close

Договір приєднання Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER» (редакція діє із 01.04.2024 року)

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН УКРАЇНА» (надалі по тексту також – «ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»), в особі директора Гришкова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка приєдналася до даного Договору (надалі по тексту також – «Партнер»), з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, прийшли згоди до наступного:

                                                        ПРЕАМБУЛА

Оскільки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» є Організатором та володіє винятковими правами на оголошення, проведення, зміну умов та припинення Програми лояльності «UKLON RIDER» (Правила Програми лояльності опубліковані на Веб-сайті ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА), яка є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon», а також залучення нових Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon».

Оскільки  Партнер має намір приєднатися до Програми лояльності «UKLON RIDER», як Партнер Програми, тобто особа,  яка за умови виконання Учасниками Програми певних визначених Завдань, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, надає Учасникам Програми можливість скористатися знижками від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, які продаються/поставляються/надаються Партнером, та/або іншими пропозиціями, та/або заохоченнями Партнера (продаж/поставка/надання товарів та/або послуг Партнера на безоплатній основі тощо).

Тому, з метою взаємовигідного співробітництва, направленого на залучення нових клієнтів/користувачів для ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» та Партнера, а також з метою популяризації TM Uklon та/або послуг серед діючих клієнтів/користувачів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» та Партнера,

Сторони уклали даний Договір приєднання Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER» (надалі по тексту також – Договір).

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Бали» умовні одиниці, що дозволяють здійснювати обліковий механізм у відповідності із умовами Програми лояльності, та які ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатор, нараховує Учаснику Програми відповідно до умов Програми. Накопичені в межах виконання певних Завдань Бали Учасник може конвертувати на знижки (дисконти) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнера, та/або інші пропозиції та заохочення, що надаються Партнером.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» знижки (дисконти) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнера, та/або інші пропозиції та/або заохочення, що надаються Партнером. Розмір знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, та/або опис та розмір пропозицій та/або заохочень, які Партнер готовий запропонувати Учасникам Програми в рамках Програми лояльності, зазначаються ним в Письмовій заяві про приєднання до Договору.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації в Мобільному додатку «Uklon» виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і отримала доступ до Онлайн-сервісу «Uklon».

«Завдання» – певна послідовність активних дій Учасника Програми, спрямована на виконання персоніфікованих завдань  ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатора, в межах певного періоду часу.

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«Онлайн-сервіс «Uklon»  – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені надавачами таких Послуг, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачами і надавачами Послуг, та надає Користувачам можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями надавачів Послуг, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувачів, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції надавачів Послуг, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та надавачам Послуг та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу «Uklon». Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Мобільний додаток «Uklon» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

«Партнер Програми» та/або «Партнер» – суб’єкт господарювання, який за умови виконання Учасниками Програми певних визначених Завдань, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, надає Учасникам Програми можливість скористатися знижками від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, які продаються/поставляються/надаються Партнером, та/або іншими пропозиціями, та/або заохоченнями Партнера (продаж/поставка/надання товарів та/або послуг Партнера на безоплатній основі тощо).

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам надавачами Послуг, що перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції).

«Програма» та/або «Програма лояльності» – Програма лояльності «UKLON RIDER», що є набором Правил, приймаючи які Користувач стає Учасником Програми.

«Промокод»/«Сертифікат»/«QR-код» – набір різного виду символів, при активуванні яких Учасник Програми має можливість утилізувати Бали, використавши отриману ним Винагороду. Термін дії Промокоду, Сертифікату, QR-коду та деталі їх використання зазначаються у Мобільному Додатку «Uklon».

«Утилізуючий Партнер» – Партнер Програми, який здійснює утилізацію Балів в межах Програми лояльності.

«Угода Користувача» – договір між Користувачем та ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як адміністратором, щодо надання доступу до Онлайн-сервісу «Uklon».

«Учасник Програми» та/або «Учасник» – Користувач, який здійснив необхідні дії по здійсненню реєстрації в Програмі лояльності, бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Даний Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті, та який може бути укладений шляхом повного та безумовного приєднання Партнера (без будь-яких обмежень, застережень і винятків) до запропонованого Договору в цілому.

2.2 Даний Договір укладається виключно шляхом приєднання  Партнера до Договору. Партнер вважається таким, що приєднався до Договору у випадку підписання Письмової заяви про приєднання до Договору, надсилання її у порядку, передбаченому пунктом 11.7 Договору до ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», а також закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня її отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».   

