close

Договір приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (редакція діє із 01.04.2024 року)

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН УКРАЇНА» (надалі по тексту також – «ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»), в особі директора Гришкова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка приєдналася до даного Договору (надалі по тексту також – «Сторона-Акцептант»), з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, прийшли згоди до наступного:

ПРЕАМБУЛА

Оскільки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» є Організатором та володіє винятковими правами на оголошення, проведення, зміну умов та припинення Програми лояльності «DRIVER UP» (Правила Програми лояльності опубліковані на Веб-сайті ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА), яка є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver», а також залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon Driver».

Оскільки Сторона-Акцептант має намір приєднатися до Програми лояльності «DRIVER UP», як Партнер Програми, тобто особа, яка за умови дотримання/виконання Учасниками Програми певних умов, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, а також за умови дотримання/виконання Учасниками Програми певних умов, передбачених Стороною-Акцептантом, як Партнером Програми, надає Учасникам Програми можливість скористатися знижками від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, які продаються/поставляються/надаються Стороною-Акцептантом, та/або іншими пропозиціями, та/або заохоченнями Сторони-Акцептанта (продаж/поставка/надання товарів та/або послуг Учасникам Програми на безоплатній основі тощо).

Тому, з метою взаємовигідного співробітництва, Сторони уклали даний Договір приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (надалі по тексту також – Договір).

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» знижки (дисконти) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Сторони-Акцептанта, та/або інші пропозиції та/або заохочення, що надаються Стороною-Акцептантом. Розмір знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, та/або опис та розмір пропозицій та/або заохочень, які Сторона-Акцептант готова запропонувати Учасникам Програми в рамках Програми лояльності, зазначаються нею в Письмовій заяві про приєднання до Договору.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver»  – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Партнер Програми» та/або «Партнер» – суб’єкт господарювання, який при дотриманні/виконанні Учасником Програми певних визначених умов/вимог, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, надає Учаснику Програми можливість отримати Винагороду.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Програма» та/або «Програма лояльності» – Програма лояльності «DRIVER UP», що є набором Правил, приймаючи які Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» стає Учасником Програми.

«Промокод»/«Сертифікат»/«QR-код» – набір різного виду символів, при активуванні яких Учасник Програми має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду, Сертифікату, QR-коду та деталі їх використання зазначаються у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Програми» та/або «Учасник» – Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який здійснив необхідні дії по реєстрації в Програмі, бере участь у Програмі, відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Даний Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті, та який може бути укладений шляхом повного та безумовного приєднання Сторони-Акцептанта (без будь-яких обмежень, застережень і винятків) до запропонованого Договору в цілому.

2.2 Даний Договір укладається виключно шляхом приєднання Сторони-Акцептанта до Договору. Сторона-Акцептант вважається такою, що приєдналася до Договору у випадку підписання Письмової заяви про приєднання до Договору, надсилання її у порядку, передбаченому пунктом 11.7 Договору до ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», а також закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня її отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».   

2.3  Сторона-Акцептант підтверджує, що Договір є вигідним для неї, а також не містить умов, які є для неї явно обтяжливими.

2.4 Сторона-Акцептант підтверджує, що приєднанням до Договору вона засвідчує факт ознайомлення зі всіма його умовами Договору, а також в повному обсязі погоджується із ними.

2.5 Сторона-Акцептант підтверджує, що даний Договір не вважається таким, що виключає або обмежує відповідальність ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» за потенційне порушення ним зобов’язань, з урахуванням умов пункту 6.1 цього Договору.   

2.6 Приєднання Сторони-Акцептанта до Договору є безоплатним та не потребує сплати Стороною-Акцептантом будь-яких комісій та платежів на користь ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

2.7 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» залишає за собою право відмовити Стороні-Акцептанту в приєднанні до цього Договору. В такому випадку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане до закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня отримання Письмової заяви Сторони-Акцептанта про приєднання до Договору, надіслати їй заяву про відмову у приєднанні до Договору. Заява про відмову у приєднанні до Договору надсилається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Стороні-Акцептанту за адресою, вказаною Стороною-Акцептантом у Письмовій заяві про приєднання до Договору у порядку, передбаченому пунктом 11.7 Договору.

