close

Правила участі у Програмі лояльності «UKLON RIDER»

В цих Правилах участі у Програмі лояльності «UKLON RIDER» (далі по тексту також – Правила), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

 

«Авторизація» – процес підтвердження Користувачем Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

 

«Бали «Медіатор» та/або «Бали» умовні одиниці, що дозволяють здійснювати обліковий механізм у відповідності із умовами Програми, та які Організатор нараховує Учаснику відповідно до умов Програми на Рахунок в Програмі. Бали використовуються тільки в облікових цілях і  не є будь-яким видом доходу, не можуть бути засобом платежу чи будь-яким видом валюти, електронними грошима, платіжними інструментами, деривативними фінансовими інструментами, іншими цінними паперами, не можуть передаватися у спадщину, заклад, бути предметом купівлі-продажу тощо. Накопичені в межах виконання певних Завдань Бали, обліковані на Рахунку в Програмі, Учасник може конвертувати на знижки від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, та/або інші пропозиції та заохочення, що надаються Партнерами Програми та/або Організатором у Магазині Мобільного додатку. 

 

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

 

«Винагорода» – знижки (дисконти) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнерів Програми, знижки (дисконти) від існуючих (поточних) цін на Послуги, замовлені за допомогою Онлайн-сервісу та/або інші пропозиції та заохочення, що надаються Партнерами Програми та/або Організатором. Розмір знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, опис та розмір пропозицій та заохочень, а також всі інші деталі зазначаються у Магазині Мобільного додатку.  

 

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації в Мобільному додатку виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і отримала доступ до Онлайн-сервісу.

 

«Завдання» – певна послідовність активних дій Учасника, спрямована на виконання персоніфікованих завдань Організатора в межах певного періоду часу.

 

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

 

«ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» та/або «Організатор» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), юридична особа за законодавством України, яка є організатором Програми і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Програми.

 

«Онлайн-сервіс «Uklon» та/або «Онлайн-сервіс» та/або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачами та Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», та надає Користувачам можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Користувачів, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції. 

 

«Магазин» – складова частина Мобільного додатку, що є платформою для конвертації нарахованих Учаснику Програми Балів на Винагороду в порядку та розмірі, визначених цими Правилами та/або Організатором. 

 

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

 

«Мобільний номер телефону» та/або «Мобільний номер телефону Учасника» – послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Учаснику, який використовується для підтвердження участі у Програмі та для подальшого користування Мобільним додатком.

 

«Несанкціонована участь у Програмі» – участь у Програмі із порушенням її умов та вимог, в тому числі, однак не виключно, порушення умов щодо Реєстрації у Програмі (надання неточних, неповних, неправдивих відомостей тощо), порушення вимог, які висуваються до Учасника Програми, участь в Програмі внаслідок несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж,  стаціонарних та/або переносних пристроїв, придатних для доступу до телекомунікаційних мереж тощо. 

 

«Партнери Програми» – суб’єкти господарювання, які за умови виконання Учасниками певних визначених Завдань, передбачених Організатором, надають Учасникам можливість здійснити Утилізацію Балів. Перелік Партнерів Програми розміщений Веб-сайті. 

 

«Партнери ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – треті особи (фізичні або юридичні особи), які надають та/або пропонують Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті. 

 

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», що перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

 

«Програма» – Програма лояльності «UKLON RIDER», що є набором Правил, приймаючи які Користувач стає Учасником Програми.

 

«Промокод»/«Сертифікат»/«QR-код» – набір різного виду символів, при активуванні яких Учасник має можливість Утилізувати Бали, використавши отриману ним Винагороду. Термін дії Промокоду, Сертифікату, QR-коду та деталі їх використання зазначаються у Мобільному Додатку. 

 

«Рахунок в Програмі» та/або «Рахунок» – умовний персональний рахунок Учасника Програми, на якому здійснюється обліковування нарахованих та конвертованих Балів Учасника Програми. Не є банківським вкладним (депозитним) рахунком, поточним рахунком, рахунком умовного зберігання (ескроу), кореспондентським рахунком, розрахунковим рахунком і тому подібне, а також не призначений для здійснення будь-яких платіжних операцій у розумінні Закону України «Про платіжні послуги», а також інших нормативно-правових актів, які регулюють сферу надання фінансових платіжних послуг. 

