close

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКЛОН КЕА”, код ЄДРПОУ: 44710031, місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, пр. Бандери Степана, будинок 20Б (надалі – Організатор перевезення або ГО “УКЛОН КЕА”) пропонує Користувачам Онлайн-сервісу Uklon, які через особливості стану здоров’я, пов’язані з ураженням опорно-рухового апарату, або які є маломобільними, або мають обмежені фізичні можливості з інших причин та у зв’язку з цим потребують спеціальних умов перевезення з можливістю розміщення в автомобільному транспорті колісного крісла (надалі – Користувачі класу “Інклюзивний”), які наділені достатнім обсягом прав та повноважень, отримати послуги з організації перевезення пасажирів спеціально обладнаним легковим автомобільним транспортом відповідно до положень цього Договору.

ГО “УКЛОН КЕА” є неприбутковою організацією та здійснює господарську діяльність з організації перевезення Користувачів класу “Інклюзивний” без мети одержання прибутку.

Вартість Послуг за цим Договором встановлюється Організатором перевезення, виходячи з фактичних витрат, пов’язаних з організацією перевезення Користувачів класу “Інклюзивний” та не може перевищувати вартість, необхідну для покриття таких витрат.

Дохід від господарської діяльності ГО “УКЛОН КЕА” або його частина не розподіляється серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи неприбуткової ГО “УКЛОН КЕА” використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом ГО “УКЛОН КЕА”.

Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Користувачів класу “Інклюзивний”, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти, для чого Організатор перевезення публікує цей Договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1. 2 Чинна версія даного Договору розміщена на веб-сторінці Організатора перевезення за адресою: https://uklon.com.ua/user-agreement в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Користувачу класу “Інклюзивний”.

1. 3 Послуги за цим Договором надаються в межах міста Київ, Львів Україна.

1. 4 Організація перевезення Користувачів класу “Інклюзивний” здійснюється за технічної підтримки ТОВ “УКЛОН УКРАЇНА” (04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б; код ЄДРПОУ: 44293344) (надалі – Адміністратор) на базі онлайн-сервісу Uklon, який являє собою технологічну платформу у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), яка забезпечуватиме автоматизований моніторинг, збір, обробку, розподіл, зберігання, представлення даних про замовлення Користувачами класу “Інклюзивний” послуги з організації перевезення пасажирів (далі – Онлайн-сервіс Uklon).

1. 5 Доступ Користувачів класу “Інклюзивний” до Онлайн-сервісу Uklon здійснюється через:

Веб-сайт Адміністратора – веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою: https://uklon.com.ua.

Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою “Uklon”, який надається Адміністратором Користувачу класу “Інклюзивний” у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу відповідно до Угоди користувача для класу “Інклюзивний”.

1. 6 Укладаючи (акцептуючи) цей Договір Користувач класу “Інклюзивний” підтверджує, що він ознайомлений та прийняв умови Угоди користувача для класу “Інклюзивний”, розміщеної на Веб-сайті Адміністратора за посиланням https://uklon.com.ua/user-agreement  та або в Мобільному Додатку.

1. 7 Обираючи серед функціоналу Онлайн-сервісу Uklon клас “Інклюзивний” Користувач тим самим підтверджує, що являється особою з інвалідністю, яка має ураження опорно-рухового апарату, та/або є маломобільною особою, та/або має обмежені фізичні можливості з інших причин та у зв’язку з цим пересувається за допомогою колісного крісла та має потребу в отриманні послуг пасажирського перевезення спеціально обладнаним легковим автомобільним транспортом.

1. 8 Користувач класу “Інклюзивний”, здійснюючи замовлення перевезення в класі “Інклюзивний”, підтверджує, що здійснює замовлення в особистих цілях та, що таке замовлення не пов’язане з будь-якою комерційною діяльністю.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. 1 Відповідно до умов цього Договору, Організатор перевезення зобов’язується надати послуги з організації перевезення Користувача класу “Інклюзивний” і його багажу (надалі – Послуги), а Користувач класу “Інклюзивний” зобов’язується оплатити Послуги Організатора перевезення.