2.8 У випадку, якщо ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не здійснить надсилання Стороні-Акцептанту заяви про відмову у приєднанні до Договору у строк, встановлений пунктом 2.7 цього Договору, Сторона-Акцептант автоматично вважається такою, що приєдналася до Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Відповідно до умов цього Договору, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Стороні-Акцептанту право на приєднання до Програми лояльності в якості Партнера Програми лояльності, який за умови дотримання/виконання Учасниками Програми певних умов, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, а також за умови дотримання/виконання Учасниками Програми певних умов, передбачених Стороною-Акцептантом, як Партнером Програми, надає Учасникам Програми можливість скористатися знижками від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, які продаються/поставляються/надаються Стороною-Акцептантом, та/або іншими пропозиціями, та/або заохоченнями Сторони-Акцептанта (продаж/поставка/надання товарів та/або послуг Учасникам Програми на безоплатній основі тощо).

3.2 Даний Договір встановлює рамкові (загальні) умови і порядок, відповідно до яких Сторона-Акцептант приєднується до Програми лояльності. Сторони мають право передбачати окремі специфічні умови приєднання Сторони-Акцептанта до Програми лояльності на підставі інших договорів, які укладаються у письмовій формі та повинні не суперечити умовам даного Договору.

3.3 Сторони прийшли до згоди, що надання Стороною-Акцептантом, як Партнером Програми, Винагороди на користь Учасників Програми здійснюється за рахунок власних коштів Сторони-Акцептанта.

У виняткових випадках ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право, за своїм власним рішенням, здійснити відшкодування частково та/або в повному розмірі фактичної вартості Винагороди, яка була надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми.

Таке відшкодування фактичної вартості Винагороди (часткове або в повному розмірі), яка була надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми, здійснюється ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі окремо укладеного договору, який визначає, окрім всього іншого, порядок надання письмових звітів Сторони-Акцептанта про кількість та фактичну вартість Винагороди, яка була надана на користь Учасників Програми.

3.4 Детальна інформація щодо виду Винагороди, яка буде надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми, її номіналу, інших істотних характеристик Винагороди зазначається Стороною-Акцептантом у Письмовій заяві про приєднання до Договору. У випадку зміни виду Винагороди, яка буде надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми, номіналу Винагороди, її інших істотних характеристик, Сторона-Акцептант зобов’язана подати Письмову заяву про внесення змін до Письмової заяви про приєднання до Договору, яка в обов’язковому порядку має бути попереднього погоджена в письмовій формі ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»:

4.1.1 Контролювати виконання умов цього Договору Стороною-Акцептантом.

4.1.2 Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у порядку та строки, передбачені Розділом 10 Договору.

4.2. Обов’язки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»:

4.2.1 Належним чином виконувати умови даного Договору.

4.2.2 Інформувати Учасників Програми про приєднання Сторони-Акцептанта до Програми лояльності, а також Винагороду, яка надається Стороною-Акцептантом, шляхом розміщення такої інформації на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку та/або в рекламній інформації (комерційних повідомленнях).   

4.2.3 У випадку необхідності, здійснювати передачу Учасникам Програми Промокодів/Сертифікатів/QR-кодів, при активуванні яких Учасники Програми мають можливість отримати Винагороду, та/або здійснити інші дії, які є необхідною умовою для отримання Винагороди.

4.2.4 Не стягувати плату із Учасників Програми за Винагороду, яка була надана Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми.

4.2.5 У разі отримання відповідних звернень надавати роз’яснення Учасникам Програми щодо умов участі у Програмі лояльності та отримання Винагороди.

4.2.6 Опублікувати інформацію про приєднання Сторони-Акцептанта до Програми лояльності, як Партнера Програми, на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку.

4.3 Права Сторони-Акцептанта:

4.3.1 Приєднатися до Програми лояльності в якості Партнера Програми лояльності.

4.3.2 Встановлювати певні визначені умови, які є необхідними для отримання Учасниками Програми Винагороди від Сторони-Акцептанта (наприклад, інсталювання додатків/мобільних додатків Сторони-Акцептанта, та/або реєстрація акаунтів (персональних сторінок) Учасників Програми в додатках/мобільних додатках Сторони-Акцептанта, та/або реєстрація Учасників Програми на веб-сайті Сторони-Акцептанта, та/або перехід Учасників Програми за лінками (посиланнями), наданими Стороною-Акцептантом, та/або повідомлення Учасниками Програми Стороні-Акцептанту номерного знаку транспортного засобу, з використанням якого надаються Послуги, та/або звернення Учасників Програми на «гарячу лінію» Сторони-Акцептанта тощо).

