close

Цей Договір приєднання (публічна оферта) про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) визначає договірні умови, на яких УКЛОН ЛТД [UKLON LTD] надає вам доступ до технологічної платформи (Онлайн-сервісу) UklonDriver, за допомогою якого ви можете надавати Послуги перевезення користувачам після отримання замовлень, здійсненних черезтехнологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver. Цей Договір (разом з документами, на які в ньому можуть здійснюватися посилання) встановлює умови використання, за якими ви, як Партнер Uklon, можете користуватися технологічною платформою (Онлайн-сервісом) Uklon Driver та надавати Послуги перевезення. Використовуючи технологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver, ви підтверджуєте, що приймаєте умови цього Договору, які стосуються, серед іншого, всіх послуг, які надаються вам через технологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver, і що ви зобов’язуєтесь їх дотримуватися. Будь ласка, уважно прочитайте цей Договір, перед тим як почати використовувати технологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver та/або надавати Послуги перевезення з його допомогою. Якщо ви не погоджуєтеся з цим Договором, ви не маєте права використовувати технологічну платформу (Онлайн-сервіс) Uklon Driver або надавати Послуги перевезення з її допомогою.

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ (ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ)

 1.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Uklon – УКЛОН ЛТД [UKLON LTD], компанія створена за законодавством Республіки Кіпр, з реєстраційним номером HE 357185, яка знаходиться за адресою вул. Дімостхені Севері, 12, офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр, та яка оголошує публічну пропозицію (далі – «Оферта») широкому та необмеженому колу фізичних осіб, фізичних-осіб підприємців або юридичних осіб укласти Договір приєднання (Публічну оферту) про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) (далі – «Договір») у порядку, визначеному в Договорі.

Онлайн-сервіс «Uklon Driver» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру Uklon можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Партнер Uklon – фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту та Мобільного додатку отримує доступ до Онлайн-сервісу, з метою використання в межах всієї території України (за виключенням міста Києва та передмістя). Партнер Uklon несе всі ризики, пов’язані з отриманням доступу до Онлайн-сервісу та його використанням будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного Додатку «Uklon» або веб-сайту: uklon.com.ua.

Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Uklon для Партнера Uklon у тимчасове користування (протягом строку дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачам в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

Внутрішній баланс – розділ облікового запису (особистого кабінету), що відображає кількість грошових коштів, які були сплачені Партнером Uklon або третіми особами від імені та в інтересах Партнера Uklon на користь Uklon в якості попередньої оплати за послуги доступу Партнера Uklon до Онлайн-сервісу або інші послуги, які надає Uklon Партнеру Uklon відповідно до умов цього Договору.

Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, інші послуги.

Тимчасово окуповані території – території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією території, переліки яких визначені Законодавством.

Законодавство – означає усі закони, регламенти, директиви, підзаконні нормативні акти, адміністративні розпорядження, норми загального права та цивільні кодекси будь-якої юрисдикції, усі судові рішення, повідомлення, інструкції та рішення судів, арбітражних судів або уповноважених органів та усі кодекси практики, які мають силу закону, тлумачення та рекомендації, які застосовуються до відповідних осіб.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Партнером Uklon умов Оферти. Здійсненням Акцепту Партнер Uklon підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору. 

2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2.1 Uklon, звертається з пропозицією укласти цей Договір та бере на себе зобов’язання перед Партнерами Uklon, які приймуть (Акцептують) Договір, надати їм доступ до Онлайн-сервісу (здійснити постачання програмної продукції) (надалі – Послуга доступу) на умовах Договору в межах всієї території України (за виключенням міста Києва та передмістя). Крім цього, Uklon не забезпечує надання доступу Партнерам Uklon до Онлайн-сервісу на Тимчасово окупованих територіях.

2.2 Акцепт Оферти здійснюється шляхом вчинення Партнером Uklon дій, що свідчать про повну і безумовну згоду Партнера Uklon отримувати Послугу доступу на умовах Оферти. Такими діями зі сторони Партнера Uklon є реєстрація Партнера Uklon в Онлайн-сервісі.

2.3 Момент Акцепту Оферти, що визначений п. 2.2. вище, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу, є чинним, дійсним та рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.4 Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Партнер Uklon здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис (особистий кабінет), що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.

2.5 Партнер Uklon може зареєструватися як юридична або фізична особа, або як фізична особа-підприємець, або як самозайнята особа. Після успішного завершення реєстрації Uklon надає Партнеру Uklon особистий обліковий запис, доступ до якого можна отримати за допомогою імені користувача та пароля.

2.6 При реєстрації Партнер Uklon зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. У разі надання Партнером Uklon недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Uklon має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Партнера Uklon без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Партнера Uklon.

2.7 Якщо дії Партнера Uklon можуть привести до порушення Законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Uklon або залучення Uklon до відповідальності за дії Партнера Uklon, Uklon має право негайно заблокувати дії Партнера Uklon, а також призупинити або анулювати дію облікового запису Партнера Uklon без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Партнера Uklon.

2.8 Під час реєстрації в Онлайн-сервісі Партнер Uklon зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Партнер Uklon несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.9 У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Партнера Uklon, Партнер Uklon зобов’язаний негайно повідомити Uklon для прийняття відповідних заходів за умови, що Партнер Uklon може підтвердити приналежність облікового запису.

2.10 Партнер Uklon самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі, в тому числі, але не виключно кодів реєстрації та іншої конфіденційної інформації. Uklon не несе відповідальності за наслідки втрати Партнером Uklon конфіденційної інформації про його особисті дані (логін, пароль, код реєстрації). Це положення поширюється як на передачу Партнером Uklon інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Партнером Uklon конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

2.11 Реєстрація облікового запису Партнером Uklon, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (надалі – автотранспортна компанія). Після укладення окремої угоди автотранспортна компанія може самостійно зареєструвати облікові записи для своїх працівників та/або постачальників послуг. У такому випадку автотранспортна компанія повинна забезпечити, щоб її працівники та/або постачальники послуг відповідали вимогам цього Договору, та будь-яким іншим умовам Uklon, розміщеним на Веб-сайті, і погоджувались діяти у відповідності з їх умовами та зобов’язаннями. Автотранспортна компанія та її працівники та/або постачальники послуг несуть солідарну відповідальність за будь-яке порушення, вчинене таким працівником та/або постачальником послуг.

2.12 Uklon має право без повідомлення Партнера Uklon видалити обліковий запис (особистий кабінет) Партнера Uklon в Онлайн-сервісі, якщо Партнер Uklon не використовує обліковий запис протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців поспіль.

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1  За цим Договором Uklon надає Партнеру Uklon за встановлену цим Договором плату доступ до Онлайн-сервісу, який надається через мережу Інтернет на Веб-сайті та/або за допомогою Мобільного додатку.

3.2  Доступ до Онлайн-сервісу надається Партнеру Uklon виключно для здійснення взаємодії зі Користувачами з метою обробки та виконання Замовлень та автоматичної побудови оптимальних маршрутів, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. При цьому Партнеру Uklon надається невиключна ліцензія на використання Онлайн-сервісу та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме: їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.

3.3 Uklon жодним чином не надає Послуги перевезення та не здійснює продаж (реалізацію) будь-яких товарів, робіт, послуг, що продаються (реалізовуються, надаються) Партнерами Uklon. Правовідносини, що виникають між Партнером Uklon та Користувачем виникають, змінюються та припиняються виключно між Партнером Uklon та Користувачем. Uklon не є стороною відносин між Партнером Uklon і Користувачем щодо надання Послуги доступу. Uklon виступає комерційним агентом Партнерів Uklon для посередництва в укладанні договорів про надання Послуг між Партнером Uklon та Користувачем, та, серед іншого, приймає платежі від Користувачів та пересилає платежі Партнерам Uklon. При цьому, оплата вартості Послуг перевезення або інші платежі Користувачів та їх виплати на користь Партнерів Uklon, здійснюються через залучені Uklon платіжні системи.

 4.  ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ ПАРТНЕРА UKLON

4.1  Натискаючи кнопку “Зареєструватися”, розташовану в кінці заявки на реєстрацію, Ви (Партнер Uklon) заявляєте та гарантуєте нам (Uklon), що:

Ви добровільно та самостійно, без спонукання чи примусу третіх осіб, включаючи нас та наших пов’язаних осіб, вирішили укласти з нами Договір про використання Онлайн-сервісу Uklon для надання Послуг перевезення та надати нам інформацію про себе та документи;

Ви маєте право укласти з нами Договір про використання Онлайн-сервісу Uklon для надання Послуг перевезення відповідно до Законодавства, Ви не обмежені в здатності самостійно набувати права та обов’язки, зокрема, шляхом укладення з нами такого Договору, та не потребуєте для цього ліцензію, дозвіл, згоду та/чи погодження від третіх осіб;

Ви ретельно вивчили, повністю розумієте та погоджуєтесь дотримуватися умов цього Договору, включно з усіма Вашими зобов’язаннями, що передбачені в цьому Договорі;

уся інформація та документи, які Ви надали нам, є точними, правильними, повними та актуальними;

Ви забезпечите правильність даних у Вашому обліковому записі в Онлайн-сервісі та будете постійно оновлювати інформацію;

Ви не будете дозволяти іншим особам використовувати свій обліковий запис, а також не передаватимете чи не призначатимете свій обліковий запис будь-якій іншій особі, не використовуватимете облікові записи інших осіб;

Ви не будете використовувати Онлайн-сервіс у неавторизованих чи незаконних цілях та не шкодитимете належній роботі Uklon, не будете зловживати або маніпулювати Онлайн-сервісом (включно з декомпіляцією Додатку Uklon Driver або маніпуляціями з Вашим GPS-місцезнаходженням);

Ви добросовісно будете користуватись Онлайн-сервісом Uklon і не будете залучені до шахрайства, включаючи отримання будь-яких бонусів за надання нам неправдивої інформації;

Ви маєте контроль над способом виконання своїх обов’язків перед Користувачами та відповідальні за всі наслідки, що можуть виникнути у зв’язку з їх виконанням;

Ви завжди повністю дотримуєтеся всіх законів і нормативних актів юрисдикції, в якій Ви надаєте Послуги перевезення, включаючи (але не обмежуючись ними) закони, що регулюють послуги пасажирських перевезень і захист персональних даних.

У разі порушення Вами будь-якої з вищезазначених гарантій, Uklon має право стягнути з Вас договірний штраф в розмірі до 1000 грн за кожне порушення та/або заблокувати Ваше право на використання Онлайн-сервісу Uklon.

5.  ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ UKLON

5.1  Ми (Uklon) зі свого боку заявляємо та гарантуємо Вам (Партнер Uklon), що Uklon:

належним чином створена, організована та зареєстрована відповідно до законодавства її юрисдикції компанія, є повністю дієздатною і має всі необхідні корпоративні повноваження для укладення та виконання цього Договору;

є єдиним власником та має всі права, титули та інтереси до своєї платформи і технологій, включаючи, але не обмежуючись, усіма правами на інтелектуальну власність;

забезпечуватиме рівні можливості та не дискримінувати Вас та Користувачів на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, сексуальної орієнтації, віку або будь-якої іншої подібної ознаки;

дотримується всіх вимог щодо роботи з даними про Вашу геолокацію згідно із застосовним Законодавством;

має достатні фінансові ресурси, матеріальні та технологічні ресурси, а також кваліфікований персонал, щоб самостійно забезпечити виконання всіх своїх договірних обов’язків перед Вами;

всі наші співробітники, агенти та/або підрядники, які можуть мати контакт або взаємодію з Вами, пройшли належне навчання та вони відповідають всім вимогам, необхідним для виконання наших договірних обов’язків перед Вами;

має достатні системи та процедури для надання Вам підтримки, включаючи, але не обмежуючись, технічну підтримку;

вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки від кіберзагроз, зокрема шляхом регулярного оновлення та перевірки своїх систем.

6.  ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1  За умови дотримання Партнером Uklon умов цього Договору, Uklon надає Партнеру Uklon невиключну ліцензію на використання Онлайн-сервісу. Ця ліцензія не надає Партнеру Uklon право субліцензувати, передавати будь-які права будь-якій третій особі та/або інакше розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності, які належать Uklon.

6.2  Під час використання Онлайн-сервісу Партнер Uklon не має права:

декомпілювати, перепрограмовувати або іншим чином намагатися отримати вихідний код Онлайн-сервісу або іншого програмного забезпечення Uklon;

змінювати Онлайн-сервіс будь-яким способом або чином, або використовувати модифіковані версії Онлайн-сервісу;

передавати файли, що містять віруси, пошкоджені файли або будь-які інші подібні програми, які можуть пошкодити або негативно впливати на роботу Онлайн-сервісу;

намагатися отримати несанкціонований доступ до Онлайн-сервісу чи будь-яких інших послуг Uklon.

6.3 Ліцензія, надана цим Договором, скасовується автоматично та одночасно з припиненням дії Договору. Після припинення дії Договору Партнер Uklon зобов’язаний негайно припинити використання Онлайн-сервісу, а Uklon має право блокувати та видаляти обліковий запис Партнера Uklon без попереднього повідомлення.

6.4 Uklon може надавати Партнеру Uklon теги, ярлики, наклейки чи інші позначки у вигляді фізичних та віртуальних об’єктів, що відносяться до торговельної марки Uklon, або іншим чином вказують на те, що Партнер Uklon використовуєте Онлайн-сервіс. Uklon надає Партнеру Uklon обмежену, невиключну, без права передачі, без права субліцензування, неексклюзивну та відкличну ліцензію на використання таких знаків, з єдиною та виключною метою вказати, що Партнер Uklon використовує в своїй діяльності Онлайн-сервіс. У разі припинення цього Договору з будь-яких підстав Партнер Uklon зобов’язаний негайно видалити будь-які ознаки, що відносяться до торговельної марки Uklon.

6.5   Усі права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), програмні продукти та будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, включно з вихідним кодом, базами даних, логотипами та дизайном, належать Uklon і захищені законами про авторське право, торговельні марки та/або комерційну таємницю, а також положеннями міжнародних договорів. Використовуючи Онлайн-сервіс або будь-які інші послуги Uklon, Партнер Uklon не набуває жодних прав на володіння будь-якою інтелектуальною власністю.

7.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1  Обов’язки Партнера Uklon:

не передавати ані право, ані можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;

своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;

надавати Uklon необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

не видавати себе за працівника, представника або агента Uklon;

дотримуватися Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті за посиланнями Вимоги до поведінки та спілкування та Вимоги до авто.

7.2  Права Партнера Uklon:

отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору;

одержувати від Uklon необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.

відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Uklon: support@uklon.eu;

користуватися кнопкою «SOS»  у випадку настання екстрених ситуацій. 

7.3 Обов’язки Uklon:

надавати Партнеру Uklon можливість доступу до Онлайн-сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) Партнера Uklon та можливість зареєструвати особистий кабінет на Веб-сайті.

7.4  Права Uklon:

перевіряти додержання Партнером Uklon умов цього Договору;

у разі невиконання або неналежного виконання Партнером Uklon умов цього Договору вимагати усунення порушень у найкоротші строки;

відмовити Партнеру Uklon в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення Партнером Uklon цього Договору та/або Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті;

розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ до Онлайн-сервісу без попередження в разі вчинення Партнером Uklon шахрайських та/або інших дій, що порушують Законодавство та/або несуть фінансові, репутаційні ризики чи інші негативні наслідки для Uklon;

застрахувати життя та здоров’я Партнера Uklon на час виконання Замовлення. Страхування здійснюється Uklon за власний рахунок, на Партнера Uklon не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Uklon, на що Партнер Uklon надає свою згоду. Партнер Uklon має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Uklon: support@uklon.eu

8.  РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1  За надання доступу до Онлайн-сервісу Партнер Uklon сплачує Uklon винагороду. Максимальний розмір винагороди становить (надалі – Максимальна винагорода):

8.1.1. 20% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міста Львів;

8.1.2. 18% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міст Дніпро та Одеса;

8.1.3. 17% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Івано-Франківськ;

8.1.4. 16% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міст Вінниця та Чернігів;

8.1.5. 15% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міст Полтава та Харків;

8.1.6. 14% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міст Біла Церква, Житомир, Суми та Черкаси;

8.1.7. 13% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міста Рівне;

8.1.8. 12% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міст Кам’янське, Кременчук, Луцьк, Тернопіль, Миколаїв та Хмельницький;

8.1.9. 10% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міст Ужгород, Чернівці, Кам’янець-Подільський, та Кропивницький;

8.1.10. 0% від вартості Послуг перевезення, вказаної у Замовленні для міста Херсон.

8.2  Оплата доступу до Онлайн-сервісу здійснюється Партнером Uklon шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок Uklon. Крім випадків прямо передбачених цим Договором, кошти отримані Uklon, як комерційним агентом Партнера Uklon, від Користувачів можуть зараховуватися в якості оплати Партнера Uklon за надання доступу до Онлайн-сервісу. Партнер Uklon повідомляється про кожне таке зарахування шляхом відображення відповідних коригувань Внутрішнього балансу в обліковому записі (особистому кабінеті)

8.3  Максимальна винагорода може бути змінена Uklon тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд Uklon, шляхом повідомлення про це Партнеру Uklon у порядку, визначеному пунктом 11.3. цього Договору. Крім цього, в залежності від певних обставин (співвідношення попиту та пропозиції та/або інших особливостей Замовлення),  Uklon залишає за собою право знижувати розмір винагороди, який фактично застосовується до окремих Замовлень. Партнер Уклон повідомлений та надає свою згоду на те, що зниження розміру винагороди здійснюється Uklon без попереднього повідомлення про це Партнеру Uklon.

8.4  У випадку прострочення оплати доступу до Онлайн-сервісу Партнер Uklon зобов’язаний сплатити пеню за прострочення платежу в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від несплаченої суми за кожен день прострочення. Партнер Uklon зобов’язаний компенсувати Uklon всі понесені останнім витрати, які пов’язані зі стягненням заборгованості Партнера Uklon.

8.5  У випадку прострочення оплати доступу до Онлайн-сервісу Uklon має право призупинити доступ Партнера Uklon до Онлайн-сервісу до погашення заборгованості.

8.6 Партнер Uklon сплачує Uklon плату за надання послуг обслуговування та адміністрування облікового запису (особистого кабінету) Партнера Uklon в Онлайн-сервісі та послуг з видалення (деактивації) облікового запису (далі – Послуги адміністрування). З моменту видалення облікового запису Послуги адміністрування вважаються належним чином наданими Uklon та прийнятими Партнером Uklon.

8.7 Сторони погодили, що, у випадку видалення облікового запису (особистого кабінету) залишок попередньої оплати, яка відображається у Внутрішньому балансі Партнера Uklon станом на дату такого видалення, є погодженою Сторонами вартістю Послуг адміністрування наданих Партнеру Uklon.

9.  ПЛАТЕЖІ КОРИСТУВАЧІВ

9.1  Партнер Uklon отримує оплату за Послуги перевезення безпосередньо від Користувача. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру Uklon.

9.2  Партнер Uklon може отримувати платежі від Користувачів з банківських карток таких Користувачів за допомогою платіжної системи інтегрованої з Онлайн-сервісом (Платіж банківською карткою), або за допомогою інших способів оплати не заборонених законом. Укладаючи цей договір Партнер Uklon уповноважує Uklon, як свого комерційного агента, отримувати вартість Послуг перевезення або інші платежі сплачені Користувачами як Платіж банківською карткою, та переказувати Партнеру Uklon відповідні кошти.

9.3  Партнер Uklon не може відмовлятися від оплати Користувачем Послуг перевезення через платіж за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Онлайн-сервісом або відмовляти Користувача використовувати платіж за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Онлайн-сервісом. У разі відмови Партнера Uklon від прийняття платежу за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Онлайн-сервісом без поважних причин, Uklon має право стягнути з Партнера Uklon штраф у розмірі до 1000 грн за кожну відмову та/або заблокувати Партнеру Uklon право користуватися доступом до Онлайн-сервісу у разі повторної відмови.

9.4  Uklon залишає за собою право розповсюджувати промокоди для Користувачів на власний розсуд з рекламною метою. Партнер Uklon зобов’язаний прийняти використання промокоду тільки тоді, коли Користувач застосовує код в Мобільному додатку до поїздки з використанням оплати за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Онлайн-сервісом. Промокоди не можуть бути застосовані до поїздок, оплачених готівкою. Якщо використання промокодів підозрюється як неправомірне та/або неналежне таке, що суперечить умовам використання промокодів, то промокод може бути анульований, а непогашена сума не буде відшкодована Партнеру Uklon від Uklon.

9.5  Uklon не зобов’язаний сплачувати Партнеру вартість Замовлення, вказану для Користувача, якщо Платіж банківською карткою не відбувся через те, що банківська картка Користувача або інший платіж були анульовані або не пройшли з інших причин. У такому випадку Uklon може допомогти Партнеру Uklon запросити належну з Користувача суму вартості Замовлення та допомогти в проведенні комунікації з Користувачем щодо погашення заборгованості. У будь-якому випадку, не зважаючи на положення цього пункту, Uklon не виступає стороною в договорі надання послуг перевезення, що укладається між Партнером Uklon та Користувачем.

9.6  Перед наданням Послуг перевезення Партнер Uklon повинен переконатися, що послуга дійсно надається належному Користувачу або Користувач прямо підтвердив, що цей Користувач дозволяє іншим пасажирам здійснювати поїздку за рахунок Користувача. Якщо Партнер Uklon помилився в ідентифікації Користувача, і Платіж банківською карткою було списано з особи, якій не надавалися або яка не підтверджувала надання Послуг перевезення іншим пасажирам, Партнер Uklon зобов’язується повернути безпідставно отримані кошти Користувачу, який не отримав замовлених Послуг перевезення. Uklon сприятиме Користувачу та Партнеру Uklon в їх взаємодії в питанні повернення коштів.

10.  НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

10.1  Укладаючи цей Договір Партнер Uklon підтверджує та гарантує, що протягом всього строку чинності Договору він/вона буде дотримуватися вимог Законодавства, чинних в юрисдикції, де Партнер Uklon надає Послуги перевезення. Партнер Uklon самостійно несе повну відповідальність за порушення ним/нею будь-яких вимог Законодавства та зобов’язується відшкодувати Uklon будь-які та всі витрати та збитки понесені у зв’язку з порушенням Партнером Uklon вимог Законодавства під час надання Послуг перевезення.

10.2  Партнер Uklon зобов’язується мати всі дозвільні документи передбачені Законодавством (включно з дійсним посвідченням водія), ліцензії, поліси страхування автотранспорту, поліси страхування відповідальності, документи про реєстрацію транспортного засобу, сертифікацію та іншу документацію, яка вимагається у відповідній юрисдикції. Партнер Uklon підтримує чинність всіх вищевказаних документів протягом всього часу користування Онлайн-сервісом. Uklon має право без попереднього попередження припинити Партнеру Uklon надання послуг доступу до Онлайн-сервісу у випадку виникнення сумнівів щодо належного виконання Партнером Uklon вимог цього пункту.

10.3  У випадку наявності відповідних вимог Законодавства Партнер Uklon зобов’язується під час надання Послуг перевезення здійснювати обслуговування Користувачів та надавати інформацію про свої послуги Користувачам державною мовою країни, в якій надаються відповідні послуги. На прохання Користувача його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для Партнера Uklon та Користувача. Партнер Uklon надає згоду Uklon надати компетентним органами всю наявну в Uklon інформацію та документи для належної перевірки дотримання Партнером Uklon законодавства про забезпечення функціонування державної мови в країні, в якій Партнер Uklon надає Послуги перевезення.

