close

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

(ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН УКРАЇНА», іменується в подальшому – «Уклон», в особі директора Гришкова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, і

будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому – «Партнер Уклон», яка приймає (акцептує) цю Публічну оферту про надання доступу до онлайн-сервісу (далі – «Договір») з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

ПРЕАМБУЛА

Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу. Зазначений Договір є публічним відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені Уклон на Веб-сайті та який може бути укладений лише шляхом повного та безумовного прийняття (приєднання) Партнера Уклон до запропонованого Договору в цілому.

Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких Партнер Уклон отримує доступ до Онлайн-сервісу.

Партнер Уклон вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови Партнера Уклон від доступу до Онлайн-сервісу.

Укладаючи Договір, Партнер Уклон підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з його умовами.

Сторони розуміють, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми («Мобільний Додаток») та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Уклон – юридична особа за законодавством України – ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», яка надає Партнеру Уклон доступ до Онлайн-сервісу відповідно до цього Договору.

1.2. Партнер Уклон – фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту та Мобільного додатку отримує доступ до Онлайн-сервісу з метою використання в місті Києві та передмісті. Партнер Уклон несе всі ризики, пов’язані з отриманням доступу до Онлайн-сервісу та його використанням будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.

1.3. Онлайн-сервіс «Uklon Driver» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. і., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру Уклон можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.4. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного Додатку «Uklon» або веб-сайту: uklon.com.ua.

1.5. Замовлення – замовлення Користувача на отримання Послуги, структуроване за необхідними реквізитами.

1.6. Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon. com. ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.7. Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Уклоном Партнеру Уклон у тимчасове користування (протягом строку дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

1.8. Публічна оферта – пропозиція Уклону, розміщена на Веб-сайті та адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір шляхом його Акцепту.

1.9. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Партнером Уклон умов Публічної оферти. Здійсненням Акцепту Публічної оферти Партнер Уклон підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору.

1.10. Внутрішній баланс – розділ облікового запису (особистого кабінету), що відображає кількість грошових коштів, які були сплачені Партнером Уклон або третіми особами від імені та в інтересах Партнера Уклон на користь Уклон в якості попередньої оплати за послуги доступу Партнера Уклон до Онлайн-сервісу або інші послуги, які надає Уклон Партнеру Уклон відповідно до умов цього Договору.

1.11. Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки та інші Послуги.

1.12. Максимальна винагорода – винагорода, яку Партнер Уклон сплачує на користь Уклон в якості плати за отримання доступу до Онлайн-сервісу. Розміри Максимальної винагороди та порядок її сплати визначений в Розділі 4 Договору. Для позначення Максимальної винагороди Уклон може використовувати у власних зовнішніх та внутрішніх комунікаціях термін «комісія» у зв’язку з усталеною практикою (звичаями ділового обороту) використання цього терміну серед онлайн-сервісів, подібних до Онлайн-сервісу. При цьому, саме по собі використання терміну «комісія» для позначення Максимальної винагороди не породжує правовідносин, які виникають з договору комісії, та не створює прав та/або обов’язків для Уклон та Партнерів Уклон у зв’язку з комісійними/агентськими правовідносинами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Уклон надає Партнеру Уклон доступ до Онлайн-сервісу, який надається через мережу Інтернет на Веб-сайті та/або за допомогою Мобільного додатку за встановлену цим Договором плату, в місті Києві та передмісті.

2.2. Доступ до Онлайн-сервісу надається Партнеру Уклон виключно для здійснення ним взаємодії з Уклон з метою обробки та виконання Замовлень та автоматичної побудови оптимальних маршрутів, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. При цьому Партнеру Уклон надається невиключна ліцензія на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.

2.3. Партнер Уклон на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення, Партнер Уклон зобов’язується сплатити на користь Уклон передбачену цим Договором плату відповідно до п. 4 цього Договору.

2.4. Повним і безумовним Акцептом дійсної Публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення Партнера Уклон платежу в рахунок плати за отримання доступу до Онлайн-сервісу.

2.5. Момент Акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений п. 2. 4 Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.6. Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Партнер Уклон здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис (особистий кабінет), що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.

2.7. При реєстрації Партнер Уклон зобов’язаний(-на) надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. У разі надання Партнером Уклон недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Уклон має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Партнера Уклон без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Партнера Уклон.

2.8. У разі, якщо дії Партнера Уклон можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Уклону або залучення Уклону до відповідальності за дії Партнера Уклон, Уклон має право негайно заблокувати дії Партнера Уклон, а також призупинити або анулювати дію облікового запису Партнера Уклон без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Партнера Уклон.