2.3  Партнер підтверджує, що Договір є вигідним для нього, а також не містить умов, які є для нього явно обтяжливими.

2.4 Партнер підтверджує, що приєднанням до Договору він засвідчує факт ознайомлення зі всіма його умовами Договору, а також в повному обсязі погоджується із ними.

2.5 Партнер підтверджує, що даний Договір не вважається таким, що виключає або обмежує відповідальність ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» за потенційне порушення ним зобов’язань, з урахуванням умов пункту 6.1 цього Договору.

2.6 Приєднання Партнера до Договору є безоплатним та не потребує сплати Партнером будь-яких комісій та платежів на користь ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

2.7 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» залишає за собою право відмовити Партнеру у приєднанні до цього Договору. В такому випадку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане до закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня отримання Письмової заяви Партнера про приєднання до Договору, надіслати йому заяву про відмову у приєднанні до Договору. Заява про відмову у приєднанні до Договору надсилається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Партнеру у порядку, передбаченому пунктом 11.7 Договору.

2.8 У випадку, якщо ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не здійснить надсилання Партнеру заяви про відмову у приєднанні до Договору у строк, встановлений пунктом 2.7 цього Договору, Партнер автоматично вважається таким, що приєднався до Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Відповідно до умов цього Договору, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Партнеру право на приєднання до Програми лояльності в якості Утилізуючого Партнера Програми лояльності, який за умови виконання Учасниками Програми певних визначених Завдань, передбачених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як Організатором, надає Учасникам Програми можливість здійснити утилізацію Балів, накопичених ними в рамках Програми лояльності.

3.2 Утилізація Балів полягає у наданні Партнером Винагороди Учасникам Програми, а саме можливості скористатися (і) знижками від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, які продаються/поставляються/надаються Партнером, та/або (іі) іншими пропозиціями, та/або заохоченнями Партнера (продаж/поставка/надання товарів та/або послуг на безоплатній основі тощо).

3.3 Партнер вважається таким, що здійснив утилізацію Балів, з моменту продажу/поставки/надання відповідних товарів та/або послуг на користь Учасника Програми із використанням Винагороди.

3.4  Даний Договір встановлює рамкові (загальні) умови і порядок, відповідно до яких Партнер приєднується до Програми лояльності. Сторони мають право передбачати окремі специфічні умови приєднання Партнера до Програми лояльності на підставі інших договорів, які укладаються у письмовій формі та повинні не суперечити умовам даного Договору.

3.5 Сторони прийшли до згоди, що утилізація Балів та надання Партнером Винагороди на користь Учасників Програми здійснюється за рахунок власних коштів Партнера.

У виняткових випадках ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право, за своїм власним рішенням, здійснити відшкодування частково та/або в повному розмірі фактичної вартості Винагороди, яка була надана Партнером на користь Учасників Програми.

Таке відшкодування фактичної вартості Винагороди (часткове або в повному розмірі), яка була надана Партнером на користь Учасників Програми, здійснюється ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі окремо укладеного договору, який визначає, окрім всього іншого, порядок надання письмових звітів Партнера про кількість та фактичну вартість Винагороди, яка була надана на користь Учасників Програми.

3.6 Детальна інформація щодо виду Винагороди, яка буде надана Партнером на користь Учасників Програми, її номіналу, інших істотних характеристик Винагороди зазначається Партнером у Письмовій заяві про приєднання до Договору. У випадку зміни виду Винагороди, яка буде надана Партнером на користь Учасників Програми, номіналу Винагороди, її інших істотних характеристик, Партнер зобов’язаний подати Письмову заяву про внесення змін до Письмової заяви про приєднання до Договору, яка в обов’язковому порядку має бути попереднього погоджена в письмовій формі ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»:

4.1.1 Контролювати виконання умов цього Договору Партнером.

4.1.2 Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у порядку та строки, передбачені Розділом 10 Договору.

4.2. Обов’язки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»:

4.2.1 Належним чином виконувати умови даного Договору.

4.2.2 Інформувати Учасників Програми про приєднання Партнера до Програми лояльності, а також Винагороду, яка надається Партнером, шляхом розміщення такої інформації на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку та/або в рекламній інформації (комерційних повідомленнях).

4.2.3 Здійснювати передачу Учасникам Програми Промокодів/Сертифікатів/QR-кодів, при активуванні яких Учасники Програми мають можливість утилізувати Бали та отримати Винагороду.

