close

Правила участі у Програмі лояльності «DRIVER UP»

В цих Правилах участі у Програмі лояльності «DRIVER UP» (далі по тексту також – Правила), наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Авторизація» – процес підтвердження Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Мобільного номеру телефону для отримання доступу до особистого облікового запису (акаунту) в Мобільному додатку.

«Активний Учасник Програми» та/або « Активний Учасник» – Учасник Програми, який бере участь у Програмі, відповідно до встановлених Правил, його участь підтверджена Організатором, а також він виконав всі необхідні умови Програми та має актуалізоване (дійсне) право на отримання Винагороди.

«Веб-сайт» – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Винагорода» знижки (дисконти) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнерів Програми, та/або інші пропозиції та/або заохочення, що надаються Партнерами Програми. Розмір знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги, опис та розмір пропозицій та/або заохочень, а також всі інші деталі зазначаються у Мобільному додатку та/або на Веб-сайті. 

«Дата виконання мінімального ліміту Послуг» – день, який слідує (є наступним) за днем надання Учасником Програми Користувачам, як мінімум, 3 (третьої) Послуги протягом поточного календарного місяця, якщо про інше не було повідомлено Організатором та/або Партнерами Програми.

«Користувач» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років, та яка прийняла умови Угоди користувача і має можливість отримувати Послуги (отримує Послуги).

«Замовлення» – замовлення Користувача на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

«ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» та/або «Організатор» – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б), юридична особа за законодавством України, яка є організатором Програми і володіє винятковими правами оголошення, проведення, зміни умов та припинення Програми.

«Онлайн-сервіс «Uklon Driver» та/або «Онлайн-сервіс» та/або «Технологічна платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

«Мобільний додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Організатором Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у тимчасове користування за функціональним призначенням в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

«Мобільний номер телефону»  послідовність десяткових цифр, що відповідає вимогам до структури, довжини та унікальності згідно з національним планом нумерації України та містить інформацію, необхідну для маршрутизації виклику до кінцевого (термінального) обладнання або для доступу до електронних комунікаційних мереж і послуг, наданий постачальником електронних комунікаційних послуг Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який використовується для підтвердження участі у Програмі та для подальшого користування Мобільним додатком.

«Несанкціонована участь у Програмі» – участь у Програмі із порушенням її умов та вимог, участь в Програмі внаслідок несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж,  стаціонарних та/або переносних пристроїв, придатних для доступу до телекомунікаційних мереж тощо.

«Партнери Програми» – суб’єкти господарювання, які при дотриманні/виконанні Учасником Програми певних визначених умов/вимог, передбачених Організатором, надають Учасникам Програми можливість отримати Винагороду. Перелік Партнерів Програми розміщений на Веб-сайті за адресою: https://uklon.com.ua/driver-up/.

«Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» – фізична особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», які перебувають в договірних відносинах з ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на підставі договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), що укладається шляхом акцепту Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» на Веб-сайті.

«Програма» – Програма лояльності «DRIVER UP», що є набором Правил, приймаючи які Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» стає Учасником Програми.

«Промокод»/«Сертифікат»/«QR-код» – набір різного виду символів, при активуванні яких Учасник Програми має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду, Сертифікату, QR-коду та деталі їх використання зазначаються у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті.

«Реєстрація у Програмі» сукупність необхідних дій, які виконує Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» з метою набуття статусу Учасника Програми, а саме надання своєї згоди на участь у Програмі, шляхом натискання відповідного рядку або заповнення чекбоксу в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті.

«Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» доступ до Онлайн-сервісу.

«Угода Користувача» – договір, відповідно до умов якого ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» надає Користувачу доступ до Онлайн-сервісу.

«Учасник Програми» та/або «Учасник» – Партнер ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», який здійснив необхідні дії по Реєстрації в Програмі, бере участь у Програмі, відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена Організатором.

1. Загальні Положення.

1.1. Програма є маркетинговим заходом, що спрямований на підтримання та підвищення інтересу Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon», а також залучення нових Партнерів ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» до Онлайн-сервісу «Uklon».