 

«Реєстраційна анкета» – анкета в електронному вигляді, що підлягає обов’язковому заповненню Користувачем в своєму особистому профілі Мобільного додатку із наведенням ним своїх персональних та інших даних, заповнення всіх рядків якої є необхідною передумовою набуття статусу Учасника Програми.

 

«Реєстрація у Програмі» – сукупність необхідних дій, які виконує Користувач з метою набуття статусу Учасника Програми, а саме заповнення Реєстраційної анкети в своєму особистому профілі Мобільного додатку. 

 

«Угода Користувача» – договір між Користувачем та ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», як адміністратором, щодо надання доступу до Онлайн-сервісу.  

 

«Утилізація Балів» – надання Утилізуючим Партнером Учаснику можливості  скористатися знижками від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, та/або іншими пропозиціями, та/або заохоченнями Організатора та/або Партнерів Програми. Утилізація Балів відбувається з моменту продажу/поставки/надання відповідних товарів та/або послуг Утилізуючим Партнером на користь Учасника. 

 

«Утилізуючий Партнер» – Організатор та/або Партнери Програми, які разом та/або окремо здійснюють Утилізацію Балів в межах Програми.

 

«Учасник Програми» та/або «Учасник» – Користувач, який здійснив необхідні дії по здійсненню Реєстрації в Програмі, бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена Організатором.

 

 

1. Загальні Положення.

1.1 Програма є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon», а також залучення нових Користувачів до Онлайн-сервісу «Uklon».  

1.2 Учасником Програми може стати дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства), за умови дотримання наступних умов:

(і)  досягнення нею не менше 18 (вісімнадцяти) років;

(іі) завантаження нею Мобільного додатку на платформі Google Play, App Store або App Gallery;

(ііі) проходження Авторизації та прийняття умов Угоди користувача; 

(іv) заповнення Реєстраційної анкети в особистому профілі Мобільного додатку із обов’язковим наведенням наступних даних: а) ім’я; б) дата народження; в) стать; г) Мобільний номер телефону; ґ) адреса електронної пошти (e-mail). 

Організатор за своїм самостійним рішенням може розширити перелік даних, необхідних для внесення до Реєстраційної анкети, про що повідомляє Учасників через Мобільний додаток. 

1.3 Реєстраційна анкета вважається неприйнятою з боку Організатора, якщо її обов’язкові поля не заповнені або заповнені не повністю, та/або дані Учасника вписані неправильно/невірно, та/або не відповідають змісту розділів Реєстраційної анкети. 

1.4 При Реєстрації в Програмі з використанням Мобільного додатку Учасник повинен обов’язково вказати Мобільний номер телефону Учасника, так як він є унікальним ідентифікатором та універсальним каналом зв’язку при вирішенні різних питань, в тому числі пов’язаних з отриманням Винагороди. 

1.5 Організатор не зобов’язаний перевіряти внесені до Реєстраційної анкети дані Учасника та/або ідентифікувати особу Учасника під час його Реєстрації у Програмі. Учасник несе повну відповідальність за точність та/або достовірність наданих даних та за наслідки, спричинені          наданням неточних та/або недостовірних даних під час Реєстрації у Програмі. 

1.6 Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких співпадають зареєстровані персональні дані Учасника Програми, Організатор залишає за собою право об’єднати Рахунки та перенести Бали з інших Рахунків в Програмі на один, що  буде самостійно визначено Організатором.

1.7 Організатор залишає за собою право при виявленні Несанкціонованої участі призупинити або припинити участь у Програмі будь-якого Учасника без попереднього повідомлення його про це, шляхом блокування особистого облікового запису (акаунту). Організатор не несе відповідальності          за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій. У випадку припинення участі у Програмі Бали на відповідному Рахунку в Програмі вважаються анульованими.