10.4  Під час надання Послуг перевезення Партнер Uklon зобов’язується:

виконувати всі прийняті Замовлення;

виконувати Замовлення виключно з використанням автотранспортних засобів, що перебувають в належному технічному стані з урахуванням терміну експлуатації, пробігу автотранспортного засобу та сезонності;

проводити технічне обслуговування автомобіля;

дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством країни, в якій Партнер Uklon надає Послуги перевезення;

оформити та мати в актуальному стані всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством країни, в якій Партнер Uklon надає Послуги перевезення;

не передавати ані право, ані можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;

своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;

надавати Uklon необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це Uklon. В іншому випадку Договір може бути розірвано Uklon в односторонньому порядку;

дотримуватися Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті, а також самостійно слідкувати за їх періодичним оновленням;

під час виконання Замовлення не використовувати мобільні додатки та навігатори, які прямо або опосередковано контролюються російськими громадянами та/або російськими компаніями, в тому числі, але не виключно: «Яндекс Карти і Навігатор», «2GIS-точні офлайн-мапи», «GPS навигатор CityGuide», «Навітел Навігатор»;

у разі отримання у Мобільному Додатку повідомлення про необхідність повернення відправлення Користувачу (відправнику) під час виконання Замовлення на надання послуги доставки, здійснити повернення такого відправлення Користувачу;

транслювати музику в салоні виключно після отримання згоди всіх Користувачів;

у разі виявлення під час виконання послуги доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним Законодавством, відмовитися від перевезення таких предметів;

не здійснювати фото- та відеозйомку Користувачів без їхньої згоди та не публікувати та не поширювати (не публікувати) фото- та відеоматеріали із зображенням Користувачів без їхньої згоди;

утримуватися від особистих контактів із Користувачами, які не пов’язані безпосередньо із виконанням Замовлення;

не використовувати особисті дані Користувачів, які стали відомі Партнеру Uklon в ході виконання Замовлення, у власних особистих цілях або в інтересах третіх осіб.

10.5  Партнер Uklon має право на власний розсуд визначати, коли надавати Послуги перевезення. Партнер Uklon самостійно та без погодження з Uklon приймає, відхиляє або ігнорує Замовлення, зроблені Користувачами, на власний вибір. При цьому, Партнер Uklon зобов’язується виконувати всі прийняті Замовлення.

10.6  Партнер Uklon зобов’язаний підтримувати транспортний засіб, яким надаються Послуги перевезення та все обладнання та засоби, необхідні для виконання Послуг перевезення та доступу до Онлайн-сервісу в належному стані. Партнер Uklon несе відповідальність за оплату всіх витрат, які він/вона несе в рамках надання Послуг перевезення, витрат на паливо, вартості мобільних тарифних планів, митних зборів, амортизації транспортного засобу, страхування, відповідних податків на прибуток, корпоративних податків або податків з доходів фізичних осіб, тощо.

10.7  Якщо під час надання Послуг перевезення будь-хто з Користувачів з необережності пошкодив транспортний засіб або його обладнання (серед іншого, зіпсував або забруднив транспортний засіб або спричинив сморід у транспортному засобі), Партнер Uklon має право вимагати від Користувача відшкодування будь-яких збитків. При цьому, Uklon не гарантує відшкодування Користувачем таких збитків та не несе жодної відповідальності за прямі або непрямі збитки/витрати, пов’язані з прибиранням або технічним обслуговуванням транспортного засобу, спричинені діями Користувачів. 

10.8  Партнер Uklon зобов’язується дотримуватися всіх податкових зобов’язань, що виникають щодо Партнера Uklon відповідно до чинного Законодавства у зв’язку з наданням Послуг перевезення, включно із (i) сплатою податку з доходів фізичних осіб, військового збору або будь-якого іншого застосовного податку; (іі) єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або іншого подібного платежу за себе та/або за своїх працівників як того вимагає Законодавство та (iii) виконання всіх зобов’язань щодо взяття на облік та/або реєстрації Партнера Uklon та/або працівників Партнера Uklon та/або податкової реєстрації для розрахунків та перерахувань до відповідного бюджету та/або на відповідний рахунок, як того вимагає чинне Законодавство юрисдикції, в якій Партнер Uklon надає Послуги перевезення.

10.9  Якщо податковий орган надасть Uklon запит про надання інформації щодо діяльності Партнера Uklon, Uklon має право надати податковому органу будь-яку та всю наявну в нього інформацію щодо діяльності Партнера Uklon в обсязі, передбаченому застосовним законодавством. Партнер Uklon зобов’язаний дотримуватися всіх чинних податкових норм, які можуть застосовуватися у зв’язку з наданням Послуг перевезення. Партнер Uklon зобов’язується компенсувати Uklon будь-які та всі податки, внески, державні збори, платежі, штрафи або інші обов’язкові платежі або зобов’язання, які Uklon понесе у зв’язку з невиконанням Партнером Uklon зобов’язань, що виникають із застосовних податкових норм (включаючи зобов’язання зі сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або будь-якого іншого застосовного обов’язкового платежу). 

11.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

11.1 Цей Договір укладається на невизначений термін та може бути розірваний будь-якою зі сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої сторони за 5 (п’ять) днів до дати розірвання, якщо інше не вказано в цьому Договорі.

11.2 У випадку, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати доступу до Онлайн-сервісу Партнер Uklon не здійснив більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що припинився. Вказане положення не позбавляє права Партнера Uklon звернутися до Uklon з метою укладення нового Договору у майбутньому.

11.3  Uklon має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті. У зв’язку з цим Партнеру Uklon пропонується періодично ознайомлюватися із поточною версією Договору, зокрема, на Веб-сайті.

11.4. Повідомлення про внесення змін до Договору Uklon здійснює шляхом розсилки відповідного повідомлення  Партнеру Uklon засобами зв’язку, вказаними Партнером Uklon під час реєстрації та публікацією внесених змін або оновленої редакції Договору на Веб-сайті. Моментом ознайомлення Партнера Uklon з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Партнера Uklon відповідно до умов цього Договору. 

11.5 Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

11.6 Зміни до Договору, оприлюднені Uklon в порядку, передбаченому цим Договором, набувають чинності з моменту публікації змін до Договору або публікації оновленої редакції Договору.

11.7. Детальна інформація про видалення унікального облікового запису (особистого кабінету) Партнером Uklon вказується на окремій сторінці Веб-сайту, що знаходиться у вільному доступі https://uklon.com.ua/delete-account/

12.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 12.1  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до Законодавства, якщо інше не передбачене цим Договором.

 12.2  Якщо Партнер Uklon порушив свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, Uklon має право вимагати від Партнера Uklon, а останній зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Uklon відповідного повідомлення про сплату, сплатити на користь Uklon пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

 12.3  Якщо Партнер Uklon порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, Uklon має право без попередження припинити доступ Партнера Uklon до Онлайн-сервісу.

12.4  Припинення доступу до Онлайн-сервісу через причини, зазначені у п. 12.3 Договору, не звільняють Партнера Uklon від виконання зобов’язань, що виникли до моменту такого припинення доступу до Онлайн-сервісу, а також сплати пені на користь Uklon.

 12.5  У разі припинення доступу до Онлайн-сервісу відповідно до п. 12.3, 12.4 цього Договору, для поновлення надання такого доступу, Партнер Uklon повинен сплатити вартість доступу до Онлайн-сервісу та пеню на користь Uklon у повному обсязі. У разі небажання Партнера Uklon поновити надання доступу до Онлайн-сервісу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення такого доступу, Uklon має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

 12.6  У разі скасування Партнером Uklon прийнятих Замовлень, Uklon може застосовувати наступні заходи впливу: перше скасування – попередження, друге скасування – штраф у розмірі 30,00 грн., третє скасування і більше – штраф у розмірі 60 грн. за кожен випадок скасування.

12.7  У разі здійснення Партнером Uklon безпідставних та/або хибних натискань кнопки «SOS», Uklon може застосовувати наступні заходи впливу: перший виклик – попередження, другий виклик – штраф у розмірі 30,00 грн., третій виклик і більше – штраф у розмірі 60,00 грн. за кожен випадок.

12.8  Якщо Партнер Uklon збільшує вартість перевезення вказаного у Замовленні, Uklon має право стягнути зі Партнера Uklon штраф у розмірі, що перевищує вартість перевезення вказаного у Замовленні.

12.9  У разі заподіяння збитків Uklon, внаслідок порушення Партнером Uklon та/або залученим ним особами Стандартних вимог до співробітництва, розміщених на Веб-сайті, Партнер Uklon на вимогу Uklon сплачує штраф до 100 000,00 гривень. Конкретний розмір штрафу визначається на розсуд Uklon.

13.  ФОРС-МАЖОР

13.1  Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

13.2  До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем та телекомунікаційних мереж, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення чи прийняття Законодавства, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

14.  ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

14.1 Всі питання пов’язані зі збором, використанням, захистом та обробкою іншим чином персональних даних Партнера Uklon регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку. Uklon як володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі.

15.   ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1  Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір вступає в силу для Uklon з моменту його публікації на Веб-сайті, для Партнера Uklon – з моменту його Акцепту.

 15.2  Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами.

15.3  Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження Uklon. Тлумачення, дійсність та виконання цього Договору, а також всі позадоговірні зобов’язання, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, регулюються правом Республіки Кіпр.

15.4  Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його укладанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі сторін письмово повідомила іншу сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір може бути переданий на розгляд компетентного суду відповідно до підсудності передбаченої законодавством Республіки Кіпр.

15.5 Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин чи відносин представництва) між Uklon та Партнером Uklon та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

15.6  Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть визнані недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.

15.7  База даних, що формується у результаті надання послуг Uklon, є виключною власністю Uklon, і Партнер Uklon не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до Законодавства.

15.8  Цей Договір складений українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою та версії Договору на іншій мові в даному випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору – українською мовою.

16.  РЕКВІЗИТИ:

УКЛОН ЛТД [UKLON LTD]

Реєстраційний номер HE 357185

Адреса: вул. Дімостхені Севері, 12, офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр

e-mail: support@uklon.eu

Опубліковано 19 червня 2024 року

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

(ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН УКРАЇНА», іменується в подальшому – «Уклон», в особі директора Гришкова Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, і

будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому – «Партнер Уклон», яка приймає (акцептує) цю Публічну оферту про надання доступу до онлайн-сервісу (далі – «Договір») з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

ПРЕАМБУЛА

Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу. Зазначений Договір є публічним відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені Уклон на Веб-сайті та який може бути укладений лише шляхом повного та безумовного прийняття (приєднання) Партнера Уклон до запропонованого Договору в цілому.

Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких Партнер Уклон отримує доступ до Онлайн-сервісу.

Партнер Уклон вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови Партнера Уклон від доступу до Онлайн-сервісу.

Укладаючи Договір, Партнер Уклон підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з його умовами.

Сторони розуміють, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми («Мобільний Додаток») та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Уклон – юридична особа за законодавством України – ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», яка надає Партнеру Уклон доступ до Онлайн-сервісу відповідно до цього Договору.

1.2. Партнер Уклон – фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту та Мобільного додатку отримує доступ до Онлайн-сервісу з метою використання в місті Києві та передмісті. Партнер Уклон несе всі ризики, пов’язані з отриманням доступу до Онлайн-сервісу та його використанням будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.

1.3. Онлайн-сервіс «Uklon Driver» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. і., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Партнеру Уклон можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.4. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного Додатку «Uklon» або веб-сайту: uklon.com.ua.

1.5. Замовлення – замовлення Користувача на отримання Послуги, структуроване за необхідними реквізитами.

1.6. Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon. com. ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.7. Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon Driver», який надається Уклоном Партнеру Уклон у тимчасове користування (протягом строку дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

1.8. Публічна оферта – пропозиція Уклону, розміщена на Веб-сайті та адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір шляхом його Акцепту.

1.9. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Партнером Уклон умов Публічної оферти. Здійсненням Акцепту Публічної оферти Партнер Уклон підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору.

1.10. Внутрішній баланс – розділ облікового запису (особистого кабінету), що відображає кількість грошових коштів, які були сплачені Партнером Уклон або третіми особами від імені та в інтересах Партнера Уклон на користь Уклон в якості попередньої оплати за послуги доступу Партнера Уклон до Онлайн-сервісу або інші послуги, які надає Уклон Партнеру Уклон відповідно до умов цього Договору.

1.11. Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки та інші Послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Уклон надає Партнеру Уклон доступ до Онлайн-сервісу, який надається через мережу Інтернет на Веб-сайті та/або за допомогою Мобільного додатку за встановлену цим Договором плату, в місті Києві та передмісті.

2.2. Доступ до Онлайн-сервісу надається Партнеру Уклон виключно для здійснення ним взаємодії з Уклон з метою обробки та виконання Замовлень та автоматичної побудови оптимальних маршрутів, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. При цьому Партнеру Уклон надається невиключна ліцензія на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.

2.3. Партнер Уклон на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення, Партнер Уклон зобов’язується сплатити на користь Уклон передбачену цим Договором плату відповідно до п. 4 цього Договору.

2.4. Повним і безумовним Акцептом дійсної Публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення Партнера Уклон платежу в рахунок плати за отримання доступу до Онлайн-сервісу.

2.5. Момент Акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений п. 2. 4 Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.6. Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Партнер Уклон здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис (особистий кабінет), що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.

2.7. При реєстрації Партнер Уклон зобов’язаний(-на) надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. У разі надання Партнером Уклон недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Уклон має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Партнера Уклон без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Партнера Уклон.

2.8. У разі, якщо дії Партнера Уклон можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Уклону або залучення Уклону до відповідальності за дії Партнера Уклон, Уклон має право негайно заблокувати дії Партнера Уклон, а також призупинити або анулювати дію облікового запису Партнера Уклон без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Партнера Уклон.

2.9. Під час реєстрації в Онлайн-сервісі Партнер Уклон зобов’язаний(-на) ввести унікальний пароль. При цьому Партнер Уклон несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.10. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Партнера Уклон, Партнер Уклон зобов’язаний(-на) негайно повідомити Уклон для вжиття відповідних заходів за умови, що Партнер Уклон може підтвердити свою правомірність приналежності облікового запису.

2.11. Партнер Уклон самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі, в тому числі, але не виключно, кодів реєстрації та іншої конфіденційної інформації. Уклон не несе відповідальності за наслідки втрати Партнером Уклон конфіденційної інформації про його/її особисті дані (логін, пароль, код реєстрації). Це положення поширюється як на передачу Партнером Уклон інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Партнером Уклон конфіденційної інформації про особисті дані поза його/її волею.

2.12. Реєстрація облікового запису Партнером Уклон, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (надалі – автотранспортна компанія). Після укладення окремої угоди автотранспортна компанія може самостійно зареєструвати облікові записи для своїх працівників та/або постачальників послуг. У такому випадку автотранспортна компанія повинна забезпечити, щоб її працівники та/або постачальники послуг відповідали вимогам цього Договору, та будь-яким іншим умовам Уклон, розміщеним на Веб-сайті, і погоджувались діяти у відповідності з їх умовами та зобов’язаннями. Автотранспортна компанія та її працівники та/або постачальники послуг несуть солідарну відповідальність за будь-яке порушення, вчинене таким працівником та/або постачальником послуг.

2.13. Відключення неактивного облікового запису. Для уникнення неефективного розподілу ресурсів, Уклон має право видалити (закрити) обліковий запис Партнера Уклон, якщо Партнер Уклон протягом 2 (двох) років поспіль не використовує обліковий запис, в тому числі, але не виключно, не здійснює авторизацію в особистому кабінеті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3. 1. Обов’язки Партнера Уклон:

3. 1. 1. виконувати всі прийняті Замовлення;

3. 1. 2. виконувати Замовлення виключно з використанням транспортних засобів, що перебувають в належному технічному стані з урахуванням терміну експлуатації, пробігу транспортного засобу та сезонності;

3. 1. 3. проводити технічне обслуговування транспортного засобу, за допомогою якого виконуються Замовлення;

3. 1. 4. дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;

3. 1. 5. оформити та мати в актуальному стані всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями;

3. 1. 6. не передавати ані право, ані можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;

3. 1. 7. своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;

3. 1. 8. надавати Уклону необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

3. 1. 9. у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це Уклон. В іншому випадку Договір може бути розірвано Уклоном в односторонньому порядку;

3. 1. 10. дотримуватися Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті за посиланнями Вимоги до поведінки та спілкування та Вимоги до авто;

3. 1. 11. під час виконання Замовлення не використовувати мобільні додатки та навігатори, які прямо або опосередковано контролюються російськими громадянами та/або російськими компаніями, в тому числі, але не виключно: «Яндекс Карти і Навігатор», «2GIS-точні офлайн-мапи», «GPS навигатор CityGuide», «Навітел Навігатор»;

3. 1. 12. у разі отримання у Мобільному Додатку повідомлення про необхідність повернення відправлення Користувачу (відправнику) під час виконання Замовлення на надання послуги кур’єрської доставки, здійснити повернення такого відправлення Користувачу;

3. 1. 13. здійснювати обслуговування Користувачів державною мовою;

3. 1. 14. транслювати музику в салоні виключно після отримання згоди всіх Користувачів;

3. 1. 15. не здійснювати фото- та відеозйомку Користувачів без їхньої згоди та не публікувати та не поширювати (не публікувати) фото- та відеоматеріали із зображенням Користувачів без їхньої згоди;

3. 1. 16. утримуватися від особистих контактів із Користувачами, які не пов’язані безпосередньо із виконанням Замовлення;

3. 1. 17. не використовувати особисті дані Користувачів, які стали відомі Партнеру Уклон в ході виконання Замовлення, у власних особистих цілях або в інтересах третіх осіб.

3. 2. Права Партнера Уклон:

3. 2. 1. отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору;

3. 2. 2. одержувати від Уклон необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором;

3. 2. 3. у разі виявлення Партнером Уклон під час виконання послуги кур’єрської доставки предметів, перевезення та доставка яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення та доставки таких предметів;

3. 2. 4. відкликати свою згоду на страхування життя та здоров’я, яке надається Уклон, у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Уклон: control@uklon.com.ua.;

3. 2. 5. користуватися кнопкою «SOS» у випадку настання екстрених ситуацій.

3. 3. Обов’язки Уклон:

3. 3. 1. надавати Партнеру Уклон можливість доступу до Онлайн-сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) Партнера Уклон та можливість зареєструвати особистий кабінет на Веб-сайті;

3. 3. 2. вимагати дотримання Партнером Уклон належного рівня обслуговування Користувачів у відповідності до цього Договору.

3. 4. Права Уклон:

3. 4. 1. перевіряти додержання Партнером Уклон умов цього Договору;

3. 4. 2. отримувати від Партнера Уклон оплату в порядку, передбаченому цим Договором;

3. 4. 3. у разі невиконання або неналежного виконання Партнером Уклон умов цього Договору вимагати усунення порушень;

3. 4. 4. відмовити Партнеру Уклон в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення Партнером Уклон цього Договору та/або Стандартних вимог до співпраці, розміщених на Веб-сайті;

3. 4. 5. розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ до Онлайн-сервісу без попередження в разі вчинення Партнером Уклон дій, що несуть фінансові та/або репутаційні ризики або інші негативні наслідки для Уклон;

3. 4. 6. застрахувати життя та здоров’я Партнера Уклон під час виконання Замовлення. Страхування здійснюється Уклон за власний рахунок, на Партнера Уклон не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Уклон, на що Партнер Уклон надає свою згоду.

4. РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За надання доступу до Онлайн-сервісу Партнер Уклон сплачує Уклон винагороду. Максимальний розмір винагороди становить (надалі – Максимальна винагорода):

4.1.1. 21% від вартості Послуг перевезення вказаної у Замовленні;

4.2. Оплата доступу до Онлайн-сервісу здійснюється Партнером Уклон через платіжні термінали або шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок Уклон. Партнер Уклон має право здійснювати попередню плату за надання доступу до Онлайн-сервісу. Крім випадків прямо передбачених цим Договором, кошти отримані Уклон, як комерційним агентом Партнера Уклон, від Користувачів можуть зараховуватися в якості оплати Партнера Уклон за надання доступу до Онлайн-сервісу. Партнер Уклон повідомляється про кожне таке зарахування шляхом відображення відповідних коригувань Внутрішнього балансу в обліковому записі (особистому кабінеті).

4.3. Максимальна винагорода може бути змінена Уклон тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд Уклон, шляхом повідомлення про це Партнеру Уклон у порядку, визначеному розділом 5 цього Договору. Крім цього, в залежності від певних обставин (співвідношення попиту та пропозиції та/або інших особливостей Замовлення), Уклон залишає за собою право знижувати розмір винагороди, який фактично застосовується до окремих Замовлень. Партнер Уклон повідомлений та надає свою згоду на те, що зниження розміру винагороди здійснюється Уклон без попереднього повідомлення про це Партнеру Уклон.

4. 4. Партнер Уклон сплачує Уклон плату за надання послуг обслуговування та адміністрування облікового запису (особистого кабінету) Партнера Уклон в Онлайн-сервісі та послуг з видалення (деактивації) облікового запису (далі – Послуги адміністрування). З моменту видалення облікового запису Послуги адміністрування вважаються належним чином наданими Уклон та прийнятими Партнером Уклон.

4. 5. Сторони погодили, що, у випадку видалення облікового запису (особистого кабінету) залишок попередньої оплати, яка відображається у Внутрішньому балансі Партнера Уклон станом на дату такого видалення, є погодженою Сторонами вартістю Послуг адміністрування наданих Партнеру Уклон.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

5. 1. Цей Договір укладається на невизначений строк та може бути розірваний будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої Сторони за 5 (п’ять) днів до дати розірвання, якщо інше не передбачене положеннями цього Договору.

5. 2. В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати доступу до Онлайн-сервісу Партнер Уклон не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що припинився. Вказане положення не позбавляє Партнера Уклон права звернутися до Уклон з метою укладення нового Договору у майбутньому.

5. 3. Уклон має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору. Всі зміни в даному Договорі, включаючи ті, що викладаються в оновленій редакції Договору, вступають в силу з дати редакції Договору, що зазначається наприкінці тексту Договору.

5. 4. Уклон здійснює повідомлення про внесення змін до Договору шляхом розсилки відповідного повідомлення Партнеру Уклон засобами зв’язку, вказаними Партнером Уклон під час реєстрації, та публікацією внесених змін або оновленої редакції Договору на Веб-сайті. Моментом ознайомлення Партнера Уклон з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Партнера Уклон відповідно до умов цього Договору.

5. 5. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

5. 6. Зміни до Договору, оприлюднені Уклон в порядку, передбаченому цим Договором, набувають чинності з моменту публікації змін до Договору або публікації оновленої редакції Договору. У зв’язку з цим Партнеру Уклону пропонується періодично ознайомлюватися із поточною версією Договору, зокрема, на Веб-сайті.

5.7. Детальна інформація про видалення унікального облікового запису (особистого кабінету) Партнером Уклон вказується на окремі сторінці Веб-сайту, що знаходиться у вільному доступі https://uklon.com.ua/delete-account/ 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. 1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.

6. 2. У разі, якщо Партнер Уклон порушив свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, Уклон має право вимагати від Партнера Уклон, а останній зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Уклон відповідного повідомлення про сплату, сплатити на користь Уклон пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

6. 3. У разі, якщо Партнер Уклон порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, Уклон має право без попередження припинити доступ Партнера Уклон до Онлайн-Сервісу.