1.2. Учасником Програми може стати дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства), за умови дотримання наступних умов:

(і)  досягнення нею не менше 18 (вісімнадцяти) років;

(іі) завантаження нею Мобільного додатку на платформі Google Play, App Store або App Gallery;

(ііі) проходження Авторизації, заповнення встановлених ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» персональних даних, а також укладення Договору про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції);

При здійсненні Авторизації Учасник повинен обов’язково вказати Мобільний номер телефону, так як він є унікальним ідентифікатором та універсальним каналом зв’язку при вирішенні різних питань, в тому числі пов’язаних з отриманням Винагороди.

(іv) проходження Реєстрації у Програмі в особистому профілі Мобільного додатку, та/або на Веб-сайті.

Організатор за своїм самостійним рішенням може змінювати перелік умов, належне виконання яких є необхідним для участі у Програмі, про що повідомляє Учасників через Мобільний додаток та/або Веб-сайт.

1.3. Організатор залишає за собою право при виявленні Несанкціонованої участі призупинити або припинити участь у Програмі будь-якого Учасника без попереднього повідомлення його про це, шляхом блокування особистого облікового запису (акаунту). Організатор не несе відповідальності              за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

1.4. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Організатору письмове повідомлення щодо припинення участі через Веб-сайт та/або Мобільний додаток. Участь Учасника в Програмі припиняється з моменту розгляду Організатором зазначеного письмового повідомлення.

1.5. Організатор не несе відповідальність за якість послуг операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Програми, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, що викликали призупинення та/або припинення участі у Програмі будь-якого її Учасника, неможливість отримання Учасником Винагороди, інші обмеження прав Учасників.

1.6. Організатор не несе відповідальності за дотримання ним умов цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як, в тому числі, однак не виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

1.7. Участь в Програмі є безоплатною. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Програмі, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуг за тарифним планом провайдера даних послуг.

1.8. Програма не є азартною грою у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні», публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні статей 1144 – 1149 Цивільного кодексу України, публічною обіцянкою нагороди за результати конкурсу в розумінні статей 1150 – 1157 Цивільного кодексу України.

1.9. Організатор має право усунути від участі у Програмі будь-кого із Учасників у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.10. На Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» поширюватимуться діючі Правила (з урахуванням усіх змін та доповнень до них) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил. Згода вважається наданою Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» у випадку натискання відповідного рядку або заповнення чекбоксу в Мобільному додатку, що він погоджується із умовами Правил.

2. Права Учасника Програми:

2.1 Приймати участь в Програмі на умовах, викладених в цих Правилах.

2.2 Користуватися можливостями Програми, отримувати Винагороду у Партнерів Програми.

2.3 Припинити свою участь у Програмі, шляхом подання відповідного звернення (запиту) до відділу по роботі із партнерами (Driver Care) ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА».

3. Обов’язки Учасника Програми:

3.1   Ознайомитися з Правилами.

3.2   Приймати участь у Програмі лише на умовах, визначених в цих Правилах.

3.3   Дотримуватися положень та вимог, передбачених цими Правилами.

3.4  Самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил, розміщеною на Веб-сайті та нести всі ризики, які пов’язані із неознайомленням зі змінами до Правил. Організатор не нестиме будь-якої відповідальності перед Учасником у зв’язку з нездійсненням останнім ознайомлення із внесеними змінами до Правил.

3.5 Своєчасно встановлювати доступні оновлення Мобільного додатку з використанням платформ Google Play, App Store або App Gallery.

4. Права Організатора:

4.1 Не допустити чи усунути Учасника від участі у Програмі у випадку здійснення останнім Несанкціонованої участі у Програмі, здійснення протиправних дій та/або порушення умов даних Правил.

4.2 На власний розсуд, чи за вимогою компетентних та уповноважених органів державної влади України, вимагати від Учасника будь-яку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для забезпечення належного проведення Програми.

4.3 За своїм одноосібним рішенням тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Програми, повідомивши про це Учасника через Веб-сайт та/або Мобільний додаток. У разі припинення Програми Учасник Програми має право на отримання Винагороди до дати припинення Програми.