1.8 Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Організатору письмове повідомлення щодо припинення участі через Веб-сайт та/або Мобільний додаток. Участь Учасника в Програмі припиняється з моменту розгляду Організатором зазначеного письмового повідомлення, при цьому нараховані Бали анулюються, а Учасник більше не буде мати доступ до Рахунку в Програмі. 

1.9 Організатор не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Програми, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали призупинення та/або припинення участі у Програмі будь-якого її Учасника, неможливість отримання Учасником Винагороди, інші обмеження прав Учасників.

1.10 Організатор не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

1.11 Організатор не несе відповідальності за якість товарів та/або послуг, які реалізуються (продаються, поставляються, надаються) Партнерами Програми, а також за дії та/або бездіяльність Партнерів Програми, наслідком яких може бути неможливість Утилізації Балів. 

1.12 Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасник не скористався можливістю використати Бали та/або Винагороду, або ж відмовився від їх використання,  

1.13 Участь в Програмі є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Програмі, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.

1.14 Програма не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні», публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні статей 1144 – 1149 Цивільного кодексу України, публічною обіцянкою нагороди за результати конкурсу в розумінні статей 1150 – 1157 Цивільного кодексу України. 

1.15 Організатор має право усунути від участі у Програмі будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.16 На Користувача поширюватимуться діючі Правила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Користувача із умовами Правил. Згода вважається наданою у випадку заповнення Користувачем Реєстраційної анкети в особистому профілі Мобільного додатку. 

 

 1. Права Учасника Програми:

2.1 Приймати участь в Програмі на умовах, викладених в цих Правилах.

2.2 Користуватися можливостями Програми, а саме: накопичувати Бали, перевіряти кількість нарахованих Балів на Рахунку у Програмі, конвертувати Бали через Магазин на Винагороду від Організатора та/або Партнерів Програми, отримувати Промокод та/або Сертифікат та/або QR-код та/або інший тип штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді, застосовувати отриманий ним Промокод та/або Сертифікат та/або QR-код та/або інший тип штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді при замовленні/придбанні відповідного товару та/або послуги в Утилізуючого Партнера.  

2.3 Змінити або доповнити свої персональні дані. 

 

 1. Обов’язки Учасника Програми:

3.1 Ознайомитися з Правилами.

3.2  Приймати участь у Програмі лише на умовах, визначених в цих Правилах.

3.3 Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами та Угодою Користувача. 

3.4 Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил. Організатор не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил. 

3.5 Своєчасно встановлювати доступні оновлення Мобільного додатку з використанням платформ Google Play, App Store або App Gallery. 

 

 1. Права Організатора:

4.1 Не допустити чи усунути Учасника від участі у Програмі у випадку здійснення останнім Несанкціонованої участі у Програмі, здійснення протиправних дій та/або порушення умов даних Правил. 

4.2 На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасника будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Програми. 

4.3 За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Програми, повідомивши про це Учасника через Веб-сайт та/або Мобільний додаток. У разі припинення Програми Учасник має право на використання Балів до дати припинення Програми. Бали, які залишилися на Рахунку в Програмі після дати припинення Програми, вважаються недійсними та не підлягають відшкодуванню та/або виплаті в грошовій та/або іншій формі. 

4.4 Заблокувати списання Балів Учасником у випадку будь-якої обґрунтованої підозри у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі; відкликання Учасником своєї згоди на обробку його персональних даних; надання Учасником недостовірних та/або неточних відомостей, що вказані в Реєстраційній анкеті. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

4.5 Здійснювати нагляд щодо виконання Учасником Правил.

 

 1. Обов’язки Організатора:

5.1 Провести Програму у відповідності з умовами, передбаченими даними Правилами.

5.2 Належним чином здійснити збирання, накопичення, зберігання, обробку, знищення, поновлення, знеособлювання, використання та передачу персональних даних Учасників.