4.3.3 За попереднім письмовим погодженням із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», встановлювати ліміти (обмеження) щодо кількості товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Стороною-Акцептантом на користь Учасників Програми із використанням знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Сторони-Акцептанта, та/або інших пропозицій та/або заохочень, як Винагороди за участь у Програмі.   

4.3.4 За попереднім письмовим погодженням із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», оприлюднювати в рекламній інформації (комерційних повідомленнях) дані про своє приєднання до Програми лояльності. При цьому, Сторона-Акцептант зобов’язана погодити із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» рекламні матеріали, місце розміщення рекламних матеріалів, а також заплановану дату їх розміщення.

4.3.5  Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у порядку та строки, передбачені Розділом 10 Договору.

4.4 Обов’язки Сторони-Акцептанта:

4.4.1 Належним чином виконувати умови даного Договору та дотримуватися умов Правил Програми лояльності.

4.4.2 У рамках Програми лояльності надати Винагороду Учасникам Програми, а також всіляко сприяти їм у отриманні Винагороди.

4.4.3 Нести повну відповідальність за належну якість та безпеку товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.4 Здійснити відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків (дефектів) товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.5 Належним чином та у повному обсязі виконувати гарантійні зобов’язання, які виникають внаслідок продажу, поставки, надання Учасникам Програми товарів та/або послуг із використанням Винагороди.

4.4.6 У випадку, якщо Учасник Програми прийме рішення повернути товар (який відповідно до вимог чинного законодавства України підлягає поверненню), придбаний Учасником Програми з використанням Винагороди, здійснити всі необхідні дії, спрямовані на належне прийняття такого товару, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.4.7 Самостійно виконувати усі зобов’язання, пов’язані із безпосереднім продажом, поставкою, наданням товарів та/або послуг Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.8 У випадку виникнення зобов’язання нарахувати та/або утримати та/або сплатити будь-які податки та/або збори та/або інші обов’язкові платежі, що виникають із факту надання Винагороди на користь Учасників Програми, нарахувати та/або утримати та/або сплатити такі податки та/або збори та/або інші обов’язкові платежі самостійно та за свій рахунок.

У разі сплати усіх та/або окремих видів обов’язкових платежів, наведених вище, Сторона-Акцептант погоджується із тим, що компенсація сплачених сум грошових коштів, а також будь-яких збитків та/або втраченої вигоди тощо, з боку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на користь Сторони-Акцептанта не здійснюється.

4.4.9 Належним чином здійснювати обробку персональних даних Учасників Програми та не передавати такі персональні дані третім особам.

4.4.10 При виникненні претензій зі сторони Учасників Програми та/або третіх осіб в рамках участі у Програмі лояльності щодо надання Винагороди, врегулювати всі претензії своїми силами та за власний рахунок.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

5.1 Цей Договір не передбачає передання (відчуження) Сторонами одна одній виключних прав на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності.

5.2 На підставі цього Договору ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право використовувати без попереднього письмового погодження Сторони-Акцептанта об’єкти права інтелектуальної власності, що належать Стороні-Акцептанту, та/або її афілійованим особам, та/або стосовно яких Сторона-Акцептант та/або її афілійовані особи мають відповідні правомочності щодо їх використання, а саме торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, логотипи, інші позначення (надалі по тексту також – Об’єкти права інтелектуальної власності) у Мобільному додатку, на Веб-сайті, а також в рекламній інформації (комерційних повідомленнях), однак виключно з метою та в рамках виконання умов цього Договору.

Територія використання Об’єктів права інтелектуальної власності: територія України, окрім тимчасово окупованої території України.

Строк використання Об’єктів права інтелектуальної власності: весь строк дії цього Договору.

Конкретний перелік, їх візуальне зображення та інші характеристики Об’єктів права інтелектуальної власності, які ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право використовувати з метою та в рамках виконання умов цього Договору, погоджується представниками Сторін у листуванні, яке здійснюється із використанням адрес електронної пошти, вказаних в п. 11.7. цього Договору.

5.3 У випадку припинення Договору, дострокового розірвання Договору, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане припинити використання Об’єктів права інтелектуальної власності Сторони-Акцептанта та/або її афілійованих осіб.

5.4  Сторона-Акцептант гарантує, що для використання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Стороні-Акцептанту, та/або її афілійованим особам, та/або стосовно яких Сторона-Акцептант та/або її афілійовані особи мають відповідні правомочності щодо їх використання, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не потрібно отримувати жодних додаткових дозволів від третіх осіб, і що ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не повинне буде здійснювати ніяких платежів на користь як Сторони-Акцептанта, так і будь-яких третіх осіб у зв’язку з використанням таких Об’єктів права інтелектуальної власності.   

