючого майном), та відсутні будь-які законні підстави або обставини для подання клопотання про відкриття відповідних проваджень;

11. 1. 3. Вона отримала всі необхідні корпоративні погодження, які вимагаються її установчими та статутними документами для укладення, підписання та виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, і всі такі погодження є повністю в силі та є чинними, та всі їх умови були дотримані;

11. 1. 4. Представники/підписанти, які діють від її імені, були належним чином уповноважені такою Стороною підписувати, укладати і вручати цей Договір;

11. 1. 5. Підписання цього Договору та виконання нею своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, не призведе до:

11. 1. 5. 1. Порушення будь-якого наказу, рішення або постанови будь-якого суду, державного або регуляторного органу або будь-якого договору чи зобов’язання чи документу, яким вона зобов’язується, який може мати істотний негативний вплив на її здатність виконувати свої зобов’язання за цим Договором; або

11. 1. 5. 2. Конфлікту або порушення будь-якого суттєвого договору, стороною якого вона виступає;

11. 1. 6. Її зобов’язання за цим Договором є законними, дійсними та обов’язковими зобов’язаннями, що підлягають примусовому виконанню по відношенню до неї у відповідності з їх умовами, з врахуванням застосовного права;

11. 1. 7. Відсутні будь-які позови чи претензії, що розглядаються відповідними компетентними судами, державними органами або, наскільки їй відомо, потенційні позови чи претензії щодо неї, які у разі їх вирішення не на користь такої Сторони, заборонили б здійснення обов’язків, передбачених цим Договором.

11. 2. Сторони гарантують одна одній, що будуть утримуватися від вчинення будь-яких дій, які можуть завдати шкоди діловій репутації та/або іміджу іншої Сторони.

11. 3. Кожна Сторона цим підтверджує, що інша Сторона уклала Договір відповідно до, та покладаючись на, заяви, гарантії та зобов’язання, надані відповідними Сторонами в Договорі, а також, що всі такі заяви і гарантії є істотними умовами Договору, а їх порушення є істотним порушенням Договору.

11. 4. У разі, якщо у процесі виконання Договору загальна сума Договору перевищить 50 (п’ятдесят) відсотків вартості чистих активів Замовника відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, то Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня від дати, коли загальна сума Договору перевищить 50 (п’ятдесят) відсотків вартості чистих активів Замовника надати Уклон оригінал або належним чином засвідчену виконавчим органом Замовника копію протоколу Загальних Зборів Учасників Замовника про схвалення Договору та будь-яких змін та/або доповнень до нього, у тому числі тих, що будуть здійснені у майбутньому.

12. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА САНКЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12. 1. Сторони зобов’язуються дотримуватись чинного cанкційного законодавства в сфері застосування, забезпечення та регулювання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також санкцій Ради безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Міністерства Фінансів США, Державного Департаменту США, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, Офісу із застосування фінансових санкцій Казначейства Його Величності Сполученого Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, крім іншого, будь-яких і всіх наступних законів і постанов, прийнятих на виконання таких законів (з урахуванням змін і доповнень, що періодично вносяться до таких законодавчих актів) (далі – «Санкційне законодавство»).

12. 2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники зобов’язуються:

12. 2. 1. не здійснювати будь-яких дій, які суперечать вимогам Санкційного законодавства, в тому числі, але не обмежуючись, переліченого вище;

12. 2. 2. утримуватися від прямої чи непрямої, особистої або через третіх осіб взаємодії, ведення господарської діяльності, надання та/або отримання будь-яких Послуг, які прямо та/або опосередковано заборонені чинним Санкційним законодавством з особами, підприємствами, установами, організаціями, проти яких застосовані обмежувальні заходи (санкції) Україною.

12. 3. Сторони запевняють та гарантують одна одній наступне:

12. 3. 1. вони не є юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства Російської Федерації;

12. 3. 2. серед їх кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, немає громадян Російської Федерації або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації;

12. 3. 3. вони не здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03. 03. 2022 р. №2108-ІХ, а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;

12. 3. 4. не здійснюють діяльність в будь-якому вигляді, направлену на фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

12. 4. При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього розділу Договору її афілійованими особами, працівниками або посередниками, вона зобов’язується в письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону.

12. 5. У разі виникнення у однієї зі Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень цього Розділу Договору іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення.

12. 6. Якщо згодом стане відомо, що Сторона порушила свої гарантії, викладені в цьому розділі Договору, інша Сторона без повідомлення Сторони-порушника має право невідкладно припинити виконання цього Договору та/або відповідної Додаткової угоди до нього без застосування будь-яких санкцій за припинення Договору та/або відповідної Додаткової угоди до нього. Сторона-порушник, в такому випадку, зобов’язується відшкодувати іншій Стороні збитки, штрафи, позови, втрати, спричинені порушенням гарантій та самостійно, без залучення іншої Сторони, врегулювати всі претензії/позови/вимоги/приписи/рішення органів державної влади, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, суду та/або будь-яких третіх осіб, а також відшкодувати всі фактичні витрати, понесені іншою Стороною для виконання Договору та/або відповідної Додаткової угоди до нього до дати його/її припинення. Окрім вказаного вище, Сторона-порушник зобов’язується сплатити іншій Стороні (на її вимогу) штраф за порушення гарантій, викладених в цьому пункті Договору, в розмірі 100% (ста відсотків) від ціни Договору (сукупної вартості Послуг за укладеними Додатковими угодами до нього на дату припинення Договору).

13. ІНШІ УМОВИ

13. 1. Сторони погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання умов Договору, в тому числі при підписанні Договору, змін і доповнень до Договору (додаткових угод, додатків, тощо) через сервіс електронного документообігу “Вчасно”, а також при складанні та обміні первинними документами (акти надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки, податкові накладні, тощо) через будь-які інші сервіси електронного документообігу. Сторонами погоджено використання кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

13. 2. У разі складання документів, визначених у пункті 12. 1. вище у електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не вимагається. Сторони визнають, що документ, складений у електронній формі, має таку ж юридичну силу, як і документ, складений у паперовій формі. При цьому, у разі надходження Стороні належним чином оформленого документа у електронній формі, Сторона, що отримала такий електронний документ, за технічної можливості, повинна прийняти такий документ, та не вимагати підписання документа у паперовій формі.

13. 3. Сторони не позбавлені права складати документи, перелічені у пункті 12. 1. вище, у паперовій формі, за виключенням податкових накладних.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ»

ідентифікаційний код 44378710; Україна, 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, буд. 20Б