 

 1. Завдання  

6.1 Необхідною умовою нарахування Балів Організатором на користь Учасників є виконання останніми персоніфікованих Завдань, які надаються (надсилаються) Організатором Учасникам через Мобільний додаток та відображаються в особистому профілі Учасників в Мобільному додатку.

6.2 Зміст персоніфікованих Завдань визначається Організатором самостійно та може відрізнятися для кожного із Учасників, в тому числі строком та місцем його виконання. Виконання Завдань, як правило, пов’язується із здійсненням Учасником Замовлень Послуг за допомогою Онлайн-сервісу у кількості, часових проміжках, локаційних ареалах тощо, визначених Організатором.  

6.3 Зміст персоніфікованих Завдань може як повторюватися для конкретного Учасника, так і містити Завдання, що раніше йому не надавалися.

6.4 При отриманні Завдання через Мобільний додаток Учасник має можливість ознайомитися із інформацію про кількість Балів, які будуть нараховані за успішне виконання Завдання. Успішним виконанням Завдання вважається належне його виконання згідно обов’язкових умов, які поставлені Організатором Учаснику.  

6.5  Для виконання Завдання Учасник зобов’язаний надати свою згоду на виконання Завдання шляхом натискання відповідного пункту в особистому профілі в Мобільному додатку. 

6.6 Завдання диференціюються за рівнем складності, а тому за виконання різних видів Завдань можуть нараховуватися не еквівалентна (різна) кількість Балів. Організатор на свій розсуд визначає складність виконання того чи іншого Завдання та відповідну кількість Балів, які нараховуються за його виконання. 

6.7 Не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту успішного Виконання Завдання Учасником Організатор здійснює нарахування Балів у визначеній ним кількості на Рахунок у Програмі Учасника.

6.8  Про успішне виконання Завдання та нарахування Балів на Рахунок у Програмі Організатор повідомляє Учасника шляхом надсилання повідомлення в Мобільному додатку.

6.9   Будь-яке Завдання:

 • може містити різний термін виконання: години, дні, місяці тощо;
 • може застосовуватися до різних типів продуктів Організатора («стандарт», «комфорт», «бізнес» тощо);
 • може містити різний тип оплати (готівкова оплата або безготівкова оплата);
 • може містити в собі різний сектор відправлення та прибуття;
 • може враховувати різну кількість Замовлень;
 • може містити в собі комбінацію зазначених вище, а також інших параметрів та критеріїв.

6.10 Організатор не несе відповідальності за неможливість виконання або умовну складність того чи іншого Завдання.

6.11 Обираючи участь у тому чи іншому Завданні Учасник усвідомлює, розуміє і приймає умови його виконання, враховуючи імовірний рівень його складності на власний вибір та розсуд.

6.12 Організатор залишає за собою право, на свій розсуд, протягом строку дії Правил змінювати кількість нарахованих Балів за виконання того чи іншого Завдання.

6.13 Організатор залишає за собою право, на свій розсуд, протягом строку дії Правил застосовувати преміальні (підвищені) коефіцієнти за виконання певних видів Завдань Учасниками. 

6.14 Завдання можуть полягати у необхідності вчинення разової дії, або ж у необхідності вчинення певної послідовної кількості дій, тобто мати комплексний характер, що означає поетапність їх виконання у наперед визначений строк (наприклад, Завдання здійснити 3 (три) Замовлення Послуги за допомогою Онлайн-сервісу з використанням автомобілю класу «комфорт» до певного визначеного Організатором строку). У цьому випадку невиконання хоча б одного із етапів Завдання звільняє Організатора від зобов’язання здійснити нарахування Балів на Рахунок у Програмі Учасника, не дивлячись на успішне виконання усіх інших етапів Завдання. Організатор залишає за собою право у порядку заохочення здійснити нарахування редукованої (зменшеної) кількості Балів на користь Учасника у порівнянні із кількістю Балів, яка була б нарахована за умови успішного виконання всіх етапів Завдання.  