2. 2 Перевезення за цим Договором здійснюється перевізником/перевізниками, який має діючу ліцензію на перевезення пасажирів легковим автомобільним транспортом (надалі – Перевізник) та надає послуги перевезення Користувачів класу “Інклюзивний”а на замовлення Організатора перевезення, на підставі договору укладеного з Організатором перевезення.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3. 1 Договір укладається між Користувачем класу “Інклюзивний” і Організатором перевезення у формі договору приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України).

3. 2 Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем класу “Інклюзивний” всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання Послуг Користувачу класу “Інклюзивний”.

3. 3 Після ознайомлення з умовами цього Договору, викладеними на веб-сторінці Організатора перевезення https://uklon.com.ua/user-agreement, Користувач класу “Інклюзивний” здійснює акцепт Договору, шляхом вчинення конклюдентних дій, а саме шляхом оформлення замовлення, використовуючи технічні можливості та функціонал Онлайн-сервісу Uklon, в тому числі натисканням кнопки “Замовити” на Веб-сайті Uklon та/або в Мобільному Додатку під час оформлення замовлення на перевезення в класі “Інклюзивний”.

3. 4 Дії, вказані у пункті 3. 3. цього розділу, які виконані Користувачем класу “Інклюзивний”, свідчать про те, що Користувач класу “Інклюзивний” ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

3. 5 Термін акцепту не обмежений.

3. 6 Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту його розірвання, відповідно до законодавства України.

3. 7 Укладання Договору означає, що Користувач класу “Інклюзивний”:

– у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання Послуг;

– перед замовленням Послуги отримав повну та вичерпну інформацію про Послугу, та погоджується на її отримання в порядку та на умовах, передбачених цим Договором та заявкою на організацію перевезення;

– приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4. 1 Послуги з організації перевезення, що надаються Користувачу класу “Інклюзивний”, підлягають оплаті відповідно до вартості Послуг, розміщеної у Мобільному Додатку та на Веб-сайті, та яка доводиться до відома Користувача класу “Інклюзивний” та підтверджується останнім шляхом оформлення замовлення на перевезення в класі “Інклюзивний”.

4. 2 Оплата Послуг, а також інших фінансових зобов’язань Користувача класу “Інклюзивний” перед Організатором перевезення, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, може здійснюватися за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або на Веб-сайті Адміністратора. При цьому Користувач класу “Інклюзивний” автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Організатор перевезення не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів класу “Інклюзивний”.

4. 3 Оплата Послуг, а також інших фінансових зобов’язань Користувача класу “Інклюзивний” перед Організатором перевезення, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, може здійснюватися в інший спосіб не заборонений законом. В частині оплати послуг Перевізник, який виконує перевезення, може діяти від імені за рахунок та в інтересах Організатора перевезення з метою забезпечення оплати Послуг.

4. 4 Користувач класу “Інклюзивний” цим підтверджує, що йому відомо про те що розмір оплати за Послуги визначається, виходячи з фактичних витрат Організатора перевезення, пов’язаних з наданням Послуг. Організатор перевезення є неприбутковою організацією, а тому надання Послуг за цим Договором не має на меті одержання будь-якого прибутку Організатором перевезення. Організатор перевезення надає послуги за цим Договором в межах своєї статутної діяльності. Основною метою діяльності Організатора перевезення за цим Договором є забезпечення можливості Користувачів класу “Інклюзивний”, які мають особливі потреби, зумовлені станом їхнього здоров’я, переміщатися за допомогою спеціально обладнаного автомобільного легкового транспорту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5. 1 Права Організатора перевезення:

– самостійно обирати та змінювати маршрут руху;

– змінювати умови надання Послуг, попередньо розмістивши інформацію на веб-сторінці Організатора перевезення;

– переносити або відміняти виконання замовлення (поїздки) з технічних причин, у зв’язку з несприятливими погодними умовами або з інших причин, незалежних від Організатора перевезення;

– відмовити в наданні послуг Користувачу класу “Інклюзивний”, у випадку наявності заборгованості Користувача класу “Інклюзивний” з оплати Послуг.