6. 4. Припинення доступу до Онлайн-сервісу Уклон через причини, зазначені у п. 6. 3 Договору, не звільняють Партнера Уклон від виконання зобов’язань, що виникли до моменту такого припинення доступу до Онлайн-сервісу, а також сплати пені на користь Уклон.

6. 5. У разі припинення доступу до Онлайн-сервісу відповідно до п. 6. 3, 6. 4 цього Договору, для поновлення надання такого доступу, Партнер Уклон повинен сплатити вартість доступу до Онлайн-сервісу та пеню Уклон у повному обсязі. У разі небажання Партнера Уклон поновити надання доступу до Онлайн-сервісу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення такого доступу, Уклон має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6. 6. У разі скасування Партнером Уклон прийнятих Замовлень, Уклон може застосовувати наступні заходи впливу: перше скасування — попередження, друге скасування — штраф у розмірі 50,00 грн, третє скасування і більше — штраф у розмірі 100 грн за кожен випадок скасування, скасування Замовлення до аеропорту Бориспіль та/або у зворотному напрямку — штраф у розмірі 300 грн за кожен випадок скасування.

6. 7. У разі здійснення Партнером Уклон безпідставних та/або хибних натискань кнопки «SOS», яка призначена виключно для екстрених ситуацій під час виконання Замовлень, Уклон застосовує наступні заходи впливу: перший хибний виклик — попередження, другий хибний виклик — штраф у розмірі 50, 00 грн, третій виклик і більше — штраф у розмірі 100, 00 грн за кожен випадок.

6. 8. Якщо Партнер Уклон збільшує вартість послуги, вказаної у Замовленні, Уклон має право стягнути з Партнера Уклон штраф у розмірі, що дорівнює сумі перевищення вартості послуги, вказаної у Замовленні.

6. 9. У разі заподіяння збитків Уклон, внаслідок порушення Партнером Уклон та/або залученими ними особами документів Вимоги до поведінки та спілкування та Вимоги до авто, розміщених на Веб-сайті, Партнер Уклон на вимогу Уклон сплачує штраф до 100 000, 00 гривень.

6. 10. Уклон не зобов’язаний сплачувати Партнеру Уклон вартість Замовлення, вказану для Користувача, якщо платіж не відбувся через те, що банківська картка Користувача або інший платіж були анульовані або не пройшли з інших причин. У такому випадку Уклон може допомогти Партнеру Уклон запросити належну з Користувача суму вартості Замовлення та допомогти в проведенні комунікації з Користувачем щодо погашення заборгованості. У будь-якому випадку, не зважаючи на положення цього пункту, Уклон не виступає стороною в договорі надання послуг, що укладається між Партнером Уклон та Користувачем.

6. 11. Усі скарги та претензії, які виникають у будь-якому відношенні до послуг приймаються та розглядаються за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки Уклон. У випадку, якщо за результатами розгляду скарг та претензій Користувачів виявиться, що Партнер Уклон є винним щодо якості наданих послуг, Партнер Уклон несе повну відповідальність за порушення якості послуг, яке виникле з його вини.

7. ФОРС МАЖОР

7. 1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс мажору.

7. 2. До форс мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем та телекомунікаціних мереж, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та  захистом та обробкою іншим чином персональних даних Партнера Уклон регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9. 1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір вступає в силу для Уклон з моменту його публікації на Веб-сайті, для Партнера Уклон — з моменту його Акцепту з урахуванням положень п. 5. 5. Договору.

9. 2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами.

9. 3. Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження Уклон.

9. 4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Приймаючи до виконання Замовлення, за яким Користувач обрав безготівковий спосіб оплати Послуг, Партнер Уклон тим самим підтверджує, що ознайомився та приймає умови (публічні договори) про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку для Партнерів Уклон, публічно запропоновані платіжними установами, які здійснюють обслуговування відповідних платіжних операцій. Партнер має можливість ознайомитися з умовами (публічними договорами) про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку на офіційних веб-сайтах відповідних платіжних
установ, а саме:

9.5.1. З умовами надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Користувачам ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІТГІД» – на веб-сайті  https://www.profitgid.ua/;

9.5.2. З умовами надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Партнерам Уклон ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» – на веб-сайті https://www.ipay.ua.

9.6. Укладаючи цей договір Партнер Уклон уповноважує Уклон, як свого комерційного агента, отримувати вартість Послуг або інші безготівкові платежі сплачені Користувачами, та переказувати Партнеру Уклон відповідні кошти. Уклон залишає за собою право залучити для здійснення прав та виконання обов’язків, які випливають з умов цього пункту 9.6., третіх осіб в якості субагентів, в тому числі для виконання повноважень приймати платежі від Користувачів та пересилати платежі Партнерам Уклон. При цьому, оплата вартості Послуг або інші платежі Користувачів та їх виплати на користь Партнерів Уклон здійснюються через залучені Уклон та/або його субагентами платіжні системи.

9.7. Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його укладанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.

9.8. Партнер Уклон зобов’язаний підтримувати засіб, яким надаються Послуги перевезення та все обладнання та засоби, необхідні для виконання Послуг та доступу до Онлайн-сервісу в належному стані. Партнер Уклон несе відповідальність за оплату всіх витрат, які він/вона несе в рамках надання Послуг, витрат на паливо, вартості мобільних тарифних планів, митних зборів, амортизації транспортного засобу, страхування, відповідних податків на прибуток, корпоративних податків або податків з доходів фізичних осіб, тощо.

9.9. Якщо під час надання Послуг перевезення будь-хто з Користувачів з необережності пошкодив транспортний засіб або його обладнання (серед іншого, зіпсував або забруднив транспортний засіб або спричинив сморід у транспортному засобі), Партнер Уклон має право вимагати від Користувача відшкодування будь-яких збитків. При цьому, Уклон не гарантує відшкодування Користувачем таких збитків та не несе жодної відповідальності за прямі або непрямі збитки/витрати, пов’язані з прибиранням або технічним обслуговуванням транспортного засобу, спричинені діями Користувачів.

9.10. Партнер Уклон зобов’язується дотримуватися всіх податкових зобов’язань, що виникають щодо Партнера Уклон у зв’язку з наданням Послуг, включно із (i) сплатою податку з доходів фізичних осіб, військового збору або будь-якого іншого застосовного податку; (іі) єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або іншого подібного платежу за себе та/або за своїх працівників як того вимагає законодавство та (iii) виконання всіх зобов’язань щодо взяття на облік та/або реєстрації Партнера Уклон та/або працівників Партнера Уклон та/або податкової реєстрації для розрахунків та перерахувань до відповідного бюджету та/або на відповідний рахунок, як того вимагає чинне законодавство.

9.11. Якщо податковий орган надасть Уклон запит про надання інформації щодо діяльності Партнера Уклон, Уклон має право надати податковому органу будь-яку та всю наявну в нього інформацію щодо діяльності Партнера Уклон в обсязі, передбаченому законодавством. Партнер Уклон зобов’язаний дотримуватися всіх чинних податкових норм, які можуть застосовуватися у зв’язку з наданням Послуг перевезення. Партнер Уклон зобов’язується компенсувати Уклон будь-які та всі податки, внески, державні збори, платежі, штрафи або інші обов’язкові платежі або зобов’язання, які Уклон понесе у зв’язку з невиконанням Партнером Уклон зобов’язань, що виникають із застосовних податкових норм (включаючи зобов’язання зі сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або будь-якого іншого застосовного обов’язкового платежу).

9.12. Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між Сторонами та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

9.13. Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть визнані недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.

9.14. База даних, що формується у результаті надання послуг Уклон, є виключною власністю Уклон, і Партнер Уклон не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т. ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

9.15. Цей Договір складений українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою і версії Договору на іншій мові в даному випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору – українською мовою.

10. РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

ІПН 442933426546

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

Опубліковано  17 червня 2024 року.

                                                                                  Умови надання бета-версій


Ці Умови використання бета-версій (надалі “Умови”) є угодою між ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА» (надалі –«Уклон») та іншою особою, яка є користувачем Бета-версії будь-якого з Онлайн-сервісів (надалі -Користувач).


                                                                                             ТЕРМІНИ

  
Терміни, які використовуються в цих Умовах мають наступне значення:


• Бета-версія – означає Онлайн-сервіс або функцію Онлайн-сервісу, яка позначена або
представлена користувачеві як альфа-версія, бета-версія, експериментальна, пілотна,
обмежена версія, версія в розробці, версія попереднього перегляду для розробників, версія з раннім доступом, невиробнича, оціночна – тобто така, що надається перед впровадженням загального комерційного випуску (і може мати позначення “Бета-версія”).
• Онлайн-сервіс – означає Онлайн-сервіс «Uklon Driver», Онлайн-сервіс «Uklon», Веб-сайт, Мобільний Додаток «Uklon», Мобільний Додаток «Uklon Driver», а також будь-які інші результати комп’ютерного програмування, які належать Уклон або його ліцензіарам. Терміни Онлайн-сервіс «Uklon Driver», Онлайн-сервіс «Uklon», Веб-сайт, Мобільний Додаток «Uklon», Мобільний Додаток «Uklon Driver» вживаються в цих Умовах в значенні наведеному в Умовах користувача та Публічній оферті про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), які розміщені на сторінці Веб-сайту htps://uklon.com.ua/user-agreement/ (надалі – «Стандартні Умови»).


                                                                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ


1.1. Уклон може впроваджувати нові або розширювати попередні Онлайн-сервіси у вигляді Бета-версій.
1.2. Уклон бажає, щоб Бета-версія Онлайн-сервісу була протестована перед загальнодоступнимкомерційним випуском.
1.3. Час від часу Уклон може надавати Користувачам можливість випробувати на власний розсуд певні функції, пов’язані з Онлайн-сервісом, які чітко позначені як Бета-версії. Бета-версії призначені для ознайомлення. Уклон може припинити надання доступу до Бета-версій у будь-який час на власний розсуд і ніколи не робити їх загальнодоступними.
1.4. Уклон на власний розсуд визначає коло Користувачів, яким може бути наданий доступ до Бета-версії.

1.5. Використання Бета-версії повинно здійснюватися відповідно до цих Умов та відповідних Стандартних Умов, які застосовуються до того чи іншого Онлайн-сервісу. Якщо між цими Умовами та будь-якими Стандартними Умовами існує конфлікт, ці Умови матимуть перевагу.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

2.1. Бета-версія, доступ до якої надається Користувачу, може містити дефекти та недоліки. Основною метою цієї Угоди є отримання зворотного зв’язку щодо роботи Онлайн-сервісу, виявлення дефектів та удосконалення стабільності в роботі Онлайн-сервісу, покращення продуктивності власних пробних версій та тестування функціональності застосунку.

2.2. Користувачу рекомендується захищати важливі дані, бути обережним і жодним чином не покладатися на правильне функціонування або продуктивність Бета-версії. Використовуючи будь-які Бета-версії, Користувач визнає, що у нього можуть виникнути технічні труднощі, збої, помилки або відсутність функціональності. Таким чином, використання Бета-версії здійснюється на власний ризик Користувача.

2.3. Уклон не надає жодних гарантій або обіцянок щодо надійності або належного функціонування Бета-версій.

2.4. Уклон не несе відповідальності за будь-які збитки, претензії, втрати, витрати, вимоги або зобов’язання, що виникають (прямо чи опосередковано) через будь-які недоліки в роботі Бетаверсії.

2.5. Користувач погоджується з тим, що Уклон може збирати інформацію, пов’язану з будь-яким доступом, використанням, тестуванням, продуктивністю та функціональністю Бета-версій, яка буде оброблятися відповідно до Положення про обробку та захист персональних даних, розміщених на сторінці Веб-сайту htps://uklon.com.ua/user-agreement/.

 

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАНОСТІ

3.1. За винятком випадків, дозволених законом, Користувач погоджуєтеся не змінювати, не поширювати, не готувати похідні програмні продукти, не збирати, не розбирати, не декомпілювати і не намагатися іншим чином розшифрувати будь-який код, пов’язаний з Бетаверсією будь-якого Онлайн-сервісу.

3.2. Усі права інтелектуальної власності на будь-які Бета-версії та всі дані, створені в результаті їх використання, належать виключно Уклон або його ліцензіарам і не можуть бути скопійовані, розповсюджені, завантажені, повторно опубліковані, декомпільовані, розібрані або передані будь-яким способом без попередньої письмової згоди Уклон.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Ці Умови знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті.

4.2. Ці Умови регулюються, тлумачиться та виконуються відповідно до законодавства України.

4.3. Ці Умови можуть час від часу переглядатися та змінюватися Уклоном в спосіб, передбачений Стандартними Умовами.

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

Опубліковано 15 грудня 2023 року

Умови надання послуг з організації кур’єрської доставки відправлень

Ці Умови надання послуг з організації кур’єрської доставки відправлень (надалі – Умови надання послуг) визначають основні правила і умови на яких  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ» надає юридичним особам та/або фізичним особам-підприємцям послуги з організації кур’єрської доставки відправлень.

Умови надання послуг вступають в силу з 30 листопада 2023 року.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. 1. Уклон – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ», юридична особа заснована та зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 44378710, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, буд.20Б.

1. 2.Відправлення – вантаж, документи або інше майно (речі) визначені Замовником при Замовленні та які передаються Відправником Уклон для надання послуг з кур’єрської доставки відправлень.

1. 3. Замовник –  юридична особа та/або фізична особа-підприємець, яка уклала з Уклон Договір.

1. 4. Договір – Договір про надання послуг з організації кур’єрської доставки відправлень укладений між Замовником та Уклон за формою встановленою ст. 208 Цивільного кодексу України, невід’ємною частиною якого є ці Умови надання послуг.

1. 5. Відправник – Замовник, який уклав з Уклон Договір.

1. 6. Замовлення – заявка на надання послуг з кур’єрської доставки Відправлень, структурована за необхідними реквізитами: розмір (габарити), вага, тип Відправлення; Оголошена вартість Відправлення; маршрут; вартість доставки, тощо.

1. 7. Звітний період – період з першого числа календарного місяця або від дати укладення Договору до останньої дати календарного місяця або до дати припинення дії Договору.

1. 8. Особистий кабінет Замовника – публічно доступний інтерфейс веб-сайту, розміщений в мережі Інтернет за адресою: corporate-portal.uklon.com.ua, що призначений для надання доступу Замовнику до перегляду звіту зі здійснених доставок Відправлень Замовника, організованих Уклон, контролю оплат і розрахунків, формування рахунків та комунікації між Уклон та Замовником, тощо.

1. 9. Одержувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка приймає Відправлення.

1. 10. Оголошена вартість Відправлення – вартість відправлення, вказана Відправником у Замовленні.

1. 11. Винагорода – винагорода Уклон за послуги з організації кур’єрської доставки Відправлень.

1. 12. Сторони – Уклон та Замовник, які уклали Договір.

1. 13. Кур’єр – юридична особа та/або фізична-особа підприємець, з якими Уклон має укладені договори на кур’єрську доставку Відправлень та/або залучені такою юридичною особою та/або фізичною-особою підприємцем фізичні особи, які досягли повнолітня (18 років та більше).

2. УМОВИ НА ЯКИХ УКЛОН НАДАЄ ПОСЛУГИ

2. 1. Уклон приймає на себе зобов’язання за плату та за рахунок Замовника організувати кур’єрську доставку Відправлень (надалі за текстом – Послуги), щодо яких Замовник надав Уклон Замовлення, з оплатою наданих Послуг в безготівковій формі відповідно до умов Договору з урахуванням тарифів, які можуть бути змінені в порядку, передбаченому Договором.

2. 2. Уклон залишає за собою право залучати до надання Послуг третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за дії таких третіх осіб.

2. 3. Уклон організовує приймання Відправлення для надання Послуг за адресою, вказаною Замовником у Замовленні.

2. 4. Уклон забезпечує збереження Відправлення з моменту його приймання для надання Послуг до моменту його видачі Одержувачу (або повернення Відправнику) за умови дотримання Замовником положень цих Умов надання послуг та Договору.

2. 5. Уклон оперативно та ефективно реагує на скарги Замовника, якщо такі виникли, з метою поліпшення якості послуг, що надаються.

2. 6. Після закінчення Звітного періоду Уклон надає Замовнику Акт надання послуг за фактом надання Послуг.

2. 7. Уклон може вимагати, а Замовник відповідно має надати Уклон інформацію, необхідну для надання Послуг.

2. 8. Уклон має право на Винагороду за надані Послуги в розмірі, передбаченому Договором.

2. 9. Уклон не гарантує наявність вільних Кур’єрів та не несе будь-якої відповідальності перед Замовником у разі відсутності вільного Кур’єра на момент здійснення Замовлення.

2. 10. Уклон може відмовити в наданні Послуг у разі порушення Замовником своїх зобов’язань, передбачених цими Умовами надання послуг та Договором та/або в разі виявлення Відправлень, перевезення яких заборонена чинним законодавством України.

2. 11. Уклон може самостійно без погодження з Замовником обирати або змінювати Кур’єра, маршрут доставки, порядок доставки Відправлення.

2. 12. У випадку неотримання Відправлення Одержувачем чи відмови від його отримання Уклон забезпечує повернення Відправлення Замовнику за рахунок Замовника.

2. 13. Уклон може призупинити роботу Особистого кабінету Замовника для проведення профілактичних робіт повідомивши про це Замовника або без такого повідомлення, якщо є термінова необхідність усунення технічних збоїв у роботі відповідного програмного забезпечення.

2. 14. Уклон має право згадувати Замовника, його логотипи або торгівельні марки в якості клієнта з метою рекламування та/або просування послуг Уклон в своїх рекламних матеріалах без отримання будь-якого додаткового погодження з боку Замовника.

2. 15. Уклон може за власний рахунок здійснити страхування Відправлень від знищення, втрати та пошкодження під час доставки.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3. 1. Замовник зобов’язується вчинити усі необхідні дії з метою реєстрації/створення Особистого кабінету Замовника, в тому числі заповнити усі дані, надання яких може вимагатися Уклон для належного надання Послуг, та не передавати свій Особистий кабінет у користування третім особам. Замовник гарантує, що особа, яка створює та використовує Особистий кабінет Замовника, уповноважена на створення юридичних зобов’язань для Замовника та є такою, що діє на виконання умов Договору.

3. 2. Замовник зобов’язаний регулярно та самостійно, але не менш ніж один раз на день, ознайомлюватись з інформацією, яка пов’язана з наданням Послуг, та яка час від часу може розміщуватися Уклон в Особистому кабінеті Замовника.

3. 3. Замовник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати Уклон Винагороду за Послуги в порядку та на умовах, визначених цими Умовами надання послуг та Договором.

3. 4. Вимоги до Відправлення:

3. 4. 1. Розмір Відправлення, що буде доставлятися, не має перевищувати 50 х 50 х 30 см.

3. 4. 2. Вага Відправлення, що буде доставлятися, не має перевищувати 20 кг.

3. 4. 3. Передаючи Відправлення Кур’єру, Замовник має переконатися, що Відправлення знаходиться у належному для доставки стані (стан Відправлення не повинен змінитися в процесі доставки). Всі можливі ризики щодо стану Відправлення на момент його видачі Одержувачу покладаються на Замовника.

3. 4. 4. Замовник не має права замовляти доставку Відправлень, обіг яких заборонено чинним законодавством України. В разі порушення цього пункту, Замовник несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку з доставкою таких Відправлень.

3. 4. 5. У разі виникнення у Кур’єра та/або Уклон обґрунтованої підозри, що відправляється вантаж, в який включено предмет (-и) з категорії заборонених або Відправлення може завдати збитків Кур’єру та/або його майну (протікає, просипається, видає звуки, має сильний запах тощо), то Кур’єр має право вимагати надання Відправлення для огляду і перевірки його вмісту. У разі виявлення у Відправленні заборонених речей, або такого Відправлення, що може завдати збитки, або відмови пред’явити Відправлення до огляду, Уклон має право відмовити в наданні послуги доставки. При цьому, Замовник зобов’язується сплатити Уклон плату як за несвоєчасно скасоване Замовлення.

3. 4. 6. Замовник зобов’язаний оформити Замовлення вказавши всю необхідну інформацію для здійснення доставки, шляхом заповнення всіх обов’язкових полів електронної форми Замовлення.

3. 4. 7. Замовлення, складені у електронній формі, направлені та отримані електронними засобами зв’язку через API відповідності до ст. 205, ст. 207 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», мають юридичну силу оригіналу, породжують права та обов’язки у Сторін, є обов’язковими до виконання, та визнаються належним доказом у разі виникнення спору.

3. 4. 8. Замовник зобов’язаний повідомити Уклон інформацію про тип Відправлення, наданого для організації кур’єрської доставки.

3. 4. 9. Замовник зобов’язаний забезпечити упакування Відправлення відповідно до державних стандартів та вимог, встановленими чинним законодавством України. Тип упаковки повинен відповідати особливостям Відправлення. Упаковка Відправлення повинна забезпечувати повну його цілісність під час доставки. Упаковка повинна враховувати температурний режим, вологість та погодні умови.

3. 5. При застосуванні у місці знаходження Замовника/Відправника/Одержувача пропускного режиму, Замовник зобов’язується внести відповідну інформацію до коментарів при оформленні Замовлення та забезпечити пропуск Кур’єра до відповідного місця знаходження Замовника/Відправника/Одержувача. У разі порушення Замовником цієї вимоги, ризики невиконання доставки покладаються на Замовника.

3. 6. Замовник зобов’язується повідомити Одержувача про передачу Відправлення Кур’єру для надання послуг з організації кур’єрської доставки Відправлень, та розрахункові строки доставки відправлення.

3. 7. У разі отримання Одержувачем Відправлення в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо) Замовник зобов’язаний зафіксувати стан відправлення у відповідному акті, складеному за обов’язковою участю представників Замовника/Одержувача та Уклон.

3. 8. У разі відмови Одержувача від отримання Відправлення з будь-яких причин, окрім випадків пошкодження, втрати чи нестачі відправлення, що трапилися з вини Уклон, Замовник зобов’язується оплатити Уклон вартість фактично наданих послуг (доставки Відправлення від Замовника до Одержувача та повернення Відправлення від Одержувача до Замовника).

3. 9. Відмова Одержувача від отримання Відправлення також презюмується, якщо Кур’єр доставить відправлення в пункт призначення, а Одержувач відправлення не буде очікувати Відправлення у вказаному в Замовленні пункті призначення. Якщо з Одержувачем немає зв’язку та/або Одержувач не з’являється протягом 5 (п’яти) хвилин після прибуття Кур’єра, Відправлення, за погодженням з Замовником, може бути доставлено/повернене Відправнику за його рахунок. Повернення такого Відправлення вважається окремим Замовленням кур’єрської доставки.

3. 10. Уклон та/або Кур’єр не несуть відповідальності за безпеку та цілісність недоставленого Відправлення.

3. 11. Уклон та/або Кур’єр не надають послуги зберігання Відправлення та не відповідають за збереження недоставленого Відправлення.

3. 12. Замовник зобов’язаний компенсувати Уклон всі понесені ним витрати спричинені відмовою Одержувача від отримання Відправлення та/або ненаданням Замовником інструкцій щодо розпорядження недоставленим Відправленням, в тому числі, але не виключно витрати на: зберігання, пересилання, знищення Відправлення, тощо.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4. 1. Розмір Винагороди визначається на підставі тарифів погоджених Сторонами в Договорі, які можуть періодично змінюватися відповідно до умов Договору. Умовами Договору також може бути передбачена додаткова винагорода за обслуговування Замовлення та/або за надання інших додаткових послуг.

4. 2. Замовник здійснює оплату Винагороди шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на банківський рахунок Уклон, вказаний у Договорі або на банківський рахунок, вказаний у рахунку, який Замовник самостійно формує у своєму Особистому кабінеті. У призначенні платежу обов’язково має бути зазначений номер відповідного Договору.