6.15 Організатор залишає за собою право надати визначену ним Винагороду на користь Учасника, після успішного виконання останнім Завдання, без необхідності проходження проміжних етапів у вигляді накопичення Балів, зарахування їх на Рахунок у Програмі та здійснення їх подальшого обміну на Винагороду. Про таку можливість Організатор повідомляє Учасника через Мобільний додаток. Такий спосіб надання Винагороди є правом Організатора та може застосовуватися у визначених ним випадках на власний розсуд. 

 

7. Нарахування, використання, конвертація та Утилізація Балів

7.1 Якщо про інше не було повідомлено Учасника з використанням Мобільного додатку, у рамках дії Програми її Учасники накопичують Бали, що можуть бути використані  згодом, відповідно до діючих Правил участі.

7.2 Учасник Програми може отримувати Бали лише в електронній формі, що передбачає їх формування в електронному вигляді та надання доступу до них в Мобільному додатку.

7.3 Бали використовуються тільки в облікових цілях і не є будь-яким видом доходу, не можуть бути засобом платежу чи будь-яким видом валюти, електронними грошима, платіжними інструментами, деривативними фінансовими інструментами, іншими цінними паперами, не можуть передаватися у спадщину, заклад, бути предметом купівлі-продажу тощо. Нараховані Бали на Рахунку Учасника не можуть розглядатися та не є грошовим, матеріальним, а також іншим зобов’язанням Організатора перед Учасником. 

7.4 Усі нараховані Учаснику Бали обліковуються на його персональному Рахунку у Програмі. 

7.5 В Магазині Мобільного додатку Організатором вказується кількість Балів, нарахованих Учаснику на поточну дату, а також перелік знижок від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Утилізуючих Партнерів, на які можуть бути конвертовані нараховані Учаснику Бали, а також інші пропозиції та заохочення, що надаються Утилізуючими Партнерами. Учаснику Програми повідомляється про кількість накопичених Балів у вигляді цілого числа більше 1 (одного) Балу.

7.6 Кількість Балів, які нараховуються Учаснику за виконання того чи іншого Завдання, встановлюється Організатором самостійно та не може становити менше 1 (одного) Балу. 

7.7 Якщо про інше не було повідомлено Учасника з використанням Мобільного додатку, нарахований Організатором Учаснику 1 (один) Бал надає останньому право на отримання знижки від існуючих (поточних) цін у розмірі 1 (одного) відсотку на товари та/або послуги від Утилізуючих Партнерів (Наприклад, 20 (двадцять) нарахованих Балів дають можливість Учаснику отримати знижку від існуючої (актуальної) ціни визначеного товару та/або послуги у розмірі 20 (двадцять) відсотків).

7.8 Індикативна (орієнтовна) середня кількість Балів, яка нараховується Організатором Учаснику за здійснення одного Замовлення Послуги за допомогою Онлайн-сервісу в рамках виконання Завдання, становить не більше 10 (десяти) Балів, якщо про інше не було повідомлено Учасника з використанням Мобільного додатку. При здійсненні нарахування кількості Балів Організатором Учаснику за здійснення Замовлення Послуги, з допомогою Онлайн-сервісу в рамках виконання Завдання, можуть враховуватися типи продуктів Організатора («стандарт», «комфорт», «бізнес» тощо), спосіб оплати (готівкова оплата або безготівкова оплата) тощо, які використовує Учасник. 

7.9 У випадку, якщо Учасник здійснює Замовлення Послуги за допомогою Онлайн-сервісу в рамках виконання Завдання і таке Замовлення оплачене з використанням цифрового (електронного) Промокоду та/або Сертифікату та/або QR-коду та/або іншого типу штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді, отриманого Учасником в рамках проведення даної Програми, то за здійснення такого Замовлення Учаснику нараховується кількість Балів, редукована (зменшена) вдвічі у порівнянні із індикативною (орієнтовною) середньою кількість Балів, яка нараховується Організатором Учаснику за здійснення одного Замовлення Послуги за допомогою Онлайн-сервісу в рамках виконання Завдання без використання цифрового (електронного) Промокоду та/або Сертифікату та/або QR-коду та/або іншого типу штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді в якості оплати.  