4.4 Позбавити Учасника Програми можливості отримання Винагороди у випадку будь-якої обґрунтованої підозри у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі; відкликання Учасником своєї згоди на обробку його персональних даних. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

4.5 Здійснювати нагляд щодо виконання Учасником Правил.

5. Обов’язки Організатора:

5.1 Провести Програму у відповідності з умовами, передбаченими даними Правилами.

5.2 Належним чином здійснити збирання, накопичення, зберігання, обробку, знищення, поновлення, знеособлювання, використання та передачу персональних даних Учасників.

6. Винагорода за участь у Програмі.

6.1 Протягом строку дії Програми її Учасники мають право на отримання Винагороди, тобто знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнерів Програми, та/або інших пропозицій та/або заохочень, що надаються Партнерами Програми, з урахуванням спеціальних положень та умов участі, передбачених Розділом 7 цієї Програми.

6.2 Детальні умови отримання Винагороди від Партнерів Програми, а також їх перелік вказуються на Веб-сайті за адресою: https://uklon.com.ua/driver-up/.

6.3 Умовою отримання Винагороди від Партнерів Програми може бути виконання Учасниками Програми встановлених ними обов’язків (наприклад, інсталювання додатків/мобільних додатків Партнерів Програми; реєстрація акаунтів (персональних сторінок) Учасників Програми в додатках/мобільних додатках Партнерів Програми; реєстрація на веб-сайтах Партнерів Програми; перехід за лінками (посиланнями), наданими Партнерами Програми; повідомлення Партнерам Програми номерного знаку транспортного засобу, з використанням якого надаються Послуги; звернення на гарячу лінію Партнерів Програми тощо), а також (за необхідності) проходження Авторизації з використанням Мобільного номеру телефону Учасника Програми.

6.4 Винагорода може бути отримана з використанням Промокодів, Сертифікатів, QR-кодів, при активуванні яких Учасник Програми має можливість здійснити її отримання. Термін дії Промокодів, Сертифікатів, QR-кодів та деталі їх використання зазначаються у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті та/або у мобільних додатках Партнерів Програми та/або на веб-сайтах Партнерів Програми.

6.5 Перелік Винагород, які є можливість отримати в рамках проведення Програми, їх розмір, спосіб отримання визначаються Організатором та/або Партнерами Програми.

6.6 Перелік Винагород, доступних до отримання Учасниками, а також умови їх отримання можуть відрізнятися в залежності від міст на території України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу, а також інших критеріїв, які можуть бути встановлені Організатором та/або Партнерами Програми (наприклад, чи нанесено в якості брендування транспортного засобу, з використанням якого надаються Послуги, торгову марку UKLON тощо).

6.7 Організатором та/або Партнерами Програми можуть встановлюватися ліміти (обмеження) щодо кількості товарів та/або послуг, які реалізуються (продаються, поставляються, надаються) Партнерами Програми на користь Учасника Програми із використанням знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги Партнерів Програми, та/або інших пропозицій та/або заохочень, як Винагороди за участь у Програмі.   

6.8 Учасник Програми має право вибрати Винагороду на власний розсуд, а Партнери Програми забезпечити наявність цієї Винагороди. Кожен Партнер Програми зобов’язаний забезпечити наявність тих видів товарів та/або послуг, які він реалізую (продає, поставляє, надає). Організатор не несе відповідальності за незабезпечення Партнерами Програми наявності у них певних видів товарів та/або послуг.

6.9 Учасник не має право здійснити відступлення Винагороди на користь інших Учасників, або інших осіб, здійснювати їх продаж, обмін тощо.

6.10 Винагорода не може бути переведена в грошовий еквівалент і виплачена Учасникові в готівковій/безготівковій формі.

6.11 Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасник не скористався можливістю використати Винагороду, або ж відмовився від її використання.

6.12 Організатор не несе відповідальності за якість товарів та/або послуг, які реалізуються (продаються, поставляються, надаються) Партнерами Програми, а також за дії та/або бездіяльність Партнерів Програми, наслідком яких може бути неможливість отримання Винагороди.