4. 3. У періоди підвищеного попиту/пропозиції на послуги (в залежності від дорожніх, погодних умов, часу доби тощо) Уклон має право застосувати під час здійснення Замовлення динамічний коефіцієнт, а саме, запропонувати Замовнику рекомендовану вартість послуг. Динамічний коефіцієнт автоматично розраховується та редагується в режимі реального часу. Замовник має право погодитися з рекомендованою вартістю шляхом підтвердження Замовлення або відмовитися шляхом зменшення рекомендованої вартості до стандартної згідно тарифів. Така зміна вартості послуг не потребує перегляду тарифів в цілому та укладення відповідних додаткових правочинів до цього Договору. При цьому відповідна вартість послуг буде відображена в Акті наданих послуг.

4. 4. Не пізніше 10 (десятого) числа кожного місяця, наступного за звітним, Уклон надає Замовнику 2 (два) примірника Акту надання послуг (надалі – «Акт»), в якому повинна бути відображена загальна сума наданих послуг за Звітний період, а Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання зобов’язується повернути підписаний примірник Акту Уклон, або в цей термін надати мотивовану відмову від підписання Акту з обґрунтуванням своєї позиції, що призвели до відмови від підписання Акту. Якщо Замовник у вищевказаний термін не підписує Акт надання послуг або не надає мотивованої відмови, Акт надання послуг вважається підписаним обома Сторонами, послуги надані Уклон в повному обсязі та Замовник не має жодних претензій щодо наданих Уклон послуг.

4. 5. В разі відсутності Замовлень протягом 90 (дев’яноста) днів з дати останнього Акту, Сторони проводять взаєморозрахунок на підставі залишків заборгованості.

4. 6. У випадку не надання Замовником Уклон інформації про статус платника податку на додану вартість на дату підписання Договору, Уклон звільняється від обов’язку коригувати податкові накладні виписані на не платника податку на додану вартість. У разі зміни Замовником статусу платника податку на додану вартість, Замовник зобов’язаний письмово повідомити про це Уклон протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати настання такої події. Якщо Замовник не надає Уклон повідомлення у вищевказаний строк, Уклон звільняється від обов’язку коригувати податкові накладні зареєстровані у закритому податковому періоді.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5. 1. Відповідно до цих Умов надання послуг, Уклон надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, без права передавання та субліцензування на: (i) доступ до Особистого кабінету Замовника; (ii) використання будь-якого вмісту, інформації та супутніх матеріалів і отримання доступу до них через Особистий кабінет Замовника виключно з метою отримання Послуг. Будь-які права, які явно не передбачені цим Договором, зберігаються за компанією Уклон і її ліцензіарами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов та приписів Умов надання послуг та Договору, відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене Договором та/або Умовами надання послуг.

6. 2. У разі повної втрати або пошкодження Відправлення з вини Уклон, Уклон повертає Замовнику суму, що дорівнює його Оголошеній вартості (але не більше від фактичної вартості відправлення).

6. 3. У разі часткової втрати або пошкодження відправлення з вини Уклон, Уклон повертає Замовнику відповідну частину Оголошеної вартості відправлення.

6. 4. У випадку невиконання Замовлення з вини Замовника або Одержувача: несвоєчасна відмова від Замовлення (менше ніж за 5 хвилин), невикористання Замовником замовленої послуги, послуга вважається виконаною і підлягає оплаті (витрати на прибуття Кур’єра до Відправника).

6. 5. Уклон не несе відповідальності за пошкодження Відправлення без упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям Відправлення.

6. 6. Якщо під час видачі Відправлення Одержувачем буде виявлено пошкоджене відправлення або відправлення, якого не вистачає в цілій (неушкодженій) упаковці, відповідальність за будь-які пошкодження, нестачу або відсутність вмісту відправлення всередині упаковки покладається на Відправника.

6. 7. Уклон не несе відповідальності за цілісність, збереженість (схоронність) Відправлення або його нестачу у випадку, якщо Відправлення передається в цілій/неушкодженій упаковці, а також у випадку, якщо виявлені пошкодження упаковки не збігаються з ушкодженнями Відправлення.

6. 8. Відповідальність Уклон за збереження Відправлення припиняється з моменту його видачі Одержувачу.

6. 9. Уклон не несе відповідальності за дотримання температурного режиму під час доставки Відправлення.

6. 10. Уклон не зобов’язаний здійснювати перевірку вмісту Відправлення та відповідності упаковки особливостям Відправлення, вимогам чинного законодавства та державним стандартам.

6. 11. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за Договором та Умовами надання послуг, якщо порушення сталося не з їх вини.

6. 12. Замовник зобов’язаний протягом п’яти днів повідомити Уклон про зміну електронних адрес Замовника, вказаних в Договорі листом на електронну адресу Уклон, вказану в Договорі або у письмовій паперовій формі. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про зміну електронних адрес, Замовник вважається належним чином повідомленим про зміну тарифів, якщо повідомлення про зміну тарифів було відправлене на електронні адреси Замовника, вказані в Договорі.

6. 13. У випадку, якщо передане Замовником Відправлення містило отруйні радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Замовник несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, Відправлення яких доставляється разом із Відправленням Замовника, а також Уклон та Кур’єру.

6. 14. У разі порушення Замовником строку оплати наданих Послуг, Виконавець має право нарахувати пеню, що буде розраховуватися за подвійною обліковою ставкою Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

6. 15. У разі прострочення Замовником оплати більш ніж на 3 (три) календарні дні, Виконавець має право додатково до пені нарахувати проценти за користування чужими грошовими коштами за ставкою 30 (тридцять) процентів річних від простроченої суми за кожен день прострочення.

6. 16. Замовник зобов’язаний сплатити пеню та проценти за користування чужими грошовими коштами, передбачені в пунктах 6.14, 6.15. Договору, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги від Виконавця. 

6. 17. У разі прострочення Замовником оплати, Виконавець має право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати за надані послуги.

6. 18. Відповідальність передбачена пунктами 6.14. та 6.15. застосовується у випадку надання Послуг на умовах післяплати.

7. ФОРС-МАЖОР

7. 1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за цими Умовами надання послуг та Договором у разі, якщо таке невиконання викликане настанням обставин форс-мажору. Остаточні терміни виконання зобов’язань сторін за цими Умовами надання послуг та Договором коригуються на період, який дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов’язань сторін.

7. 2. Для цілей цих Умовами надання послуг термін “форс-мажор” означає: пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, а також повстання, військові дії будь-якого роду, акції громадської непокори, дії або нормативні вимоги державних органів, або будь-які інші обставини, що не згадані вище та знаходяться поза розумним контролем сторін, та такі, що виникли після підписання Умов надання послуг й негативно та істотно впливають на спроможність Сторін виконувати їхні зобов’язання за цим Договором.

7. 3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин форс-мажору, повинна не пізніше 48 годин повідомити іншу Сторону як про початок, так і про припинення дії цих обставин.

7. 4. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили зобов’язана надати для їхнього підтвердження відповідний документ Торгово-Промислової Палати України, в протилежному випадку вона позбавляється права посилатися на ці обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8. 1. Спори і суперечки, які виникають між Сторонами під час дії Умов надання послуг та Договору і які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку за місцезнаходженням Уклон.

9. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

9. 1. Уклон надає послуги з кур’єрської доставки Відправлень протягом строку дії Договору.

9. 2. Якщо дата підписання Договору, зокрема з використанням кваліфікованих електронних підписів Сторін, відрізняється від дати зазначеної в преамбулі Умов надання послуг, то відповідно до ч. 3. ст. 631 ЦК України, умови цього Договору застосовуються до відносин Сторін, які виникли до його укладення, а саме з дати зазначеної в преамбулі Договору.

9. 3. Договір може бути достроково припинений (розірваний) в односторонньому порядку будь-якою із Сторін. Сторона, яка має намір припинити (розірвати) Договір в односторонньому порядку, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до бажаної дати припинення (розірвання).

9. 4. Якщо до закінчення строку дії Договору, жодна із Сторін не виявить намір про припинення (розірвання) даного Договору, Договір вважається пролонгований на наступний календарний рік (дане положення застосовується неодноразово).

9. 5. У разі дострокового припинення (розірвання) Договору, не припиняться і залишаються чинними ті умови Договору, які стосуються наслідків його розірвання, порядку сплати заборгованостей, сум неустойки та збитків тощо.

9. 6. В день припинення (розірвання) Договору, Сторони підписують Акт звірки взаєморозрахунків та проводять остаточний розрахунок по фактично наданим послугам (отриманій оплаті). У випадку не повернення Замовником Уклон Акту звірки взаєморозрахунків та/або ненадання письмової мотивованої відмови від його підписання протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Акту звірки взаєморозрахунків від Уклон, такий Акт вважається прийнятим та підписаним Замовником, Замовник не має жодних претензій щодо суми залишку грошових коштів, які підлягають поверненню Уклон. У такому разі, Акт звірки взаєморозрахунків матиме юридичну силу за підписом однієї Сторони (Уклон).

9. 7. Якщо до закінчення строку дії Договору, жодна із Сторін не виявить намір його припинити (розірвати), Договір вважається продовженим на наступний календарний рік (таке положення застосовується неодноразово).

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10. 1. Кожна Сторона зобов’язується забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони, та яка стосується наданих Послуг, а також будь-яку іншу комерційну інформацію будь-якої зі Сторін цього Договору (далі – Конфіденційна інформація). За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо збереження Конфіденційної інформації, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10. 2. З метою здійснення Замовлень та їх виконання, Замовник передає Уклон дані представників Замовника, які уповноважені на здійснення Замовлень (номер мобільного телефону, ім’я та адресу електронної пошти) та Одержувачів Замовлень (номер мобільного телефону, ім’я, адреса, в т. ч. під’їзд, квартира), а Уклон використовує ці дані виключно з метою виконання зобов’язань за Договором. Дані Одержувачів замовлень можуть передаватися третім особам, які залучаються Уклон до надання Послуг.

10. 3. Вищевказані зобов’язання не впливають на обов’язок надавати інформацію на запит державних органів та інших осіб, які уповноважені на запит такої інформації відповідно до чинного законодавства України.

11. ГАРАНТІЇ

11. 1. Сторони гарантують одна одній, що кожна із заяв, викладених на момент укладення Договору, є та буде правдивою, точною і такою, що не вводить в оману:

11. 1. 1. Вона є такою, що належним чином зареєстрована, існує на законних підставах і у відповідності до законодавства юрисдикції її заснування та має всі корпоративні права і повноваження на укладення та виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором;

11. 1. 2. Вона не перебуває в процесі банкрутства, ліквідації або призначення тимчасового адміністратора або арбітражного керуючого його майном (і не було видано жодного відповідного розпорядження або повідомлення про призначення будь-якого ліквідатора, тимчасового адміністратора, арбітражного керуючого або керуючого майном), та відсутні будь-які законні підстави або обставини для подання клопотання про відкриття відповідних проваджень;

11. 1. 3. Вона отримала всі необхідні корпоративні погодження, які вимагаються її установчими та статутними документами для укладення, підписання та виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, і всі такі погодження є повністю в силі та є чинними, та всі їх умови були дотримані;

11. 1. 4. Представники/підписанти, які діють від її імені, були належним чином уповноважені такою Стороною підписувати, укладати і вручати цей Договір;

11. 1. 5. Підписання цього Договору та виконання нею своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, не призведе до:

11. 1. 5. 1. Порушення будь-якого наказу, рішення або постанови будь-якого суду, державного або регуляторного органу або будь-якого договору чи зобов’язання чи документу, яким вона зобов’язується, який може мати істотний негативний вплив на її здатність виконувати свої зобов’язання за цим Договором; або

11. 1. 5. 2. Конфлікту або порушення будь-якого суттєвого договору, стороною якого вона виступає;

11. 1. 6. Її зобов’язання за цим Договором є законними, дійсними та обов’язковими зобов’язаннями, що підлягають примусовому виконанню по відношенню до неї у відповідності з їх умовами, з врахуванням застосовного права;

11. 1. 7. Відсутні будь-які позови чи претензії, що розглядаються відповідними компетентними судами, державними органами або, наскільки їй відомо, потенційні позови чи претензії щодо неї, які у разі їх вирішення не на користь такої Сторони, заборонили б здійснення обов’язків, передбачених цим Договором.

11. 2. Сторони гарантують одна одній, що будуть утримуватися від вчинення будь-яких дій, які можуть завдати шкоди діловій репутації та/або іміджу іншої Сторони.

11. 3. Кожна Сторона цим підтверджує, що інша Сторона уклала Договір відповідно до, та покладаючись на, заяви, гарантії та зобов’язання, надані відповідними Сторонами в Договорі, а також, що всі такі заяви і гарантії є істотними умовами Договору, а їх порушення є істотним порушенням Договору.

11. 4. У разі, якщо у процесі виконання Договору загальна сума Договору перевищить 50 (п’ятдесят) відсотків вартості чистих активів Замовника відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, то Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня від дати, коли загальна сума Договору перевищить 50 (п’ятдесят) відсотків вартості чистих активів Замовника надати Уклон оригінал або належним чином засвідчену виконавчим органом Замовника копію протоколу Загальних Зборів Учасників Замовника про схвалення Договору та будь-яких змін та/або доповнень до нього, у тому числі тих, що будуть здійснені у майбутньому.

12. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА САНКЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12. 1. Сторони зобов’язуються дотримуватись чинного cанкційного законодавства в сфері застосування, забезпечення та регулювання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також санкцій Ради безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Міністерства Фінансів США, Державного Департаменту США, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, Офісу із застосування фінансових санкцій Казначейства Його Величності Сполученого Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, крім іншого, будь-яких і всіх наступних законів і постанов, прийнятих на виконання таких законів (з урахуванням змін і доповнень, що періодично вносяться до таких законодавчих актів) (далі – «Санкційне законодавство»).

12. 2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники зобов’язуються:

12. 2. 1. не здійснювати будь-яких дій, які суперечать вимогам Санкційного законодавства, в тому числі, але не обмежуючись, переліченого вище;

12. 2. 2. утримуватися від прямої чи непрямої, особистої або через третіх осіб взаємодії, ведення господарської діяльності, надання та/або отримання будь-яких Послуг, які прямо та/або опосередковано заборонені чинним Санкційним законодавством з особами, підприємствами, установами, організаціями, проти яких застосовані обмежувальні заходи (санкції) Україною.

12. 3. Сторони запевняють та гарантують одна одній наступне:

12. 3. 1. вони не є юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства Російської Федерації;

12. 3. 2. серед їх кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, немає громадян Російської Федерації або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації;

12. 3. 3. вони не здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03. 03. 2022 р. №2108-ІХ, а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;

12. 3. 4. не здійснюють діяльність в будь-якому вигляді, направлену на фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

12. 4. При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього розділу Договору її афілійованими особами, працівниками або посередниками, вона зобов’язується в письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону.

12. 5. У разі виникнення у однієї зі Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень цього Розділу Договору іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення.

12. 6. Якщо згодом стане відомо, що Сторона порушила свої гарантії, викладені в цьому розділі Договору, інша Сторона без повідомлення Сторони-порушника має право невідкладно припинити виконання цього Договору та/або відповідної Додаткової угоди до нього без застосування будь-яких санкцій за припинення Договору та/або відповідної Додаткової угоди до нього. Сторона-порушник, в такому випадку, зобов’язується відшкодувати іншій Стороні збитки, штрафи, позови, втрати, спричинені порушенням гарантій та самостійно, без залучення іншої Сторони, врегулювати всі претензії/позови/вимоги/приписи/рішення органів державної влади, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, суду та/або будь-яких третіх осіб, а також відшкодувати всі фактичні витрати, понесені іншою Стороною для виконання Договору та/або відповідної Додаткової угоди до нього до дати його/її припинення. Окрім вказаного вище, Сторона-порушник зобов’язується сплатити іншій Стороні (на її вимогу) штраф за порушення гарантій, викладених в цьому пункті Договору, в розмірі 100% (ста відсотків) від ціни Договору (сукупної вартості Послуг за укладеними Додатковими угодами до нього на дату припинення Договору).

13. ІНШІ УМОВИ

13. 1. Сторони погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання умов Договору, в тому числі при підписанні Договору, змін і доповнень до Договору (додаткових угод, додатків, тощо) через сервіс електронного документообігу “Вчасно”, а також при складанні та обміні первинними документами (акти надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки, податкові накладні, тощо) через будь-які інші сервіси електронного документообігу. Сторонами погоджено використання кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

13. 2. У разі складання документів, визначених у пункті 12. 1. вище у електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не вимагається. Сторони визнають, що документ, складений у електронній формі, має таку ж юридичну силу, як і документ, складений у паперовій формі. При цьому, у разі надходження Стороні належним чином оформленого документа у електронній формі, Сторона, що отримала такий електронний документ, за технічної можливості, повинна прийняти такий документ, та не вимагати підписання документа у паперовій формі.

13. 3. Сторони не позбавлені права складати документи, перелічені у пункті 12. 1. вище, у паперовій формі, за виключенням податкових накладних.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКЛОН КОРПОРЕЙТ»

ідентифікаційний код 44378710; Україна, 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, буд. 20Б

Угода користувача для класу «Інклюзивний»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1 Угода Користувача для класу “Інклюзивний” (надалі – Угода) є доповненням до Угоди користувача щодо надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) між Користувачем та ТОВ “УКЛОН УКРАЇНА” (надалі – Адміністратор), розміщеної на Веб-сайті Адміністратора за посиланням https://uklon.com.ua/user-agreement та Мобільному Додатку в частині функціоналу Онлайн-сервісу для доступу до класу «Інклюзивний» і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором для такого класу.

1. 2 При використанні доступу до класу “Інклюзивний” через Онлайн-сервіс, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1. 3 Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

1. 4 Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не може користуватися доступом до класу “Інклюзивний” через Онлайн-сервіс.

1. 5 Користувач розуміє, що доступ до класу “Інклюзивний” Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

1. 6 Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або оформленні Замовлення на Веб-сайті без реєстрації Користувача.

1. 7 Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1. 8 В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

• Користувач класу “Інклюзивний” – Користувач Онлайн-сервісу, який має інвалідність пов’язану з ураженням опорно-рухового апарату, та/або є маломобільним, та/або має обмежені фізичні можливості з інших причин, у зв’язку з чим потребує спеціальних умов перевезення з можливістю розміщення в автомобільному транспорті колісного крісла;

• Організатор перевезення – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКЛОН КЕА”, яка є неприбутковою громадською організацією, створеною відповідно до законодавства України, зі статусом юридичної особи;

• Перевізник – перевізник (перевізники), який має діючу ліцензію на перевезення пасажирів легковим автомобільним транспортом та надає послуги перевезення Користувачів класу “Інклюзивний” на замовлення Організатора перевезення.

• Інклюзивний автомобіль – легковий автомобіль спеціально обладнаний для перевезення пасажирів, які пересуваються на колісних кріслах.

• Замовлення Інклюзивного автомобіля – замовлення Користувача класу “Інклюзивний” на надання послуги з перевезення пасажирів Інклюзивним автомобілем.

• Послуги перевезення – послуги перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що надаються Перевізником. Жодне положення цієї Угоди не має на меті та не означає, що Адміністратор надає або може надавати Послуги перевезення.

• Послуги з організації перевезення – послуги з організації перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що надаються Організатором перевезення. Жодне положення цієї Угоди не має на меті та не означає, що Адміністратор надає або може надавати Послуги з організації перевезення.

Всі інші терміни, вживаються в значенні, наведеному в Угоді користувача щодо надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА КЛАСУ “ІНКЛЮЗИВНИЙ”

2. 1 Для отримання доступу до класу “Інклюзивний” Онлайн-сервісу, Користувач здійснює реєстрацію в Онлайн-сервісі Uklon через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу та обирає серед доступного функціоналу клас “Інклюзивний”.

2. 2 У разі надання Користувачем класу “Інклюзивний” недостовірної інформації під час реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача класу “Інклюзивний” без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача класу “Інклюзивний”.

2. 3 У разі виявлення факту використання класу “Інклюзивний” особою, яка не відповідає визначенню “Користувач класу “Інклюзивний” наведеному в цій Угоді користувача, тобто за відсутності об’єктивних підстав для користування класом “Інклюзивний” (особливостей стану здоров’я пов’язаних з порушенням опорно-рухового апарату та пересування за допомогою колісного крісла), Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача класу “Інклюзивний” без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача класу “Інклюзивний”.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3. 1 Питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

3. 2 Персональні дані Користувача класу “Інклюзивний” можуть бути використані відповідно до Положення про обробку та захист персональних даних та додатково з метою виконання Організатором перевезення обов’язків з ведення бухгалтерського, податкового, фінансового, військового обліку, складання, подання та оприлюднення звітності тощо.

3. 3 Крім випадків наведених в Положенні про обробку та захист персональних даних Адміністратор передає персональні дані Користувача класу “Інклюзивний”:

• Організатору перевезення та Перевізнику з метою виконання замовлень розміщених Користувачем класу “Інклюзивний” та метою вказаною в пункті 3. 2. цієї Угоди;

• податковим та іншим компетентним органам в тому обсязі і у тих випадках, як цього вимагає чинне законодавство України.

3. 4 Приймаючи умови цієї Угоди під час реєстрації на Веб-сайті та/або в Мобільних додатках, Користувач класу “Інклюзивний” таким чином надає однозначну згоду на збір, використання та обробку Адміністратором персональних даних у відповідності до Положенні про обробку та захист персональних даних та цієї Угоди і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє за своєю волею і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України.

3. 5 До відносин не врегульованих цією Угодою щодо обробки персональних даних Користувача класу “Інклюзивний” застосовуються умови Положення про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті за посиланням https://uklon.com.ua/user-agreement та в Мобільному Додатку.

4. ДОСТУП ДО КЛАСУ “ІНКЛЮЗИВНИЙ”

4. 1 Доступ до класу “Інклюзивний” Онлайн-сервісу надається Користувачеві виключно для особистого некомерційного використання.

4. 2 Обираючи серед функціоналу Онлайн-сервісу Uklon клас “Інклюзивний” Користувач підтверджує, що являється особою з інвалідністю, яка має ураження опорно-рухового апарату, та/або є маломобільним, та/або має обмежені фізичні можливості з інших причин, у зв’язку з чим потребує спеціальних умов перевезення з можливістю розміщення в автомобільному транспорті колісного крісла.

4. 3 Адміністратор на договірних підставах надає Організатору перевезення та Перевізнику доступ до Онлайн-сервісу з метою обробки та виконання Замовлень. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами класу “Інклюзивний” щодо Послуг організації перевезення та Послуг перевезення та не надає будь-яких гарантій Користувачам класу «Інклюзивний» щодо якості таких послуг.

4. 4 Порядок надання Послуг організації перевезення погоджується Користувачем класу “Інклюзивний” шляхом прийняття Публічної оферти Організатора перевезення класу “Інклюзивний”, яка розміщується на веб-сторінці Організатора перевезення за посиланням https://uklon.com.ua/user-agreement. Користувач підтверджує, що приймаючи цю Угоду він одночасно приймає і погоджує Публічну оферту Організатора перевезення. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень Публічної оферти, Користувач не може користуватися доступом до класу “Інклюзивний” через Онлайн-сервіс.