4.2.4 Не стягувати плату із Учасників Програми за Винагороду, яка була надана Партнером на користь Учасників Програми.

4.2.5 У разі отримання відповідних звернень надавати роз’яснення Учасникам Програми щодо умов участі у Програмі лояльності.

4.2.6 Опублікувати Перелік Партнерів на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку.

4.3 Права Партнера:

4.3.1 Приєднатися до Програми лояльності в якості Утилізуючого Партнера Програми лояльності.

4.3.2 За попереднім письмовим погодженням із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», встановлювати ліміти (обмеження) щодо кількості товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Партнером на користь Учасників Програми із використанням знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнера, та/або інших пропозицій та/або заохочень, як Винагороди за участь у Програмі.   

4.3.3 За попереднім письмовим погодженням із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», оприлюднювати в рекламній інформації (комерційних повідомленнях) дані про своє приєднання до Програми лояльності. При цьому, Партнер зобов’язаний погодити із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» рекламні матеріали, місце розміщення рекламних матеріалів, а також заплановану дату їх розміщення.

4.3.4  Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у порядку та строки, передбачені Розділом 10 Договору.

4.4 Обов’язки Партнера:

4.4.1 Належним чином виконувати умови даного Договору та дотримуватися умов Правил Програми лояльності.

4.4.2 У рамках Програми здійснити утилізацію Балів та надання Винагороди Учасникам Програми.

4.4.3 Нести повну відповідальность за належну якість та безпеку товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.4 Здійснити відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків (дефектів) товарів та/або послуг, які продаються, поставляються, надаються Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.5 Належним чином та у повному обсязі виконувати гарантійні зобов’язання, які виникають внаслідок продажу, поставки, надання Учасникам Програми товарів та/або послуг із використанням Винагороди.

4.4.6 У випадку, якщо Учасник Програми прийме рішення повернути товар (який відповідно до вимог чинного законодавства України підлягає поверненню), придбаний Учасником Програми з використанням Винагороди, здійснити всі необхідні дії, спрямовані на належне прийняття такого товару, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.4.7 Самостійно виконувати усі зобов’язання, пов’язані із безпосереднім продажом, поставкою, наданням товарів та/або послуг Учасникам Програми із використанням Винагороди.

4.4.8 У випадку виникнення зобов’язання нарахувати та/або утримати та/або сплатити будь-які податки та/або збори та/або інші обов’язкові платежі, що виникають із факту надання Винагороди на користь Учасників Програми, нарахувати та/або утримати та/або сплатити такі податки та/або збори та/або інші обов’язкові платежі самостійно та за свій рахунок.

У разі сплати усіх та/або окремих видів обов’язкових платежів, наведених вище, Партнер погоджується із тим, що компенсація сплачених сум грошових коштів, а також будь-яких збитків та/або втраченої вигоди тощо, з боку ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на користь Партнера не здійснюється.

4.4.9 Належним чином здійснювати обробку персональних даних Учасників Програми та не передавати такі персональні дані третім особам.

4.4.10 При виникненні претензій зі сторони Учасників Програми та/або третіх осіб в рамках участі у Програмі лояльності щодо утилізації Балів та надання Винагороди, врегулювати всі претензії своїми силами та за власний рахунок.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

5.1 Цей Договір не передбачає передання (відчуження) Сторонами одна одній виключних прав на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності.

5.2 На підставі цього Договору ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право використовувати без попереднього письмового погодження Партнера об’єкти права інтелектуальної власності, що належать Партнеру, та/або його афілійованим особам, та/або стосовно яких Партнер та/або його афілійована особа мають відповідні правомочності щодо їх використання, а саме торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, логотипи, інші позначення (надалі по тексту також – Об’єкти права інтелектуальної власності) у Мобільному додатку, на Веб-сайті, а також в рекламній інформації (комерційних повідомленнях), однак виключно з метою та в рамках виконання умов цього Договору.

Територія використання Об’єктів права інтелектуальної власності: територія України, окрім тимчасово окупованої території України.

Строк використання Об’єктів права інтелектуальної власності: весь строк дії цього Договору.

Конкретний перелік, їх візуальне зображення та інші характеристики Об’єктів права інтелектуальної власності, які ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право використовувати з метою та в рамках виконання умов цього Договору, погоджується представниками Сторін у листуванні, яке здійснюється із використанням адрес електронної пошти, вказаних в п. 11.7. цього Договору

5.3 У випадку припинення Договору, дострокового розірвання Договору, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане припинити використання Об’єктів права інтелектуальної власності Партнера, та/або його афілійованих осіб.