5.5 Сторона-Акцептант гарантує, що у випадку, якщо вона не є власником Об’єктів права інтелектуальної власності, які будуть використовуватися ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» в рамках виконання умов цього Договору,  Сторона-Акцептант наділена усіма необхідними правами та дозволами від правовласника (правовласників) Об’єктів права інтелектуальної власності, достатніми для уповноваження ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» належним чином та правомірно використовувати зазначені Об’єкти права інтелектуальної власності  з метою та в рамках виконання умов цього Договору.

5.6 Сторона-Акцептант гарантує, що у випадку невиконання або неналежного виконання гарантій, які передбачені даним Розділом 5 Договору, в частині використання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Об’єктів права інтелектуальної власності, належних Стороні-Акцептанту, та/або її афілійованим особам, що призвело до виникнення збитків у ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», Сторона-Акцептант зобов’язується відшкодувати ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» такі прямі документально підтверджені збитки.

Відшкодування прямих документально підтверджених збитків здійснюється шляхом перерахування Стороною-Акцептантом грошових коштів у розмірі, який є еквівалентним розміру таких збитків, на поточний банківський рахунок ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» протягом не більш як 10 (десяти) робочих днів з моменту пред’явлення письмової вимоги від ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про відшкодування збитків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до законодавства України. Винна в невиконанні та/або неналежному виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням прямі документально підтверджені збитки.

6.2 У разі виникнення у ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» прямих документально підтверджених збитків, які були завдані внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов’язань Сторони-Акцептанта за цим Договором, Сторона-Акцептант зобов’язана здійснити відшкодування таких прямих документально підтверджених збитків шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, який є еквівалентним розміру завданих збитків, на поточний банківський рахунок ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» протягом не більш як 10 (десяти) робочих днів з моменту пред’явлення письмової вимоги від ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про відшкодування збитків.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили на час їх дії.

7.2 При настанні обставин непереборної сили Сторона, стосовно якої такі обставини діють, повинна протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання таких обставин повідомити про них у письмовій формі іншу Сторону.

7.3 До обставин непереборної сили Сторони відносять такі, які впливають на можливість належного виконання умов цього Договору, та які Сторони не могли передбачити і відвернути заздалегідь, а саме: стихійні лиха, воєнні дії, терористичні акти, блокади, незаконні втручання органів державної влади шляхом прийняття нормативних актів та/або дій, які унеможливлюють виконання цього Договору (крім актів та/або дій, прийнятих безпосередньо у відношенні однієї зі Сторін), тощо.

7.4 Належним підтвердженням факту виникнення обставин непереборної сили є сертифікат Торгово-промислової палати України.

7.5 Строки виконання зобов’язань за цим Договором продовжуються на строк дії обставин непереборної сили.

7.6 Із припиненням дії обставин непереборної сили Сторона, яка потрапила під їхній вплив, зобов’язана негайно направити письмове повідомлення про це іншій Стороні. У ньому повинен бути вказаний строк, протягом якого відповідною Стороною передбачається виконання зобов’язання за цим Договором.

7.7 В разі якщо обставини непереборної сили та їх наслідки діють більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, Сторони протягом 10 (десяти) календарних днів мають провести переговори з метою визначення альтернативних шляхів виконання Договору.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1 Для цілей даного Договору персональними даними вважаються будь-які відомості чи сукупність відомостей про Учасника Програми, як суб’єкта персональних даних, що ідентифіковані або можуть бути конкретно ідентифіковані.

8.2 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» засвідчує та гарантує, що персональні дані Учасників Програми отримані та використовуються ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» з дотриманням вимог чинного законодавства про захист персональних даних, зокрема, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» отримало усі необхідні згоди Учасників Програми на передання наданих ними персональних даних третім особам.    

8.3 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як володілець персональних даних, може здійснювати передачу Стороні-Акцептанту, як розпоряднику, персональних даних Учасників Програми для належного виконання умов Договору.

8.4 Сторона-Акцептант приймає на себе зобов’язання здійснювати дії з обробки персональних даних виключно з метою належного виконання умов Договору.

8.4.1 Сторона-Акцептант зобов’язана не передавати персональні дані Учасників Програми будь-яким третім особам.