5. 2 Обов’язки Організатора перевезення:

– належним чином надавати Послуги;

– в разі скасування або істотних змін умов надання Послуг (якщо внаслідок таких змін Користувач класу “Інклюзивний” відмовляється від замовлення), повернути Користувачу класу “Інклюзивний” кошти, отримані як передоплату;

– надавати консультації з питань, що виникають у Користувача класу “Інклюзивний” з приводу надання Послуг;

– зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Користувача класу “Інклюзивний”;

– використовувати всі залежні від нього засоби для перевезення і доставки Користувача класу “Інклюзивний” і його багажу в пункт призначення в розумні терміни.

5. 3 Права Користувача класу “Інклюзивний”:

– отримувати консультації з питань, що виникають з приводу надання Послуг;

– вимагати дотримання конфіденційності по відношенню до інформації, яка надається при здійсненні оплати.

5. 4 Обов’язки Користувача класу “Інклюзивний”:

– упродовж усього періоду надання Послуг дотримуватися умов цього Договору;

– оплачувати в порядку визначеному цим Договором надані Послуги;

– на вимогу Організатора перевезення надавати документи та достовірну інформацію щодо наявності у Користувача класу “Інклюзивний” об’єктивної потреби у перевезенні автомобільним транспортом класу “Інклюзивний” спеціально обладнаним для перевезення осіб з порушенням опорно-рухового апарату, які переміщаються за допомогою колісних крісел;

– надавати Організатору перевезення та Перевізнику іншу інформацію та документи, необхідні для належного надання Послуг;

– під час надання Послуг сумлінно виконувати рекомендації Організатора перевезення та Перевізника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. 1 Організатор перевезення не несе відповідальності:

– за затримку, скасування, перенесення, зміну умов надання Послуг, якщо такі зміни виникли не з вини Організатора перевезення;

– за витрати, що виникли у Користувача класу “Інклюзивний” в результаті несвоєчасного прибуття в пункт призначення;

– за речі, залишені або забуті в салоні автомобіля;

– за будь-які збитки, які виникли у Користувача класу “Інклюзивний” в результаті протиправної діяльності будь-якої приватної особи (в тому числі учасників руху);

– за несвоєчасну подачу транспортного засобу, що виникла внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись: погодні умови, затори на дорогах, дії державних органів тощо, а також дії третіх осіб, які впливають на належне виконання Організатором перевезення або Перевізником своїх зобов’язань), або інших обставин (технічні неполадки автомобіля по дорозі до місця подачі), які Організатор перевезення, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і яким не міг запобігти;

6. 2 Користувач класу “Інклюзивний” несе відповідальність:

– за надання недостовірних даних при оформленні Послуг;

– за завдання матеріальної шкоди майну Організатора перевезення або Перевізника під час виконання замовлення.

6. 3 Сторони домовились, що будь-які спірні питання, які можуть виникнути в зв’язку з виконанням цього Договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів.

6. 4 У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню, у відповідності до законодавства України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7. 1 Користувач класу “Інклюзивний” гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

7. 2 З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами законодавства України.

7. 3 Всі терміни, які використовуються в цьому Договорі, але не визначені в ньому, використовуються в значенні, наведеному в Угоді користувача для класу “Інклюзивний” та в Угоді користувача щодо надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon, які розміщені на Веб-сайті Адміністратора.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКЛОН КЕА”

Україна, 04073, місто Київ, пр. Бандери Степана, будинок 20Б

Код ЄДРПОУ: 44710031

IBAN UA253006140000026007500502258

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Код банку: 300614

Редакція діє з 26 жовтня 2023 року