4. 5 Організатор перевезення має право застрахувати життя та здоров’я Користувачів класу “Інклюзивний” під час перевезення. Страхування здійснюється Організатором перевезення за власний рахунок, на Користувача класу «Інклюзивний» не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Організатора перевезення, на що Користувач класу «Інклюзивний» надає свою згоду. Користувач класу “Інклюзивний” має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Організатора перевезення: care@uklon.com.ua. Адміністратор не здійснює страхування життя та здоров’я Користувачів класу “Інклюзивний” та не несе відповідальності за виконання Організатором перевезення або страховими компаніями будь-яких зобов’язань перед Користувачами класу “Інклюзивний”, пов’язаних зі страхуванням.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5. 1 Оплата Послуг Організатора перевезення здійснюється Користувачем класу “Інклюзивний” відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та на Веб-сайті.

5. 2 Користувач здійснює оплату за Послуги з організації перевезення безпосередньо Організатору перевезення або уповноваженим ним особам.

5. 3 Користувач може здійснити оплату за Послуги з організації перевезення за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або на Веб-сайті. При цьому Користувач класу “Інклюзивний” автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів класу “Інклюзивний”.

5. 4 Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів за допомогою банківських карток від Користувачів класу «Інклюзивний» та відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуг з організації перевезення, що підлягають оплаті на користь Організатора перевезень, та доведення вказаної інформації до Користувачів класу “Інклюзивний”. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються відповідними платіжними системами, шо уповноважені надавати відповідні послуги.

5. 5 Оплата Послуг з організації перевезення також може бути здійснена Користувачем класу “Інклюзивний” через Мобільний Додаток за допомогою Google Pay, Apple Pay, за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6. 1 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до Угоди користувача щодо надання доступу до Онлайн-сервісу https://uklon.com.ua/user-agreement та чинного законодавства України. У випадку виникнення суперечностей між Угодою користувача, щодо надання доступу до Онлайн-сервісу та цією Угодою, переважну силу має ця Угода.

6. 2 Всі можливі суперечки, що випливають або будуть випливати з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном “законодавство” розуміється законодавство України.

6. 3 Зважаючи на безоплатність використання доступу до Онлайн-сервісу, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем класу Інклюзивний і Адміністратором.

6. 4 Ніщо в цій Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем класу “Інклюзивний” і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.

6. 5 Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

6. 6 Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення будь-яким Користувачем класу “Інклюзивний” положень Угоди не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

6. 7 Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа, викладеними українською мовою, і його перекладами російською та англійською мовами, юридичну силу має виключно версія документа, викладена українською мовою, яка розміщена за посиланням: https://uklon.com.ua/user-agreement.

7. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»,

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344,

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

ІПН 442933426546

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

Редакція діє з 6 листопада 2023 року

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКЛОН КЕА”, код ЄДРПОУ: 44710031, місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, пр. Бандери Степана, будинок 20Б (надалі – Організатор перевезення або ГО “УКЛОН КЕА”) пропонує Користувачам Онлайн-сервісу Uklon, які через особливості стану здоров’я, пов’язані з ураженням опорно-рухового апарату, або які є маломобільними, або мають обмежені фізичні можливості з інших причин та у зв’язку з цим потребують спеціальних умов перевезення з можливістю розміщення в автомобільному транспорті колісного крісла (надалі – Користувачі класу “Інклюзивний”), які наділені достатнім обсягом прав та повноважень, отримати послуги з організації перевезення пасажирів спеціально обладнаним легковим автомобільним транспортом відповідно до положень цього Договору.

ГО “УКЛОН КЕА” є неприбутковою організацією та здійснює господарську діяльність з організації перевезення Користувачів класу “Інклюзивний” без мети одержання прибутку.

Вартість Послуг за цим Договором встановлюється Організатором перевезення, виходячи з фактичних витрат, пов’язаних з організацією перевезення Користувачів класу “Інклюзивний” та не може перевищувати вартість, необхідну для покриття таких витрат.

Дохід від господарської діяльності ГО “УКЛОН КЕА” або його частина не розподіляється серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи неприбуткової ГО “УКЛОН КЕА” використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом ГО “УКЛОН КЕА”.

Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Користувачів класу “Інклюзивний”, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти, для чого Організатор перевезення публікує цей Договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1. 2 Чинна версія даного Договору розміщена на веб-сторінці Організатора перевезення за адресою: https://uklon.com.ua/user-agreement в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Користувачу класу “Інклюзивний”.

1. 3 Послуги за цим Договором надаються в межах міста Київ, Львів Україна.

1. 4 Організація перевезення Користувачів класу “Інклюзивний” здійснюється за технічної підтримки ТОВ “УКЛОН УКРАЇНА” (04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б; код ЄДРПОУ: 44293344) (надалі – Адміністратор) на базі онлайн-сервісу Uklon, який являє собою технологічну платформу у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), яка забезпечуватиме автоматизований моніторинг, збір, обробку, розподіл, зберігання, представлення даних про замовлення Користувачами класу “Інклюзивний” послуги з організації перевезення пасажирів (далі – Онлайн-сервіс Uklon).

1. 5 Доступ Користувачів класу “Інклюзивний” до Онлайн-сервісу Uklon здійснюється через:

Веб-сайт Адміністратора – веб-сторінку в мережі Інтернет за адресою: https://uklon.com.ua.

Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою “Uklon”, який надається Адміністратором Користувачу класу “Інклюзивний” у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу відповідно до Угоди користувача для класу “Інклюзивний”.

1. 6 Укладаючи (акцептуючи) цей Договір Користувач класу “Інклюзивний” підтверджує, що він ознайомлений та прийняв умови Угоди користувача для класу “Інклюзивний”, розміщеної на Веб-сайті Адміністратора за посиланням https://uklon.com.ua/user-agreement  та або в Мобільному Додатку.

1. 7 Обираючи серед функціоналу Онлайн-сервісу Uklon клас “Інклюзивний” Користувач тим самим підтверджує, що являється особою з інвалідністю, яка має ураження опорно-рухового апарату, та/або є маломобільною особою, та/або має обмежені фізичні можливості з інших причин та у зв’язку з цим пересувається за допомогою колісного крісла та має потребу в отриманні послуг пасажирського перевезення спеціально обладнаним легковим автомобільним транспортом.

1. 8 Користувач класу “Інклюзивний”, здійснюючи замовлення перевезення в класі “Інклюзивний”, підтверджує, що здійснює замовлення в особистих цілях та, що таке замовлення не пов’язане з будь-якою комерційною діяльністю.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. 1 Відповідно до умов цього Договору, Організатор перевезення зобов’язується надати послуги з організації перевезення Користувача класу “Інклюзивний” і його багажу (надалі – Послуги), а Користувач класу “Інклюзивний” зобов’язується оплатити Послуги Організатора перевезення.

2. 2 Перевезення за цим Договором здійснюється перевізником/перевізниками, який має діючу ліцензію на перевезення пасажирів легковим автомобільним транспортом (надалі – Перевізник) та надає послуги перевезення Користувачів класу “Інклюзивний”а на замовлення Організатора перевезення, на підставі договору укладеного з Організатором перевезення.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3. 1 Договір укладається між Користувачем класу “Інклюзивний” і Організатором перевезення у формі договору приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України).

3. 2 Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем класу “Інклюзивний” всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання Послуг Користувачу класу “Інклюзивний”.

3. 3 Після ознайомлення з умовами цього Договору, викладеними на веб-сторінці Організатора перевезення https://uklon.com.ua/user-agreement, Користувач класу “Інклюзивний” здійснює акцепт Договору, шляхом вчинення конклюдентних дій, а саме шляхом оформлення замовлення, використовуючи технічні можливості та функціонал Онлайн-сервісу Uklon, в тому числі натисканням кнопки “Замовити” на Веб-сайті Uklon та/або в Мобільному Додатку під час оформлення замовлення на перевезення в класі “Інклюзивний”.

3. 4 Дії, вказані у пункті 3. 3. цього розділу, які виконані Користувачем класу “Інклюзивний”, свідчать про те, що Користувач класу “Інклюзивний” ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

3. 5 Термін акцепту не обмежений.

3. 6 Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту його розірвання, відповідно до законодавства України.

3. 7 Укладання Договору означає, що Користувач класу “Інклюзивний”:

– у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання Послуг;

– перед замовленням Послуги отримав повну та вичерпну інформацію про Послугу, та погоджується на її отримання в порядку та на умовах, передбачених цим Договором та заявкою на організацію перевезення;

– приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4. 1 Послуги з організації перевезення, що надаються Користувачу класу “Інклюзивний”, підлягають оплаті відповідно до вартості Послуг, розміщеної у Мобільному Додатку та на Веб-сайті, та яка доводиться до відома Користувача класу “Інклюзивний” та підтверджується останнім шляхом оформлення замовлення на перевезення в класі “Інклюзивний”.

4. 2 Оплата Послуг, а також інших фінансових зобов’язань Користувача класу “Інклюзивний” перед Організатором перевезення, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, може здійснюватися за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або на Веб-сайті Адміністратора. При цьому Користувач класу “Інклюзивний” автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Організатор перевезення не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів класу “Інклюзивний”.

4. 3 Оплата Послуг, а також інших фінансових зобов’язань Користувача класу “Інклюзивний” перед Організатором перевезення, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, може здійснюватися в інший спосіб не заборонений законом. В частині оплати послуг Перевізник, який виконує перевезення, може діяти від імені за рахунок та в інтересах Організатора перевезення з метою забезпечення оплати Послуг.

4. 4 Користувач класу “Інклюзивний” цим підтверджує, що йому відомо про те що розмір оплати за Послуги визначається, виходячи з фактичних витрат Організатора перевезення, пов’язаних з наданням Послуг. Організатор перевезення є неприбутковою організацією, а тому надання Послуг за цим Договором не має на меті одержання будь-якого прибутку Організатором перевезення. Організатор перевезення надає послуги за цим Договором в межах своєї статутної діяльності. Основною метою діяльності Організатора перевезення за цим Договором є забезпечення можливості Користувачів класу “Інклюзивний”, які мають особливі потреби, зумовлені станом їхнього здоров’я, переміщатися за допомогою спеціально обладнаного автомобільного легкового транспорту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5. 1 Права Організатора перевезення:

– самостійно обирати та змінювати маршрут руху;

– змінювати умови надання Послуг, попередньо розмістивши інформацію на веб-сторінці Організатора перевезення;

– переносити або відміняти виконання замовлення (поїздки) з технічних причин, у зв’язку з несприятливими погодними умовами або з інших причин, незалежних від Організатора перевезення;

– відмовити в наданні послуг Користувачу класу “Інклюзивний”, у випадку наявності заборгованості Користувача класу “Інклюзивний” з оплати Послуг.

5. 2 Обов’язки Організатора перевезення:

– належним чином надавати Послуги;

– в разі скасування або істотних змін умов надання Послуг (якщо внаслідок таких змін Користувач класу “Інклюзивний” відмовляється від замовлення), повернути Користувачу класу “Інклюзивний” кошти, отримані як передоплату;

– надавати консультації з питань, що виникають у Користувача класу “Інклюзивний” з приводу надання Послуг;

– зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Користувача класу “Інклюзивний”;

– використовувати всі залежні від нього засоби для перевезення і доставки Користувача класу “Інклюзивний” і його багажу в пункт призначення в розумні терміни.

5. 3 Права Користувача класу “Інклюзивний”:

– отримувати консультації з питань, що виникають з приводу надання Послуг;

– вимагати дотримання конфіденційності по відношенню до інформації, яка надається при здійсненні оплати.

5. 4 Обов’язки Користувача класу “Інклюзивний”:

– упродовж усього періоду надання Послуг дотримуватися умов цього Договору;

– оплачувати в порядку визначеному цим Договором надані Послуги;

– на вимогу Організатора перевезення надавати документи та достовірну інформацію щодо наявності у Користувача класу “Інклюзивний” об’єктивної потреби у перевезенні автомобільним транспортом класу “Інклюзивний” спеціально обладнаним для перевезення осіб з порушенням опорно-рухового апарату, які переміщаються за допомогою колісних крісел;

– надавати Організатору перевезення та Перевізнику іншу інформацію та документи, необхідні для належного надання Послуг;

– під час надання Послуг сумлінно виконувати рекомендації Організатора перевезення та Перевізника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. 1 Організатор перевезення не несе відповідальності:

– за затримку, скасування, перенесення, зміну умов надання Послуг, якщо такі зміни виникли не з вини Організатора перевезення;

– за витрати, що виникли у Користувача класу “Інклюзивний” в результаті несвоєчасного прибуття в пункт призначення;

– за речі, залишені або забуті в салоні автомобіля;

– за будь-які збитки, які виникли у Користувача класу “Інклюзивний” в результаті протиправної діяльності будь-якої приватної особи (в тому числі учасників руху);

– за несвоєчасну подачу транспортного засобу, що виникла внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись: погодні умови, затори на дорогах, дії державних органів тощо, а також дії третіх осіб, які впливають на належне виконання Організатором перевезення або Перевізником своїх зобов’язань), або інших обставин (технічні неполадки автомобіля по дорозі до місця подачі), які Організатор перевезення, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і яким не міг запобігти;

6. 2 Користувач класу “Інклюзивний” несе відповідальність:

– за надання недостовірних даних при оформленні Послуг;

– за завдання матеріальної шкоди майну Організатора перевезення або Перевізника під час виконання замовлення.

6. 3 Сторони домовились, що будь-які спірні питання, які можуть виникнути в зв’язку з виконанням цього Договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів.

6. 4 У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню, у відповідності до законодавства України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7. 1 Користувач класу “Інклюзивний” гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

7. 2 З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами законодавства України.

7. 3 Всі терміни, які використовуються в цьому Договорі, але не визначені в ньому, використовуються в значенні, наведеному в Угоді користувача для класу “Інклюзивний” та в Угоді користувача щодо надання доступу до Онлайн-сервісу Uklon, які розміщені на Веб-сайті Адміністратора.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКЛОН КЕА”

Україна, 04073, місто Київ, пр. Бандери Степана, будинок 20Б

Код ЄДРПОУ: 44710031

IBAN UA253006140000026007500502258

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Код банку: 300614

Редакція діє з 26 жовтня 2023 року

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

 1.  Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКЛОН КЕА», ідентифікаційний код юридичної особи 44710031, що знаходиться за адресою: Україна, 04073, місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 20Б (далі – «Громадська Організація»), в особі Голови Організації Смуся Сергія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

2.  Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сторінці Громадської Організації в мережі Інтернет за посиланням: https://uklon.com.ua/user-agreement (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Громадською Організацією у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

3.  Благодійник і Громадська Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

4. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської Організації. Акцепт означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору та з метою публічного збору пожертв.

5. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Громадської Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

5. Fondy — це платіжний сервіс, який надається ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» (ідентифікаційний код: 38905834), створений для великих та малих бізнесів, призначений для проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та/або інших мобільних пристроїв.

7. Way For Pay — це платіжний сервіс, який надається ТОВ «Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (ідентифікаційний код: 39626179), створений для великих та малих бізнесів, призначений для проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та/або інших мобільних пристроїв.

8. Предмет договору

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Громадської Організації.

Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви.

Громадська організація самостійно визначає напрями використання Благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором.

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.

Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається Благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

9.  Громадська Організація має право:

10.  Громадська Організація зобов’язана:

11.  Благодійник має право:

12.  Статутна діяльність Організації

Громадська Організаціє є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Головною метою Організації є: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів громадян України. Основними напрямами діяльності Організації є в тому числі, але не виключно:

– сприяння побудові миролюбного та відкритого суспільства з метою його сталого розвитку;

– реалізація проектів у сфері скорочення викидів СО2 та інших природоохоронних ініціатив;

– сприяння реалізації проектів державно-приватного партнерства в усіх дозволених законом сферах суспільної життєдіяльності з метою сталого розвитку суспільства;

– реалізація проектів у сфері розвитку райдхейлінгу;

– сприяння гармонійному розвитку транспортної інфраструктури міст безпечної для навколишнього середовища;

– реалізація проектів у сфері послуг з перевезення автомобільним транспортом людей з обмеженою мобільністю;

– захист та реалізація прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних; утвердження та здійснення всіх форм прямої демократії в Україні;

– захист громадян від посягань на гарантовані Конституцією та законами України права і свободи;

– запобігання спробам завадити здійсненню прямої демократії в Україні;

– сприяння в наданні волонтерської допомоги (сприяння збору волонтерської допомоги) підрозділам Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної` служби, інших законних воєнізованих формувань (організацій), а також особам, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні;

– сприяння в здійсненні оздоровчої, культурної, освітньої діяльності для членів Організації, а також для осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.

13.  Внесення пожертви

13.1  Нерегулярні Благодійні пожертви

Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику крім випадків, передбачених цим Договором та законодавством України.

Благодійна пожертва передається у власність Громадської Організації для досягнення її статутних цілей. Періодично Громадська Організація започатковує нові благодійні та соціальні проекти, підтримує існуючі та самостійно вирішує питання їх тривалості та пропорційності фінансування по відношенню до інших благодійних проектів Громадської Організації.

У випадку здійснення пожертви на реалізацію конкретного оголошеного Громадською Організацією благодійного проекту, вона використовується на реалізацію такого проекту. При цьому, Громадська Організація має право змінювати цілі та порядок використання благодійної пожертви, в тому числі змінювати проект.

13.2  Регулярні благодійні пожертви

Благодійник може обирати фіксовану суму Благодійної пожертви, яка буде списуватися щоразу при оформленні Благодійником замовлення в застосунку Uklon (Регулярна благодійна пожертва). Розмір Регулярної благодійної пожертви є довільним та визначається на розсуд Благодійника.

Умови користування застосунком Uklon розміщені на сайті https://uklon.com.ua. Благодійник самостійно вступає у правовідносини, приймає права та набуває обов’язків у зв’язку з користуванням застосунком Uklon. Погоджуючись на цю Оферту Благодійник підтверджує, що Громадська Організація не є стороною таких правовідносин.

Отримані Громадською Організацією Регулярні благодійні пожертви перераховуються наступним благодійним організаціям в розмірі та/або пропорціях визначених на розсуд Громадської Організації для виконання статутних цілей таких благодійних організацій, в тому числі на підтримку проектів цих організації з метою допомоги підприємствам, установам і організаціям, в тому числі, але не виключно юридичним особам, які входять до складу або підпорядковані Міністерству оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, що залучаються до відсічі і стримування збройної агресії, забезпечення національної безпеки і оборони України:

  1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ», адреса: Україна, 01030, Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 32, офіс 41, код ЄДРПОУ 39696398
  2. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ ПРИТУЛИ», адреса: Україна, 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 47-49,152, код ЄДРПОУ 43720363
  3. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІГНІТАС», адреса: Україна, 03039, місто Київ, вул. Голосіївська, будинок 5, квартира 59, код ЄДРПОУ: 44943914
  4. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕБО ПЕРЕМОГИ», адреса: Україна, 01021, місто Київ, Печерський район, Кловський узвіз, будинок 7, код ЄДРПОУ: 45109890

Благодійник має право в будь який момент в застосунку Uklon скасувати Регулярну благодійну пожертву, змінити суму Регулярної благодійної пожертви або змінити реквізити банківської картки, з якої здійснюється списання Регулярної благодійної пожертви.

13.3  Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

14.  Місце проведення публічного збору коштів

Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Громадської Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Громадської Організації.

15.  Термін збору Благодійних пожертв

Публічний збір Благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Громадської Організації, якщо інший термін не буде визначений Громадською Організацією.

16.  Платіжні реквізити

При сплаті Благодійної пожертви банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесінгової системи Fondy та/або Way For Pay. Це означає, що конфіденційні дані (реквізити карти, реєстраційні дані та ін.) не надходять на Сайт, їх обробка повністю захищена і ніхто не може отримати персональні та банківські дані Благодійника.

При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської карти Благодійника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку по операціях з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, SecureCode, і закритих банківських мереж, що мають вищий ступінь захисту.

17.  Наданням Благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет Благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Громадської організації обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Громадська Організація має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

18.  Заключні положення

До відносин між Благодійником і Громадською Організацією застосовуються положення чинного законодавства України.

Відповідальність Громадської Організації за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Громадська Організація має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови цієї Оферти в будь-який час. Всі зміни в цій Оферті, нова редакція Оферти вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

19.  Контактні дані

Назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКЛОН КЕА»

Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 20Б

Email: care@uklon.com.ua

Редакція діє з 12 березня 2024 року

ВСТУП

Ця Політика використання файлів cookie (далі – “Політика”) містить детальну інформацію про те, які файли cookie та інші інструменти відстеження (далі – “файли cookie”) використовуються веб-сайтами Uklon (далі – “Веб-сайт“) та третіми особами, а також про те, як змінити налаштування файлів cookie або відмовитися від їхнього використання та зберігання.

У деяких випадках ми можемо використовувати файли cookie для збору Персональних даних або для збору інформації, яка стає Персональними даними, якщо ми об’єднуємо її з іншою інформацією, що призводить до обробки Ваших Персональних даних. Будь ласка, ознайомтеся з нашим Положенням про обробку та захист персональних даних, щоб отримати більш детальну інформацію про те, як ми обробляємо Ваші персональні дані.

ЮРИДИЧНА ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Будь-яке посилання в цій Політиці на “Uklon”, “Ми”, “Наш”, “Нас” означає Uklon LTD, юридичну особу, створену відповідно до законодавства Республіки Кіпр, номер компанії: HE 357185, належним чином зареєстрованою за адресою 12 Dimostheni Severi, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080 Нікосія, Кіпр.

Будь-яке посилання в цій Політиці на “Ви”, “Ваш”, “Ви” означає фізичну особу, яка відвідує Веб-сайт/завантажує Мобільний додаток(и) та реєструє обліковий запис на Веб-сайті та Мобільному застосунку(ах).

Використання файлів cookie та обробка Ваших персональних даних буде здійснюватися з дотриманням усіх чинних законів та нормативно-правових актів про захист персональних даних, з особливим посиланням на (i) Регламент (ЄС) 679/2016 (так званий “Загальний регламент про захист даних”); (ii) Директиву 2002/58/ЄС (так звана “Директива про електронну приватність”) та (iii) будь-який інший акт, наказ, розпорядження, інструкцію або положення, видані відповідними органами захисту даних на глобальному, європейському та національному рівнях законодавства країн, в яких ми ведемо бізнес – далі разом іменуються “Застосовне законодавство про захист даних”.

Ця Політика застосовується, коли Ви використовуєте наші Веб-сайти та Мобільні застосунки відповідно, як того вимагає Застосовне законодавство про захист даних. Для цілей цієї Політики “Мобільний застосунок” означає застосунки для мобільних пристроїв “Uklon” (для користувачів) та “Uklon Driver” (для партнерів) для iOS та Android, а “Веб-сайт” означає будь-який веб-сайт з наступними доменами: uklon.eu, uklon.com.ua, az.uklon.eu, uz.uklon.eu, driverambassador.uklon.com.ua, partnerregistration.uklon.com.ua, posterapp.uklon.com.ua, m.uklon.com.ua, fleets.uklon.com.ua, corporate-portal.uklon.com.ua, partner-registration.uklon.com.ua, driverregistration.uklon.com.ua, events.uklon.com.ua, ios.uklon.com.ua, driverregistrationuz.uklon.eu, driverregistrationaz.uklon.eu.

Терміни з великої літери, що використовуються в цьому документі без визначення, мають значення, наведене в Положенні про обробку та захист персональних даних.

Якщо у Вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо Ви бажаєте скористатися своїми правами, наданими Застосовним законодавством про захист персональних даних, будь ласка, ознайомтеся з нашим Положенням про обробку та захист персональних даних або зв’яжіться з Нами за електронною адресою: privacy@uklon.com.ua (для України) та privacy@uklon.eu (для інших країн).