8.4.2 Сторона-Акцептант зобов’язана не здійснювати дії з обробки персональних даних Учасників Програми відповідно до цілей та мети, які не пов’язані із  належним виконанням умов цього Договору.

8.5 Сторона-Акцептант, як розпорядник персональних даних, несе відповідальність за безпеку обраних нею засобів захисту доступу до персональних даних, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність.

8.6 Сторона-Акцептант, як розпорядник персональних даних, вживає необхідних заходів конфіденційності та безпеки при зберіганні персональних даних відповідно до вимог, що пред’являються до захисту персональних даних.

8.7 Якщо Стороні-Акцептанту, як розпоряднику персональних даних, стане відомо про будь-яке порушення безпеки, яке веде до випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розкриття Персональних даних (надалі по тексту також – «Порушення інформаційної безпеки»), Сторона-Акцептант негайно (і) повідомить ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про Порушення інформаційної безпеки; (іі) негайно здійснить розслідування Порушень інформаційної безпеки та (ііі) вживатиме обґрунтованих заходів для пом’якшення наслідків і мінімізації будь-яких збитків, що виникли в результаті Порушення інформаційної безпеки; (iv) відшкодує завдані збитки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як володільцю персональних даних.

9. ЗАБОРОНА ВІДСУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

9.1 Сторона-Акцептант не має права без попередньої письмової згоди ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» укладати договори про відступлення права вимоги та/або інші ідентичні/аналогічні договори, що стосуються прав та обов’язків Сторони-Акцептанта за цим Договором, на користь будь-яких третіх осіб.

9.2 Сторона-Акцептант зобов’язана не передавати свої права за даним Договором повністю або частково будь-яким третім особам в заставу, або іншим чином обтяжувати їх на користь третіх осіб.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1 Строк дії Договору встановлюється до 31.12.2024 року (включно) з дати набрання ним чинності.

10.2 Договір набирає чинності з дати приєднання до нього Сторони-Акцептанта, яка обчислюється з моменту закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» підписаної Стороною-Акцептантом Письмової заяви про приєднання до Договору.

10.3 Строк дії Договору кожен раз автоматично продовжується на наступний період, що дорівнює 6 (шести) місяцям, на тих самих умовах, якщо жодна зі Сторін не виявить наміру розірвати Договір шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору.

10.4 Сторона-Акцептант має право в односторонньому порядку розірвати Договір, за умови попереднього письмового повідомлення про це ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

10.5 Дострокове розірвання Договору Стороною-Акцептантом в односторонньому порядку здійснюється за умови, якщо з моменту приєднання Сторони-Акцептанта до Договору пройшло не менше ніж 3 (три) календарних місяців.

10.6 Необхідною умовою дострокового розірвання Договору Стороною-Акцептантом в односторонньому порядку є проведення консультацій та перемовин про перегляд ключових умов партнерства із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які здійснюються протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» письмового повідомлення від  Сторони-Акцептанта про розірвання Договору.

10.7  ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право в односторонньому порядку розірвати Договір, за умови попереднього письмового повідомлення про це Сторони-Акцептанта за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

10.8 У разі дострокового розірвання Договору ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане видалити інформацію про приєднання Сторони-Акцептанта до Програми лояльності, яка розміщена на Веб-сайті та/або у Мобільному додатку.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Цей Договір складений українською мовою та знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті.

11.2  У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3 Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором, або його укладанням, виконанням чи розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.

11.4 Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсними, усі інші положення залишаються дійсними. Усі такі недійсні положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними та відображати наміри Сторін.

11.5 Цей Договір не є договором про спільну діяльність та договором простого товариства.

11.6 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення нової редакції Договору на Веб-сайті. У випадку непогодження Сторони-Акцептанта із новою редакцією Договору, вона має право на одностороннє його розірвання згідно умов Розділу 10.

11.7 Усі повідомлення та заяви за Договором повинні здійснюватися у письмовій формі, підписуватися уповноваженими представниками Сторін і направлятися за зареєстрованим місцезнаходженням Сторін. Сторони мають право проводити комунікацію і пересилати документи, які мають відношення до Договору, а також ті, які є його невід’ємною частиною, зокрема, за допомогою електронної пошти. Скан-копії документів будуть мати силу оригіналу до їх заміни на оригінал. Для цілей обміну документами та/або інформацією Сторони погодили наступні адреси електронної пошти:

– з боку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»: електронна пошта з доменом @uklon.com.ua;

– з боку Сторони-Акцептанта: адреса електронної пошти, зазначена в Письмовій заяві про приєднання до Договору.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1 Невід’ємною частиною цього Договору є Письмова заява про приєднання до Договору (Додаток № 1).

