close

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

 1.  Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКЛОН КЕА», ідентифікаційний код юридичної особи 44710031, що знаходиться за адресою: Україна, 04073, місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 20Б (далі – «Громадська Організація»), в особі Голови Організації Смуся Сергія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

2.  Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сторінці Громадської Організації в мережі Інтернет за посиланням: https://uklon.com.ua/user-agreement (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Громадською Організацією у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

3.  Благодійник і Громадська Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

4. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської Організації. Акцепт означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору та з метою публічного збору пожертв.

5. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Громадської Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

5. Fondy — це платіжний сервіс, який надається ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» (ідентифікаційний код: 38905834), створений для великих та малих бізнесів, призначений для проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та/або інших мобільних пристроїв.

7. Way For Pay — це платіжний сервіс, який надається ТОВ «Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (ідентифікаційний код: 39626179), створений для великих та малих бізнесів, призначений для проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та/або інших мобільних пристроїв.

8. Предмет договору

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Громадської Організації.

Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви.

Громадська організація самостійно визначає напрями використання Благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором.

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.

Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається Благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

9.  Громадська Організація має право:

10.  Громадська Організація зобов’язана:

11.  Благодійник має право:

12.  Статутна діяльність Організації

Громадська Організаціє є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Головною метою Організації є: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів громадян України. Основними напрямами діяльності Організації є в тому числі, але не виключно:

– сприяння побудові миролюбного та відкритого суспільства з метою його сталого розвитку;

– реалізація проектів у сфері скорочення викидів СО2 та інших природоохоронних ініціатив;

– сприяння реалізації проектів державно-приватного партнерства в усіх дозволених законом сферах суспільної життєдіяльності з метою сталого розвитку суспільства;

– реалізація проектів у сфері розвитку райдхейлінгу;

– сприяння гармонійному розвитку транспортної інфраструктури міст безпечної для навколишнього середовища;

– реалізація проектів у сфері послуг з перевезення автомобільним транспортом людей з обмеженою мобільністю;

– захист та реалізація прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних; утвердження та здійснення всіх форм прямої демократії в Україні;

– захист громадян від посягань на гарантовані Конституцією та законами України права і свободи;

– запобігання спробам завадити здійсненню прямої демократії в Україні;

– сприяння в наданні волонтерської допомоги (сприяння збору волонтерської допомоги) підрозділам Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної` служби, інших законних воєнізованих формувань (організацій), а також особам, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні;

– сприяння в здійсненні оздоровчої, культурної, освітньої діяльності для членів Організації, а також для осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.

13.  Внесення пожертви

13.1  Нерегулярні Благодійні пожертви

Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику крім випадків, передбачених цим Договором та законодавством України.

Благодійна пожертва передається у власність Громадської Організації для досягнення її статутних цілей. Періодично Громадська Організація започатковує нові благодійні та соціальні проекти, підтримує існуючі та самостійно вирішує питання їх тривалості та пропорційності фінансування по відношенню до інших благодійних проектів Громадської Організації.

У випадку здійснення пожертви на реалізацію конкретного оголошеного Громадською Організацією благодійного проекту, вона використовується на реалізацію такого проекту. При цьому, Громадська Організація має право змінювати цілі та порядок використання благодійної пожертви, в тому числі змінювати проект.

13.2  Регулярні благодійні пожертви

Благодійник може обирати фіксовану суму Благодійної пожертви, яка буде списуватися щоразу при оформленні Благодійником замовлення в застосунку Uklon (Регулярна благодійна пожертва). Розмір Регулярної благодійної пожертви є довільним та визначається на розсуд Благодійника.

Умови користування застосунком Uklon розміщені на сайті https://uklon.com.ua. Благодійник самостійно вступає у правовідносини, приймає права та набуває обов’язків у зв’язку з користуванням застосунком Uklon. Погоджуючись на цю Оферту Благодійник підтверджує, що Громадська Організація не є стороною таких правовідносин.

Отримані Громадською Організацією Регулярні благодійні пожертви перераховуються наступним благодійним організаціям в розмірі та/або пропорціях визначених на розсуд Громадської Організації для виконання статутних цілей таких благодійних організацій, в тому числі на підтримку проектів цих організації з метою допомоги підприємствам, установам і організаціям, в тому числі, але не виключно юридичним особам, які входять до складу або підпорядковані Міністерству оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, що залучаються до відсічі і стримування збройної агресії, забезпечення національної безпеки і оборони України:

  1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ», адреса: Україна, 01030, Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 32, офіс 41, код ЄДРПОУ 39696398
  2. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ ПРИТУЛИ», адреса: Україна, 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 47-49,152, код ЄДРПОУ 43720363
  3. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІГНІТАС», адреса: Україна, 03039, місто Київ, вул. Голосіївська, будинок 5, квартира 59, код ЄДРПОУ: 44943914
  4. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕБО ПЕРЕМОГИ», адреса: Україна, 01021, місто Київ, Печерський район, Кловський узвіз, будинок 7, код ЄДРПОУ: 45109890

Благодійник має право в будь який момент в застосунку Uklon скасувати Регулярну благодійну пожертву, змінити суму Регулярної благодійної пожертви або змінити реквізити банківської картки, з якої здійснюється списання Регулярної благодійної пожертви.

13.3  Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

14.  Місце проведення публічного збору коштів

Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Громадської Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Громадської Організації.

15.  Термін збору Благодійних пожертв

Публічний збір Благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Громадської Організації, якщо інший термін не буде визначений Громадською Організацією.

16.  Платіжні реквізити

При сплаті Благодійної пожертви банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесінгової системи Fondy та/або Way For Pay. Це означає, що конфіденційні дані (реквізити карти, реєстраційні дані та ін.) не надходять на Сайт, їх обробка повністю захищена і ніхто не може отримати персональні та банківські дані Благодійника.

При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської карти Благодійника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку по операціях з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, SecureCode, і закритих банківських мереж, що мають вищий ступінь захисту.

17.  Наданням Благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет Благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Громадської організації обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Громадська Організація має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

18.  Заключні положення

До відносин між Благодійником і Громадською Організацією застосовуються положення чинного законодавства України.

Відповідальність Громадської Організації за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Громадська Організація має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови цієї Оферти в будь-який час. Всі зміни в цій Оферті, нова редакція Оферти вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

19.  Контактні дані

Назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКЛОН КЕА»

Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 20Б

Email: care@uklon.com.ua

Редакція діє з 12 березня 2024 року