Файли cookie – це невеликі за розміром текстові файли з ідентифікатором (рядком букв і цифр), які:

Файли cookie зазвичай не містять жодної інформації, яка б ідентифікувала особу, але персональні дані, які ми зберігаємо про Вас, можуть бути пов’язані з інформацією, що зберігається в файлах cookie та отримана з них, наприклад, IP-адреса, ідентифікатор пристрою, країна або регіон, історія кліків.

З метою кращого розуміння файлів cookie та усвідомленого вибору ми рекомендуємо ознайомитися з довідником із файлів cookie відповідного браузера або відвідати www.aboutcookies.org або www.allaboutcookies.org .

Коли Ви заходите на Веб-Сайт, Ви будете проінформовані за допомогою відповідного банера про використання файлів cookie в нижній частині Сайту. Будь-який користувач або партнер вільний вирішувати, чи приймати або відхиляти деякі або всі категорії файлів cookie, з можливістю контролювати це 1) через налаштування браузера пристрою, 2) шляхом написання електронного листа на адресу Uklon або 3) шляхом доступу до “Декларації про файли cookie” на Веб-сайті.

Відповідно до чинного законодавства про захист даних, ми маємо право зберігати файли cookie на вашому пристрої, якщо вони необхідні для роботи Веб-сайту: це стосується основних/технічних файлів cookie. Для зберігання інших типів файлів cookie нам потрібна Ваша згода. Ваша згода буде застосовна до всіх Веб-сайтів та Мобільних застосунків Uklon, згаданих у цій Політиці.

Категорія 1 – залежно від сторони-ініціатора:

Оригінальні файли cookieСторонні файли cookie
Встановлюється компанією Uklon, доступні для використання тільки нами.Встановлюються третіми сторонами, такими як Google Analytics, Facebook тощо.

Категорія 2 – залежно від періоду дії:

Ім’яОписПриклад
Сесійні файли cookieВмикаються лише на час використання Веб-сайту, тобто з моменту завантаження Веб-сайту і до його повного закриття.Загальний час; дані про пристрій користувача (наприклад, геолокація); надання певних сеансів чату в реальному часі; виявлення проблем із продуктивністю.
Постійні файли cookieЗберігаються у вигляді файлу на вашому комп’ютері або іншому пристрої протягом певного періоду часу.Пароль, мова Веб-сайту.

Категорія 3 – Залежно від функціональності:

Ім’яОписПриклад
НеобхідніСуворо необхідні для того, щоб Ви могли переглядати Веб-сайт і використовувати його функції так, як вони були розроблені і призначені для роботи. Це оригінальні та сторонні файли cookie.Щоб захищати та зберігати Вашу інформацію в безпеці; аутентифікувати Ваші дані та дані Вашого пристрою для оптимізації роботи Веб-сайту та його сервісів тощо.
УподобанняДозволяють Веб-сайту запам’ятовувати інформацію, яка змінює поведінку або зовнішній вигляд Веб-сайту. Це оригінальні та сторонні файли cookie.Щоб визначити та застосувати мову, якій Ви надаєте перевагу, або регіон, в якому Ви перебуваєте.
СтатистикаУвімкнені з метою збору інформації про дії користувача/використання Веб-сайту та загальну продуктивність Веб-сайту. Це оригінальні та сторонні файли cookie.Щоб отримати інформаціїю про пристрій, час та улюблені сторінки; для роботи Веб-сайту під час перебування користувача на Веб-сайті та його використання (Google Analytics); для виконання ретаргетингу, який допомагає вирішити, чи показувати Вам релевантну рекламу, коли Ви відвідуєте певні веб-сайти в межах мережі ретаргетингу, чи ні. Для кращого розуміння роботи Google Analytics рекомендуємо відвідати сайт.
МаркетингВикористовуються для відстеження відвідувачів на різних веб-сайтах.Показувати рекламу, яка є релевантною та цікавою для окремого користувача, а отже, більш цінною для видавців та сторонніх рекламодавців.

ВІДМОВА ВІД ФАЙЛІВ COOKIE

Коли Ви заходите на Веб-сайт, Вам буде повідомлено про це за допомогою відповідного банера з файлами cookie в нижній частині Веб-сайту.

1) Будь-який користувач або партнер може вирішувати, чи приймати або відхиляти деякі або всі типи файлів cookie з можливістю контролю (тобто: дозволяти; видаляти; очищати або блокувати будь-які, в тому числі боти, обмежені файлами cookie третіх сторін) за допомогою налаштувань браузера на своєму пристрої.

Браузери зазвичай дозволяють відмовлятися від прийняття та видалення файлів cookie. Ми рекомендуємо відвідати наступні веб-сторінки, щоб знайти інформацію про те, як заблокувати та видалити файли cookie у відповідному браузері:

Зверніть увагу, що якщо налаштування файлів cookie вимкнено, Ви можете зіткнутися з деякими труднощами під час використання певних функцій Веб-сайту.

Зверніть увагу, що статистичні файли cookie використовуються для покращення загальної продуктивності Веб-сайту. Без статистичних файлів cookie Ви зможете користуватися всіма функціями цього Веб-сайту.

Залежно від Вашого пристрою та операційної системи, можливо, Ви не зможете видалити або заблокувати всі файли cookie. Крім того, якщо Ви хочете відхилити файли cookie у всіх Ваших браузерах і пристроях, Вам потрібно буде зробити це в кожному браузері на кожному пристрої, який Ви активно використовуєте.

2) Ви можете змінити свої уподобання та відкликати свою згоду, написавши Нам за контактними даними, вказаними в цій Політиці або в Положенні про обробку та захист персональних даних. Будь ласка, пам’ятайте, що необхідно надати Нам ID Вашої згоди (наведений нижче в Декларації про використання файлів cookie).

3) Декларація про файли cookie

Якщо в Декларації про файли cookie згадуються сервіси Третіх осіб, вони можуть використовуватися для відстеження Ваших звичок користування сайтом додатково до інформації, зазначеної в цьому документі, і без відома Уклону або користувача/водія. Для отримання повної інформації про зібрану інформацію та термін її зберігання відповідною Третьою особою, ознайомтеся з відповідною політикою конфіденційності такої Третьої особи, зазначеною в Декларації про cookie вище, а саме

ПЕРЕГЛЯД ПОЛІТИКИ

Uklon залишає за собою право змінювати цю Політику в будь-який час без попереднього повідомлення і не несе жодної відповідальності перед будь-якою стороною за можливі наслідки таких змін. У разі внесення будь-яких змін, Уклон опублікує переглянуту версію цієї Політики та змінить дату набуття ними чинності. Всі зміни набувають чинності з дати публікації, якщо інше не передбачено в повідомленні.

Якщо ми внесемо суттєві зміни до цієї Політики, ми повідомимо Вас про це, розмістивши відповідну публікацію на нашому Веб-сайті або через інші відповідні канали зв’язку.

Uklon рекомендує Вам періодично переглядати цю Політику, щоб бути в курсі будь-яких змін, коли Ви отримуєте доступ до Веб-сайту та/або на ньому.

Ваше подальше використання Веб-сайту та Мобільного застосунку буде вважатися таким, що Ви прочитали, зрозуміли, прийняли та погодилися з цими змінами.

Дата набуття чинності: 26.10.2023

Це Положення про обробку та захист персональних даних (надалі – «Положення») розроблене Товариством з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44293344, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б (надалі за текстом – «Ми» у відповідних відмінках), яке є володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (надалі – «Закон») та регулюється цим Законом.

Одним із Наших пріоритетів є послідовний та ефективний захист Ваших персональних даних, тому Ми докладаємо максимум зусиль, щоб Ваші персональні дані були у безпеці.

Цим Положенням Ми б хотіли поінформувати Вас про те, які саме персональні дані та в який спосіб Ми обробляємо, а також цілі та засоби обробки та захисту персональних даних. Це Положення поширюється на всі види персональних даних користувачів онлайн сервісу «Uklon» та користувачів онлайн сервісу «Uklon Driver», які Ми збираємо та обробляємо через веб-сайт: uklon.com.ua (надалі – «Веб-сайт»), додатки для мобільних пристроїв «Uklon» та «Uklon Driver» для iOS та Android (надалі – «Мобільні додатки»), а також через інші джерела, зазначені нижче в цьому Положенні. Використовуючи та реєструючись на Веб-сайті та/або в Мобільних додатках, а також при здійсненні замовлення без реєстрації через Веб-сайт, Ви підтверджуєте, гарантуєте та заявляєте про те, що Ви прочитали та зрозуміли це Положення і надаєте однозначну згоду на обробку Нами Ваших персональних даних у відповідності до цього Положення. Якщо Ви не погоджуєтеся з цим Положенням у повному обсязі, не використовуйте Веб-сайт та/або Мобільні додатки.

Ми можемо час від часу доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати це Положення. Ми можемо вносити зміни до цього Положення без попереднього повідомлення Вас, тому рекомендуємо регулярно перевіряти це Положення на Веб-сайті і таким чином Ви погоджуєтесь на внесення будь-яких змін до цього Положення. Ми можемо повідомляти Вас про внесення будь-яких суттєвих доповнень або змін до цього Положення. Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-якими суттєвими та іншими доповненнями або змінами, що внесені або можуть бути внесені у майбутньому, не використовуйте Веб-сайт та/або Мобільні додатки.

Це Положення складено українською мовою, однак надається для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою та його перекладами російською та англійською мовами, юридичну силу має версія документа українською мовою.

Які персональні дані Ми обробляємо?

А) Користувачі онлайн сервісу «Uklon».

Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте Нам, а саме: ім’я, електронну адресу, номер телефону, місто, як при заповненні реєстраційної форми на Веб-сайті чи у Мобільному додатку, так і при заповненні свого профілю. Ми також можемо обробляти Ваші персональні дані, коли Ви реєструєтесь через Facebook, Google plus.

Ми обробляємо Ваші персональні дані, а саме: номер телефону та ім’я користувача при здійсненні Вами замовлення через Веб-сайт без реєстрації.

Ми також обробляємо Ваші персональні дані у випадках, коли Вам необхідно зв’язатися з Нашою службою підтримки клієнтів або звернутися до Нас через інші канали (наприклад, через соціальні мережі).

Існують й інші випадки, коли Ви надаєте Нам персональні дані. Ви можете створити обліковий запис (акаунт), який дозволяє зберігати персональні налаштування, переглядати попередні замовлення, планувати майбутні замовлення і керувати поточними.

З метою реєстрації облікового запису (акаунту) Вам необхідно буде надати нам певний обсяг персональних даних. На першому етапі реєстрації Ви надаєте нам контактний номер телефону, за яким буде здійснена реєстрація. На цьому етапі Ви маєте можливість ознайомитися із цим Положенням про обробку та захист персональних даних. Після направлення номеру телефону ми матимемо право використовувати цей номер для відправлення Вам повідомлень (SMS, пуш-повідомлень), а також здійснення дзвінків. Зокрема, такі повідомлення і дзвінки можуть мати місце в разі неуспішної реєстрації (наприклад, коли ви не завершили процес реєстрації) або з метою підтвердження чи уточнення певної реєстраційної інформації.

Беручи участь у рекламних акціях чи розіграшах – Ви також будете надавати Нам свої персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати Нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом чи Мобільним додатком.

У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення та з метою отримання страхового відшкодування, Ви передаєте Нам свої персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, дату народження, серію та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією.

У разі здійснення страхування відправлень, якщо Ви замовили послугу доставки, Ви передаєте Нам свої персональні дані: адресу, прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону.

Б) Партнери Уклон (користувачі онлайн сервісу «Uklon Driver»).

Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте Нам (якщо укладаєте із Нами Публічну оферту про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції): ім’я, прізвище, електронну адресу, номер телефону, дані свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, дані посвідчення водія, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та номер банківської карти, які передаються фінансовій компанії, Ваше фото (зображення), місто при укладенні з Нами Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної на Веб-сайті, іншу інформацію, яку Ви Нам добровільно надаєте. Ми також присвоюємо Вам унікальний ідентифікатор (UID), який включає інформацію про ім’я, марку та модель авто, державний номер автомобіля і номер телефону.

Ми обробляємо Ваші персональні дані також у випадках, коли Вам необхідно зв’язатися з Нашою службою підтримки партнерів або звернутися до Нас через інші канали.

Існують й інші випадки, коли Ви надаєте Нам персональні дані. Ви можете створити обліковий запис (особистий кабінет), який дозволяє зберігати персональні налаштування, завантажувати фотографії, переглядати виконані замовлення тощо.

З метою реєстрації облікового запису (акаунту) Вам необхідно буде надати нам певний обсяг персональних даних. На першому етапі реєстрації Ви надаєте нам контактний номер телефону, за яким буде здійснена реєстрація. На цьому етапі Ви маєте можливість ознайомитися із цим Положенням про обробку та захист персональних даних. Після направлення номеру телефону ми матимемо право використовувати цей номер для відправлення Вам повідомлень (SMS, пуш-повідомлень), а також здійснення дзвінків. Зокрема, такі повідомлення і дзвінки можуть мати місце в разі неуспішної реєстрації (наприклад, коли ви не завершили процес реєстрації) або з метою підтвердження чи уточнення певної реєстраційної інформації.

Беручи участь у рекламних акціях чи розіграшах – Ви також будете надавати Нам персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати Нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом або Мобільним додатком.

У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення пасажирів та з метою отримання страхового відшкодування, Ви передаєте Нам свої персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, дату народження, серію та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією. Ми передаємо вищезгадані дані страховій компанії негайно після їх отримання від Вас, а після передачі видаляємо їх.

Для посилення заходів безпеки користувачів онлайн сервісу «Uklon» та належної додаткової перевірки/ідентифікації особи Партнера Уклон, Ми можемо також обробляти наступні персональні дані Партнерів Уклон, а саме: дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серію паспорта, строк його дії, дату видачі та назву органу, який його видав; дані посвідки на проживання; витяг про несудимість) та/або їх копії, іншу інформацію, яку Нам добровільно надають Партнери Уклон.     

Якщо Ви укладаєте із Нами Публічну оферту про надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) або Договір приєднання (публічну оферту) про надання доступу до онлайн-сервісу з УКЛОН ЛТД (UKLON LTD) та створюєте обліковий запис (особистий кабінет) із застосуванням процесу ідентифікації через сервіс ДП «ДІЯ», Ми отримаємо від ДП «ДІЯ» копії (у форматі pdf-файлів та поля з метаданими) тих документів, якими Ви дозволите поділитися із Нами. Відповідно до правил ДП «ДІЯ» та наших налаштувань Партнер Уклон може поділитися копіями таких документів:

– Біометричні паспорти: ID-картка, закордонний паспорт;

– Картка платника податків;

– Посвідчення водія;

– Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Також Ми можемо обробляти персональні дані в якості розпорядника при їх отриманні від володільця даних – компанії УКЛОН ЛТД (UKLON LTD), в разі укладання Партнером Уклон Договору приєднання (публічної оферти) про надання доступу до онлайн-сервісу. В такому випадку ми отримуємо наступні персональні дані: ім’я, прізвище, електронну адресу, номер телефону, дані свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, дані посвідчення водія, дані паспорту або посвідки на проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), фото зображення, місцезнаходження, дані з облікового запису (особистого кабінету), відгуки, рейтинг, іншу інформацію, яку Ви добровільно надаєте в момент укладання або після укладання зазначеного Договору з УКЛОН ЛТД (UKLON LTD).

Дані, які Ми обробляємо автоматично

Ми можемо автоматично обробляти певні дані, серед яких Ваша IP-адреса, дата і час, коли Ви користувалися Нашими послугами, інформація про апаратне і програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, який Ви використовуєте, а крім того, інформація про операційну систему Вашого комп’ютера чи мобільного пристрою (наприклад, версії додатків та налаштування мови). Ми можемо також збирати інформацію про натискання і сторінки, які Ми Вам показували.

Якщо Ви використовуєте мобільний пристрій, Ми також можемо отримувати дані, що ідентифікують цей пристрій, його налаштування і характеристики, дані місця розташування, збої в роботі програми, інші системні операції та Ваші рекламні ідентифікатори. Коли Ви здійснюєте замовлення через Веб-сайт або Мобільний додаток, Наша система фіксує за допомогою яких засобів і через які веб-сайти воно було здійснене або з яких веб-сайтів Ви перейшли на Веб-сайт або до Мобільних додатків.

Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись: до телефонної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). У будь-якому випадку, доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої однозначної згоди у відповідь на Наше push-повідомлення.

Вищезазначені типи інформації не завжди можуть містити персональні дані (тобто дані, які ідентифікують або можуть ідентифікувати Вас). Частина цієї інформації може натомість становити неперсональні дані (тобто дані, які не ідентифікують і не можуть ідентифікувати Вас).

Персональні дані інших осіб, які Ви надаєте Нам

 Користувачі онлайн сервісу «Uklon».

Звичайно, Ви можете робити замовлення не тільки для себе. Ви можете замовити послугу перевезення для будь-якої особи, надавши Нам її номер телефону та ім’я. Крім того, при замовленні послуги доставки Ви передаєте Нам персональні дані одержувача відправлень: адресу, прізвище, ім’я та номер телефону. Однак, з цього приводу Ми повинні зазначити, що Ви відповідальні за те, щоб особа, персональні дані якої Ви надали, знала, що Ви це зробили, зрозуміла та погодилася з тим, яким чином Ми використовуємо її персональні дані (як це зазначено в цьому Положенні).

Для цього Ви зобов’язані заздалегідь поділитися посиланням на це Положення, доступне на Веб-сайті, із такою особою, і цим Ви підтверджуєте, що Ви зробили це, отримали однозначну згоду такої особи на обробку її персональних даних відповідно до умов, викладених у цьому Положенні, і надасте таку згоду Нам за запитом.

Інформація, отримана від третіх осіб та з інших джерел

Ця інформація може включати відгуки користувачів, такі як оцінки або компліменти, інформацію користувачів чи інших осіб, які надають інформацію у зв’язку з претензіями чи суперечками, інформацію від страхових постачальників, постачальників фінансових послуг та інформацію з загальнодоступних джерел. Ми можемо об’єднати інформацію, зібрану з цих джерел, з іншою інформацією, що є у Нашому розпорядженні.

Для чого Ми обробляємо Ваші персональні дані?

Ми обробляємо наступні персональні дані для таких цілей. Зокрема, Ваші персональні дані можуть бути використані таким чином:

А) Користувачі онлайн сервісу «Uklon».

– Розміщення замовлень: Ми використовуємо Ваші персональні дані з метою розміщення Вами замовлень на перевезення пасажирів та/або доставку в онлайн сервісі «Uklon» та для передачі Ваших персональних даних Партнерам з метою виконання Партнерами відповідних замовлень. Передати Ваші персональні дані Партнерам в інших випадках Ми можемо лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Служба підтримки клієнтів: Ми забезпечуємо цілодобову підтримку клієнтів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

– Обліковий запис (акаунт): користувачі можуть створити акаунт на Веб-сайті або в Мобільному додатку. Ми використовуємо інформацію, яку Ви Нам надаєте, щоб керувати акаунтом.

– Маркетинг: Ми також використовуємо Ваші персональні дані (номер телефону та адресу електронної пошти) для відправлення (розсилки) інформації, листів з новинами, опитуваннями, рекламних та промо матеріалів. Беручи участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями. Ми також розміщуємо інформацію, листи з новинами, рекламні та промо матеріали в Мобільному додатку та на Веб-сайті.

Ви маєте право відмовитися від отримання (розсилки) інформації, листів з новинами, рекламних та промо- матеріалів, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: control@uklon.com.ua.

– Спілкування з Вами: Ми можемо звертатися до Вас і з інших питань електронною поштою, по телефону та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з Нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви Нам відправляєте.

– Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки, Ми використовуємо автоматичну систему визначення номеру, щоб ідентифікувати Ваш номер телефону з Вашим замовленням – це допоможе і Вам, і Нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості надання послуг та подальшого навчання Нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу відповідно до мети їх обробки і видаляються автоматично, крім випадків, коли Ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення. Цим Ви надаєте однозначну згоду на прослуховування та запис телефонних розмов та обробку Нами відповідних персональних даних.

– Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільний додаток може отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись до телефонної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої однозначної згоди у відповідь на Наше push-повідомлення.

● Розділ «Телефонна книга (контакти)»: доступ до цього розділу потрібен, щоб Ви могли зробити замовлення для будь-якої іншої особи шляхом надання Нам її номеру телефону з Вашої телефонної книги. Ми не передаємо дані телефонної книги третім особам, окрім передачі Партнеру номеру телефона особи, перевезення для якої замовлено, з метою виконання замовлення для цієї особи, та не використовуємо їх іншим чином, ніж у зв’язку з використанням Мобільного додатку як передбачено цим Положенням.

● Розділ «Місцезнаходження»: Ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема демонстрації місцезнаходження автомобіля, який буде виконувати Ваше замовлення. Ми не передаємо ці дані третім особам, за винятком випадків, коли під час поїздки існує імовірність загрози Вашому життю чи здоров’ю та лише після того, як Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «Uklon».

● Розділ «Запис на карту пам’яті»: Ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані з Вашим замовленням. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку.

– У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров’я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором, та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. У випадку здійснення страхування відправлень, Ми також передаємо Ваші персональні дані страховій компанії, яка здійснює страхування відправлень, в разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки (якщо застосовне). У випадку передачі Ваших персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо це необхідно для викладених вище цілей, цим Ви надаєте свою однозначну згоду на передачу (а також подальшу обробку) Ваших персональних даних за межі України, включно до юрисдикцій, які не визнані такими, що забезпечують належний захист даних.

– Захист Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (ім’я, прізвище, номер телефону, маршрут поїздки та місцезнаходження) екстреним службам з метою порятунку Вашого життя чи здоров’я та/або запобігання загрозі заподіяння шкоди Вашому життю чи здоров’ю під час поїздки, якщо Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «Uklon».

– Юридичні цілі: Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України.

– Маркетингові активності та інші заходи рекламного характеру: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (прізвище, ім’я, номер телефону) третім особам з метою пропонування/надання вказаними третіми особами Вам знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги таких третіх осіб, та/або подарунків, та/або призів, та/або інших заохочень, які пропонуються та надаються такими третіми особами.

Б) Партнери Уклон (користувачі онлайн сервісу «Uklon Driver»)

– Виконання замовлень: Ми обробляємо Ваші персональні дані, якщо Ви прийняли до виконання замовлення на перевезення та/або доставку, для передачі їх користувачу онлайн сервісу «Uklon».

– Служба підтримки Партнерів: Ми забезпечуємо підтримку Партнерів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

– Обліковий запис (особистий кабінет): Партнери можуть створити особистий кабінет на Веб-сайті. Ми використовуємо інформацію, яку Ви Нам надаєте, щоб керувати особистим кабінетом. Ми надійно зберігаємо та не передаємо третім особам дані, пов’язані з налаштуваннями та статистичною інформацією, що міститься у Мобільному додатку (налаштування фільтрів та алгоритмів вибору замовлень, статистику виконаних замовлень тощо).

– Маркетинг: Ми також використовуємо Ваші персональні дані для відправлення (розсилки) інформації, листів з новинами й опитуваннями та рекламних матеріалів. Беручи участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями.

Ви маєте право відмовитися від отримання (розсилки) інформації, листів з новинами, рекламних та промо- матеріалів, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: control@uklon.com.ua.

– Спілкування з Вами: Ми можемо звертатися до Вас і з інших питань електронною поштою, телефоном та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з Нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви Нам відправляєте.

– Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки Партнерів, або коли служба підтримки Партнерів зв’язується з Вами, Ми використовуємо автоматичну систему визначення номера, щоб ідентифікувати Ваш телефонний номер з Вашим замовленням – це допоможе і Вам, і Нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості послуг і подальшого навчання Нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли Ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення. Цим Ви надаєте однозначну згоду на прослуховування та запис телефонних розмов та обробку Нами відповідних персональних даних.

– Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись: місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої однозначної згоди у відповідь на Наше push-повідомлення.

● Розділ «Місцезнаходження»: Ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема забезпечення актуальної інформації про замовлення, які розміщені поблизу до Вашого місцезнаходження, а також забезпечення безпеки, запобігання та виявлення випадків шахрайства. Дані стосовно Вашого місцезнаходження обробляються, коли Мобільний додаток «Uklon Driver» працює у пріоритетному (відкрито та відображається на екрані) або фоновому (відкрито, але не відображається на екрані) режимі. Для того, аби припинити обробку даних Вашого місцезнаходження, Ви повинні закрити додаток «Uklon Driver». В будь-якому випадку Ми не передаємо дані стосовно Вашого місцезнаходження третім особам.

● Розділ «Запис на карту пам’яті»: Ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані з використанням Вами Мобільного додатку. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку.

– У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення пасажирів: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров’я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. У випадку здійснення страхування відправлень Ми також передаємо Ваш номер телефону страховій компанії, в разі настання страхового випадку в результаті виконання Вами послуги доставки. У випадку передачі Ваших персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо це необхідно для викладених вище цілей, цим Ви надаєте свою однозначну згоду на передачу (а також подальшу обробку) Ваших персональних даних за межі України, включно до юрисдикцій, які не визнані такими, що забезпечують належний захист даних. Ми передаємо вищезгадані дані страховій компанії негайно після їх отримання від Вас, а після передачі видаляємо їх.

– Пошук залишених у автомобілі речей: Ми передаємо Ваше ім’я та номер телефону користувачам онлайн сервісу «Uklon» з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення.

Ми можемо передати номер Вашого телефону користувачам онлайн сервісу «Uklon» в інших випадках лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Юридичні цілі: Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України.

– Маркетингові активності та інші заходи рекламного характеру: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (ім’я, номер телефону) третім особам з метою пропонування/надання вказаними третіми особами Вам знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги таких третіх осіб, та/або подарунків, та/або призів, та/або інших заохочень, які пропонуються та надаються такими третіми особами.

В який спосіб Ми передаємо Ваші персональні дані третім особам?

За певних обставин Ми можемо передавати Ваші персональні дані третім особам.

Жодна передача Ваших персональних даних, яка здійснюється на підставі Вашої згоди на обробку персональних даних у відповідності до цього Положення, не потребуватиме Вашої окремої згоди або надання Вам окремого повідомлення.

А) Користувачі онлайн сервісу «Uklon».

– Розміщення замовлень: Ми передаємо Ваші персональні дані Партнерам з метою виконання Партнерами Ваших замовлень. В інших випадках на письмовий чи усний запит Партнера Ми можемо передати номер Вашого телефону Партнеру лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Треті особи, що постачають Нам послуги: Ми можемо використовувати послуги третіх осіб, включаючи операторів електронних комунікацій, абонентами яких Ви є, для обробки Ваших персональних даних від Нашого імені, які вважатимуться або розпорядниками персональних даних, або третіми особами у розумінні Закону. Ця обробка відбувається з різними, проте завжди законними цілями.           Наприклад, для розсилки Вам інформації та рекламних матеріалів від Нашого імені і в Наших інтересах ми можемо залучати операторів електронних комунікацій, які будуть відправляти Вам смс-повідомлення та пуш-повідомлення від Нашого імені. Оператори електронних комунікацій, абонентами яких Ви є, можуть передавати Нам дані про надані Вам електронні комунікаційні послуги виключно в цілях, визначених в цьому Положенні. Такі постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності, укладають з Нами відповідні угоди і не мають права використовувати Ваші персональні дані для власних чи інших цілей. Ми не передаємо Ваші персональні дані третім особам для розсилки інформації та рекламних матеріалів від імені і в інтересах інших осіб, ніж Ми.

– Компетентні органи державної влади: Ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі і у тих випадках, як цього вимагає чинне законодавство України, зокрема, якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім цього, персональні дані у відповідному обсязі можуть бути передані компетентним органам для захисту Наших прав або власності, а також прав і власності Партнерів Уклон.

– Страхові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією Ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страховій компанії Ваших персональних даних у разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки.

– Захист Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (ім’я, прізвище, номер телефону, маршрут поїздки та місцезнаходження) екстреним службам з метою порятунку Вашого життя або здоров’я та/або запобігання загрозі нанесення шкоди Вашому життю або здоров’ю під час поїздки, якщо Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «Uklon».

– Фінансові компанії: Ми передаємо Вашу історію поїздок, інформацію по замовленню, а також дані, які підтверджують факт комунікації з Вами з приводу здійснених поїздок, в тому числі, але не виключно, скріншоти листувань електронною поштою та іншими засобами комунікації з переліком персональних даних, зазначених Вами під час реєстрації в онлайн сервісі «Uklon», дату Вашої реєстрації на відповідні запити фінансових компаній – постачальників фінансових послуг з метою підтвердження здійснених Вами поїздок. Цим Ви надаєте згоду на передачу Нами зазначених скріншотів листувань фінансовим компаніям та підтверджуєте, що така передача не становитиме порушення таємниці листування.

– Треті особи, що пропонують/надають Вам знижки (дисконти), та/або подарунки, та/або призи, та/або інші заохочення: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (прізвище, ім’я, номер телефону) у порядку та обсязі, який є достатнім для надання Вам знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги таких третіх осіб, та/або подарунків, та/або призів, та/або інших заохочень, які пропонуються та надаються такими третіми особами.

Б) Партнери Уклон (користувачі онлайн сервісу «Uklon Driver»).

– Виконання замовлень: Ми передаємо Ваші персональні дані користувачам онлайн сервісу «Uklon», замовлення яких Ви виконуєте.

– Треті особи, що постачають послуги: Ми можемо використовувати послуги третіх осіб для обробки Ваших персональних даних від Нашого імені. Ця обробка відбувається для різних цілей, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів від Нашого імені і в Наших інтересах. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей.

– Компетентні органи державної влади: Ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі і у тих випадках, як цього вимагає чинне законодавство України, зокрема, якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім, цього персональні дані у відповідному обсязі можуть бути передані компетентним органам для захисту Наших прав або власності, а також прав і власності користувачів Веб-сайту та Мобільних додатків.

– Страхові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією Ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страхової компанії Ваших персональних даних в разі настання страхового випадку в результаті надання Вами послуги доставки. Ми видаляємо вищезгадані дані негайно після їх передачі страховій компанії.

– Пошук залишених у автомобілі речей: на письмовий чи усний запит користувачів онлайн сервісу «Uklon», Ми передаємо їм Ваше ім’я та номер телефону з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення. В інших випадках на письмовий чи усний запит користувачів онлайн сервісу «Uklon» Ми можемо передати їм номер Вашого телефону лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Фінансові компанії: Ми передаємо історію виконаних замовлень, персональні дані, зазначені Вами під час реєстрації в онлайн сервісі «Uklon», дані, що містяться у Вашому особистому кабінеті, а також дані, які підтверджують факт комунікації з Вами з приводу здійснених поїздок, в тому числі, але не виключно, скріншоти листувань електронною поштою та іншими засобами комунікації на відповідні запити фінансових компаній – постачальників фінансових послуг. Цим Ви надаєте згоду на передачу Нами зазначених скріншотів листувань фінансовим компаніям та підтверджуєте, що така передача не становитиме порушення таємниці листування.

– Треті особи, що пропонують/надають Вам знижки (дисконти), та/або подарунки, та/або призи, та/або інші заохочення: Ми можемо передавати Ваші персональні дані ( ім’я, номер телефону) у порядку та обсязі, який є достатнім для надання Вам знижок (дисконтів) від існуючих (поточних) цін на товари та/або послуги таких третіх осіб, та/або подарунків, та/або призів, та/або інших заохочень, які пропонуються та надаються такими третіми особами.

Навіщо Ми отримуємо Вашу згоду та як її можна відкликати?

     У випадках, визначених законодавством, Ви надаєте свою однозначну згоду на збір      та обробку Нами Ваших персональних даних у відповідності до цього Положення     . Згода на обробку персональних даних надається Вами для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення      цілей, які потребують отримання саме згоди суб’єкта даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонну           передачу          , знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України.

При обробці персональних даних Ми не обмежені у застосуванні способів їх обробки. Обробка персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації.

Наступні види персональних даних можуть оброблятися лише на підставі Вашої окремої однозначної згоди у відповідь на Наше push-повідомлення: місцезнаходження, телефонна книга (контакти), запис на карту пам’яті. Ви можете будь-коли відкликати таку окрему згоду. Якщо Ви відкликали згоду, Ви не зможете користуватися будь-якими послугами чи функціями, які вимагають обробки персональних даних, які Ми зібрали на підставі окремої згоди.

Ви можете відкликати свою згоду на обробку будь-яких персональних даних, які були отримані нами на підставі Вашої згоди, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: privacy@uklon.com.ua.  Будь ласка, вкажіть «Відкликання згоди» у темі Вашого повідомлення, щоб прискорити Нашу відповідь.

При цьому відкликання згоди на обробку персональних даних можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки персональних даних на підставі Вашої згоди до її відкликання або на інших законних підставах, окрім згоди, передбачених чинним законодавством України.

Зокрема, Ми маємо право не видаляти персональні дані в разі отримання від Вас повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних або вимоги про видалення персональних даних, якщо обробка таких персональних даних необхідна для виконання зобов’язань, передбачених законодавством України або для захисту Наших законних інтересів      чи законних інтересів осіб, яким передаються дані, зокрема, для цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству.

Зверніть увагу,      оскільки      Ваші персональні дані, необхідні, у тому числі, для надання доступу до онлайн-сервісу «Uklon» та/або онлайн-сервісу «Uklon Driver», Ваш обліковий запис може бути      заблоковано або видалено після відкликання згоди на обробку цих персональних даних.

Персональні дані користувачів онлайн сервісу «Uklon», без яких неможливо надання доступу до онлайн сервісу «Uklon»:

● номер телефону – у разі здійснення замовлення через Мобільний додаток або Веб-сайт.

● номер телефону та ім’я користувача – у разі здійснення замовлення через Веб-сайт без реєстрації користувачем в онлайн сервісі «Uklon» .

Персональні дані Партнерів Уклон (користувачів онлайн сервісу «Uklon Driver»), без яких неможливо надання доступу до онлайн сервісу «Uklon Driver»:

● ім’я, марка та модель автомобіля, державний номер, дата реєстрації водія, номер телефону, кількість поїздок з вказанням дати початку користування онлайн сервісу «Uklon Driver» та дані свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, Ваше фото (зображення), місто при укладенні з Нами Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної на Веб-сайті. У разі відкликання згоди на обробку інших персональних даних, відмінних від вказаних вище, що необхідні для користування відповідним сервісом, Ваш обліковий запис залишатиметься активним. Ми завжди будемо намагатися ідентифікувати запит, щоб переконатися, що він надходить від власника облікового запису. Якщо Ми не зможемо успішно ідентифікувати запит, Ми не зможемо здійснити відкликання згоди.

Ви також можете звернутися до служби підтримки клієнтів за номером  +380931771511 або на адресу електронної пошти privacy@uklon.com.ua з проханням видалити свій обліковий запис. Після обробки Вашого запиту та проведення ідентифікації Ми видалимо Ваш обліковий запис, за винятком випадків, передбачених цим Положенням.

Якщо Ви є Партнером Уклон (користувачем онлайн сервісу «Uklon Driver») і відкликаєте свою згоду на обробку або просите Нас видалити персональні дані, певна частина отриманих від Вас даних залишатиметься ще певний час в обробці, навіть після видалення акаунту і припинення співпраці, а саме: номер телефону; ім’я; дату початку користування нашим сервісом. Це пов’язано з тим, що між Партнерами Уклон та Нами або компанією UKLON LTD укладається відповідний Договір шляхом акцептування публічної оферти. Відповідно до ст.11 Закону, першочерговою правовою підставою для обробки персональних даних, в такому випадку, є укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних. І це не єдина правова підстава обробки Ваших даних. Зокрема, Ми зобов’язані виконувати певні вимоги податкового законодавства, що стосується оплати і нарахування відповідних податків й зборів щодо отриманих коштів (правова підстава обробки –   необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом). Окрім того, у певних випадках, зокрема, коли ми виявляємо ознаки шахрайських дій або інших сумнівних дій зі сторони Партнера чи третіх осіб, що порушують чинне законодавство або укладений Договір, або між Нами і Партнером наявні невирішені претензії чи суперечки, у Нас виникає необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані (крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси).

Які у Вас права на Ваші персональні дані?

Згідно зі статтею 8 Закону Ви маєте право:

● знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

● отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

● на доступ до своїх персональних даних;

● отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

● пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

● пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

● на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

● звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

● застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

● вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

● відкликати згоду на обробку персональних даних;

● знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

● на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Як Ви можете контролювати персональні дані, які Нам надали?

У Вас завжди є право на доступ до своїх персональних даних, які Ми обробляємо. Ви можете надіслати запит щодо персональних даних, відправивши Нам листа електронною поштою за наступною адресою: privacy@uklon.com.ua. Зазначте, будь ласка, в темі листа «Запит на отримання персональних даних», щоб прискорити процес.

Ви також можете зв’язатися з Нами за адресою: 04073, м. Київ, проспект С. Бандери, 20Б, якщо вважаєте, що Ми володіємо неточною або недостовірною інформацією про Вас і вимагаєте, щоб Ми змінили або знищили такі персональні дані, або якщо Ви заперечуєте проти обробки Нами Ваших персональних даних, або якщо у Вас є інші питання щодо використання Ваших персональних даних чи питання щодо цього Положення.

Строки зберігання персональних даних:

А) Користувачі онлайн сервісу «Uklon».

Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки або протягом встановленого строку зберігання інформації, якщо це передбачено чинним законодавством, за винятком даних про IP-адресу, які зберігаються протягом трьох тижнів з моменту здійснення замовлення. Якщо Ваш акаунт видалений, Ваші персональні дані будуть також видалені з нашої бази даних через 3 (три) роки після цього, за винятком випадків, коли наявні законні підстави для продовження їх обробки, наприклад, для виконання Наших зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

Після досягнення цілей обробки або закінчення вищевказаного трирічного строку чи встановленого законом строку зберігання персональних даних Ми анонімізуємо (знеособлюємо) Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку Ми зможемо використовувати цю інформацію для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів, зі статистичною, аналітичною або дослідницькою метою, без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане становити персональні дані.

Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

Якщо Ви використовуєте своє право на видалення Ваших персональних даних, Ми видалимо Ваші персональні дані, які були Нами оброблені для цілі проти якої Ви заперечували, без зволікання, за відсутності іншої правової підстави для зберігання та обробки цих даних або вимоги зберігати ці дані, передбаченої чинним законодавством.

Б) Партнери Уклон (користувачі онлайн сервісу «Uklon Driver»).

Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки або протягом встановленого строку зберігання інформації, якщо це передбачено чинним законодавством, за винятком даних про IP-адресу, які зберігаються протягом трьох тижнів з моменту здійснення замовлення. 

Після завершення процесу верифікації та реєстрації, ми зобов’язуємося видаляти усю зібрану інформацію зі своєї бази даних, за винятком таких видів даних, як ім’я, марка та модель автомобіля, державний номер автомобіля, дата реєстрації Партнера, номер телефону, кількість поїздок з вказанням дати початку користування нашим сервісом та дані свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, місто при укладенні з Нами Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної на Веб-сайті. Ці дані зберігаються для забезпечення функціонування сервісу та виконання Угоди з користувачем.

Якщо Ваш особистий кабінет видалений, персональні дані також будуть видалені з нашої бази даних через 3 (три) роки після цього, за винятком випадків, коли наявні законні підстави для продовження їх обробки, наприклад, для виконання Наших зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

Після досягнення цілей обробки або закінчення вищевказаного трирічного строку чи встановленого законом строку зберігання персональних даних Ми анонімізуємо (знеособлюємо) Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку Ми зможемо використовувати цю інформацію для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів, зі статистичною, аналітичною або дослідницькою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане становити персональні дані.

Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

Якщо Ви використовуєте своє право на видалення Ваших персональних даних, Ми видалимо Ваші персональні дані, які були Нами оброблені для цілі проти якої Ви заперечували, без зволікання, за відсутності іншої правової підстави для зберігання та обробки цих даних або вимоги зберігати ці дані, передбаченої чинним законодавством.

Місцезнаходження Ваших персональних даних

Ми дбаємо про безпеку Ваших персональних даних і тому Ми зберігаємо Ваші персональні дані на серверах, які знаходяться в країнах Європейського Союзу.

Також ми можемо передавати Ваші персональні дані до інших країн, але виключно для цілей обробки даних, передбачених цим Положенням або чинним законодавством. Цим Ви надаєте свою однозначну згоду на передачу (а також обробку та зберігання) Ваших персональних даних за межі України, включно до юрисдикцій, які не визнані такими, що забезпечують належний захист даних. Разом з тим, Ми завжди вживаємо заходів щодо належного захисту Ваших даних.

Як Ми захищаємо Ваші персональні дані?

Ми знаємо, що безпека важлива для Наших користувачів, і Ми піклуємось про безпеку Ваших персональних даних. Ми застосовуємо технічні, фізичні та адміністративні заходи безпеки для захисту Ваших персональних даних від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Деякі заходи, що Ми застосовуємо, включають міжмережеві засоби захисту, шифрування даних, контроль фізичного доступу до Наших центрів обробки даних та засоби контролю доступу до персональних даних.

Доступ до персональних даних надається структурним підрозділам та/або окремим працівникам, для виконання ними своїх функціональних обов’язків, що пов’язані з виконанням Наших договірних, юридичних зобов’язань. Кожен працівник/уповноважена особа, яка має доступ до персональних даних підписує зобов’язання щодо нерозголошення інформації, до якої він має доступ під час виконання функціональних обов’язків.

Нам також потрібна Ваша допомога – саме Ви зобов’язані переконатися, що Ваша персональна інформація є точною, а Ваш пароль та інформація про реєстрацію облікового запису є безпечними і не надається стороннім особам.

Якщо при здійсненні замовлення на перевезення через онлайн сервіс «Uklon» Ви розраховуєтесь з Партнером Уклон банківською картою, Ви автоматично переходите на веб-сайт відповідного постачальника фінансових послуг та надаєте Ваші персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на веб-сайті цього постачальника фінансових послуг.

Веб-сайт чи Мобільні додатки не збирають жодних даних щодо Ваших банківських карток. Партнери Уклон, що приймають участь у бонусній програмі можуть за певних умов надавати Нам дані своєї банківської карти.

Щодо будь-яких питань, пов’язаних із захистом та безпекою Ваших персональних даних, звертайтеся:

– за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 20Б;

– направивши електронний лист на електронну пошту: privacy@uklon.com.ua 

Як Ми відносимося до персональних даних дітей?

Ми суворо дотримуємося захисту персональних даних дітей. Ми свідомо не збираємо, не обробляємо та не зберігаємо персональні дані осіб, молодше 18 років.

Веб-сайт та Мобільні додатки не призначені для використання особами, молодше 18 років.

Якщо Вам не виповнилося 18 років, будь ласка, не використовуйте та не отримуйте доступ до Веб-сайтів або Мобільних додатків будь-коли та будь-яким способом.

Якщо батьки або законний опікун вважає, що їх дитина отримала доступ до Веб-сайту та/або Мобільних додатків і надала свої персональні дані, Ми наполегливо рекомендуємо батькам або законному опікуну негайно зв’язатися з Нами, і Ми докладемо всіх зусиль, щоб негайно видалити такі персональні дані.

Файли cookie

Ми можемо використовувати файли cookie, веб-маяки, теги, скрипти, локальні спільні об’єкти, такі як HTML5, та рекламні ідентифікатори (включаючи мобільні ідентифікатори, такі як Apple’s IDFA або Google’s Advertising ID) і подібні технології (надалі – «Cookie») у зв’язку з використанням Веб-сайту або Мобільних додатків для певних цілей: Ваша аутентифікація, запам’ятовування Ваших налаштувань та інших цілей, вказаних нижче.

Файл Сookie – це невеликий фрагмент даних, який надсилається в браузер на Вашому комп’ютері або мобільному пристрої. Файли Сookie, що належать Веб-сайту чи Мобільним додаткам, є основними. Файли Сookie, які Ми дозволяємо іншим організаціям відправляти через Веб-сайт, називаються “додаткові файли Сookie”.

Крім того, розрізняють файли Сookie сеансу і постійні. Файли Сookie сеансу діють до тих пір, поки Ви не закриєте браузер або Мобільний додаток. У постійних файлів Сookie більш тривалий термін дії: вони не видаляються автоматично при закритті браузера.

«Software Development Kits» (SDKs) функціонують як пікселі та файли Сookie, але працюють у середовищі мобільних додатків, де пікселі та файли Сookie не завжди можуть функціонувати. Розробник основної програми може встановлювати фрагменти коду (SDK) від партнерів у додатку і тим самим дозволяти партнеру збирати певну інформацію про взаємодію користувача з програмою та інформацію про пристрої користувача та інформацію про мережу.

Файли Сookie використовуються для різних цілей. Вони допомагають розпізнавати Вас як одного і того ж користувача на різних сторінках Веб-сайту чи при користуванні Мобільними додатками.

Веб-сайт і Мобільні додатки використовують файли Сookie в різних цілях:

● Технічні файли Сookie: Ми хочемо, щоб Наші користувачі могли користуватися сучасними, зручними сайтами і додатками, які автоматично пристосовуються до їхніх потреб. Ми використовуємо технічні файли Сookie, щоб Веб-сайт та Мобільні додатки правильно відображалися і працювали без помилок, а також щоб Ви могли створити акаунт, входити в нього та керувати своїми замовленнями. Технічні файли Сookie необхідні для того, щоб забезпечити безпомилкову роботу Веб-сайту і Мобільних додатків.

● Функціональні файли Сookie: вони необхідні для того, щоб запам’ятовувати Ваші вподобання і допомагати Вам ефективно користуватися Веб-сайтом і Мобільними додатками. Ми можемо використовувати їх для того, щоб запам’ятати Ваші персональні дані і позбавити Вас необхідності кожного разу вводити ім’я користувача і пароль. При цьому Ваш пароль завжди буде зашифрований. Функціональні файли Сookie не обов’язкові для роботи доступу до oнлайн-сервісу «Uklon» та/або oнлайн-cервісу «Uklon Driver», але вони роблять Веб-сайт та Мобільні додатки більш функціональними і зручними у користуванні.

● Аналітичні файли Сookie: вони необхідні для того, щоб дізнатися в який спосіб відвідувачі використовують Веб-сайт чи Мобільні додатки. Ми можемо зрозуміти наскільки добре працюють різні функції, оптимізувати роботу Веб-сайту і Мобільних додатків, аналізувати рекламу і комунікації. Аналітичні файли Сookie допомагають Нам упевнитися, що Веб-сайт і Мобільні додатки цікаві і корисні для користувачів.

● Маркетингові файли Сookie: Ми використовуємо ці файли для передачі інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів або для виконання рекламних кампаній. Наприклад, Ми можемо покладатися на інформацію, отриману за допомогою цих файлів Сookie, для передачі Вам інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів, які можуть бути цікавими для Вас.

Це також означає, що Ми можемо використовувати дані про те, як Ви взаємодієте з Веб-сайтом, зокрема, кількість натискань на сторінці, руху мишки і прокручування, пошукові слова й інший текст, який Ви вводите в різні поля.