12.2 Невід’ємною частиною цього Договору є Письмова заява про внесення змін до Письмової 

заяви про приєднання до Договору (Додаток № 2).

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344,

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

ІПН 442933426546

Тел.: +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

СТОРОНА-АКЦЕПТАНТ

Реквізити зазначаються у Письмовій заяві про приєднання до Договору

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до Договору приєднання

до програми лояльності «DRIVER UP»

Письмова заява про приєднання до Договору приєднання

до програми лояльності «DRIVER UP»

Дата підписання:

«___»________ 2024 року

____________________________, в особі ___________________, що діє на підставі __________,

(надалі по тексту також – Сторона-Акцептант), підписавши цю Письмову заяву про приєднання до Договору приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (надалі по тексту також – Заява), яка є невід’ємною частиною Договору приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (далі по тексту також – Договір),

висловлює свій намір приєднатися до Договору у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України, шляхом повного та безумовного приєднання (без будь-яких обмежень, застережень і винятків) до запропонованого Договору в цілому.

Підписанням Заяви Сторона-Акцептант погоджується із тим, що не може запропонувати свої умови до Договору.

У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Сторона-Акцептант має право відмовитися від його укладення.

Договір розміщено в мережі Інтернет на Веб-сайті (режим доступу: www.uklon.com.ua). 

1. Реквізити Сторони-Акцептанта:

1.1 Повне найменування:

__________________________________________________________________________________

1.2 Код за ЄДРПОУ/РНОКПП:

__________________________________________________________________________________

1.3 Адреса місцезнаходження:

__________________________________________________________________________________

1.4 Електронна пошта (е-mail):

__________________________________________________________________________________

 

2. Опис Винагороди, яка буде надана  Стороною-Акцептантом відповідно до умов Договору:

2.1 Вид Винагороди та її номінал/розмір:

_____________________________________________________________________________________

2.2 Кількість Винагород:

_____________________________________________________________________________________

2.3 Строк, протягом якого (до якого) можливо використати Промокод/Сертифікат/QR-код на Винагороду (якщо Винагорода надається з використанням Промокоду/Сертифікату/QR-коду):

_____________________________________________________________________________________

2.4 Умови отримання Винагороди Учасником Програми лояльності «DRIVER UP»:

__________________________________________________________________________________

3. Підпис уповноваженої особи Сторони-Акцептанта:

_____________________/______________/

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до Договору приєднання

до програми лояльності «DRIVER UP»

Письмова заява про внесення змін до

Письмової заяви про приєднання до Договору приєднання

до програми лояльності «DRIVER UP»

Дата підписання:

«___»________ 2024 року

____________________________, в особі ___________________, що діє на підставі __________,

(надалі по тексту також – Сторона-Акцептант), підписавши цю Письмову заяву про внесення змін до Письмової заяви про приєднання до Договору приєднання до програми лояльності «DRIVER UP» (надалі по тексту також – Заява),

висловлює свій намір внести зміни до інформації, яка була подана нею в Письмовій заяві про приєднання до Договору приєднання до програми лояльності «DRIVER UP», наступного змісту (заповнити рядок, який містить зміни):

1. Реквізити Сторони-Акцептанта:

1.1 Повне найменування:

__________________________________________________________________________________

1.2 Код за ЄДРПОУ/РНОКПП:

__________________________________________________________________________________

1.3 Адреса місцезнаходження:

__________________________________________________________________________________

1.4 Електронна пошта (е-mail):

__________________________________________________________________________________

 

2. Опис Винагороди, яка буде надана Стороною-Акцептантом відповідно до умов Договору:

2.1 Вид Винагороди та її номінал/розмір:

_____________________________________________________________________________________

2.2 Кількість Винагород:

_____________________________________________________________________________________

2.3 Строк, протягом якого (до якого) можливо використати Промокод/Сертифікат/QR-код на Винагороду (якщо Винагорода надається з використанням Промокоду/Сертифікату/QR-коду):

_____________________________________________________________________________________

2.4 Умови отримання Винагороди Учасником Програми лояльності «DRIVER UP»:

__________________________________________________________________________________

3. Підпис уповноваженої особи Сторони-Акцептанта:

_____________________/______________/