2.9. Під час реєстрації в Онлайн-сервісі Партнер Уклон зобов’язаний(-на) ввести унікальний пароль. При цьому Партнер Уклон несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.10. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Партнера Уклон, Партнер Уклон зобов’язаний(-на) негайно повідомити Уклон для вжиття відповідних заходів за умови, що Партнер Уклон може підтвердити свою правомірність приналежності облікового запису.

2.11. Партнер Уклон самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі, в тому числі, але не виключно, кодів реєстрації та іншої конфіденційної інформації. Уклон не несе відповідальності за наслідки втрати Партнером Уклон конфіденційної інформації про його/її особисті дані (логін, пароль, код реєстрації). Це положення поширюється як на передачу Партнером Уклон інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Партнером Уклон конфіденційної інформації про особисті дані поза його/її волею.

2.12. Реєстрація облікового запису Партнером Уклон, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (надалі – автотранспортна компанія). Після укладення окремої угоди автотранспортна компанія може самостійно зареєструвати облікові записи для своїх працівників та/або постачальників послуг. У такому випадку автотранспортна компанія повинна забезпечити, щоб її працівники та/або постачальники послуг відповідали вимогам цього Договору, та будь-яким іншим умовам Уклон, розміщеним на Веб-сайті, і погоджувались діяти у відповідності з їх умовами та зобов’язаннями. Автотранспортна компанія та її працівники та/або постачальники послуг несуть солідарну відповідальність за будь-яке порушення, вчинене таким працівником та/або постачальником послуг.

2.13. Відключення неактивного облікового запису. Для уникнення неефективного розподілу ресурсів, Уклон має право видалити (закрити) обліковий запис Партнера Уклон, якщо Партнер Уклон протягом 2 (двох) років поспіль не використовує обліковий запис, в тому числі, але не виключно, не здійснює авторизацію в особистому кабінеті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3. 1. Обов’язки Партнера Уклон:

3. 1. 1. виконувати всі прийняті Замовлення;

3. 1. 2. виконувати Замовлення виключно з використанням транспортних засобів, що перебувають в належному технічному стані з урахуванням терміну експлуатації, пробігу транспортного засобу та сезонності;

3. 1. 3. проводити технічне обслуговування транспортного засобу, за допомогою якого виконуються Замовлення;

3. 1. 4. дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;

3. 1. 5. оформити та мати в актуальному стані всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями;

3. 1. 6. не передавати ані право, ані можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;

3. 1. 7. своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;

3. 1. 8. надавати Уклону необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

3. 1. 9. у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це Уклон. В іншому випадку Договір може бути розірвано Уклоном в односторонньому порядку;

3. 1. 10. дотримуватися Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті за посиланнями Вимоги до поведінки та спілкування та Вимоги до авто;

3. 1. 11. під час виконання Замовлення не використовувати мобільні додатки та навігатори, які прямо або опосередковано контролюються російськими громадянами та/або російськими компаніями, в тому числі, але не виключно: «Яндекс Карти і Навігатор», «2GIS-точні офлайн-мапи», «GPS навигатор CityGuide», «Навітел Навігатор»;

3. 1. 12. у разі отримання у Мобільному Додатку повідомлення про необхідність повернення відправлення Користувачу (відправнику) під час виконання Замовлення на надання послуги кур’єрської доставки, здійснити повернення такого відправлення Користувачу;

3. 1. 13. здійснювати обслуговування Користувачів державною мовою;

3. 1. 14. транслювати музику в салоні виключно після отримання згоди всіх Користувачів;

3. 1. 15. не здійснювати фото- та відеозйомку Користувачів без їхньої згоди та не публікувати та не поширювати (не публікувати) фото- та відеоматеріали із зображенням Користувачів без їхньої згоди;

3. 1. 16. утримуватися від особистих контактів із Користувачами, які не пов’язані безпосередньо із виконанням Замовлення;

3. 1. 17. не використовувати особисті дані Користувачів, які стали відомі Партнеру Уклон в ході виконання Замовлення, у власних особистих цілях або в інтересах третіх осіб.

3. 2. Права Партнера Уклон:

3. 2. 1. отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору;

3. 2. 2. одержувати від Уклон необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором;

3. 2. 3. у разі виявлення Партнером Уклон під час виконання послуги кур’єрської доставки предметів, перевезення та доставка яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення та доставки таких предметів;

3. 2. 4. відкликати свою згоду на страхування життя та здоров’я, яке надається Уклон, у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Уклон: control@uklon.com.ua.;

3. 2. 5. користуватися кнопкою «SOS» у випадку настання екстрених ситуацій.