У випадку, якщо Учасник здійснює Замовлення Послуги за допомогою Онлайн-сервісу в рамках виконання Завдання і таке Замовлення частково оплачене з використанням цифрового (електронного) Промокоду та/або Сертифікату та/або QR-коду та/або іншого типу штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді, отриманого Учасником в рамках проведення даної Програми, то за здійснення такого Замовлення Учаснику нараховується кількість Балів, редукована (зменшена) вдвічі у порівнянні із індикативною (орієнтовною) середньою кількість Балів, яка нараховується Організатором Учаснику за здійснення одного Замовлення Послуги за допомогою Онлайн-сервісу в рамках виконання Завдання без використання цифрового (електронного) Промокоду та/або Сертифікату та/або QR-коду та/або іншого типу штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді в якості оплати, однак таке редукування (зменшення) застосовується пропорційно тій частині оплати, щодо якої було застосовано відповідний цифровий (електронний) Промокод та/або Сертифікат та/або QR-код та/або інший тип штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді. (Наприклад, за здійснення Замовлення Послуги за допомогою Онлайн-сервісу в рамках виконання Завдання Організатор здійснює нарахування 10 (десяти) Балів (з розрахунку 100 (сто) відсотків оплати за Замовлення дорівнює 10 (десяти) Балам, тобто за 10 (десять) відсотків оплати за Замовлення нараховується 1 (один) Бал). При здійсненні такого Замовлення Учасник використав отриманий в рамках Програми цифровий (електронний) Промокод на 20 (двадцять) відсотків знижки від існуючої (поточної) ціни на Послугу за допомогою Онлайн-сервісу. Таким чином, замість 2 (двох) Балів йому нараховується редукована (зменшена) кількість Балів, що еквівалентна 1 (одного) Балу, а всього за здійснене Замовлення йому нараховується Організатором 9 (дев’ять) Балів).   

7.10 Після здійснення Учасником конвертації через Мобільний додаток нарахованих Балів на Винагороду Організатор здійснює автоматичне списання таких Балів із Рахунку у Програмі Учасника, виходячи із співвідношення, встановленого Організатором. Під співвідношенням, встановленим Організатором, розуміється кількість Балів, яка має бути нарахована на користь Учасника та облікована на його Рахунку у Програмі, для здійснення їх належної конвертації на певну визначену в Магазині Винагороду. 

7.11 Загальна кількість Балів, що підлягає конвертації на Винагороду, визначається Учасником самостійно, згідно із визначеним співвідношенням, в межах наявної на його Рахунку у Програмі кількості Балів доступної для списання, однак у будь-якому випадку є кратною 1 (одному) Балу. 

7.12 Учасник має право здійснити Утилізацію Балів, які були нараховані Організатором та обліковуються на Рахунку Учасника. Утилізація Балів здійснюється з використанням наступного алгоритму дій: 

7.12.1 Учасник із використанням функціональних характеристик Магазину, як складової частини Мобільного додатку, здійснює вибір Винагороди, для отримання якої він має намір конвертувати нараховані Учаснику Програми Бали;

7.12.2 В Магазині Мобільного додатку Учасник здійснює конвертацію Балів на обрану ним Винагороду, а саме знижки від існуючих (поточних) цін придбання товарів та/або послуг Партнерів Програми, знижки від існуючих (поточних) цін придбання Послуг, які можуть бути замовлені за допомогою Онлайн-сервісу, та/або інші пропозиції та заохочення, що надаються Партнерами Програми та/або Організатором (наприклад, безкоштовне отримання товарів та/або послуг тощо). З детальними умовами щодо конвертації Балів на Винагороду Учасник може ознайомитися через Мобільний додаток; 

7.12.3 Після здійснення конвертації Балів на обрану Учасником Винагороду, з використанням Магазину Мобільного Додатку, Учасник отримує в Мобільному додатку цифровий (електронний) Промокод та/або Сертифікат та/або QR-код та/або інший тип штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді;

7.12.4 Учасник застосовує отриманий ним цифровий (електронний) Промокод та/або Сертифікат та/або QR-код та/або інший тип штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді при замовленні/придбанні відповідного товару та/або послуги в Утилізуючого Партнера;  

7.12.5  Застосування цифрового (електронного) Промокоду та/або Сертифікату та/або QR-коду та/або іншого типу штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді при замовленні відповідного товару та/або послуги та придбанні відповідного товару та/або послуги в Утилізуючого Партнера вважається проведенням Утилізації Балів. 