5.4 Партнер гарантує, що для використання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Партнеру, та/або його афілійованим особам, та/або стосовно яких Партнер та/або його афілійовані особи мають відповідні правомочності щодо їх використання, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не потрібно отримувати жодних додаткових дозволів від третіх осіб, і що ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» не повинне буде здійснювати ніяких платежів на користь як Партнера, так і будь-яких третіх осіб у зв’язку з використанням таких Об’єктів права інтелектуальної власності.

5.5 Партнер гарантує, що у випадку, якщо він не є власником Об’єктів права інтелектуальної власності, які будуть використовуватися ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» в рамках виконання умов цього Договору,  Партнер наділений усіма необхідними правами та дозволами від правовласника (правовласників) Об’єктів права інтелектуальної власності, достатніми для уповноваження ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» належним чином та правомірно використовувати зазначені Об’єкти права інтелектуальної власності  з метою та в рамках виконання умов цього Договору.

5.6 Партнер гарантує, що у випадку невиконання або неналежного виконання гарантій, які передбачені даним Розділом 5 Договору, в частині використання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Об’єктів права інтелектуальної власності, належних Партнеру, та/або його афілійованим особам, що призвело до виникнення збитків у ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», Партнер зобов’язується відшкодувати ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» такі прямі документально підтверджені збитки.

Відшкодування прямих документально підтверджених збитків здійснюється шляхом перерахування Партнером грошових коштів у розмірі, який є еквівалентним розміру таких збитків, на поточний банківський рахунок ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» протягом не більш як 10 (десяти) робочих днів з моменту пред’явлення письмової вимоги від ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про відшкодування збитків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до законодавства України. Винна в невиконанні та/або неналежному виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням прямі документально підтверджені збитки.

6.2 У разі виникнення у ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» прямих документально підтверджених збитків, які були завдані внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов’язань Партнером за цим Договором, Партнер зобов’язаний здійснити відшкодування таких прямих документально підтверджених збитків шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, який є еквівалентним розміру завданих збитків, на поточний банківський рахунок ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» протягом не більш як 10 (десяти) робочих днів з моменту пред’явлення письмової вимоги від ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про відшкодування збитків.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили на час їх дії.

7.2 При настанні обставин непереборної сили Сторона, стосовно якої такі обставини діють, повинна протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання таких обставин повідомити про них у письмовій формі іншу Сторону.

7.3 До обставин непереборної сили Сторони відносять такі, які впливають на можливість належного виконання умов цього Договору, та які Сторони не могли передбачити і відвернути заздалегідь, а саме: стихійні лиха, воєнні дії, терористичні акти, блокади, незаконні втручання органів державної влади шляхом прийняття нормативних актів та/або дій, які унеможливлюють виконання цього Договору (крім актів та/або дій, прийнятих безпосередньо у відношенні однієї зі Сторін), тощо.

7.4 Належним підтвердженням факту виникнення обставин непереборної сили є сертифікат Торгово-промислової палати України.

7.5 Строки виконання зобов’язань за цим Договором продовжуються на строк дії обставин непереборної сили.

7.6 Із припиненням дії обставин непереборної сили Сторона, яка потрапила під їхній вплив, зобов’язана негайно направити письмове повідомлення про це іншій Стороні. У ньому повинен бути вказаний строк, протягом якого відповідною Стороною передбачається виконання зобов’язання за цим Договором.

7.7 В разі якщо обставини непереборної сили та їх наслідки діють більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, Сторони протягом 10 (десяти) календарних днів мають провести переговори з метою визначення альтернативних шляхів виконання Договору.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1 Для цілей даного Договору персональними даними вважаються будь-які відомості чи сукупність відомостей про Учасника Програми, як суб’єкта персональних даних, що ідентифіковані або можуть бути конкретно ідентифіковані.

8.2 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» засвідчує та гарантує, що персональні дані Учасників Програми отримані та використовуються ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» з дотриманням вимог чинного законодавства про захист персональних даних, зокрема, ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» отримало усі необхідні згоди Учасників Програми на передання наданих ними персональних даних третім особам.    

8.3 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як володілець персональних даних, може здійснювати передачу Партнеру, як розпоряднику, персональних даних Учасників Програми для належного виконання умов Договору.