3. 3. Обов’язки Уклон:

3. 3. 1. надавати Партнеру Уклон можливість доступу до Онлайн-сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) Партнера Уклон та можливість зареєструвати особистий кабінет на Веб-сайті;

3. 3. 2. вимагати дотримання Партнером Уклон належного рівня обслуговування Користувачів у відповідності до цього Договору.

3. 4. Права Уклон:

3. 4. 1. перевіряти додержання Партнером Уклон умов цього Договору;

3. 4. 2. отримувати від Партнера Уклон оплату в порядку, передбаченому цим Договором;

3. 4. 3. у разі невиконання або неналежного виконання Партнером Уклон умов цього Договору вимагати усунення порушень;

3. 4. 4. відмовити Партнеру Уклон в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення Партнером Уклон цього Договору та/або Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті;

3. 4. 5. розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ до Онлайн-сервісу без попередження в разі вчинення Партнером Уклон дій, що несуть фінансові та/або репутаційні ризики або інші негативні наслідки для Уклон;

3. 4. 6. застрахувати життя та здоров’я Партнера Уклон під час виконання Замовлення. Страхування здійснюється Уклон за власний рахунок, на Партнера Уклон не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Уклон, на що Партнер Уклон надає свою згоду.

4. РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За надання доступу до Онлайн-сервісу Партнер Уклон сплачує Уклон винагороду. Максимальний розмір винагороди становить (надалі – Максимальна винагорода):

4.1.1. 21% від вартості Послуг перевезення вказаної у Замовленні;

4.2. Оплата доступу до Онлайн-сервісу здійснюється Партнером Уклон через платіжні термінали або шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок Уклон. Партнер Уклон має право здійснювати попередню плату за надання доступу до Онлайн-сервісу. Крім випадків прямо передбачених цим Договором, кошти отримані Уклон, як комерційним агентом Партнера Уклон, від Користувачів можуть зараховуватися в якості оплати Партнера Уклон за надання доступу до Онлайн-сервісу. Партнер Уклон повідомляється про кожне таке зарахування шляхом відображення відповідних коригувань Внутрішнього балансу в обліковому записі (особистому кабінеті).

4.3. Максимальна винагорода може бути змінена Уклон тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд Уклон, шляхом повідомлення про це Партнеру Уклон у порядку, визначеному розділом 5 цього Договору. Крім цього, в залежності від певних обставин (співвідношення попиту та пропозиції та/або інших особливостей Замовлення), Уклон залишає за собою право знижувати розмір винагороди, який фактично застосовується до окремих Замовлень. Партнер Уклон повідомлений та надає свою згоду на те, що зниження розміру винагороди здійснюється Уклон без попереднього повідомлення про це Партнеру Уклон.

4. 4. Партнер Уклон сплачує Уклон плату за надання послуг обслуговування та адміністрування облікового запису (особистого кабінету) Партнера Уклон в Онлайн-сервісі та послуг з видалення (деактивації) облікового запису (далі – Послуги адміністрування). З моменту видалення облікового запису Послуги адміністрування вважаються належним чином наданими Уклон та прийнятими Партнером Уклон.

4. 5. Сторони погодили, що, у випадку видалення облікового запису (особистого кабінету) залишок попередньої оплати, яка відображається у Внутрішньому балансі Партнера Уклон станом на дату такого видалення, є погодженою Сторонами вартістю Послуг адміністрування наданих Партнеру Уклон.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

5. 1. Цей Договір укладається на невизначений строк та може бути розірваний будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої Сторони за 5 (п’ять) днів до дати розірвання, якщо інше не передбачене положеннями цього Договору.

5. 2. В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати доступу до Онлайн-сервісу Партнер Уклон не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що припинився. Вказане положення не позбавляє Партнера Уклон права звернутися до Уклон з метою укладення нового Договору у майбутньому.

5. 3. Уклон має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору. Всі зміни в даному Договорі, включаючи ті, що викладаються в оновленій редакції Договору, вступають в силу з дати редакції Договору, що зазначається наприкінці тексту Договору.

5. 4. Уклон здійснює повідомлення про внесення змін до Договору шляхом розсилки відповідного повідомлення Партнеру Уклон засобами зв’язку, вказаними Партнером Уклон під час реєстрації, та публікацією внесених змін або оновленої редакції Договору на Веб-сайті. Моментом ознайомлення Партнера Уклон з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Партнера Уклон відповідно до умов цього Договору.