6.13 У випадку, якщо Учасником Програми було прийнято рішення повернути товар (який відповідно до положень законодавства України підлягає поверненню) Партнеру Програми,  що був придбаний Учасником Програми із використанням Винагороди, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Партнером Програми, при цьому Організатор не несе відповідальності за можливе порушення прав Учасника Програми при реалізації ним цього права.

6.14 Сплата Учасниками та Партнерами Програми податків та зборів, а також інших обов’язкових платежів, пов’язаних із виконанням умов даних Правил (у випадку, якщо такі податкові та інші обов’язкові платежі виникають), покладається на них самих. Організатор не несе відповідальності за належну сплату вказаними суб’єктами будь-яких обов’язкових платежів, податків, зборів.

7. Спеціальні положення та умови участі у Програмі.

7.1 У випадках, окремо передбачених Організатором та/або Партнерами Програми, необхідною умовою отримання Винагороди Учасником Програми від таких Партнерів Програми є надання ним Користувачам не менше ніж 3 (трьох) Послуг протягом поточного календарного місяця та, відповідно, набуття статусу Активного Учасника Програми.

7.2 Під наданням Користувачам не менше 3 (трьох) Послуг розуміється надання Учасником Програми, як мінімум, 3 (трьох) Послуг будь-якого із видів, які є доступним із використанням Онлайн-сервісу (послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки). Учасник може надати Послуги як одного виду, так і різних видів, доступних із використанням Онлайн-сервісу, що буде вважатися належним виконанням умов Програми.

7.3 Послуги вважається наданими належним чином у випадку надання їх одному Користувачу та/або різним Користувачам.

7.4 З Дати виконання мінімального ліміту Послуг Учасник Програми набуває статус Активного Учасника Програми та має право на отримання Винагороди у строк до кінця поточного календарного місяця (в якому мала місце Дата виконання мінімального ліміту Послуг), а також додатково протягом всього наступного календарного місяця, який слідує за поточним календарним місяцем.

7.5 Дата виконання мінімального ліміту Послуг для цілей надання статусу Активного Учасника Програми рахується із дня, який слідує (є наступним) за днем надання Користувачам Учасником Програми, як мінімум, 3 (третьої) Послуги протягом поточного календарного місяця, якщо про інше не було повідомлено Організатором та/або Партнерами Програми.

7.6 У випадку, якщо протягом поточного календарного місяця Учасником було надано Користувачам менше ніж 3 (три) Послуги, або не надано їх взагалі (невиконання темпорального обов’язку Учасника), Учасник Програми втрачає статус Активного Учасника Програми та, відповідно, право на отримання Винагороди, починаючи із першого дня календарного місяця, який слідує (є наступним) за місяцем, в якому мало місце невиконання темпорального обов’язку Учасника. Умовою поновлення статусу Активного Учасника Програми та, відповідно, права на отримання Винагороди є виконання мінімального ліміту Послуг та темпорального обов’язку Учасника. Поновлення статусу Активного Учасника Програми відбувається із Дати виконання мінімального ліміту Послуг.

8. Персональні дані Учасників Програми

8.1 Проходження Реєстрації у Програмі засвідчує надання дозволу Учасника Організатору на збирання, накопичення, зберігання, обробку, знищення, поновлення, знеособлювання, використання своїх персональних даних, а також згоду передавати персональні дані Партнерам Програми.

8.2 Учасник підтверджує, що йому повідомлено про його права та мету збору персональних даних у рамках і з метою реалізації Програми.

8.3 Учасник визнає, що в разі недбалого ставлення Учасника до безпеки і захисту його персональних даних, а також даних для Авторизації в Мобільному додатку, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до особистого профілю Учасника, в тому числі до персональних даних Учасника. Організатор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким несанкціонованим доступом.

8.4  Персональні дані, які Учасник Програми надає Організатору, збираються на добровільній основі, збирання, накопичення, зберігання, обробка, знищення, поновлення, знеособлювання, використання, передача таких даних здійснюється лише в цілях, визначених у цих Правилах Програми.