Належним фактом здійснення та завершення Утилізації Балів вважається момент продажу/поставки/надання відповідних товарів та/або послуг Утилізуючим Партнером на користь Учасника. 

7.12.6 Строк, протягом якого Учасник має можливість застосувати цифровий (електронний) Промокод та/або Сертифікат та/або QR-код та/або інший тип штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді при замовленні/придбані відповідного товару та/або послуги в Утилізуючого Партнера, може бути обмежений. Незастосування відповідного Промокоду та/або Сертифікату та/або QR-коду та/або іншого типу штрихового та/або цифрового та/або змішаного коду в електронному вигляді при замовленні/придбані відповідного товару та/або послуги в Утилізуючого Партнера в обумовлений строк є підставою його анулювання. 

7.13 Учасник зобов’язаний здійснити Утилізацію Балів на протязі 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту їх нарахування на Рахунок у Програмі Учасника. У випадку нездійснення Утилізації Балів у зазначений строк Організатор залишає за собою право здійснити анулювання таких нарахованих Балів. 

7.14 Максимальна кількість Балів, яка може бути списана із Рахунку Програми, конвертована на Винагороду, а також Утилізована Учасником не може перевищувати еквівалент 1 775 (одна тисяча сімсот сімдесят п’ять) гривень 00 копійок в розрахунку за 1 (один) календарний місяць.  

7.15 Організатор самостійно визначає перелік Винагород, спосіб їх придбання та отримання. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися. 

7.16 Кількість Балів, які можуть бути нараховані Учаснику Програми, не є лімітованою (обмеженою) та залежить виключно від можливості виконання Учасником певних Завдань, які ставляться Організатором в рамках проведення Програми.

7.17 Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд, а Утилізуючі Партнери забезпечити наявність цієї Винагороди. Кожен Утилізуючий Партнер зобов’язаний забезпечити наявність тих видів товарів та/або послуг, які він реалізую/продає/поставляє/ надає. Організатор не несе відповідальності за незабезпечення Партнерами Програми наявності у них певних видів товарів та/або послуг. 

7.18 У випадку бажання Учасника Програми повернути товар (який відповідно до положень законодавства України підлягає поверненню) Утилізуючому партнеру, у зв’язку з придбанням якого з його Рахунку у Програмі були списані Бали на умовах, визначених цими Правилами, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Утилізуючим Партнером, при цьому відповідна кількість Балів повторно не зараховується на Рахунок такого Учасника та вважається анульованою. 

7.19 Учасник не має право здійснити відступлення (переказ) Балів на користь інших Учасників, або інших осіб, здійснювати їх продаж, обмін тощо. 

7.20 Нараховані Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові в готівковій/безготівковій формі.

7.21 Сплата Учасниками та Утилізуючими партнерами податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із виконанням умов даних Правил (у випадку,  якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають) покладається на них самих. Організатор не несе відповідальності за належну сплату вказаними суб’єктами будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів. 

 

8. Персональні дані Учасників Програми

8.1 Проходження Реєстрації у Програмі та заповнення Реєстраційної анкети у Мобільному додатку засвідчує надання дозволу Учасника Організатору на збирання, накопичення, зберігання, обробку, знищення, поновлення, знеособлювання, використання своїх персональних даних, а також згоду передавати персональні дані Партнерам Програми.  

8.2 Учасник підтверджує, що йому повідомлено про його права та мету збору персональних даних у рамках і з метою реалізації Програми.