5. 5. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

5. 6. Зміни до Договору, оприлюднені Уклон в порядку, передбаченому цим Договором, набувають чинності з моменту публікації змін до Договору або публікації оновленої редакції Договору. У зв’язку з цим Партнеру Уклону пропонується періодично ознайомлюватися із поточною версією Договору, зокрема, на Веб-сайті.

5.7. Детальна інформація про видалення унікального облікового запису (особистого кабінету) Партнером Уклон вказується на окремі сторінці Веб-сайту, що знаходиться у вільному доступі https://uklon.com.ua/delete-account/ 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. 1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.

6. 2. У разі, якщо Партнер Уклон порушив свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, Уклон має право вимагати від Партнера Уклон, а останній зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Уклон відповідного повідомлення про сплату, сплатити на користь Уклон пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

6. 3. У разі, якщо Партнер Уклон порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, Уклон має право без попередження припинити доступ Партнера Уклон до Онлайн-Сервісу.

6. 4. Припинення доступу до Онлайн-сервісу Уклон через причини, зазначені у п. 6. 3 Договору, не звільняють Партнера Уклон від виконання зобов’язань, що виникли до моменту такого припинення доступу до Онлайн-сервісу, а також сплати пені на користь Уклон.

6. 5. У разі припинення доступу до Онлайн-сервісу відповідно до п. 6. 3, 6. 4 цього Договору, для поновлення надання такого доступу, Партнер Уклон повинен сплатити вартість доступу до Онлайн-сервісу та пеню Уклон у повному обсязі. У разі небажання Партнера Уклон поновити надання доступу до Онлайн-сервісу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення такого доступу, Уклон має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6. 6. У разі скасування Партнером Уклон прийнятих Замовлень, Уклон може застосовувати наступні заходи впливу: перше скасування — попередження, друге скасування — штраф у розмірі 50,00 грн, третє скасування і більше — штраф у розмірі 100 грн за кожен випадок скасування, скасування Замовлення до аеропорту Бориспіль та/або у зворотному напрямку — штраф у розмірі 300 грн за кожен випадок скасування.

6. 7. У разі здійснення Партнером Уклон безпідставних та/або хибних натискань кнопки «SOS», яка призначена виключно для екстрених ситуацій під час виконання Замовлень, Уклон застосовує наступні заходи впливу: перший хибний виклик — попередження, другий хибний виклик — штраф у розмірі 50, 00 грн, третій виклик і більше — штраф у розмірі 100, 00 грн за кожен випадок.

6. 8. Якщо Партнер Уклон збільшує вартість послуги, вказаної у Замовленні, Уклон має право стягнути з Партнера Уклон штраф у розмірі, що дорівнює сумі перевищення вартості послуги, вказаної у Замовленні.

6. 9. У разі заподіяння збитків Уклон, внаслідок порушення Партнером Уклон та/або залученими ними особами документів Вимоги до поведінки та спілкування та Вимоги до авто, розміщених на Веб-сайті, Партнер Уклон на вимогу Уклон сплачує штраф до 100 000, 00 гривень.

6. 10. Уклон не зобов’язаний сплачувати Партнеру Уклон вартість Замовлення, вказану для Користувача, якщо платіж не відбувся через те, що банківська картка Користувача або інший платіж були анульовані або не пройшли з інших причин. У такому випадку Уклон може допомогти Партнеру Уклон запросити належну з Користувача суму вартості Замовлення та допомогти в проведенні комунікації з Користувачем щодо погашення заборгованості. У будь-якому випадку, не зважаючи на положення цього пункту, Уклон не виступає стороною в договорі надання послуг, що укладається між Партнером Уклон та Користувачем.

6. 11. Усі скарги та претензії, які виникають у будь-якому відношенні до послуг приймаються та розглядаються за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки Уклон. У випадку, якщо за результатами розгляду скарг та претензій Користувачів виявиться, що Партнер Уклон є винним щодо якості наданих послуг, Партнер Уклон несе повну відповідальність за порушення якості послуг, яке виникле з його вини.

7. ФОРС МАЖОР

7. 1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс мажору.

7. 2. До форс мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем та телекомунікаціних мереж, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та  захистом та обробкою іншим чином персональних даних Партнера Уклон регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9. 1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір вступає в силу для Уклон з моменту його публікації на Веб-сайті, для Партнера Уклон — з моменту його Акцепту з урахуванням положень п. 5. 5. Договору.