8.5 Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані та несе повну відповідальність за точність та/або достовірність наданих даних та за наслідки, спричинені               наданням неточних та/або недостовірних даних. Організатор не несе відповідальність за точність та достовірність наданих Учасником даних та не зобов’язаний здійснювати їх перевірку.

8.6 Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу, інформування Учасників про персональні пропозиції Організатора та/або Партнерів Програми, вдосконалення контенту, функціоналу і зручності Мобільного додатку.

8.7 Приймаючи участь в Програмі Учасник також дає згоду використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про заходи рекламного характеру Організатора та/або Партнерів Програми.

8.8 Персональні дані Учасника можуть передаватися Організатором Партнерам Програми згідно мети та цілей, зазначених вище.

8.9 Організатор приймає всі передбачені законодавством заходи для забезпечення захисту персональних даних Учасника.

8.10 Персональні дані зберігатимуться Організатором протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть                 бути знищені у випадках, передбачених чинним законодавством України або згідно офіційного звернення Учасника впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання такого офіційного звернення. Знищення персональних даних                 Учасника автоматично тягне за собою припинення участі Учасника в Програмі.

8.11 Після припинення Програми, або після припинення участі в ній кого-небудь з Учасників Організатор продовжує обробку їх персональних даних з метою виконання норм чинного законодавства України.

8.12 Питання, пов’язані зі збиранням, накопиченням, зберіганням, обробкою, знищенням, поновленням, знеособленням, використанням, передачею персональних даних Учасників Програми, які не врегульовані даними Правилами, регулюються Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщене на Веб-сайті.

9. Інші умови

9.1 Правила регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані даними Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

9.2 Правила вважаються договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України. Правила містять публічну пропозицію (публічну оферту) укласти договір приєднання, адресовану Партнеру ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», яка вважається прийнятою (акцептованою) з моменту надання згоди Партнера ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» із умовами Правил. Згода вважається наданою у випадку натискання Партнером ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» відповідного рядку або заповнення чекбоксу в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті, що він погоджується із умовами Правил.

9.3 Організатором можуть розроблятися та впроваджуватися додаткові заходи, додаткові програми, спеціальні програми в рамках Програми, умови щодо яких повідомляються Організатором окремо.

9.4 Учасник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Правил. Організатор не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок, розміщених в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті.

9.5 Організатор на свій розсуд в односторонньому порядку має право вносити будь-які зміни в діючі Правила в будь-який час. Вказані зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

9.6 Учасник надає свою згоду на дотримання умов цих Правил під час Реєстрації у Програмі. У разі незгоди Учасника з будь-яким з положень цих Правил, Учасник не може користуватися Програмою.

9.7 Правила діють на території міст України, в яких є можливість використання Онлайн-сервісу. При цьому Організатор має право за своїм самостійним рішенням змінити (розширити або обмежити) локаційний ареал дії Правил в будь-який час без повідомлення про це Учасника.

9.8 Відповідно до умов цих Правил, Організатор не надає Учасникам будь-яких фінансових та платіжних послуг.

9.9 Правила, з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома українською мовою на Веб-сайті.

9.10 Остаточні рішення та/або роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають або можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами, приймаються безпосередньо та виключно Організатором.

9.11 Своєю участю в Програмі Учасник з власної волі та добровільно надає повну та беззастережну згоду на його зйомку з використанням різних видів пристроїв, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні аудіовізуальних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Програми, за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, аудіовізуальних та/або інших програм про проведення Програми з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законодавством способом як на території України, так і за її межами, без обмеження строку публічного показу, відтворення та/або розповсюдження.

9.12 Учасник Програми погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законодавством способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Програми усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Програми з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Програми чи будь-яким іншим особам. Учасник Програми зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

9.13 В разі виникнення додаткових питань в Учасника Програми, він може задати їх Організатору через канали комунікації, наявні в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті.

9.14 Програма проводиться у строк із 15.05.2023 року до 31.12.2024 року (включно). Строк проведення Програми може бути змінений Організатором.