Для користувачів Мобільного додатку «Uklon», а також для Користувачів Мобільного додатку «Uklon Driver», за допомогою операційної системи мобільного пристрою Ви можете обрати, дозволяти використовувати файли Сookie чи ділитися з Нами, або Нашими постачальниками рекламних послуг Вашим рекламним ідентифікатором.

Якщо Ви не бажаєте, щоб Ваші персональні дані були зібрані за допомогою файлів Сookie на Веб-сайті, Ви можете деактивувати файли Сookie, налаштувавши Ваш інтернет-браузер так, щоб вимкнути, блокувати або деактивувати файли Сookie, видаливши історію перегляду та очистивши кеш з Вашого інтернет-браузера. Ви також можете обмежити обмін деякими з цих даних за допомогою налаштувань мобільного пристрою.

Як з Нами зв’язатися?

Питання, коментарі та запити щодо цього Положення вітаються та направляються в Нашу службу підтримки клієнтів за номером +380931771511 або на адресу електронної пошти особи, відповідальної за обробку і захист персональних даних: privacy@uklon.com.ua. 

Якщо Ви вважаєте, що Ми порушили умови цього Положення, звертайтеся до Нас та повідомте, які саме умови цього Положення було порушено. Ми оперативно розглянемо Вашу скаргу.

Редакція діє з 13.05.2024 року.

УГОДА КОРИСТУВАЧА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода Користувача (надалі за текстом – Угода) являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.

1.2. При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1.3. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

1.4. Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не може користуватися доступом до Онлайн-сервісу.

1.5. Користувач розуміє, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

1.6. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або оформленні Замовлення на Веб-сайті без реєстрації Користувача.

1.7. Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.8. В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Адміністратор – юридична особа, створена відповідно до законодавства України – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН УКРАЇНА»;

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або здійснення Замовлення на Веб-сайті без такої реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і отримала доступ до Онлайн-сервісу;

Онлайн-сервіс «Uklon» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами Уклон, автоматичного розрахунку вартості Послуг в межах здійсненого Замовлення та додаткових Параметрів Замовлення, зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером Уклон, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Замовника, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів Уклон, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам Уклон та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Партнер Уклон – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг кур’єрської доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з Адміністратором на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної на веб-сайті www.uklon.com.ua.

Замовлення – замовлення Користувача на надання Послуги, структуроване за необхідними реквізитами та Параметрами Замовлення.

Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезення декількох пасажирів в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги кур’єрської доставки, що надаються Користувачам Партнерами Уклон. Жодне положення цієї Угоди не має на меті та не означає, що Адміністратор надає або може надавати Послуги.

Параметри Замовлення – додаткові обставини, що виникають при здійсненні та виконанні Замовлення, і які мають або можуть мати вплив на кінцеву вартість Замовлення, включаючи, але не обмежуючись наступними чинниками:

Попереднє замовлення – Замовлення, створене Користувачем на визначений час в майбутньому. 

Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.uklon.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Адміністратором Користувачу у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Користувач здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. Адміністратор залишає за собою право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача відповідно до положень розділу 7 цієї Угоди.

2.5. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців.

2.6. При реєстрації через Веб-сайт та/або Мобільний Додаток Користувач зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.7. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

2.8. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

3. ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач може використовувати доступ до Онлайн-сервісу без реєстрації Користувача лише при здійсненні Замовлення через Веб-сайт. В цьому випадку Користувач обов’язково повинен ввести у форму Замовлення своє ім’я та номер телефону.

3.2. Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди при використанні доступу до Онлайн-сервісу.

3.3. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, захистом та обробкою іншим чином персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

4.2. Прийняття умов Положення про обробку та захист персональних даних є
необхідним для прийняття положень цієї Угоди Користувача.


5. ДОСТУП ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

5.1. Доступ до Онлайн-сервісу надається Користувачеві виключно для цілей організації та планування Користувачам отримання Послуг за цією Угодою шляхом здійснення відповідних Замовлень.

5.2. Адміністратор на договірних підставах надає Партнерам Уклон доступ до онлайн-сервісу «Uklon Driver» з метою обробки та виконання Замовлень. Партнери Уклон в разі прийняття Замовлення надають Користувачам Послуги з урахуванням Параметрів Замовлення. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами щодо Послуг, які надаються Користувачам Партнерами Уклон та не надає будь-яких гарантій Користувачам щодо якості таких Послуг.

5.3. Надання Послуг здійснюється Партнерами Уклон на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і Партнерами, стороною яких в будь-якому випадку не є Адміністратор.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності за терміни, зміст, актуальність та якість надання Партнерами Уклон інформації про Послуги, наявність цих Послуг на даний момент, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, збитки, заподіяні Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання Послуг Партнерами Уклон.

5.5. В разі замовлення послуг кур’єрської доставки Користувач зобов’язується не замовляти доставку предметів, перевезення та доставка яких заборонено чинним законодавством України. Користувач погоджується з тим, що в разі порушення цього пункту він несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку з перевезенням та доставкою таких предметів. При цьому Партнери Уклон мають право відмовити Користувачу в наданні послуги кур’єрської доставки в разі виявлення предметів, перевезення та доставка яких заборонено чинним законодавством України.

5.6. Веб-сайт, Мобільний додаток, Онлайн-сервіс не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої не отримані належні дозволи і повноваження з боку Адміністратора.

5.7. Адміністратор зберігає за собою право призупиняти надання доступу до Онлайн-сервісу або його частини у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення Користувача.

5.8. Адміністратор має право застрахувати життя та здоров’я Користувачів під час перевезення, а також застрахувати відправлення під час його доставки Партнерами Уклон. Страхування здійснюється Адміністратором за власний рахунок, на Користувача не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Адміністратора, на що Користувач надає свою згоду. Користувач має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Адміністратора: control@uklon.com.ua

6. ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ, НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ОКРЕМИХ ПОСЛУГ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСОМ

6.1. При укладанні договорів перевезення між Користувачем та Партнером Уклон Користувач здійснює Замовлення за допомогою Онлайн-сервісу, беручи до уваги, що остаточна вартість Замовлення може залежати від виду обраних Послуг та окремих Параметрів Замовлення, застосування яких може відбуватися в ході створення Замовлення, виконання Замовлення Партнером Уклон та після завершення Замовлення. 

6.2. Під час виконання Замовлення на послуги перевезення або послуги спільної поїздки Партнер Уклон має право стягувати плату за кожну хвилину подальшого очікування Користувача (-ів), якщо таке очікування перевищує 3 хвилини, а у випадку, якщо таке очікування сумарно перевищило 7 хвилин, Партнер Уклон також має право відмовитися від подальшого надання послуги перевезення або надання послуги спільної поїздки за таким Замовленням.

6.3. У випадку, якщо Користувачем було здійснено Замовлення на отримання послуг перевезення або послуг спільної поїздки, але Користувач відмовився від Замовлення або скасував Замовлення після того, як Партнер Уклон прибув до місця виклику, Партнер Уклон має право скасувати Замовлення після спливу 7 хвилин очікування та додатково вимагати відшкодування витрат, понесених ним в зв’язку з прийняттям Замовлення на Послуги, які не були надані через дії або бездіяльність Користувача,  а у випадку скасування Користувачем Попереднього замовлення після його підтвердження – у вигляді стягнення відшкодування відповідних витрат Партнера Уклон. Крім цього, Партнер Уклон має право стягувати плату за скасоване Користувачем Замовлення, якщо скасування підтвердженого з боку Партнера Уклон Замовлення відбулося після спливу 3 хвилин після його прийняття Партнером або після того, як
Партнер Уклон проїхав більше 1 кілометра в напрямку місця посадки Користувача.

6.4. У випадку, якщо в ході виконання Замовлення на надання послуги перевезення або спільної поїздки Користувачем (-ами) було спричинене пошкодження або псування салону автомобіля, на якому Партнер Уклон надавав Послуги перевезення або Послуги спільної поїздки, Партнер Уклон має право вимагати від Користувача (-ів) відшкодування шкоди, завданої майну внаслідок дій Користувача (-ів).

6.5. Партнер Уклон може відмовитися від виконання прийнятого Замовлення від Користувача у випадку, якщо:

6.5.1. Користувачем було вказано некоректну (помилкову)  адресу;

6.5.2. Користувач поводиться агресивно та/або неадекватно;

6.5.3. Користувач має значно забруднений одяг;

6.5.4. Користувач намагається перевезти небезпечний вантаж, який може завдати шкоди транспортному засобу Партнера Уклон, або вантаж, розміри якого не відповідають технічним характеристикам транспортного засобу Партнера Уклон, за умови, якщо при здійсненні Замовлення Користувач не вказав про особливі потреби перевезення вантажу;

6.5.5. Користувач намагається перевезти тварину, не зазначивши при цьому в Параметрах Замовлення інформації про перевезення тварини;

6.5.6. Кількість пасажирів, які намагаються скористатися транспортним засобом для отримання послуги перевезення, перевищує встановлені технічні та безпекові характеристики транспортного засобу Партнера Уклон.

6.5.7. Користувач не з’являється для отримання послуги перевезення протягом більше ніж 7 хвилин з моменту прибуття Партнера Уклон на місце, вказане в Замовленні.

6.6. Жодне з положень цієї Угоди не є гарантією виконання Замовлень Партнерами Уклон, які самостійно та на власний розсуд приймають або не приймають Замовлення до виконання. У будь-якому випадку Адміністратор не виступає стороною договірних відносин, що виникають між Користувачем та Партнером Уклон, та не є гарантом виконання Замовлень та/або надання відповідних Послуг Партнером Уклон.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

7.1. Користувач при використанні доступу до Онлайн-сервісу може розміщувати інформацію і об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись: оцінки, відгуки, коментарі щодо Онлайн-сервісу та/або Партнерів Уклон. При цьому в разі розміщення інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності Користувач гарантує, що він правомірно володіє такою інформацією та/або об’єктами права інтелектуальної власності або майновими правами на них та/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такої інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності від третіх осіб. У разі пред’явлення претензій Адміністратору, Користувач зобов’язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв’язку з неправомірним розміщенням Користувачем інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку.

7.2. Адміністратор залишає за собою право відмовити в розміщенні, а також у будь-який момент видалити/заблокувати розміщені Користувачем інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності на свій розсуд з будь-якої причини без повідомлення Користувача та без його згоди.

7.3. Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності на Веб-сайті та в Мобільному Додатку. Адміністратор не перевіряє інформацію і об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються Користувачами, і не несе відповідальності за їх достовірність і правомірність.

7.4. Адміністратор зобов’язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб щодо розміщених Користувачем інформації та об’єктів права інтелектуальної власності. Користувач зобов’язується надати Адміністратору права на публікацію розміщених Користувачем інформації та/або об’єктів права інтелектуальної або видалити їх.

7.5. Користувач зобов’язується не використовувати доступ до Онлайн-сервісу для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує право інтелектуальної власності, поширює ненависть та/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Конституцією України та іншими відповідними нормативно-правовими актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-якої інформації еротичного, сексуального та/або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов’язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов’язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.

7.6. Інформація та об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені Користувачем, не повинні містити:

7.6.1. обмеження прав меншин;

7.6.2. видавання себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те правових підстав, у тому числі за співробітників та/або власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;

7.6.3. матеріалів, які Користувач не має права робити доступними або оприлюднювати, згідно із законом або договором;

7.6.4. матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, авторські і(або) суміжні права або інші права інтелектуальної власності третьої особи;

7.6.5. рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах або нав’язування послуги іншим способом;

7.6.6. матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу або обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті.

7.7. При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності, якщо такі дії можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

7.8. У разі виявлення Користувачами інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов’язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, які, на думку Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.

7.9. При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

7.10. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням доступу до Онлайн-сервісу, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-яку шкоду або збитки, які можуть бути нанесені комп’ютеру та/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

7.11. З урахуванням п. 2.4 Адміністратор може заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису Користувача якщо останній використовує обліковий запис в цілях, що суперечать положенням цієї Угоди, включаючи, але не обмежуючись ситуаціями, коли Користувач:

7.11.1. Використовує персональні дані інших осіб без відповідної правової підстави (наприклад, без згоди або дозволу такої особи).

7.11.2. Здійснює незаконні фінансові операції.

7.11.3. Має від’ємний баланс рахунку за результатами оплат попередніх Замовлень.

7.11.4. Здійснює дії, що призводять до погіршення роботи Онлайн-сервісу або порушують роботу Партнерів Уклон.

7.11.5. Зловживає довірою Адміністратора, намагаючись змінити умови Замовлення з метою отримання особистої вигоди.

7.11.6. Не дотримується правил. проведення акцій, умов надання знижок та участі в програмах, які ініціюються Адміністратором.

7.11.7. Фальсифікує дані про обсяг отриманої Послуги.

7.11.8. Використовує ботів або автоматизовані механізми для користування Онлайн-сервісом.

7.11.9. Виявляє неповагу до Партнерів Уклон, інших Користувачів, співробітників або представників Адміністратора.

7.11.10 здійснює фото- та відеозйомку Партнерів Уклон без їхньої згоди, публікує та поширює фото- та відеоматеріали із зображенням Партнерів Уклон без їхньої згоди;

7.11.11. Вчиняє будь-які інші дії, що несуть фінансові та репутаційні ризики або негативні наслідки для Адміністратора.

7.11.12. Вищезазначені випадки, з урахуванням п. 7.9., а також потенційна можливість виникнення претензій до Адміністратора або відповідальності для Адміністратора через дії Користувача, є підставою до вжиття таких заходів Адміністратором.

7.12. Користувач може звернутися до служби підтримки і подати запит на зняття, призупинення або анулювання облікового запису, відновивши таким чином доступ до Онлайн-сервісу. Після цього Адміністратор може ініціювати розслідування і прийняти рішення щодо такого запиту. У разі відмови виконати запит Адміністратор не зобов’язаний надавати обґрунтування свого рішення.

7.13. Якщо Користувач неодноразово скасовує запити на Замовлення протягом 24 годин, його обліковий запис може бути тимчасово автоматично заблоковано в якості попередження. Після кількох таких попереджень обліковий запис може бути заблоковано на більш тривалий термін. У разі такого автоматичного блокування обліковий запис не може бути відновлений Адміністратором до закінчення встановленого періоду блокування.

8. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПРОМОКОДИ

8.1.  Оплата Послуг Партнерів Уклон здійснюється Користувачем відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та на Веб-сайті. У періоди підвищеного попиту/пропозиції на Послуги (в залежності від дорожніх, погодних умов, часу доби тощо) до вартості Замовлення та його параметрів може застосовуватися динамічний коефіцієнт, тобто Користувачу пропонується рекомендована вартість Послуг (під рекомендованою вартістю послуг розуміється орієнтовна вартість послуг, розрахована за допомогою застосування автоматичних алгоритмів на певний момент часу, яка відображає реальне співвідношення пропозиції та попиту для реалізації замовлення впродовж адекватного проміжку часу і не є рекомендованою ціною, запропонованою Адміністратором). Динамічний коефіцієнт автоматично розраховується та редагується в режимі реального часу. Користувач має право погодитися з рекомендованою вартістю шляхом підтвердження Замовлення або відмовитися від такої рекомендованої вартості Послуг шляхом самостійного зменшення вартості Послуг перед підтвердженням Замовлення, або шляхом відмови від Замовлення. Ніщо в цьому пункті цієї Угоді не повинно тлумачитися як зобов’язання Користувача приймати рекомендовану вартість Послуги проти власної волі або обмеження права Користувача на здійснення наступного Замовлення після відмови від підтвердження Замовлення, що передувало цьому.  При зміні маршруту, тривалому очікуванні пасажира або при настанні інших випадків, зазначених в Розділі 6 цих Умов, вартість Послуг, визначених у Замовленні, перераховується з урахуванням застосування динамічного коефіцієнту. При зміні маршруту Замовлення, яке вже прийняте Партнером Уклон, вартість Послуг не може перераховуватися в сторону зменшення. Користувач погоджується з тим, що у випадку оплати Послуги банківською карткою, відповідна різниця вартості буде списана з його банківської картки відповідною платіжною системою. У випадку, якщо в результаті користування Онлайн-сервісом та здійснення попередніх Замовлень, які призвели до ситуацій, в яких Користувач повинен був оплатити Партнеру Уклон повну вартість Замовлення з урахуванням додаткових параметрів Замовлення (такі як стягнення з Користувача вартості прибуття Партнером Уклон за місцем виконання Замовлення та очікування Партнером Уклон Користувача, відшкодування шкоди, нанесеної Користувачем транспортному засобу Партнера Уклон, стягнення вартості додаткового очікування Партнером Уклон) у Користувача сформувався від’ємний баланс коштів на його обліковому запису, подальше користування Онлайн-сервісом є можливим виключно після завершення розрахунку по попереднім Замовленням Користувача.

8.2. Користувач здійснює оплату за Послуги безпосередньо Партнеру Уклон. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру Уклон, що надав Послугу. В деяких випадках Партнери Уклон можуть уповноважити третіх осіб, як своїх комерційних агентів, на посередництво в укладенні договорів між Користувачами та такими Партнерами Уклон, включаючи повноваження приймати платежі від Користувачів і пересилати платежі Партнерам Уклон. В такому випадку, ваше зобов’язання перед Партнером Уклон, який надає вам Послуги, буде виконано в момент надання платіжного доручення на переказ коштів на банківський рахунок відповідного комерційного агента.

8.3. Користувач може здійснити оплату за Послуги з урахуванням параметрів Замовлення Партнеру Уклон за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або на Веб-сайті. При цьому Користувач автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів.

8.4. Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів від Користувачів та відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуг, що підлягає оплаті на користь Партнера, та доведення вказаної інформації до Користувачів. Приймання та перерахування платежів здійснюються відповідними платіжними системами, що уповноважені надавати відповідні послуги.

8.5. Оплата Послуг Партнерам Уклон також може бути здійснена Користувачем через Мобільний Додаток за допомогою Google Pay, Apple Pay, за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.

8.6. За наявності технічної можливості в Партнерів Уклон оплата Послуг Партнерам Уклон може здійснюватися за допомогою QR-коду (двовимірного матричного штрих-коду, який доступний до зчитування пристроями мобільного зв’язку), який генерується та надається Партнерами Уклон до інтерфейсу оплати Послуг самостійно або за допомогою відповідної платіжної системи. При цьому Адміністратор не несе відповідальність за коректність розміщеного QR-коду та не є стороною таких оплат.

8.7. Вартість послуги щодо виконання спільної поїздки розподіляється між двома Користувачами відповідно до їх маршруту. В разі скасування Користувачами або одним з Користувачів Замовлення перед поїздкою (зокрема, не з’явлення до транспортного засобу) стягується плата за скасування Замовлення.

8.8. Користувач, окрім оплати Послуг Партнерам Уклон, має можливість залишати Партнерам Уклон чайові (кошти понад плату за Послуги) по завершенню надання Послуг у випадку, якщо Користувач оцінив виконання Замовлення Партнером від 4 до 5 зірок.

8.9. Адміністратор під час проведення рекламних заходів та акцій, спрямованих на підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу та з метою залучення нових Користувачів, може надавати Користувачам промокоди, які Користувачі мають можливість використати при здійсненні Замовлень; щоб скористатися промокодом Користувач повинен ввести його у поле «Додати промокод» у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті.

8.10. Користувач погоджується, що промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати; промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Адміністратором у будь-який час та з будь-якої причини; промокоди можна використовувати тільки відповідно до певних умов, які встановлюються для таких промокодів; промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті промокод не відновлюється; заміна промокоду грошима чи будь-яким іншим благом не допускається; за одну поїздку можна використати лише один промокод.

8.11. Обираючи в Онлайн-сервісі безготівковий спосіб оплати Замовлення, Користувач тим самим підтверджує, що ознайомився та приймає умови (публічні договори) про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку для Користувачів, публічно запропоновані платіжними установами, які здійснюють обслуговування відповідних платіжних операцій.

Користувач має можливість ознайомитися з умовами (публічними договорами) про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку на офіційних веб-сайтах відповідних платіжних установ, а саме:

8.11.1. З умовами надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Користувачам ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» – на веб-сайті https://www.ipay.ua;

8.11.2. З умовами надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Користувачам ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІТГІД» – на веб-сайті  https://www.profitgid.ua.

9. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

9.1. Адміністратор гарантує, що майнові права інтелектуальної власності на Онлайн-сервіс, зокрема, але не обмежуючись: Технологічну платформу, Веб-сайт, Мобільний Додаток, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, інші електронні дані у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій, елементи дизайну, текст, графічну, ілюстрації, відеоінформацію та інші об’єкти права інтелектуальної власності належать Адміністратору.

9.2. Адміністратор надає Користувачеві невиключну ліцензію на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.

9.3. Укладення цієї Угоди не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи. У разі виникнення будь-яких претензій чи позовів третіх осіб щодо використання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор зобов’язується врегулювати такі позови чи претензії самостійно та за власний рахунок.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

10.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті: використання або невикористання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу; розміщення даних, у т.ч. персональних даних, на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку; відсутності можливості Користувача отримати доступ до Онлайн-сервісу або використанням ним такого доступу; ненадання чи неналежного надання Послуг Користувачам Партнерами Уклон; будь-яких дій чи бездіяльності Партнерів Уклон; наявності чи відсутності будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень у Партнерів Уклон; наявності чи відсутності у Партнерів Уклон спеціального правового статусу тощо; несанкціонованого розповсюдження, зміни або знищення інформації Користувачів внаслідок використання доступу до Онлайн-сервісу.

10.2. Онлайн-сервіс, Веб-сайт, Мобільний Додаток надаються для використання Користувачами за принципом «as is» (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, щоб Онлайн-сервіс, Веб-сайт, Мобільний Додаток відповідали очікуванням Користувача та/або доступ до Онлайн-сервісу надавався безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення Онлайн-сервісу, Веб-сайту, Мобільного Додатку або будь-якої їх частини та/або доступу до Онлайн-сервісу. Функціонування Онлайн-сервісу та доступу до нього може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання яким або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.

10.3. Адміністратор не несе відповідальності за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів Користувача, у тому числі за дії банку та міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків. Всі взаємовідносини в частині проведення розрахунків регулюються обов’язковими для Користувача умовами Міжнародних платіжних систем та договорами Користувача з банком, що емітував банківську картку Користувача.

10.4. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Онлайн-сервісу, Веб-сайту, Мобільного Додатку стосовно їх роботи.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Всі можливі суперечки, що випливають або будуть випливати з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

11.3. Зважаючи на безоплатність використання доступу до Онлайн-сервісу, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

11.4. Ніщо в цій Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

11.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

11.6. Користувач визнає та погоджується, що Адміністратор має право час від часу вносити зміни та доповнення до даної Угоди користувача без попереднього або подальшого повідомлення Користувача про такі зміни. Використання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу означає прийняття змінених умов цієї Угоди користувача, втім Користувач може ознайомитися з актуальною версією Угоди в будь-який момент.

11.7. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення будь-яким Користувачем положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

11.8. Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа, викладеними українською мовою, і його перекладами російською та англійською мовами, юридичну силу має виключно версія документа, викладена українською мовою, яка розміщена за адресою: https://uklon.com.ua/user-agreement.

РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА:

ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА»,

04073, м. Київ, пр-т. С. Бандери, буд. 20Б

Код ЄДРПОУ 44293344,

IBAN: UA973006140000026000500496156

в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»ІПН 442933426546

Тел. +380931771511

e-mail: uklon1@uklon.com.ua

Опубліковано 13 травня 2024 року.