8.4 Партнер приймає на себе зобов’язання здійснювати дії з обробки персональних даних виключно з метою належного виконання умов Договору.

8.4.1 Партнер зобов’язаний не передавати персональні дані Учасників Програми будь-яким третім особам.

8.4.2 Партнер зобов’язаний не здійснювати дії з обробки персональних даних Учасників Програми відповідно до цілей та мети, які не пов’язані із  належним виконанням умов цього Договору.

8.5 Партнер, як розпорядник персональних даних, несе відповідальність за безпеку обраних ним засобів захисту доступу до персональних даних, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність.

8.6 Партнер, як розпорядник персональних даних, вживає необхідних заходів конфіденційності та безпеки при зберіганні персональних даних відповідно до вимог, що пред’являються до захисту персональних даних.

8.7 Якщо Партнеру, як розпоряднику персональних даних, стане відомо про будь-яке порушення безпеки, яке веде до випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розкриття Персональних даних (надалі по тексту також – «Порушення інформаційної безпеки»), Партнер негайно (і) повідомить ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» про Порушення інформаційної безпеки; (іі) негайно здійснить розслідування Порушень інформаційної безпеки та (ііі) вживатиме обґрунтованих заходів для пом’якшення наслідків і мінімізації будь-яких збитків, що виникли в результаті Порушення інформаційної безпеки; (iv) відшкодує завдані збитки ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як володільцю персональних даних.

9. ЗАБОРОНА ВІДСУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

9.1 Партнер не має права без попередньої письмової згоди ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» укладати договори про відступлення права вимоги та/або інші ідентичні/аналогічні договори, що стосуються прав та обов’язків Партнера за цим Договором, на користь будь-яких третіх осіб.

9.2 Партнер зобов’язаний не передавати свої права за даним Договором повністю або частково будь-яким третім особам в заставу, або іншим чином обтяжувати їх на користь третіх осіб.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1 Строк дії Договору встановлюється до 31.12.2024 року (включно) з дати набрання ним чинності.

10.2 Договір набирає чинності з дати приєднання до нього Партнера, яка обчислюється з моменту закінчення (спливу) 2 (двох) робочих днів з дня отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» підписаної Партнером Письмової заяви про приєднання до Договору.

10.3 Строк дії Договору кожен раз автоматично продовжується на наступний період, що дорівнює 6 (шести) місяцям, на тих самих умовах, якщо жодна зі Сторін не виявить наміру розірвати Договір шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору.

10.4 Партнер має право в односторонньому порядку розірвати Договір, за умови попереднього письмового повідомлення про це ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

10.5 Дострокове розірвання Договору Партнером в односторонньому порядку здійснюється за умови, якщо з моменту приєднання Партнера до Договору пройшло не менше ніж 3 (три) календарних місяців.

10.6 Необхідною умовою дострокового розірвання Договору Партнером в односторонньому порядку є проведення консультацій та перемовин про перегляд ключових умов партнерства із ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які здійснюються протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» письмового повідомлення від Партнера про розірвання Договору.

10.7  ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право в односторонньому порядку розірвати Договір, за умови попереднього письмового повідомлення про це Партнера за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

10.8 У разі дострокового розірвання Договору ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» зобов’язане негайно припинити передачу Учасникам Програми Промокодів/Сертифікатів/QR-кодів, при активуванні яких Учасники мають можливість утилізувати Бали та отримати Винагороду, а також видалити інформацію про приєднання Партнера до Програми лояльності, яка розміщена на Веб-сайті та/або у Мобільному додатку.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Цей Договір складений українською мовою та знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті.

11.2  У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3 Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором, або його укладанням, виконанням чи розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.

11.4 Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсними, усі інші положення залишаються дійсними. Усі такі недійсні положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними та відображати наміри Сторін.

11.5 Цей Договір не є договором про спільну діяльність та договором простого товариства.

11.6 ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» має право в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення нової редакції Договору на Веб-сайті. У випадку непогодження Партнера із новою редакцією Договору, він має право на одностороннє його розірвання згідно умов Розділу 10.

11.7 Усі повідомлення та заяви за Договором повинні здійснюватися у письмовій формі, підписуватися уповноваженими представниками Сторін і направлятися за зареєстрованим місцезнаходженням Сторін. Сторони мають право проводити комунікацію і пересилати документи, які мають відношення до Договору, а також ті, які є його невід’ємною частиною, зокрема, за допомогою електронної пошти. Скан-копії документів будуть мати силу оригіналу до їх заміни на оригінал.