9. 2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами.

9. 3. Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження Уклон.

9. 4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Приймаючи до виконання Замовлення, за яким Користувач обрав безготівковий спосіб оплати Послуг, Партнер Уклон тим самим підтверджує, що ознайомився та приймає умови (публічні договори) про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку для Партнерів Уклон, публічно запропоновані платіжними установами, які здійснюють обслуговування відповідних платіжних операцій. Партнер має можливість ознайомитися з умовами (публічними договорами) про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку на офіційних веб-сайтах відповідних платіжних
установ, а саме:

9.5.1. З умовами надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Користувачам ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІТГІД» – на веб-сайті  https://www.profitgid.ua/;

9.5.2. З умовами надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Партнерам Уклон ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» – на веб-сайті https://www.ipay.ua.

9.6. Укладаючи цей договір Партнер Уклон уповноважує Уклон, як свого комерційного агента, отримувати вартість Послуг або інші безготівкові платежі сплачені Користувачами, та переказувати Партнеру Уклон відповідні кошти. Уклон залишає за собою право залучити для здійснення прав та виконання обов’язків, які випливають з умов цього пункту 9.6., третіх осіб в якості субагентів, в тому числі для виконання повноважень приймати платежі від Користувачів та пересилати платежі Партнерам Уклон. При цьому, оплата вартості Послуг або інші платежі Користувачів та їх виплати на користь Партнерів Уклон здійснюються через залучені Уклон та/або його субагентами платіжні системи.

9.7. Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його укладанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.

9.8. Партнер Уклон зобов’язаний підтримувати засіб, яким надаються Послуги перевезення та все обладнання та засоби, необхідні для виконання Послуг та доступу до Онлайн-сервісу в належному стані. Партнер Уклон несе відповідальність за оплату всіх витрат, які він/вона несе в рамках надання Послуг, витрат на паливо, вартості мобільних тарифних планів, митних зборів, амортизації транспортного засобу, страхування, відповідних податків на прибуток, корпоративних податків або податків з доходів фізичних осіб, тощо.

9.9. Якщо під час надання Послуг перевезення будь-хто з Користувачів з необережності пошкодив транспортний засіб або його обладнання (серед іншого, зіпсував або забруднив транспортний засіб або спричинив сморід у транспортному засобі), Партнер Уклон має право вимагати від Користувача відшкодування будь-яких збитків. При цьому, Уклон не гарантує відшкодування Користувачем таких збитків та не несе жодної відповідальності за прямі або непрямі збитки/витрати, пов’язані з прибиранням або технічним обслуговуванням транспортного засобу, спричинені діями Користувачів.

9.10. Партнер Уклон зобов’язується дотримуватися всіх податкових зобов’язань, що виникають щодо Партнера Уклон у зв’язку з наданням Послуг, включно із (i) сплатою податку з доходів фізичних осіб, військового збору або будь-якого іншого застосовного податку; (іі) єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або іншого подібного платежу за себе та/або за своїх працівників як того вимагає законодавство та (iii) виконання всіх зобов’язань щодо взяття на облік та/або реєстрації Партнера Уклон та/або працівників Партнера Уклон та/або податкової реєстрації для розрахунків та перерахувань до відповідного бюджету та/або на відповідний рахунок, як того вимагає чинне законодавство.

9.11. Якщо податковий орган надасть Уклон запит про надання інформації щодо діяльності Партнера Уклон, Уклон має право надати податковому органу будь-яку та всю наявну в нього інформацію щодо діяльності Партнера Уклон в обсязі, передбаченому законодавством. Партнер Уклон зобов’язаний дотримуватися всіх чинних податкових норм, які можуть застосовуватися у зв’язку з наданням Послуг перевезення. Партнер Уклон зобов’язується компенсувати Уклон будь-які та всі податки, внески, державні збори, платежі, штрафи або інші обов’язкові платежі або зобов’язання, які Уклон понесе у зв’язку з невиконанням Партнером Уклон зобов’язань, що виникають із застосовних податкових норм (включаючи зобов’язання зі сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або будь-якого іншого застосовного обов’язкового платежу).

9.12. Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між Сторонами та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

9.13. Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть визнані недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.

9.14. База даних, що формується у результаті надання послуг Уклон, є виключною власністю Уклон, і Партнер Уклон не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т. ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

9.15. Цей Договір складений українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою і версії Договору на іншій мові в даному випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору – українською мовою.

10. РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

ІПН 442933426546

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

Опубліковано  10 липня 2024 року.