8.3 Учасник визнає, що в разі недбалого ставлення Учасника до безпеки і захисту його персональних даних, а також даних для Авторизації в Мобільному додатку, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до особистого профілю Учасника, в тому числі до персональних даних Учасника. Організатор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким несанкціонованим доступом.

8.4  Персональні дані, які Учасник Програми надає Організатору, збираються на добровільній основі, збирання, накопичення, зберігання, обробка, знищення, поновлення, знеособлювання, використання, передача таких даних здійснюється лише в цілях, визначених у цих Правилах Програми.  

8.5 Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані та несе повну відповідальність за точність та/або достовірність наданих даних та за наслідки, спричинені               наданням неточних та/або недостовірних даних. Організатор не несе відповідальність за точність та достовірність наданих Учасником даних та не зобов’язаний здійснювати їх перевірку.

8.6 Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу, інформування Учасників про Завдання, персональні пропозиції Організатора та Партнерів Програми, вдосконалення контенту, функціоналу і зручності Мобільного додатку.

8.7 Приймаючи участь в Програмі Учасник також дає згоду використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора та/або Партнерів Програми. 

8.8 Персональні дані Учасника можуть передаватися Організатором Партнерам Програми згідно мети та цілей, зазначених вище.

8.9 Організатор приймає всі передбачені законодавством заходи для  забезпечення захисту персональних даних Учасника.

8.10 Персональні дані зберігатимуться Організатором протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть                 бути знищені у випадках, передбачених чинним законодавством України або згідно офіційного звернення Учасника впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання такого офіційного звернення. Знищення персональних даних                 Учасника автоматично тягне за собою припинення участі Учасника в Програмі.

8.11 Після припинення Програми, або після припинення участі в ній кого-небудь з Учасників Організатор продовжує обробку їх персональних даних з метою виконання норм чинного законодавства України. 

8.12 Питання, пов’язані зі збиранням, накопиченням, зберіганням, обробкою, знищенням, поновленням, знеособленням, використанням, передачею персональних даних Учасників Програми, які не врегульовані даними Правилами,  регулюються Угодою Користувача та Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщені на Веб-сайті. 

 

9. Інші умови

9.1 Правила регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

9.2 Правила вважаються договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України. Правила містять публічну пропозицію (публічну оферту) укласти договір приєднання, адресовану Користувачу, яка вважається прийнятою (акцептованою) з моменту надання згоди Користувача із умовами Правил. Згода вважається наданою у випадку заповнення Користувачем Реєстраційної анкети в особистому профілі Мобільного додатку. 

9.3 Організатором можуть розроблятися та впроваджуватися додаткові заходи, додаткові програми, спеціальні програми в рамках Програми, умови щодо яких повідомляються Організатором окремо.

9.4 Учасник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил. Організатор не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок, розміщених в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті.

9.5 Організатор на свій розсуд в односторонньому порядку має право вносити будь-які зміни в діючі Правила в  будь-який час. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті. 

9.6 Учасник надає свою згоду на дотримання умов цих Правил під час Реєстрації в Програмі. У разі незгоди Учасника з будь-яким з положень цих Правил, Учасник не може користуватися Програмою.

9.7 Програма проводиться на території наступних міст України: Київ, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Житомир, Рівне, Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця. При цьому Організатор має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Програми в будь-який час без повідомлення про це Учасника. 

9.8 Відповідно до умов цих Правил, Організатор не надає Учасникам будь-яких фінансових та платіжних послуг, а також не виступає емітентом будь-яких платіжних інструментів. 

9.9 Правила, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

9.10 Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами, приймаються безпосередньо та виключно Організатором. 

9.11 Своєю участю в Програмі Учасник з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Програми, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Програми з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

9.12  Учасник Програми погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Програми усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Програми з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Програми чи будь-яким іншим особам. Учасник Програми зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. 

9.13 В разі виникнення додаткових питань в Учасника Програми, він може задати їх Організатору через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті. 

9.14 Програма проводиться у строк із 29.06.2023 року до 31.12.2024 року (включно). Строк проведення Програми може бути змінений Організатором.