Усі повідомлення та заяви за Договором можуть складатися в електронній формі та підписуватися Сторонами кваліфікованими електронними підписами (КЕП) в сервісі: «Вчасно» (vchasno.com.ua). При цьому Сторони погодили, що документи, складені та підписані в електронній формі, згідно умов чинного законодавства України, прирівнюються до підписаних в паперовому вигляді. Електронні документи вважаються одержаними адресатом з моменту надсилання, якщо відправник не отримає автоматичне повідомлення про те, що електронний документ не надіслано.

Для цілей обміну документами та/або інформацією Сторони погодили наступні адреси електронної пошти:

– зі Сторони  ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»: електронна пошта з доменом @uklon.com.ua;

– зі Сторони Партнера: адреса електронної пошти, зазначена в Письмовій заяві про приєднання до Договору.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1 Невід’ємною частиною цього Договору є Письмова заява про приєднання до Договору (Додаток № 1).

12.2 Невід’ємною частиною цього Договору є Письмова заява про внесення змін до Письмової заяви про приєднання до Договору (Додаток № 2).

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344,

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

ІПН 442933426546

Тел.: +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

ПАРТНЕР

Реквізити зазначаються у Письмовій заяві про приєднання до Договору

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до Договору приєднання

Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER»

Письмова заява про приєднання до Договору приєднання

Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER»

Дата підписання:

«___»________ 2024 року

____________________________, в особі ___________________, що діє на підставі __________,

(надалі по тексту також – Партнер), підписавши цю Письмову заяву про приєднання до Договору приєднання Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER» (надалі по тексту також – Заява), яка є невід’ємною частиною Договору приєднання Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER» (далі по тексту також – Договір),

висловлює свій намір приєднатися до Договору у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України, шляхом повного та безумовного приєднання (без будь-яких обмежень, застережень і винятків) до запропонованого Договору в цілому.

Підписанням Заяви Партнер погоджується із тим, що не може запропонувати свої умови до Договору.

У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Партнер має право відмовитися від його укладення.

Договір розміщено в мережі Інтернет на Веб-сайті (режим доступу: www.uklon.com.ua). 

1. Реквізити Партнера:

1.1 Повне найменування:

__________________________________________________________________________________

1.2 Код за ЄДРПОУ/РНОКПП:

__________________________________________________________________________________

1.3 Адреса місцезнаходження:

__________________________________________________________________________________

1.4 Електронна пошта (е-mail):

__________________________________________________________________________________

 

2. Опис Винагороди, яка буде надана Партнером відповідно до умов Договору:

2.1 Вид Винагороди та її номінал/розмір:

______________________________________________________________________________________

2.2 Кількість Винагород:

______________________________________________________________________________________

2.3 Строк, протягом якого (до якого) можливо використати Промокод/Сертифікат/QR-код на Винагороду:

_____________________________________________________________________________________

3. Підпис уповноваженої особи Партнера:

_____________________/______________/

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до Договору приєднання

Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER»

Письмова заява про внесення змін до

Письмової заяви про приєднання до Договору приєднання

Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER»

Дата підписання:

«___»________ 2024 року

____________________________, в особі ___________________, що діє на підставі __________,

(надалі по тексту також – Партнер), підписавши цю Письмову заяву про внесення змін до Письмової заяви про приєднання до Договору приєднання Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER» (надалі по тексту також – Заява),

висловлює свій намір внести зміни до інформації, яка була подана ним в Письмовій заяві про приєднання до Договору приєднання Партнера до програми лояльності «UKLON RIDER», наступного змісту (заповнити рядок, який містить зміни):

1. Реквізити Партнера:

1.1 Повне найменування:

__________________________________________________________________________________

1.2 Код за ЄДРПОУ/РНОКПП:

__________________________________________________________________________________

1.3 Адреса місцезнаходження:

__________________________________________________________________________________

1.4 Електронна пошта (е-mail):

__________________________________________________________________________________

 

2. Опис Винагороди, яка буде надана Партнером відповідно до умов Договору:

2.1 Вид Винагороди та її номінал/розмір:

______________________________________________________________________________________

2.2 Кількість Винагород:

______________________________________________________________________________________

2.3 Строк, протягом якого (до якого) можливо використати Промокод/Сертифікат/QR-код на Винагороду:

______________________________________________________________________________________

3. Підпис уповноваженої особи Партнера:

_____________________/______________/